Förfarande : 2015/2730(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0548/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0548/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0233

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 160kWORD 84k
9.6.2015
PE558.922v01-00}
PE558.923v01-00}
PE558.924v01-00}
PE558.925v01-00}
PE558.926v01-00}
PE558.927v01-00}
PE558.928v01-00} RC1
 
B8-0548/2015}
B8-0549/2015}
B8-0550/2015}
B8-0571/2015}
B8-0572/2015}
B8-0573/2015}
B8-0574/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-0548/2015)

S&D (B8-0549/2015)

ALDE (B8-0550/2015)

ECR (B8-0571/2015)

PPE (B8-0572/2015)

GUE/NGL (B8-0573/2015)

EFDD (B8-0574/2015)


om den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (2015/2730(RSP))


Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver för PPE-gruppen
Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte, Massimo Paolucci för S&D-gruppen
Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski, Emma McClarkin för ECR-gruppen
Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in ‘t Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali, Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen
Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen
Helga Trüpel, Jill Evans, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (2015/2730(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av EU:s rapport om insatserna mot korruption från kommissionen av den 3 februari 2014 (COM(2014)0038),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 juni 2011 Insatser mot korruption på EU:s territorium (COM(2011)0308),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism(1),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 januari 2011 Utveckling av idrottens europeiska dimension (COM(2011)0012),

–       med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2012 om idrottens europeiska dimension(2),

–       med beaktande av kommissionens vitbok av den 11 juli 2007 om idrott (COM(2007)0391),

–       med beaktande av resolutionen av den 21 maj 2014 från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om en EU-arbetsplan för idrott för tiden 2014–2017,

–       med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten(3),

–       med beaktande av resolutionen från Europarådets parlamentariska församling av den 23 april 2015 om reformen av fotbollens styrelseformer,

–       med beaktande av det nya idrottsprogrammet inom ramen för programmet Erasmus+, i synnerhet dess mål att motverka gränsöverskridande hot mot idrottens integritet, såsom dopning, uppgjorda matcher och våld tillsammans med alla former av intolerans och diskriminering, samt att främja och stödja goda styrelseformer inom idrotten,

–       med beaktande av Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd,

–       med beaktande av artikel 2 i Fifas stadgar, enligt vilken ett av Fifas mål är att främja integritet, etik och fair play i syfte att förhindra alla metoder eller aktiviteter, såsom korruption, dopning eller uppgjorda matcher, som kan skada integriteten hos matcher, tävlingar, spelare, tjänstemän och medlemmar eller leda till att fotbollen missbrukas,

–       med beaktande av Michael Garcias rapport om de kontroversiella ansökningsprocesserna inför VM 2018 och 2022, som Fifa gick med på att offentliggöra i december 2014,

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 27 maj 2015 greps 14 Fifa-tjänstemän, däribland Fifas vice ordförande, av schweiziska myndigheter i Zürich. Gripandena gjordes på begäran av det amerikanska justitieministeriet till följd av anklagelser om penningtvätt, utpressning, bedrägeri och mutor till ett värde av över 150 miljoner US-dollar.

B.     En separat brottsutredning om hur fotbolls-VM 2018 och 2022 tilldelades Ryssland respektive Qatar har också inletts av schweiziska och amerikanska myndigheter.

C.     Fifa har i många år drivits som en notoriskt korrupt organisation utan redovisningsskyldighet och insyn. Den senaste tidens gripanden bekräftar att bedrägerierna och korruptionen inom Fifa är systeminbyggda, utbredda och bestående företeelser snarare än isolerade fall av olämpligt uppträdande, som Fifas före detta ordförande Joseph Blatter hävdat.

D.     Trots gripandena av och anklagelserna mot Fifa-företrädarna och den kris som Fifa kastats in i valdes Joseph Blatter den 29 maj 2015 till Fifas ordförande för femte gången. Omvalet av Joseph Blatter som Fifas ordförande, och beslutet att inte offentliggöra resultatet av Garciarapporten om valet av Ryssland och Qatar som värdländer för fotbolls-VM 2018 respektive 2022, visar att Fifa har agerat ansvarslöst och utan redovisningsskyldighet och varit ovilligt till reformer och till att införa de ändringar som behövs för att förbättra den internationella fotbollens styrelseformer.

E.     Joseph Blatters avgång och gripandena av Fifa-tjänstemän har skapat förutsättningar för radikala reformer av Fifas strukturer och metoder för att förbättra organisationens styre och bekämpa korruptionen inom den, vilket måste ske i brådskande ordning.

F.     Idrottsorganisationers integritet är av stor betydelse, eftersom både proffs- och amatöridrott har en nyckelroll i det globala främjandet av fred, respekt för mänskliga rättigheter och solidaritet, medför hälsomässiga och ekonomiska vinster för samhället och har en avgörande roll i fråga om att lyfta fram fostrande och kulturella värden samt främja social inkludering.

G.     I sitt uttalande av den 3 juni 2015 fördömde Tibor Navracsics, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, den senaste händelseutvecklingen inom Fifa och framhöll att ”förtroendet måste återupprättas och ett gediget system med goda styrelseformer måste skapas inom Fifa”.

H.     Kommissionen och rådet har erkänt att det behövs ett partnerskap mellan fotbollens styrande organ och de offentliga myndigheterna som syftar till att säkerställa ett gott styre inom fotbollen och som respekterar proffsidrottens självreglerande karaktär. Partnerskapet har lett till en strukturerad dialog om idrott.

I.      Insyn, redovisningsskyldighet och demokrati – med andra ord ett gott styre – i idrottsorganisationer är nödvändiga förutsättningar för ett sådant självreglerande system och för att idrottsrörelsen ska kunna förebygga och bekämpa bedrägerier och korruption inom idrotten på ett effektivt sätt och på strukturell nivå.

J.      Parlamentet har tidigare uppmanat de styrande organen inom fotbollen att skapa större demokrati, insyn, legitimitet och redovisningsskyldighet (dvs. finansiell revision utförd av en oberoende revisionsmyndighet) samt goda styrelseformer och har bett kommissionen komma med vägledning om hur legitim och adekvat självreglering kan stödjas.

K.     Om man inte omedelbart tar itu med korruptionen på allvar riskerar den att fortsätta att undergräva förtroendet för idrottens institutioner och hota idrottens integritet i stort.

L.     Kampen mot korruption är en av prioriteringarna i Stockholmsprogrammet, som är vägledande för kommissionens åtgärder inom rättsliga och inrikes frågor.

M.    Idrotten är även en stor och snabbt växande ekonomisk sektor i EU och bidrar starkt till tillväxt och arbetstillfällen med ett mervärde och sysselsättningseffekter som överstiger de genomsnittliga tillväxttalen.

1.      Europaparlamentet fördömer den systeminbyggda och föraktliga korruption som blottlagts inom Fifa, och ser dessa anklagelser som långt ifrån förvånande.

2.      Europaparlamentet uppmanar idrottsorganisationerna, medlemsstaterna och EU att samarbeta fullt ut med alla pågående och framtida utredningar om påstådd korruption inom Fifa.

3.      Europaparlamentet understryker hur oerhört viktigt det är att de schweiziska och amerikanska rättsväsendena utreder Fifas exekutivkommittés beslut att ge fotbolls-VM 1998, 2010, 2018 och 2022 till Frankrike, Sydafrika, Ryssland och Qatar.

4.      Europaparlamentet poängterar att uppföljningen av tidigare former av korruption inom Fifa i befogade fall måste inbegripa avsked av alla tjänstemän inblandade i ekonomisk misskötsamhet samt en granskning av beslut kopplade till korruption eller brottslig verksamhet. Parlamentet uppmanar EU att nära övervaka denna process och att skapa nödvändiga förutsättningar för en objektiv extern utredning. Parlamentet välkomnar uttalandet av chefen för Fifas kommitté för revision och regelefterlevnad om att tilldelningen av VM 2018 och 2022 kan komma att ogiltigförklaras om det framkommer bevis för att den enbart varit ett resultat av korruption.

5.      Europaparlamentet fördömer Fifas underlåtenhet att offentliggöra Garciarapporten i dess helhet, vilket Fifa gick med på att göra i december 2014 men än så länge inte har gjort, och uppmanar Fifa att göra detta ofördröjligen.

6.      Europaparlamentet erinrar om att det måste finnas tydliga och transparenta regler för hur ett land ska utses till värdland för fotbolls-VM och att det också måste införas lämpliga informations- och övervakningssystem för att kandidatländerna ska behandlas lika och för att det slutliga beslutet strikt ska grunda sig på de inlämnade projektens kvalitet.

7.      Europaparlamentet uppmanar alla internationella idrottsorganisationer, särskilt Internationella olympiska kommittén (IOC), Fifa och Europeiska fotbollsförbundet (Uefa), att se till att alla länder som ansöker om att få anordna stora idrottsevenemang respekterar internationella normer för grundläggande rättigheter i samband med all verksamhet som är kopplad till organisationen och genomförandet av evenemanget.

8.      Europaparlamentet framhåller att korruption och penningtvätt är nära sammankopplade och att ett stort antal medlemsstater berörts av uppgjorda matcher och andra ekonomiska brott som ofta är relaterade till kriminella organisationer som verkar internationellt.

9.      Europaparlamentet lovordar den undersökande journalistik som uttryckt allvarliga farhågor om korruption inom Fifa och ansökningsprocessen inför VM. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang alla idrottsorganisationer att införa ett effektivt regelverk för att göra det lättare att slå larm om missförhållanden och även för att skydda uppgiftslämnare.

10.    Europaparlamentet uttrycker sin sedan länge intagna ståndpunkt att korruptionen inom Fifa är okontrollerad, systeminbyggd och djupt rotad, och anser att organisationen allvarligt har skadat den internationella fotbollens integritet med förödande konsekvenser från proffsfotbollen i toppen till amatörklubbarna på gräsrotsnivå.

11.    Europaparlamentet understryker kraftfullt att fotbollen, världens populäraste idrott, inte får fläckas ned av denna korruptionskultur och att den bör skyddas mot, snarare än stigmatiseras av, den nuvarande händelseutvecklingen inom Fifa.

12.    Europaparlamentet betonar på nytt det djupgående och positiva sociala inflytande som fotboll, och idrott i allmänhet, har på miljoner människors, i synnerhet ungdomars, vardagsliv.

13.    Europaparlamentet välkomnar Joseph Blatters avgång som Fifas ordförande och de brottsutredningar som pågår. Parlamentet uppmanar med kraft Fifas exekutivkommitté att genomföra strukturreformer för att skapa insyn och redovisningsskyldighet och garantera öppna, balanserade och demokratiska beslutsprocesser inom Fifa, även i samband med valet av ny ordförande, och nolltolerans mot korruption inom idrotten.

14.    Europaparlamentet uttrycker emellertid allvarlig oro över att återupprättandet av Fifas trovärdighet som den internationella fotbollens styrande organ, och arbetet med de brådskande reformer som krävs, inte kan påbörjas på allvar förrän ett nytt ledarskap har utsetts, vilket enligt Fifas bestämmelser kan dröja ytterligare nio månader. Parlamentet uppmanar därför Fifa att på ett öppet och inkluderande sätt utse en lämplig interimsordförande som ersättare till Joseph Blatter.

15.    Europaparlamentet erinrar om att ett gott styre inom idrotten är en grundförutsättning för idrottsorganisationers autonomi och självreglering i enlighet med principerna om insyn, redovisningsskyldighet och demokrati, och understryker behovet av nolltolerans mot korruption inom idrotten. Parlamentet understryker att alla intressenter måste representeras på lämpligt sätt i beslutsfattandet och konstaterar att bästa praxis från andra idrottsorganisationer kan följas.

16.    Europaparlamentet vill se ett förbehållslöst åtagande från Fifas sida att grundligt se över tidigare och nuvarande beslut samt fullständig öppenhet fortsättningsvis, även när det gäller ersättningarna för styrelsen och högsta ledningen, i syfte att inrätta interna självregleringsförfaranden och effektiva uppspårnings-, utrednings- och sanktionsmekanismer.

17.    Europaparlamentet anser att denna översyn bör omfatta Fifas stadgar, struktur och föreskrifter samt dess operativa riktlinjer och rutiner, införande av tidsbegränsade mandat och skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet för medlemmarna av Fifas exekutivkommitté, däribland ordföranden, samt extern och fullständigt oberoende finansiell revision med en bedömning av tillförlitligheten i dess redovisningar.

18.    Europaparlamentet uppmanar med kraft Fifa att införa strikta etiska standarder och en uppförandekod för sin ledning och sin exekutivkommitté, som bör kontrolleras av ett oberoende tillsynsorgan.

19.    Europaparlamentet uppmanar alla styrande organ inom idrotten att förbinda sig att följa principen om gott styre och förbättra insynen för att minska risken att falla offer för korruption.

20.    Europaparlamentet uppmanar alla kontrakterade sponsorer och programföretag att kräva och stödja en reformprocess inom Fifa genom att göra offentliga uttalanden mot korruption inom idrotten, och att följa upp sina uttalanden med kontinuerliga påtryckningar.

21.    Europaparlamentet uppmanar Uefa och de nationella fotbollsförbunden att öka de egna ansträngningarna för att arbeta för grundläggande reformåtgärder inom Fifa, särskilt ett genomförande av de rekommendationer som utfärdas i denna resolution, både direkt och via sina företrädare i Fifas exekutivkommitté och de nationella fotbollsförbunden, före utgången av 2016.

22.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera och prioritera arbetet och insatserna för goda styrelseformer inom ramen för EU:s arbetsplan för idrott och att se till att nationella idrottsförbund deltar fullt ut i insatserna för bättre styrelseformer på europeisk och internationell nivå.

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samordning med medlemsstaterna och i samarbete med Interpol, Europol och Eurojust, vidta alla lämpliga åtgärder – inklusive effektiva efterlevnadsåtgärder – för att ta itu med alla eventuella tecken på korruption bland tjänstemän inom Fifa och nationella fotbollsförbund på EU:s territorium, och att stärka det europeiska brottsbekämpande samarbetet genom gemensamma utredningsgrupper och samarbete mellan åklagarmyndigheter.

24.    Europaparlamentet betonar att insatserna för att bekämpa korruption inom idrotten, med tanke på att detta är en gränsöverskridande företeelse, kräver ett bättre samarbete mellan alla berörda parter, däribland offentliga myndigheter, brottsbekämpande organ, idrottsindustrin, idrottare samt supportrar, samtidigt som tonvikt även bör läggas på utbildningsinsatser och förebyggande åtgärder på detta område.

25.    Europaparlamentet välkomnar det nya idrottsprogrammet inom ramen för Erasmus+, som stöder transnationella utbildningsprojekt vars syfte är att motverka gränsöverskridande hot mot idrottens integritet och etik, såsom dopning, uppgjorda matcher och våld tillsammans med alla former av intolerans och diskriminering, samt att främja och stödja goda styrelseformer inom idrotten.

26.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och idrottsförbunden att ge idrottsutövare och konsumenter lämplig information och utbildning. Detta bör ske från tidig ålder och gälla alla nivåer inom idrotten, såväl amatörnivå som professionell nivå. Parlamentet uppmuntrar idrottsorganisationerna att inrätta och fortlöpande bedriva omfattande program för förebyggande och utbildning med tydliga skyldigheter för klubbar, ligor och förbund, särskilt med avseende på minderåriga.

27.    Europaparlamentet välkomnar den uppgörelse som nyligen nåddes om det fjärde direktivet mot penningtvätt och stöder en proaktiv användning av alla medel som denna nya lagstiftning tillhandahåller för att ta itu med frågan. Parlamentet uppmanar kommissionen att konsekvent övervaka lagstiftningen mot penningtvätt för att se till att den räcker för att bekämpa korruption inom idrotten och säkerställa kontroll av styrande idrottsorgan registrerade i EU och av deras tjänstemän.

28.    Europaparlamentet insisterar på att kampen mot korruption med avseende på Fifas styre även måste åtföljas av tydliga utfästelser och åtgärder från Fifa, EU, medlemsstaterna och andra berörda aktörer mot andra brott som berör idrottsorganisationer, i synnerhet uppgjorda matcher, och som ofta är relaterade till organiserad brottslighet på internationell nivå.

29.    Europaparlamentet framhåller att alla framtida reformer inom proffsidrotten, särskilt fotbollen, måste innehålla omfattande bestämmelser om skydd av idrottarnas, tränarnas och lagens rättigheter. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att ta itu med tredjepartsägande av spelare inom europeisk idrott.

30.    Europaparlamentet stöder kravet i New Fifa Now-kampanjen om tillsättning av en oberoende, icke-statlig kommission för reform av Fifa, som ska granskas av en oberoende internationell myndighet.

31.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Internationella fotbollsförbundet (Fifa), Europeiska fotbollsförbundet (Uefa), de nationella fotbollsförbunden, de europeiska professionella fotbollsligornas förbund (EPFL), de europeiska klubbarnas förbund (ECA) samt det internationella förbundet för professionella spelarföreningar (Fifpro).

 

(1)

EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)

EUT C 239 E, 20.8.2013, s. 46.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0098.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy