Postup : 2015/2734(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0580/2015

Předložené texty :

RC-B8-0580/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/06/2015 - 5.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0231

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 92k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-0580/2015)

ECR (B8-0581/2015)

GUE/NGL (B8-0584/2015)

PPE (B8-0587/2015)

Verts/ALE (B8-0589/2015)

ALDE (B8-0590/2015)

S&D (B8-0592/2015)


o situaci v Nepálu v souvislosti se zemětřesením (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer za skupinu ALDE
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nepálu v souvislosti se zemětřesením (2015/2734(RSP))  

Evropský parlament,

–         s ohledem na svá předchozí usnesení o Nepálu,

–         s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, komisaře pro rozvoj Nevena Mimicy a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 25. dubna 2015 o zemětřesení v Asii a na další oficiální prohlášení,

–         s ohledem na prohlášení předsedy delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie o zemětřesení v Nepálu ze dne 30. dubna 2015,

–         s ohledem na návštěvu Nepálu, kterou při příležitosti 9. meziparlamentního shromáždění EP–Nepál pořádaného ve dnech 8.–9. dubna 2015 vykonala delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie,

–         s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 13. května 2013 o posílení naléhavé pomoci, obnově a rekonstrukci v reakci na ničivé důsledky zemětřesení v Nepálu,

–         s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–         s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–         s ohledem na nepálské iniciativy, jako je národní plán rekonstrukce a obnovy a hodnocení potřeb vzniklých v důsledku katastrofy, které jsou reakcí na tamní zemětřesení,

–         s ohledem na článek 135 jednacího řádu,

A.       vzhledem k tomu, že humanitární situace, s níž se potýká Nepál a okolní oblasti poté, co byly 25. dubna 2015 zasaženy ničivým zemětřesením a dalším zemětřesením 12. května 2015, zůstává nesmírně vážná, přičemž do dnešního dne bylo potvrzeno 8 800 smrtelných obětí a ještě větší počet zraněných osob, bylo zničeno nejméně půl milionu domů, 2,8 milionu lidí je vysídleno a miliony osob potřebují naléhavou humanitární pomoc;

B.        vzhledem k tomu, že podle odhadů je 1,7 milionu dětí postiženo vysídlením, smrtí jednoho nebo obou rodičů či zničením jejich domovů a škol; vzhledem k tomu, že sirotkům hrozí smrt hladem, nemoci, zneužití, zanedbávání a obchod s dětmi; vzhledem k tomu, že nepálská policie hlásí případy, kdy jsou skupinky dětí odváděny dospělými, kteří s nimi nejsou v příbuzenském vztahu; vzhledem k tomu, že byl vydán zákaz cestování nezletilých osob, které nemají doprovod, a že byly pozastaveny mezinárodní adopce;

C.       vzhledem k tomu, že zemětřesení kromě děsivých ztrát na životech a mnoha zraněných osob vážně zničilo kulturní, náboženské a historické dědictví, včetně čtyř ze sedmi památek světového dědictví a tisíců pamětihodností, chrámů a klášterů, což je rána pro národní identitu a tato skutečnost bude mít vliv rovněž na nepostradatelné zdroje příjmů;

D.       vzhledem k tomu, že je hlášeno více než 500 velkých sesuvů suché půdy, k nimž dochází v horských oblastech, a tyto sesuvy často znemožňují proudění řek, což způsobuje riziko záplavy nebo záplavy z protržení ledovcových jezer; vzhledem k tomu, že riziko dalších sesuvů půdy, záplav a protržení jezer je velmi vysoké, neboť se blíží období monzunových dešťů;

E.        vzhledem k tomu, že existují vážné obavy z hrozby, že vypuknou přenosné nemoci, zejména v přelidněných oblastech a v oblastech, kde došlo k přerušení dodávek vody, systému svozu odpadků a zničení hygienického zázemí;

F.        vzhledem k tomu, že se očekává, že již brzy přijdou monzunové deště, které budou mít značný vliv na humanitární operace, zejména v nejodlehlejších oblastech;

G.       vzhledem k tomu, že OSN odhaduje, že 1,4 miliony lidí potřebují potravinovou pomoc v důsledku vážně zničeného zemědělství, na němž závisí životy tamních obyvatel; vzhledem k tomu, že tento měsíc začíná pěstitelská sezóna a 236 000 lidí potřebuje podle odhadů zemědělské vstupy, včetně rýže a zeleninového osiva, a vzhledem k tomu, že tuto situaci navíc zhoršuje velkoplošná ztráta dobytka; vzhledem k tomu, že zemědělci, kteří zmeškají letošní pěstitelskou sezónu, nebudou moct sklidit žádnou úrodu až do pozdních měsíců roku 2016;

H.       vzhledem k tomu, že komisař Stylianides navštívil ve dnech 30. dubna až 2. května 2015 spolu se zástupkyní generálního tajemníka OSN Valerií Amosovou postižené oblasti;

I.         vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly v reakci na zemětřesení významnou finanční pomoc, a to okamžitým uvolněním 6 milionů EUR na naléhavé potřeby a celkové částky 22,6 milionu EUR ze strany Komise (do dnešního dne), a dále pak poskytly prostředky humanitární pomoci a pátrací a záchranné týmy prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU;

J.         vzhledem k tomu, že koordinátor humanitární pomoci OSN ovšem dne 4. června 2015 uvedl, že mezinárodní finanční pomoc na podporu Nepálu je stále nedostatečná a že OSN obdrželo pouze 120 milionů USD z celkových 422 milionů USD, o které žádalo;

K.       vzhledem k tomu, že nedávno otevřené středisko pro pomoc při katastrofách a zóna humanitární pomoci, které poskytovaly potravinové příděly 200 000 lidem po dobu dvou týdnů, na něž svými finančními prostředky přispěla také EU, fungovaly úspěšně a jsou dobrým příkladem toho, jakým se vláda ubírala směrem, než došlo k zemětřesení;

L.        vzhledem k tomu, že tuto naléhavou pomoc ovšem ztěžovala omezená a poničená infrastruktura, ale že sousední země, zejména Indie, zřídily prostřednictvím programu „Operace přátelství“ trasy umožňující přepravu dodávek;

M.       vzhledem k tomu, že ačkoli jsou některé problémy částečně vyřešeny, stále přetrvávají problémy související se zdlouhavými celními postupy u dodávek humanitární pomoci, které do Nepálu posílají oficiální a soukromí dárci; vzhledem k tomu, že 30ti denní osvobození od dovozního cla vypršelo a bylo nahrazeno seznamem položek plně či částečně osvobozených od dovozních daní a že dovozní clo je nyní v důsledku toho vybíráno z některých prostředků humanitární pomoci;

N.       vzhledem k tomu, že tisícům lidí, kteří naléhavě potřebují pomoc po zemětřesení, hrozí, že se o sebe budou muset postarat sami, neboť znepokojující projevy diskriminace na základě pohlaví, příslušnosti k určité kastě nebo etnické diskriminace znemožňují úsilí o poskytování pomoci; vzhledem k tomu, že více než polovina komunity dalitů stále čeká na přístřeší a příděly potravy;

O.       vzhledem k tomu, že podle odhadů nepálského ministerstva financí si rekonstrukce vyžádá přibližně 10 miliard USD, což je polovina ročního HDP této země;

P.        vzhledem k tomu, že nepálská vláda oznámila, že dne 25. června 2015 uspořádá v Káthmándú mezinárodní konferenci, jejímž účelem bude zmobilizovat mezinárodní finanční pomoc na rekonstrukci a obnovu země;

Q.       vzhledem k tomu, že Nepál, který je jednou z nejchudších zemí na světě, se teprve nedávno pomalu vymanil z desetileté občanské války; vzhledem k tomu, že vláda v posledních letech vynakládala úsilí, aby se připravila na očekávané případy silných zemětřesení;

1.        vyjadřuje nejhlubší soustrast všem lidem zasaženým touto tragédií, včetně rodin více než 8 800 osob z Nepálu, Indie, Číny a Bangladéše, které přišly o život;

2.        oceňuje úsilí nepálských institucí a společností, které vynaložily následně po zemětřesení;

3.        vítá neprodlenou pomoc ze strany Komise a členských států, kterou poskytly Nepálu, a vyzývá mezinárodní společenství, aby nadále pomáhalo nepálské vládě s krátkodobou humanitární pomocí a dlouhodobým úsilím o obnovu země a její navrácení do běžného života, a to se zvláštním zaměřením na odvětví zemědělství a těžko dosažitelné oblasti, a žádá je, aby dostály svým závazkům;

4.        zdůrazňuje význam naléhavé zdravotní péče a opatření, jejichž cílem by bylo předcházet propuknutí přenosných nemocí; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podporovaly znovuoživení zdravotnických zařízení a služeb v zemi, zejména v odlehlých oblastech, a to i poskytováním lékařských stanů a vybavení, které nahradí zdravotnická zařízení, jež byla poškozena a zničena;

5.        vyzývá nepálskou vládu a mezinárodní společenství, aby zajistily, aby se děti, které byly odloučeny od rodičů, s rodiči co nejdříve shledali, a aby se děti staly středobodem humanitárních intervencí; vyzývá dále, aby byla věnována zvláštní pozornost obzvláště citlivé situaci dětí, včetně mnoha případů podvýživy a hrozby jejich zneužití a obchodování s dětmi; zdůrazňuje, že je důležité přivést děti zpět do školních lavic;

6.        je znepokojen zprávami o zneužívání a obtěžování žen a dětí v provizorních táborech a vyzývá nepálskou vládu, aby přijala dodatečná opatření, která zajistí bezpečnost zranitelných osob a neprodlené vyšetření těchto zpráv;

7.        vyzývá mezinárodní společenství, aby pomohlo nepálské vládě se záchranou a obnovou poničeného kulturního, církevního a historického dědictví;

8.        zdůrazňuje, že podle odhadů OSN je na humanitární pomoc naléhavě zapotřebí dalších 298,2 milionů USD, zejména kvůli blížícímu se období monzunových dešťů, a vyzývá k dalšímu celosvětovému úsilí, aby se podařilo tuto naléhavou finanční pomoc shromáždit;

9.        naléhavě žádá nepálskou vládu, aby vyřešila zbývající problémy s celními postupy u humanitárních dodávek, aby zrušila veškeré tkzv. „daně z pomoci“, které na dodávky humanitární pomoci uvalila místní policie na nepálských hranicích a aby spolupracovala s dárcovskými organizacemi s cílem zajistit, aby se pomoc rychle dostala na místa, kde je potřebná;

10.      vyjadřuje znepokojení nad zprávami o diskriminaci při rozdělování humanitární pomoci a vyzývá nepálskou vládu, aby zajistila, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, bez ohledu na to, kdo jsou a odkud pomoc pochází; vyzývá proto místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby se ve svých kontaktech s Nepálem touto problematikou zabývala na nejvyšších politických místech;

11.      vyjadřuje spokojenost s vládami v dané oblasti, zejména s indickou vládou, která přispěla svým dílem k mezinárodní pomoci; vyzývá Komisi, členské státy a mezinárodní zúčastněné strany, aby nadále spolupracovaly s nepálskou vládou a dalšími vládami v dané oblasti v otázce zlepšení připravenosti na přírodní katastrofy a odolnosti vůči takovým katastrofám, včetně stavebních předpisů, infrastruktury a krizových plánů; zdůrazňuje, že národní plán rekonstrukce a obnovy by měl řešit rovněž další klíčové otázky, včetně boje proti chudobě, ochrany životního prostředí a změny klimatu;

12.      zdůrazňuje, že Nepál coby poválečná země musí vynaložit další vlastní úsilí a potřebuje mezinárodní podporu v jeho přechodu na demokracii; vyzývá nepálské politické síly, aby spolupracovaly v duchu konstruktivní spolupráce a kompromisu s cílem přijmout novou a demokratickou ústavu podporující začlenění, která splní očekávání nepálského lidu a která bude milníkem v mírovém procesu a významným příspěvkem k rychlé a úspěšné obnově země po katastrofě; vítá v této souvislosti dohodu, které dne 8. června 2015 dosáhly hlavní nepálské politické strany;

13.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a ústavodárnému shromáždění Nepálu, vládám a parlamentům Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí