Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0580/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0580/2015

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Nepal efter jordskælvene

10.6.2015 - (2015/2734(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
EFDD (B8‑0580/2015)
ECR (B8‑0581/2015)
GUE/NGL (B8‑0584/2015)
PPE (B8‑0587/2015)
Verts/ALE (B8‑0589/2015)
ALDE (B8‑0590/2015)
S&D (B8‑0592/2015)

Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly for PPE-Gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen


Procedure : 2015/2734(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0580/2015
Indgivne tekster :
RC-B8-0580/2015
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nepal efter jordskælvene

(2015/2734(RSP))

Europa-Parlamentet,

–         der henviser til sine tidligere beslutninger om Nepal,

–         der henviser til fælleserklæringen af 25. april 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, kommissæren for udvikling, Neven Mimica, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om jordskælvet i Asien, og til andre officielle erklæringer,

–         der henviser til erklæringen af 30. april 2015 fra formanden for Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien om jordskælvet i Nepal,

–         der henviser til det besøg, som Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien aflagde Nepal i anledning af det 9. interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Nepal, som blev afholdt den 8.-10. april 2015,

–         der henviser til resolutionen af 13. maj 2013 fra De Forenede Nationers Generalforsamling om styrkelse af nødhjælps-, rehabiliterings- og genopbygningsindsatsen som reaktion på de ødelæggende konsekvenser af jordskælvet i Nepal,

–         der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

–         der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

–         der henviser til de nepalesiske initiativer efter jordskælvet såsom den nationale genopbygnings- og rehabiliteringsplan og vurderingen af behovene efter katastrofen,

–         der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk.4,

A.       der henviser til, at den humanitære situation i Nepal og den omkringliggende region efter det ødelæggende jordskælv den 25. april 2015 og efterskælvet den 12. maj fortsat er yderst alvorlig, og at der foreløbig meldes om, at mere end 8 800 er omkommet, mange flere er sårede, mindst en halv million huse er blevet ødelagt, 2,8 mio. mennesker er blevet fordrevet, og millioner har presserende behov for humanitær bistand;

B.        der henviser til, at det desuden anslås, at 1,7 millioner børn er blevet fordrevet, har mistet en eller begge forældre eller har fået ødelagt deres hjem eller skoler; der henviser til, at forældreløse børn er udsat for en øget risiko for sult, sygdom, misbrug, vanrøgt og menneskehandel; der henviser til, at det nepalesiske politi har rapporteret om tilfælde af grupper af børn, som bortføres af voksne, som de ikke er i familie med; der henviser til, at der er blevet indført et rejseforbud for uledsagede mindreårige, og at internationale adoptioner er blevet suspenderet;

C.       der henviser til, at jordskælvet foruden de forfærdelige tab af menneskeliv og de mange sårede i alvorlig grad har beskadiget landets kulturelle, religiøse og historiske arv, herunder fire ud af syv verdensarvsteder og tusindvis af monumenter, templer og klostre, hvilket er et hårdt slag mod den nationale identitet og har indvirkning på uundværlige indtægtskilder;

D.       der henviser til, at der meldes om mere end 500 store tørre jordskred på tværs af bjergområder, som ofte blokerer for vandgennemstrømningen i floder med risiko for oversvømmelser, eller at gletsjersøer bryder ud og forårsager styrtflod; der henviser til, at risikoen for yderligere jordskred, oversvømmelser og styrtfloder er meget høj i lyset af den kommende monsunperiode;

E.        der henviser til, at der er alvorlig bekymring vedrørende risikoen for udbrud af overførbare sygdomme, navnlig i overbefolkede områder og i områder, hvor vand-, sanitets- og hygiejnesystemer er brudt sammen;

F.        der henviser til, at monsunregnen forventes at starte meget snart og vil have en betydelig indvirkning på nødhjælpsindsatsen, navnlig i mere fjerntliggende områder;

G.       der henviser til, at FN har anslået, at 1,4 millioner mennesker har behov for fødevarebistand som følge af de alvorlige skader på landbrugsbaserede indtægtskilder; der henviser til, at plansæsonen begyndte i denne måned, og at det anslås, at 236 000 mennesker har behov for landbrugsinput, herunder ris og grøntsagsfrø, og til, at situationen forværres af det omfattende tab i animalsk produktion; der henviser til, at de landbrugere, som gik glip af dette års plantesæson, ikke vil kunne høste indtil slutningen af 2016;

H.       der henviser til, at kommissær Stylianides besøgte de ramte områder sammen med FN's undergeneralsekretær Valerie Amos fra den 30. april til den 2. maj 2015;

I.         der henviser til, at EU og dets medlemsstater har ydet betydelig finansiel bistand som reaktion på situationen med øjeblikkelig frigivelse af 6 mio. EUR til presserende behov og et foreløbigt samlet beløb på 22,6 mio. EUR fra Kommissionen foruden tilbuddet om nødhjælpsforsyninger og eftersøgnings- og redningshold gennem EU's civilbeskyttelsesordning;

J.         der henviser til, at FN's humanitære koordinator den 4. juni 2015 imidlertid udtalte, at den internationale finansiering til støtte for Nepal fortsat er utilfredsstillende, og at FN kun har modtaget 120 mio. USD ud af et tilsagn om et samlet beløb på 422 mio. USD;

K.       der henviser til, at det nyligt indviede katastrofehjælpscenter og det humanitære opstillingsområde, som leverede fødevarerationer til 200 000 mennesker i to uger, som også støttes med EU-midler, har fungeret godt og er gode eksempler på den retning, som regeringen bevægede sig i inden jordskævet;

L.        der henviser til, at nødhjælpsindsatsen imidlertid er blevet hæmmet af den begrænsede og ødelagte infrastruktur, men at der er blevet oprettet forsyningsruter gennem nabolandene, navnlig Indien, via dets operation "Operation Friendship";

M.       der henviser til, at selv om problemerne er delvist løst, er der fortsat problemer med hensyn til de langsommelige toldprocedurer for nødhjælp, som officielle og private donorer har sendt til Nepal; der henviser til, at en fritagelse for importafgifter på 30 dage er udløbet og blevet erstattet med en liste over varer, som er helt eller delvist fritaget for importafgifter, og der opkræves som følge heraf nu kun importafgifter på visse nødhjælpsforsyninger;

N.       der henviser til, at tusinde med behov for bistand efter jordskælvene risikerer at blive overladt til sig selv som følge af bekymrende tegn på, at køn, kaste og etnisk forskelsbehandling hæmmer hjælpearbejdet; der henviser til, at mere end halvdelen af landets Dalit-samfund stadig venter på boliger og fødevarerationer;

O.       der henviser til, at skøn fra Nepals finansministerium viser, at udgifterne til genopbygning er ca. 10 mia. USD, hvilket er halvdelen af landets årlige BNP;

P.        der henviser til, at Nepals regering har bebudet, at den vil afholde en international konference den 25. juni 2015 i Kathmandu med henblik på at mobilisere international økonomisk støtte til landets genopbygning og rehabilitering;

Q.       der henviser til, at Nepal, som er et af verdens fattigste lande, først for nylig og langsomt har afsluttet en 10 år lang borgerkrig; der henviser til, at regeringen imidlertid i de senere år har bestræbt sig på at forberede sig på det forventede tilfælde af et større jordskælv;

1.        udtrykker sin dybeste medfølelse med alle, der er ramt af denne forfærdelige tragedie, herunder familierne til mere end 8 800 mennesker, der har mistet livet i Nepal, Indien, Kina og Bangladesh;

2.        glæder sig over den indsats, som de nepalesiske institutioner og det nepalesiske samfund har gjort i kølvandet på jordskælvene;

3.        glæder sig over den hurtige bistand, som Kommissionen og medlemsstaterne har ydet til Nepal, og opfordrer det internationale samfund til fortsat at støtte Nepals regering med kortsigtet humanitær bistand og en langsigtet genopbygnings- og rehabiliteringsindsats, med særlig fokus på landbrugssektoren og utilgængelige områder, og til at indfri sine løfter;

4.        understreger betydningen af akut lægehjælp og af de foranstaltninger, der tager sigte på at forebygge udbrud af overførbare sygdomme; opfordrer EU og det internationale samfund til at støtte genopretningen af sundhedsfaciliteter og tjenesteydelser i landet, navnlig i fjerntliggende områder, herunder gennem levering af lægetelte og medicinsk udstyr til beskadigede eller ødelagte sundhedsfaciliteter;

5.        opfordrer Nepals regering og det internationale samfund til at sikre, at børn, der er blevet adskilt fra deres familier, forenes med dem hurtigst muligt, og at børnene sættes i centrum for de humanitære indsatser; opfordrer endvidere til, at der lægges særlig vægt på den særligt sårbare situation, som børn befinder sig i, herunder de mange tilfælde af fejlernæring og risikoen for misbrug og menneskehandel; understreger vigtigheden af at få børn tilbage i skolerne;

6.        er bekymret over rapporterne om misbrug og chikane mod kvinder og børn, som opholder sig i interimistiske lejre, og opfordrer Nepals regering til at træffe yderligere foranstaltninger til at sikre, at sårbare personer beskyttes, og at der indledes en hurtig undersøgelse af disse rapporter;

7.        opfordrer det internationale samfund til at bistå Nepals regering i forbindelse med bjærgningen og genoprettelsen af den beskadigede kulturelle, religiøse og historiske arv;

8.        fremhæver, at FN skønner, at yderligere 298,2 mio. USD er bydende nødvendig for at yde humanitær bistand, navnlig i betragtning af den nært forestående monsunsæson, og opfordrer til en ny global indsats for at imødekomme de presserende finansieringsbehov;

9.        opfordrer indtrængende Nepals regering til at løse de tilbageværende problemer med toldprocedurer for nødhjælp, til at ophæve alle såkaldte "nødhjælpsafgifter", der pålægges humanitære forsyninger af det lokale politi ved Nepals grænser, og til at samarbejde med hjælpeorganisationer for at sikre, at bistanden kommer hurtigt frem til de steder, hvor den er nødvendig;

10.      udtrykker sin bekymring over rapporterne om forskelsbehandling i forbindelse med distributionen af humanitær bistand og opfordrer Nepals regering til at sikre, at bistanden når frem til dem, der har behov for dem, uanset hvem de er, og hvor bistanden kommer fra; opfordrer endvidere næstformanden/den højtstående repræsentant til at tage dette spørgsmål op på det højest mulige politiske niveau i sine kontakter med Nepal;

11.      roser regeringerne i regionen, navnlig den indiske regering, for deres assistance i den internationale bistandsindsats; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de internationale aktører til fortsat at samarbejde med regeringen i Nepal og andre regeringer i regionen i forbindelse med forbedringen af beredskabet og indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer, herunder med hensyn til byggeforskrifter, infrastruktur og beredskabsplaner; understreger, at den nationale genopbygnings- og rehabiliteringsplan også bør tage fat på andre centrale spørgsmål, herunder bekæmpelse af fattigdom, miljøbeskyttelse og klimaforandringer;

12.      understreger, at Nepal som et postkonfliktland har behov for en større national indsats og øget international støtte i sin overgang mod demokrati; opfordrer de nepalesiske politiske kræfter til at samarbejde i en ånd af konstruktivt samarbejde og kompromissøgning med henblik på at vedtage en ny, demokratisk og inklusiv forfatning, der opfylder det nepalesiske folks forhåbninger, som en milepæl i fredsprocessen og et væsentligt bidrag til en hurtig og vellykket genopbygning efter katastrofen; glæder sig i denne forbindelse over den aftale, der blev indgået den 8. juni 2015 af Nepals største politiske partier;

13.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og den forfatningsgivende forsamling i Nepal, regeringerne og parlamenterne i Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt samarbejde og De Forenede Nationers generalsekretær.