Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0580/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0580/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Nepalu nakon potresa

10.6.2015 - (2015/2734(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
EFDD (B8‑0580/2015)
ECR (B8‑0581/2015)
GUE/NGL (B8‑0584/2015)
PPE (B8‑0587/2015)
Verts/ALE (B8‑0589/2015)
ALDE (B8‑0590/2015)
S&D (B8‑0592/2015)

Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko u ime Kluba zastupnika ECR-a
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2015/2734(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0580/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0580/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Nepalu nakon potresa

(2015/2734(RSP))

Europski parlament,

–         uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nepalu,

–         uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini, povjerenika za razvoj Nevena Mimice i povjerenika za humanitarnu pomoć i odgovor na krize Christosa Stylianidesa od 25. travnja 2015. o potresu u Aziji te druge službene izjave,

–         uzimajući u obzir izjavu predsjednika svojeg izaslanstva za odnose sa zemljama južne Azije od 30. travnja 2015. o potresu u Nepalu,

–         uzimajući u obzir posjet Nepalu svojeg izaslanstva za odnose sa zemljama južne Azije prilikom 9. Međuparlamentarnog sastanka između EP-a i Nepala održanog od 8. do 10. travnja 2015.,

–         uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 13. Svibnja 2013. o jačanju hitne pomoći, oporavka i obnove kao odgovora na učinke potresa u Nepalu,

–         uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–         uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966.,

–         uzimajući u obzir nepalske inicijative nakon potresa, poput nacionalnog plana za obnovu i oporavak te procjene potreba nakon katastrofe,

–         uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.       budući da je humanitarna situacija s kojom su suočeni Nepal i okolna regija slijedom razornog potresa 25. travnja 2015. i naknadnog potresa 12. svibnja i dalje vrlo ozbiljna te je prema dostupnim podacima do sada umrlo više od 8 800 osoba, dok ih je još mnogo više ozlijeđeno, barem pola milijuna kuća je uništeno, 2,8 milijuna osoba je raseljeno, a milijunima je hitno potrebna humanitarna pomoć;

B.        budući da se, uz to, procjenjuje da je 1,7 milijuna djece pogođeno raseljavanjem, smrću jednog ili oba roditelja ili uništenjem njihovih kuća ili škola; budući da je siročad suočena s povećanim rizikom od gladi, bolesti, zlostavljanja, zapostavljanja i trgovine ljudima; budući da je nepalska policija izvijestila o slučajevima skupina djece koje su uzeli odrasli koji im nisu u rodbinskoj vezi; budući da je najavljena zabrana putovanja za maloljetnike bez pratnje i da su međunarodna posvojenja privremeno obustavljena;

C.       budući da je, osim tragičnog gubitka ljudskih života i brojnih ozlijeđenih, potres ozbiljno oštetio kulturnu, vjersku i povijesnu baštinu zemlje, uključujući četiri od sedam znamenitosti koje su na popisu svjetske baštine i tisuće spomenika, hramova i samostana, što je znatan udarac nacionalnom identitetu i utječe na neophodne izvore prihoda;

D.       budući da je prema izvještajima diljem planinskih regija bilo već više od 500 većih odrona zemlje koji nisu uzrokovani vodom i koji su često zaustavili tok rijeka što kao posljedicu ima rizik od poplava ili naglog plavljenja glečerskih jezera; budući da je rizik od dodatnih odrona zemlje, poplava i naglih plavljenja jezera veoma visok s obzirom na nadolazeće razdoblje monsuna;

E.        budući da postoji ozbiljna zabrinutost u vezi s rizikom izbijanja zaraznih bolesti, posebno u prenaseljenim područjima i područjima u kojima su poremećeni vodni, sanitarni i higijenski sustavi;

F.        budući da se očekuje da će monsunske kiše početi vrlo brzo i da će imati znatne posljedice na pokušaje pružanja pomoći, posebno u najnepristupačnijim područjima;

G.       budući da UN procjenjuje da je za 1,4 milijuna osoba potrebna pomoć u hrani zbog velikih šteta koje je pretrpjela poljoprivreda na kojoj se temelje njihova sredstva za život; budući da sezona sadnje počinje ovaj mjesec te se procjenjuje da 236 000 osoba treba poljoprivredne proizvodne faktore, uključujući sjeme riže i povrća, te budući da je stanje dodatno pogoršano velikim gubitcima stoke; budući da poljoprivrednici koji ne iskoriste ovogodišnju sezonu sadnje neće moći ubrati ništa sve do zadnjeg dijela 2016. godine;

H.       budući da je od 30 travnja do 2. svibnja 2015. povjerenik Stylianides posjetio pogođena područja zajedno sa zamjenicom glavnog tajnika UN-a Valerie Amos;

I.         budući da su Europska unija i njezine države članice pružile značajnu financijsku pomoć izdvojivši odmah 6 milijuna EUR za hitne potrebe, uz ukupnih 22,6 milijuna EUR koje je do danas izdvojila Europska komisija, te su također preko mehanizma EU-a za civilnu zaštitu ponudile opremu za hitnu pomoć te timove za traženje i spašavanje;

J.         međutim, budući da je humanitarni koordinator UN-a 4. lipnja 2015. izjavio da je međunarodno financiranje za pružanje potpore Nepalu i dalje nezadovoljavajuće te da je UN dobio samo 120 od zatražena 422 milijuna USD;

K.       budući da su centar za hitnu pomoć nakon katastrofe i humanitarni prostor, koji su pružali obroke za 200 000 osoba tijekom dva tjedna i koji su podržani i sredstvima EU-a, uspješno djelovali te su dobar primjer smjera u kojem se vlada kretala prije potresa;

L.        međutim, budući da su napori za pružanje hitne pomoći zakočeni zbog ograničene i oštećene infrastrukture, ali su pravci opskrbe uspostavljeni kroz susjedne države, posebno u Indiji preko njezine „operacije prijateljstvo”;

M.       budući da, iako su djelomično riješeni, problemi i dalje postoje u pogledu dugotrajnih carinskih postupaka za humanitarnu opskrbu koju su u Nepal poslali službeni i privatni donatori; budući da je isteklo oslobođenje od plaćanja uvozne carine koje je trajalo 30 dana, a zamijenjeno je popisom robe koja je djelomično ili u potpunosti oslobođena od poreza na uvoz te se kao rezultat toga uvozna carina sada naplaćuje na dio opreme za hitnu pomoć;

N.       budući da bi tisuće osoba kojima je nakon potresa potrebna pomoć mogle biti prisiljene da se same snalaze, a uz to postoje zabrinjavajući pokazatelji da napore za pružanje pomoći ometa diskriminacija na temelju roda, kaste i etničke pripadnosti; budući da više od polovice zajednice Dalit koja živi u Nepalu još uvijek čeka na zaklon i obrok;

O.       budući da Ministarstvo financija Nepala procjenjuje da će trošak obnove iznositi oko 10 milijardi USD, što je više od polovice godišnjeg BDP-a te zemlje;

P.        budući da je vlada Nepala najavila da će 25. lipnja 2015. u Kathmanduu održati međunarodnu konferenciju kako bi mobilizirala međunarodnu financijsku potporu za obnovu i oporavak zemlje;

Q.       budući da je Nepal, koji je među najsiromašnijim zemljama svijeta, tek nedavno i polagano izašao iz desetogodišnjeg građanskog rata; budući da je posljednjih godina vlada, bez obzira na to, uložila napore kako bi se pripremila na očekivani slučaj velikog potresa;

1.        izražava najdublju sućut svima koji su pogođeni ovom groznom tragedijom, uključujući obitelji više od 8 800 osoba koje su izgubile život u Nepalu, Indiji, Kini i Bangladešu;

2.        pohvaljuje napore nepalskih institucija i nepalskog društva nakon potresa;

3.        pozdravlja brzu pomoć koju su Nepalu pružile Komisija i države članice te poziva međunarodnu zajednicu da i dalje pomaže vladi Nepala pružanjem kratkoročne humanitarne potpore i dugoročnih napora za oporavak i obnovu, uz poseban naglasak na poljoprivrednom sektoru i nepristupačnim područjima, te da održi svoja obećanja;

4.        ističe važnost hitne zdravstvene skrbi i mjera usmjerenih sprečavanju izbijanja zaraznih bolesti; poziva EU i međunarodnu zajednicu da podrže revitalizaciju zdravstvenih objekata i usluga u zemlji, posebno u udaljenim područjima, među ostalim slanjem liječničkih šatora i liječničke opreme za oštećene ili uništene zdravstvene objekte;

5.        poziva vladu Nepala i međunarodnu zajednicu da zajamče da djeca koja su razdvojena od svojih obitelji budu vraćena njima što je brže moguće te da djeca budu prioritet humanitarne intervencije; nadalje, poziva na to da se posebna pozornost posveti posebno osjetljivoj situaciji djece, što obuhvaća brojne slučajeve neishranjenosti i rizik od zlostavljanja i trgovine ljudima; ističe važnost toga da se djecu vrati u škole;

6.        zabrinut je zbog navoda o zlostavljanjima i uznemirivanju žena i djece u privremenim kampovima te poziva vladu Nepala da poduzme dodatne mjere kako bi zajamčila sigurnost ugroženih osoba i brzu istragu tih navoda;

7.        poziva međunarodnu zajednicu da pomogne nepalskoj vladi u spašavanju i obnovi oštećene kulturne, vjerske i povijesne baštine;

8.        ističe procjenu UN-a da je hitno potrebno dodatnih 298,2 milijuna USD kako bi se pružila humanitarna pomoć, posebno s obzirom na nadolazeću sezonu monsuna, te poziva na novi globalni napor kako bi se zadovoljila ta hitna potreba za sredstvima;

9.        potiče vladu Nepala da riješi preostale probleme s carinskim postupcima za humanitarnu opskrbu, da ukine sve takozvane „poreze na pomoć” koje lokalna policija naplaćuje na humanitarnu opskrbu na nepalskoj granici te da radi zajedno s agencijama za pružanje pomoći kako bi zajamčila da će pomoć brzo stići do mjesta na kojima je potrebna;

10.      izražava zabrinutost zbog navoda da postoji diskriminacija u distribuciji humanitarne pomoći te poziva vladu Nepala da zajamči da će pomoć stići do onih kojima je potrebna, bez obzira na to tko su oni i odakle stiže pomoć; nadalje poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da u svojim kontaktima s Nepalom dotakne to pitanje na najvišoj mogućoj političkoj razini;

11.      pohvaljuje vlade u regiji, posebno vladu Indije, zbog njihovih napora u okviru međunarodnog pružanja pomoći; poziva Komisiju, države članice i međunarodne dionike da i dalje surađuju s vladom Nepala i drugim vladama u regiji u pogledu pitanja povećanja pripremljenosti na prirodne katastrofe i otpornosti na njih, među ostalim s obzirom na sastavljanje pravila, izgradnju infrastrukture i izradu planova za izvanredne situacije; ističe da bi nacionalni plan za obnovu i oporavak također trebao odgovoriti na druga ključna pitanja, među ostalima borbu protiv siromaštva, zaštitu okoliša i klimatske promjene;

12.      ističe da su Nepalu, kao zemlji koja je nedavno izašla iz oružanog sukoba, potrebni dodatni domaći napori i međunarodna potpora u njegovu prijelazu na demokraciju; poziva nepalske političke snage da rade zajednički u duhu konstruktivne suradnje i traženja kompromisa u cilju donošenja novog, demokratskog i uključivog ustava koji će ispuniti očekivanja nepalskog naroda, te da to bude ključna točka u mirovnom procesu i važan doprinos brzom i uspješnom oporavku nakon katastrofe; u tom pogledu pozdravlja sporazum koji su 8. lipnja 2015. postigle glavne nepalske političke stranke;

13.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, vladi i ustavotvornoj skupštini Nepala, vladama i parlamentima Južnoazijske udruge za regionalnu suradnju te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.