Menetlus : 2015/2734(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0580/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0580/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/06/2015 - 5.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0231

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 147kWORD 81k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

EFDD (B8‑0580/2015)

ECR (B8‑0581/2015)

GUE/NGL (B8‑0584/2015)

PPE (B8‑0587/2015)

Verts/ALE (B8‑0589/2015)

ALDE (B8‑0590/2015)

S&D (B8‑0592/2015)


olukorra kohta Nepalis pärast maavärinaid (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nepalis pärast maavärinaid (2015/2734(RSP))  

Euroopa Parlament,

–         võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nepali kohta,

–         võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 25. aprilli 2015. aasta ühisavaldust Aasias toimunud maavärina kohta ning teisi ametlikke avaldusi,

–         võttes arvesse oma Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhi 30. aprilli 2015. aasta avaldust Nepalis toimunud maavärina kohta,

–         võttes arvesse oma Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni visiiti Nepali seoses EP ja Nepali 9. parlamentidevahelise kohtumisega, mis toimus 8.–10. aprillil 2015,

–         võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 13. mai 2013. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse hädaabi, taastus- ja ülesehitustegevuse tõhustamist vastuseks Nepalis toimunud maavärina laastavatele tagajärgedele,

–         võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–         võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–         võttes arvesse Nepali maavärina-järgseid algatusi, nagu riiklik taastamis- ja ülesehituskava ning katastroofijärgne vajaduste hindamine,

–         võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.       arvestades, et humanitaarolukord Nepalis ja seda ümbritsevas piirkonnas pärast 25. aprilli 2015. aasta laastavat maavärinat ja sellele järgnenud maavärinat 12. mail on endiselt äärmiselt tõsine, kuna tänaseks on teatatud rohkem kui 8800 hukkunust ja veelgi rohkematest vigastatutest, vähemalt poolest miljonist hävinud elamust, 2,8 miljonist oma kodust lahkuma sunnitud inimesest ja veel miljonitest, kes vajavad kiiresti humanitaarabi;

B.        arvestades, et lisaks sellele on hinnanguliselt 1,7 miljonit last olukorras, kus nad on olnud sunnitud kodust lahkuma, kaotanud ühe või mõlemad vanemad või jäänud ilma oma kodust või koolimajast; arvestades, et orbudel on suurem oht nälgida, haigestuda ning sattuda väärkohtlemise, hooletussejätmise või inimkaubanduse ohvriks; arvestades, et Nepali politsei on teatanud juhtumitest, kus mitmeid lapsi on ära viinud nendega suguluses mitteolevad täiskasvanud; arvestades, et on kehtestatud saatjata alaealiste reisimise keeld ning rahvusvahelised lapsendamised on peatatud;

C.       arvestades, et lisaks kohutavale hukkunute ja vigastatute arvule kahjustas maavärin rängalt ka Nepali kultuuri-, usu- ja ajaloopärandit, sh seitsmest maailmapärandi nimistusse kuuluvast paigast nelja, tuhandeid mälestisi, templeid ja kloostreid, mis kujutab endast lööki rahvuslikule identiteedile ning kahjustab asendamatuid tuluallikaid;

D.       arvestades, et mägipiirkondades on teatatud enam kui 500 suurest maalihkest, mis sageli tõkestavad jõgede voolu, põhjustades liustikujärvede kallastest väljamurdmise ja üleujutuste ohtu; arvestades et uute maalihete, üleujutuste ja järvede ülevoolu oht on lähenevat mussoonvihmade perioodi arvesse võttes väga suur;

E.        arvestades, et tõsist muret tekitab ka nakkushaiguste puhkemise oht, eelkõige ülerahvastatud piirkondades ning piirkondades, kus veevarustuse, kanalisatsiooni- ja hügieenisüsteemid ei toimi;

F.        arvestades, et kohe on oodata mussoonvihmade algust, mis märkimisväärselt halvendab abimeetmete võtmise tingimusi, eelkõige ligipääsmatumates piirkondades;

G.       arvestades, et ÜRO hinnangul vajab 1,4 miljonit inimest toiduabi oma põllumajanduslikele elatusvahenditele põhjustatud tõsise kahju tõttu; arvestades, et juunis algab külvi- ja istutushooaeg ning arvestuslikult 236 000 inimest vajavad selleks põllumajandusliku materjali, sh riisi- ja köögiviljaistikuid, ning arvestades, et olukorra muudab veelgi keerulisemaks hukkunud kariloomade suur arv; arvestades, et põllumehed, kellel jääb tänavune külvihooaeg vahele, ei saa järgmist saaki enne, kui alles 2016. aasta teises pooles;

H.       arvestades, et 30. aprillist kuni 2. maini 2015 külastas õnnetuspaiku volinik Stylianides koos ÜRO asepeasekretäri Valerie Amosega;

I.         arvestades, et vastuseks katastroofilisele olukorrale on EL ja selle liikmesriigid osutanud märkimisväärselt finantsabi, kusjuures lisaks ELi kodanikukaitse mehhanismi kaudu saadetud hädaabivahenditele ning otsingu- ja päästemeeskondadele eraldas komisjon viivitamatult 6 miljonit eurot kiireloomulisteks vajadusteks ning on tänaseks suurendanud abisummat 22,6 miljonit euroni;

J.         arvestades siiski, et ÜRO humanitaarabi koordinaator teatas 4. juunil 2015, et rahvusvahelise rahalise toetuse tase Nepalile on mitterahuldav ning et ÜRO on lubatud 422 miljonist USA dollarist saanud kätte vaid 120 miljonit dollarit;

K.       arvestades, et hiljuti avatud katastroofiabikeskus ja ajutine humanitaarabiala, mis kahe nädala jooksul jagasid toiduportsjoneid 200 000 inimesele, toetatuna muu hulgas ka ELi rahalisest abist, on tegutsenud edukalt ning on heaks näiteks, millises suunas liikus valitsus enne maavärinat;

L.        arvestades, et piiratud ja kahjustunud taristud on siiski takistanud abistamistegevust, kuigi varustusteid on rajatud ka läbi naaberriikide, eelkõige India ja sealse „Operatsioon Sõpruse” kaudu;

M.       arvestades, et kuigi osaliselt on need lahendatud, esineb endiselt probleeme ametlike ja eraannetajate poolt Nepalile saadetud humanitaarvarustuse aeganõudvate tolliprotseduuridega; arvestades, et 30 päevaks antud vabastus imporditollimaksudest on möödas ning asendatud nimekirjaga kaupadest, mis on täielikult või osaliselt vabastatud impordimaksust, mille tulemusena kohaldatakse osadele abikaupadele nüüd tollimakse;

N.       arvestades, et tuhandetel maavärina tagajärjel abi vajavatel inimestel on oht jääda vaid iseenda hooleks ning muret tekitavad ka märgid, et abimeetmeid takistab soo-, kasti- ja rahvuspõhine diskrimineerimine; arvestades, et rohkem kui pooled Nepali puutumatutest (dalitid) ootavad endiselt toitu ja peavarju;

O.       arvestades, et Nepali rahandusministeeriumi hinnangul on ülesehitustööde maksumus umbes 10 miljardit USA dollarit, mis moodustab riigi aastasest SKPst umbes poole;

P.        arvestades, et Nepali valitsus teatas, et korraldab 25. juunil 2015. aastal Kathmandus rahvusvahelise konverentsi, eesmärgiga leida riigi taastamiseks ja ülesehitamiseks rahvusvahelist finantstoetust;

Q.       arvestades, et Nepal, üks maailma vaesemaid riike, on alles viimasel ajal hakanud toibuma 10 aastat kestnud kodusõjast; arvestades, et sellest hoolimata on Nepali valitsus viimastel aastatel teinud jõupingutusi selleks, et valmistuda oodatavaks suureks maavärinaks;

1.        väljendab sügavaimat kaastunnet kõigile selle kohutava tragöödia tagajärjel kannatanutele, sh enam kui 8800 Nepalis, Indias, Hiinas ja Bangladeshis hukkunud isiku peredele;

2.        hindab kõrgelt Nepali institutsioonide ja ühiskonna jõupingutusi maavärinate tagajärgedega toimetulemisel;

3.        kiidab heaks Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kiire abi Nepalile ning kutsub rahvusvahelist kogukonda üles jätkama Nepali valitsuse toetamist lühiajalise humanitaarabi ja pikemaajalise taastamis- ja ülesehitustegevusega, keskendudes eriti põllumajandussektorile ja raskesti ligipääsetavatele piirkondadele, ning pidama kinni oma lubadustest;

4.        rõhutab esmaabi osutamise ning nakkushaiguste puhkemise vältimise meetmete olulisust; kutsub ELi ja rahvusvahelist kogukonda üles toetama tervishoiuasutuste ja -teenuste taastamist riigis, eelkõige äärepoolsemates piirkondades, muu hulgas meditsiinitelkide ja meditsiinivarustuse tarnimisega kannatada saanud või hävinenud tervishoiuasutustele;

5.        kutsub Nepali valitsust ja rahvusvahelist kogukonda üles tagama, et peredest lahutatud lapsed saaksid omastega võimalikult kiiresti taasühineda ning et humanitaaroperatsiooni tähelepanu keskmes oleksid eelkõige lapsed; nõuab lisaks, et erilist tähelepanu pöörataks laste eriti kaitsetule olukorrale, sh sagedasele vaegtoitumusele ning kuritarvitamiste ja inimkaubanduse ohtudele; rõhutab, kui oluline on tuua lapsed tagasi kooli;

6.        väljendab muret naiste ja laste ahistamist ja kuritarvitamisi puudutavate teadete pärast ajutistes laagrites ja kutsub Nepali valitsust üles võtma täiendavaid meetmeid kaitsetus olukorras viibivate inimeste turvalisuse tagamiseks ning viima selliste teadete osas kiirelt läbi uurimised;

7.        kutsub rahvusvahelist kogukonda üles aitama Nepali valitsusel päästa ja taastada riigi kahjustunud kultuuri-, usu- ja ajaloopärandit;

8.        rõhutab, et ÜRO hinnangul on humanitaarabi osutamiseks kiiresti vaja veel 298,2 miljonit USA dollarit, eelkõige seoses läheneva mussoonvihmade hooajaga, ning nõuab uut ülemaailmset jõupingutust, et katta see kiireloomuline rahastamisvajadus;

9.        nõuab tungivalt, et Nepali valitsus lahendaks viimased probleemid seoses humanitaarabi tolliprotseduuridega, tühistaks nn abimaksud, mida kohalik politsei on Nepaali piiril humanitaarkaupadele kehtestanud, ning teeks koostööd abiorganisatsioonidega, et tagada abi kiire jõudmine abivajajateni;

10.      väljendab muret humanitaarabi jagamisel toimuvat diskrimineerimist puudutavate teadete pärast ning palub Nepali valitsusel tagada, et abi jõuaks nendeni, kes seda vajavad, sõltumata sellest, kes nad on ja kust see abi tuleb; palub ühtlasi komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajal käsitleda seda teemat Nepaliga suheldes võimalikult kõrgel poliitilisel tasandil;

11.      tunnustab piirkonna valitsusi, eelkõige India valitsust, nende osalemise eest rahvusvahelise abi osutamisel; kutsub komisjoni, liikmesriike ja rahvusvahelisi sidusrühmi üles jätkama koostööd Nepali valitsuse ja teiste selle piirkonna valitsustega, eesmärgiga suurendada valmisolekut ja vastupanuvõimet loodusõnnetustele, sh seoses ehitusnormide, taristute ja hädaolukorra lahendamise plaanidega; rõhutab, et riiklikus taastamis- ja ülesehituskavas tuleks käsitleda ka teisi olulisi küsimusi, sh võitlust vaesusega, keskkonnakaitset ja kliimamuutust;

12.      rõhutab, et Nepal kui konfliktijärgne riik vajab üleminekul demokraatiale rohkem siseriiklikke jõupingutusi ja rahvusvahelist toetust; kutsub Nepali poliitilisi jõude üles konstruktiivses koostöö ja kompromisside otsimise vaimus tegutsema üheskoos uue, demokraatliku ja kaasava põhiseaduse vastuvõtmise nimel, mis vastaks Nepali rahva püüdlustele ja kujutaks endast verstaposti rahuprotsessis ning märkimisväärset panust kiiresse ja edukasse katastroofist taastumisse; väljendab seoses sellega heameelt 8. juunil 2015. aastal Nepali peamiste poliitiliste jõudude poolt saavutatud kokkuleppe üle;

13.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nepali valitsusele ja põhiseaduslikule kogule, Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooni riikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika