Menettely : 2015/2734(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0580/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0580/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/06/2015 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0231

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 81k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8-0580/2015)

ECR (B8-0581/2015)

GUE/NGL (B8-0584/2015)

PPE (B8-0587/2015)

Verts/ALE (B8-0589/2015)

ALDE (B8-0590/2015)

S&D (B8-0592/2015)


Nepalin tilanteesta maanjäristysten jälkeen (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Nepalin tilanteesta maanjäristysten jälkeen (2015/2734(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Nepalista,

–   ottaa huomioon varapuheenjohtajan / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin, kehitysasioista vastaavan EU:n komission jäsenen Neven Mimican ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin yhteisen julkilausuman Aasian maanjäristyksestä ja ottaa huomioon muut viralliset lausunnot,

–   ottaa huomioon suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan valtuuskuntansa puheenjohtajan 30. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman Nepalin maanjäristyksestä,

–   ottaa huomioon suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan valtuuskuntansa vierailun Nepalissa 8.–10. huhtikuuta 2015 pidetyn Euroopan parlamentin ja Nepalin yhdeksännen parlamenttien välisen kokouksen johdosta,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 13. toukokuuta 2013 esittämän päätöslauselman hätäavun, kunnostamisen ja jälleenrakentamisen lisäämisestä Nepalin maanjäristyksen tuhoisien vaikutusten johdosta,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen,

–   panee merkille Nepalin maanjäristyksen jälkeiset aloitteet, kuten kansallisen jälleenrakennus- ja kunnostussuunnitelman sekä katastrofin jälkeisten tarpeiden arviointihankkeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. toteaa, että Nepalin ja sen lähialueiden humanitaarinen tilanne on 25. huhtikuuta 2015 tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen ja sen jälkeen 12. toukokuuta tapahtuneen toisen maanjäristyksen jälkeen edelleen erittäin vakava ja että tähän mennessä yli 8 800 ihmisen on ilmoitettu kuolleen ja monien muiden loukkaantuneen, ainakin miljoona taloa on tuhoutunut, 2,8 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään muualle ja miljoonat tarvitsevat pikaista humanitaarista apua;

B.  toteaa, että myös arviolta 1,7 miljoonaa lasta on joutunut kärsimään muualle siirtymisen, toisen tai molempien vanhempien kuoleman tai kotinsa tai koulunsa tuhoutumisen vuoksi; toteaa, että orvoilla on muita suurempi riski kärsiä nälkää, sairastua ja joutua hyväksikäytön, laiminlyönnin tai ihmiskaupan uhreiksi; toteaa Nepalin poliisin ilmoittaneen tapauksista, joissa lapsiryhmiä ovat ottaneet huostaansa aikuiset, jotka eivät ole heille mitään sukua; toteaa, että on julistettu yksin matkustavien lasten matkustuskielto ja kansainväliset adoptiot on keskeytetty;

C. toteaa, että kuolonuhrien hirvittävän määrän ja lukuisen loukkaantumisten lisäksi maanjäristys on myös vahingoittanut vakavasti maan kulttuurista, uskonnollista ja historiallista perintöä ja esimerkiksi neljää seitsemästä maailmanperintökohteesta ja tuhansia monumentteja, temppeleitä ja luostareita, mikä on isku kansalliselle identiteetille sekä välttämättömille tulonlähteille;

D. toteaa, että vuoristoalueilla on ilmoitettu yli 500 kuivasta maanvyörystä, jotka ovat usein padonneet jokien kulun ja aiheuttaneet näin tulvan tai jäätikköjärvistä peräisin olevien vesivirtojen riskin; toteaa, että uusien maanvyöryjen, tulvien ja järvistä peräisin olevien liikkuvien vesimassojen riskit ovat hyvin suuria tuleva monsuunikausi huomioon ottaen;

E.  toteaa, että on olemassa vakava tartuntatautiepidemioiden riski erityisesti liikakansoitetuilla alueilla, joilla vesihuolto, sanitaatio ja hygienia ovat kärsineet;

F.  toteaa, että monsuunisateiden odotetaan alkavan hyvin pian ja ne vaikuttavat merkittävästi avustustoimiin erityisesti syrjäisillä alueilla;

G. panee merkille, että YK:n arvioiden mukaan 1,4 miljoonaa ihmistä tarvitsee ruoka-apua maatalouteen perustuville elinkeinoille aiheutuneiden vakavien vahinkojen vuoksi; toteaa, että koska istutuskausi alkaa tässä kuussa, arviolta 236 000 ihmistä tarvitsee maataloustuotannon välineitä, kuten riisin ja kasvien siemeniä, ja tilannetta pahentavat edelleen laajamittaiset karjan menetykset; toteaa, että tämän vuoden istutuskauden menettävät viljelijät eivät pääse korjaamaan satoa ennen loppuvuotta 2016;

H. toteaa, että komission jäsen Christos Stylianides vieraili kärsineillä alueilla yhdessä YK:n alipääsihteerin Valerie Amosin kanssa 30. huhtikuuta–2. toukokuuta 2015;

I.   toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet merkittävää rahallista apua ja komissio on osoittanut välittömästi 6 miljoonaa euroa kiireellisiin tarpeisiin ja tähän mennessä yhteensä 22,6 miljoonaa euroa, ja samalla on tarjottu avustusvälineitä sekä etsintä- ja pelastusryhmiä EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta;

J.   panee kuitenkin merkille YK:n humanitaarisen koordinaattorin todenneen 4. kesäkuuta 2015, että kansainvälinen rahoitus Nepalin tukemiseksi on edelleen riittämätöntä ja että YK on saanut vain 120 miljoonaa dollaria luvatuista 422 miljoonasta dollarista;

K. toteaa, että äskettäin käyttöön otettu katastrofiapukeskus sekä perustettu humanitaarisen avun alue, joka jakoi ruoka-annoksia 200 000 ihmiselle kahden viikon ajan myös EU:n rahoituksen tuella, toimivat onnistuneesti ja ovat hyviä esimerkkejä suunnasta, johon hallitus oli siirtymässä ennen maanjäristystä;

L.  toteaa, että apua on kuitenkin estänyt rajallinen ja vahingoittunut infrastruktuuri, mutta on otettu käyttöön naapurimaiden kautta kulkevia toimitusreittejä erityisesti Intiassa maan ”Operation Friendshipin” avulla;

M. toteaa, että vaikka ongelmat onkin osin ratkaistu, niitä on vielä jäljellä liittyen virallisten ja yksityisten avunantajien Nepaliin lähettämää apua koskeviin pitkiin tullimenettelyihin; toteaa, että 30 päivän tuontitullipoikkeus on päättynyt ja se on korvattu sellaisten tavaroiden luettelolla, jotka on kokonaan tai osin vapautettu tuontitulleista, minkä seurauksena tuontitulleja peritään nyt joistakin avustustuotteista;

N. toteaa, että tuhannet maanjäristysten vuoksi apua tarvitsevat ovat nyt vaarassa jäädä oman onnensa nojaan ja on huolestuttavia merkkejä siitä, että avustustoimia haittaa sukupuoleen, kastiin ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä; toteaa, että yli puolet maan dalit-yhteisöstä odottaa edelleen suojaa ja ruoka-annoksia;

O. toteaa, että Nepalin valtiovarainministeriö on arvioinut jälleenrakennuskustannukset noin 10 miljardiksi dollariksi, mikä on puolet maan vuotuisesta BKT:stä;

P.  panee merkille, että Nepalin hallitus on ilmoittanut järjestävänsä Katmandussa 25. kesäkuuta 2015 kansainvälisen konferenssin saadakseen kansainvälistä rahallista tukea maan jälleenrakennukseen ja kunnostustoimiin;

Q. toteaa, että maailman köyhimpiin maihin kuuluva Nepal on vasta äskettäin ja hitaasti toipunut 10-vuotisesta sisällissodasta; toteaa, että hallitus on kuitenkin viime vuosina pyrkinyt varautumaan odotettuun suureen maanjäristykseen;

1.  ilmaisee syvän osanottonsa kaikille tämän hirvittävän tragedian koskettamille ihmisille ja niiden yli 8 800 ihmisen perheille, jotka ovat menettäneet henkensä Nepalissa, Intiassa, Kiinassa ja Bangladeshissa;

2.  kiittää Nepalin instituutiota ja yhteiskuntaa niiden toiminnasta maanjäristyksen jälkeen;

3.  kiittää komissiota ja jäsenvaltioita niiden Nepalille antamasta nopeasta avusta ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä jatkamaan Nepalin hallituksen avustamista lyhyen aikavälin humanitaarisella tuella ja pitkän aikavälin elvytys- ja kunnostustoimilla keskittyen erityisesti maatalousalaan ja vaikeapääsyisiin alueisiin ja kehottaa niitä noudattamaan antamiaan sitoumuksia;

4.  pitää hyvin tärkeänä hätätilanteiden terveydenhoitoa sekä toimia, joilla pyritään estämään tartuntatautiepidemioiden puhkeaminen; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä tukemaan maan terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden palauttamista erityisesti syrjäisillä alueilla myös toimittamalla sairaanhoitotelttoja ja välineitä vahingoittuneille tai tuhoutuneille terveydenhoitoyksiköille;

5.  kehottaa Nepalin hallitusta ja kansainvälistä yhteisöä takaamaan, että perheistään eroon joutuneet lapset yhdistetään perheisiinsä mahdollisimman nopeasti, ja kehottaa asettamaan lapset etusijalle humanitaarisissa toimissa; kehottaa lisäksi kiinnittämään erityistä huomiota lasten erittäin haavoittuvaan asemaan sekä yleiseen aliravitsemukseen samoin kuin hyväksikäytön ja ihmiskaupan riskiin; pitää hyvin tärkeänä lasten saamista takaisin kouluun;

6.  on huolissaan ilmoituksista naisten ja lasten hyväksikäytöstä ja ahdistelusta tilapäisissä leireissä ja kehottaa Nepalin hallitusta toteuttamaan lisätoimia, joilla taataan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten turvallisuus ja tällaisten ilmoitusten nopea tutkinta;

7.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä auttamaan Nepalin hallitusta vahingoittuneen kulttuurisen, uskonnollisen ja historiallisen perinnön pelastamisessa ja restauroinnissa;

8.  korostaa YK:n arvioita, joiden mukaan tarvitaan nopeasti 298,2 miljoonaa dollaria lisää humanitaariseen apuun erityisesti monsuunikauden lähestyessä, ja kehottaa toteuttamaan uusia globaaleja toimia näiden kiireellisten rahoitustarpeiden tyydyttämiseksi;

9.  kehottaa Nepalin hallitusta ratkaisemaan humanitaarisia tarvikkeita koskevien tullimenettelyjen jäljellä olevat ongelmat ja poistamaan niin kutsutut ”avustusverot”, joita paikallinen poliisi perii humanitaarisista tarvikkeista Nepalin rajoilla, ja kehottaa toimimaan yhdessä avustusvirastojen kanssa sen takaamiseksi, että tuki saadaan nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan;

10. on huolissaan ilmoituksista, jotka koskevat syrjintää humanitaarisen avun jakamisessa, ja kehottaa Nepalin hallitusta takaamaan, että apu saavuttaa sitä tarvitsevat riippumatta siitä, keitä he ovat ja mistä apu tulee; kehottaa lisäksi varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käsittelemään tätä kysymystä korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla hänen yhteyksissään Nepaliin;

11. antaa tunnustuksen alueen hallituksille ja erityisesti Intian hallitukselle niiden panoksesta kansainvälisissä avustustoimissa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansainvälisiä sidosryhmiä jatkamaan työtään Nepalin hallituksen ja muiden alueen hallitusten kanssa pyrittäessä parantamaan valmistautumista luonnonkatastrofeihin ja niistä selviytymistä myös liittyen rakennusnormeihin, infrastruktuureihin ja hätäsuunnitelmiin; korostaa, että kansallisessa jälleenrakennus- ja kunnostussuunnitelmassa olisi käsiteltävä myös muita keskeisiä kysymyksiä, kuten köyhyyden torjuntaa, ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutosta;

12. korostaa, että Nepal tarvitsee konfliktin jälkeisenä maana lisää maan omia toimia ja kansainvälistä tukea tiellään kohti demokratiaa; kehottaa Nepalin poliittisia voimia toimimaan yhdessä rakentavan yhteistyön ja kompromissien hengessä sellaisen uuden demokraattisen ja osallistavan perustuslain hyväksymiseksi, joka vastaa Nepalin kansan odotuksia, muodostaa virstanpylvään rauhanprosessissa ja antaa merkittävän panoksen katastrofin jälkeiseen nopeaan ja tuloksekkaaseen elpymiseen; pitää tässä suhteessa myönteisenä Nepalin tärkeimpien poliittisten ryhmien 8. kesäkuuta 2015 tekemää sopimusta;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Nepalin hallitukselle ja perustuslakia säätävälle kokoukselle, Etelä-Aasian alueelliselle yhteistyöjärjestölle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö