Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0580/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0580/2015

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Νεπάλ μετά από τους σεισμούς

  10.6.2015 - (2015/2734(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  EFDD (B8-0580/2015)
  ECR (B8-0581/2015)
  GUE/NGL (B8-0584/2015)
  PPE (B8-0587/2015)
  Verts/ALE (B8-0589/2015)
  ALDE (B8-0590/2015)
  S&D (B8-0592/2015)

  Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
  Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


  Διαδικασία : 2015/2734(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0580/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0580/2015
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Νεπάλ μετά από τους σεισμούς

  (2015/2734(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –         έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Νεπάλ,

  –         έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 25ης Απριλίου 2015 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, του αρμοδίου για την ανάπτυξη Επιτρόπου της ΕΕ Neven Mimica και του αρμοδίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με το σεισμό στην Ασία, καθώς και άλλες επίσημες δηλώσεις,

  –         έχοντας υπόψη τη δήλωση της 30ής Απριλίου 2015 στην οποία προέβη ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας σχετικά με το σεισμό στο Νεπάλ,

  –         έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας στο Νεπάλ με την ευκαιρία της 9ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης ΕΚ/Νεπάλ από τις 8 έως τις 10 Απριλίου 2015·

  –         έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της έκτακτης βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανοικοδόμησης μετά τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού της 13ης Μαΐου 2013 στο Νεπάλ·

  –         έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

  –         έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 1966 για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

  –         έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Νεπάλ μετά τον σεισμό, όπως το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης και η αξιολόγηση των αναγκών μετά την καταστροφή·

  –         έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

  Α.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζει το Νεπάλ και η γύρω περιοχή μετά τον καταστροφικό σεισμό της 25ης Απριλίου και τον επακόλουθο σεισμό της 12ης Μαΐου παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο έως σήμερα απολογισμός είναι περισσότεροι από 8.800 νεκροί, πολύ περισσότεροι τραυματίες, τουλάχιστον μισό εκατομμύριο κατεστραμμένες κατοικίες, 2,8 εκατομμύρια εκτοπισθέντες και εκατομμύρια ανθρώπων που χρήζουν επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας·

  Β.        λαμβάνοντας υπόψη, εκτός αυτού, ότι περίπου 1,7 εκατομμύρια παιδιά έχουν επίσης υποστεί τις συνέπειες του εκτοπισμού, του θανάτου του ενός ή και των δύο γονέων τους, ή της καταστροφής των κατοικιών ή των σχολείων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος ασιτίας, ασθενειών, κακομεταχείρισης, αμέλειας ή εμπορίας είναι αυξημένος για τα ορφανά παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία του Νεπάλ έχει καταγράψει περιπτώσεις απαγωγής ομάδων παιδιών από άγνωστους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγγελθεί η επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε ασυνόδευτους ανηλίκους και ότι έχουν ανασταλεί οι διεθνείς υιοθεσίες·

  Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την τραγική απώλεια ζωών και τους πολλούς τραυματίες, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πολιτιστική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε τέσσερα από τα επτά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και σε χιλιάδες μνημεία, ναούς και μοναστήρια, γεγονός που κατάφερε πλήγμα στην εθνική ταυτότητα, καθώς και σε ορισμένες απαραίτητες πηγές εσόδων·

  Δ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί περισσότερες από 500 μεγάλες κατολισθήσεις ξηρών εδαφικών μαζών σε ορεινές περιοχές, οι οποίες συχνά παρεμποδίζουν την ροή των ποταμών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες λόγω υπερχείλισης τους ή λόγω υπερχείλισης παγετώδων λιμνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων, πλημμυρών και υπερχείλισης λιμνών είναι πολύ υψηλός, δεδομένου ότι προσεχώς θα ξεκινήσει η περίοδος των μουσσώνων·

  Ε.        λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης κρουσμάτων μεταδοτικών ασθενειών, ιδίως σε πληθυσμιακά κορεσμένες περιοχές και σε περιοχές με προβλήματα στα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής·

  ΣΤ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι βροχοπτώσεις λόγω των μουσώνων αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα και ότι θα πλήξουν σημαντικά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας, ιδίως στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές·

  Ζ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, 1,4 εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας λόγω των μεγάλων ζημιών που υπέστησαν τα μέσα διαβίωσής τους που βασίζονται στη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο φύτευσης που αρχίζει αυτόν τον μήνα, 236.000 άνθρωποι θα χρειαστούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γεωργικές εισροές, στις οποίες περιλαμβάνονται το ρύζι και οι σπόροι λαχανικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης κλίμακας των απωλειών ζωικού κεφαλαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες που θα χάσουν τη φετινή περίοδο φύτευσης δεν θα έχουν σοδειά μέχρι τα τέλη του 2016·

  Η.       λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές μαζί με την Γενική Υπογραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Valerie Amos, από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2015·

  Θ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ανταποκρινόμενα στις παραπάνω ανάγκες, χορήγησαν σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια, μέσω της άμεσης αποδέσμευσης 6 εκατ. ευρώ για επείγουσες ανάγκες και μέσω της χορήγησης ποσών συνολικού ύψους 22,6 εκατ. ευρώ έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ χορηγήθηκαν επίσης είδη αρωγής στις ομάδες έρευνας και διάσωσης μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ·

  Ι.         λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια δήλωσε στις 4 Ιουνίου 2015 ότι η διεθνής χρηματοδότηση για τη στήριξη του Νεπάλ εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική και ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει μόνο 120 εκατ. δολάρια ΗΠΑ από το συνολικό ποσό των 422 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ που είχε υποσχεθεί η ΕΕ·

  ΙΑ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσφάτως εγκαινιασθέν κέντρο αντιμετώπισης των καταστροφών και ο βοηθητικός χώρος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, που χορηγούσαν τρόφιμα με δελτίο σε 200.000 άτομα επί δύο εβδομάδες, και τα οποία είχαν επίσης λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, λειτούργησαν με επιτυχία και αποτελούν θετικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την κατεύθυνση που ακολουθούσε η κυβέρνηση πριν από το σεισμό·

  ΙΒ.      λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι παρόλο που η προσπάθεια χορήγησης αρωγής παρεμποδίζεται από τις περιορισμένες και κατεστραμμένες υποδομές, έχουν δημιουργηθεί οδοί εφοδιασμού που διέρχονται από τις γειτονικές χώρες, και ιδίως από την Ινδία η οποία δημιούργησε την «Επιχείρηση φιλίας»·

  ΙΓ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη μερική επίλυσή τους, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα όσον αφορά τις χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες που σχετίζονται με την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας που αποστέλλεται στο Νεπάλ από επίσημους και ιδιώτες χορηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 30ήμερη απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς έληξε και έχει αντικατασταθεί από κατάλογο ειδών που απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από φόρους εισαγωγής, με αποτέλεσμα σήμερα να επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης·

  ΙΔ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα που χρήζουν βοήθειας μετά τους σεισμούς κινδυνεύουν να αφεθούν στην τύχη τους, εν μέσω ανησυχητικών ενδείξεων ότι παρεμποδίζεται η χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω διακρίσεων με βάση το φύλο, την κάστα και την εθνοτική καταγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήμισυ των μελών της κοινότητας Ντάλιτ αναμένει ακόμη να του χορηγηθεί καταφύγιο και τρόφιμα·

  ΙΕ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών του Νεπάλ το κόστος της ανοικοδόμησης ανέρχεται σε περίπου 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσό που ισούται με το ήμισυ του ετήσιου ΑΕγχΠ της χώρας·

  ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου 2015 θα διοργανώσει διεθνή διάσκεψη στο Κατμαντού, με σκοπό την κινητοποίηση της διεθνούς χρηματοδοτικής στήριξης για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας·

  ΙΖ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νεπάλ, που είναι μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, μόλις πρόσφατα κατάφερε να εξέλθει σταδιακά από μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου που διήρκεσε 10 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά η κυβέρνηση είχε καταβάλει προσπάθειες κατά τα τελευταία έτη για να προετοιμαστεί για το αναμενόμενο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού·

  1.        εκφράζει τα συλλυπητήρια σε όλους όσους επλήγησαν από αυτή την φρικτή τραγωδία, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των πάνω από 8.800 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ, την Ινδία, την Κίνα και το Μπανγκλαντές·

  2.        επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι φορείς και η κοινωνία του Νεπάλ μετά τους σεισμούς·

  3.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία βοήθεια που χορήγησαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο Νεπάλ και καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να συνδράμει την κυβέρνηση του Νεπάλ με βραχυπρόθεσμη ανθρωπιστική βοήθεια και μακροπρόθεσμες προσπάθειες ανασυγκρότησης και αποκατάστασης, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον γεωργικό τομέα και τις δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και να συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της·

  4.        τονίζει τη σημασία της επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών· ζητεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξουν την αποκατάσταση των υγειονομικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στη χώρα, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές, μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής ιατρικών σκηνών και εξοπλισμού ειδικού για εγκαταστάσεις υγείας που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί·

  5.        ζητεί από την κυβέρνηση του Νεπάλ και από τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσουν την οικογενειακή επανένωση των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατόν και να τοποθετήσουν τα παιδιά στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής παρέμβασης· ζητεί, επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των πολλών περιπτώσεων υποσιτισμού και των περιπτώσεων όπου τα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακομεταχείρισης και εμπορίας ανθρώπων· τονίζει τη σημασία της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο·

  6.        εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με κακομεταχείριση και παρενόχληση γυναικών και παιδιών σε πρόχειρους καταυλισμούς και ζητεί από την κυβέρνηση του Νεπάλ να λάβει πρόσθετα μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια των ευάλωτων ατόμων και την ταχεία διερεύνηση των αναφορών αυτών·

  7.        καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει την κυβέρνηση του Νεπάλ μέσω της διάσωσης και της αποκατάστασης της πληγείσας πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς·

  8.        επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, απαιτείται επειγόντως ένα επιπλέον ποσό ύψους 298,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως λόγω της επικείμενης έλευσης της περιόδου των μουσώνων, και απευθύνει έκκληση για μια ανανεωμένη παγκόσμια προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι επείγουσες ανάγκες χρηματοδότησης·

  9.        παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να επιλύσει τα εναπομένοντα προβλήματα σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια, να άρουν τυχόν «φόρους επί της αρωγής» που επιβάλλονται στην ανθρωπιστική βοήθεια από την τοπική αστυνομία στα σύνορα του Νεπάλ, και να συνεργαστούν με τους οργανισμούς χορήγησης βοήθειας ώστε να εξασφαλιστεί ότι η βοήθεια φτάνει γρήγορα εκεί που χρειάζεται·

  10.      εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την κατά τους ισχυρισμούς εισαγωγή διακρίσεων κατά τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, και καλεί την κυβέρνηση του Νεπάλ να εξασφαλίζει ότι η βοήθεια θα φτάνει σε αυτούς που τη χρειάζονται, χωρίς να έχει σημασία ποιοι είναι ούτε από που προέρχεται αυτή η βοήθεια· ζητεί, επιπλέον, από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο κατά τις επαφές της με το Νεπάλ·

  11.      συγχαίρει τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής, και ιδίως την κυβέρνηση της Ινδίας, για τη βοήθεια που χορήγησαν στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών παροχής βοήθειας· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς παράγοντες να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Νεπάλ και τις άλλες κυβερνήσεις της περιοχής, έχοντας ως στόχο να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τους οικοδομικούς κώδικες, τις υποδομές και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης· τονίζει ότι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης θα πρέπει να εξετάζει και άλλα βασικά ζητήματα, στα οποία περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της φτώχειας, η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή·

  12.      τονίζει ότι το Νεπάλ, ως χώρα που εξέρχεται από περίοδο συγκρούσεων, έχει ανάγκη από περαιτέρω εσωτερικές προσπάθειες και διεθνή στήριξη για τη μετάβασή του προς τη δημοκρατία· ζητεί από τις πολιτικές δυνάμεις του Νεπάλ να συνεργαστούν, με πνεύμα εποικοδομητικό και συμβιβαστικό προκειμένου να εγκρίνουν ένα νέο, δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς Σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού του Νεπάλ, κάτι που θα αποτελέσει ορόσημο στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συμβάλει σημαντικά στην ταχεία και επιτυχή αποκατάσταση μετά από καταστροφές· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 8 Ιουνίου 2015 από τα κυριότερα πολιτικά κόμματα του Νεπάλ·

  13.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τη Συντακτική Συνέλευση του Νεπάλ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ένωσης της Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.