Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0580/2015Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0580/2015

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces

10.6.2015 - (2015/2734(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFDD (B8‑580/2015)
ECR (B8‑0581/2015)
GUE/NGL (B8‑0584/2015)
EPP (B8‑0587/2015)
Verts/ALE (B8‑0589/2015)
ALDE (B8‑0590/2015)
S&D (B8‑0592/2015)

Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly EPP grupas vārdā
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā


Procedūra : 2015/2734(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0580/2015
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0580/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces

(2015/2734(RSP))

Eiropas Parlaments,

–         ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Nepālu,

–         ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni, attīstības komisāra Nevena Mimicas un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 25. aprīļa kopīgo paziņojumu par zemestrīci Āzijā un citus oficiālus paziņojumus,

–         ņemot vērā Delegācijas attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm priekšsēdētājas 2015. gada 30. aprīļa paziņojumu par zemestrīci Nepālā,

–         ņemot vērā Delegācijas attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm vizīti Nepālā sakarā ar devīto EP un Nepālas starpparlamentāro sanāksmi 2015. gada 8.–10. aprīlī,

–         ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2013. gada 13. maija rezolūciju par ārkārtas palīdzības, rehabilitācijas un rekonstrukcijas pastiprināšanu pēc Nepālas zemestrīces postošajām sekām,

–         ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–         ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

–         ņemot vērā iniciatīvas, ko Nepāla pieņēmusi pēc zemestrīces, piemēram, nacionālo rekonstrukcijas un rehabilitācijas plānu un pēckatastrofas vajadzību novērtējumu,

–         ņemot vērā Reglamenta 135. pantu,

A.       tā kā humanitārā situācija Nepālā un apkārtējā reģionā pēc postošās 2015. gada 25. aprīļa zemestrīces un tai sekojušās 12. maija zemestrīces joprojām ir ārkārtīgi smaga — līdz šim ziņots par vairāk nekā 8800 bojāgājušajiem un daudz vairāk ievainotajiem, ir iznīcināts vismaz pusmiljons māju, 2,8 miljoni cilvēku ir pārvietoti un miljoniem steidzami vajadzīga humānā palīdzība;

B.        tā kā pārvietošana, viena vai abu vecāku nāve vai māju un skolu iznīcināšana turklāt skārusi aptuveni 1,7 miljonus bērnu; tā kā bāreņi ir pakļauti lielākam bada, slimību, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas izturēšanās un cilvēku tirdzniecības riskam; tā kā Nepālas policija ir ziņojusi par gadījumiem, kad sveši pieaugušie ir nolaupījuši bērnu grupas; tā kā ir izsludināts aizliegums nepilngadīgajiem ceļot bez pavadības un ir apturēta starptautiskā adopcija;

C.       tā kā zemestrīces dēļ ne vien gājuši bojā un ievainoti ļoti daudzi cilvēki, bet arī smagi bojāts valsts kultūras, reliģiskais un vēsturiskais mantojums, tostarp četras no septiņām pasaules mantojuma vietām un tūkstošiem monumentu, tempļu un klosteru, un tas ir smags trieciens nacionālajai identitātei, kā arī neaizstājamam ienākumu avotam;

D.       tā kā kalnu reģionos ir ziņots par vairāk nekā 500 lieliem sausas zemes nogruvumiem, kas bieži ir apturējuši upju tecēšanu, tādējādi radot plūdu vai ledus ezeru pārplūšanas risku; tā kā tuvojošās musonu sezonas dēļ pastāv ļoti liels risks, ka gaidāmi vēl citi zemes nogruvumi, plūdi un ezeru pārplūšana;

E.        tā kā pastāv dziļas bažas par pārnēsājamu slimību uzliesmojumu risku, jo īpaši pārapdzīvotās teritorijās, kur ir cietušas ūdensapgādes, sanitārijas un higiēnas sistēmas;

F.        tā kā ir paredzams, ka musonu lieti sāksies ļoti drīz un būtiski ietekmēs palīdzības pasākumus, jo īpaši attālākos rajonos;

G.       tā kā saskaņā ar ANO aplēsēm 1,4 miljoniem cilvēku vajadzīga pārtikas palīdzība, jo smagi cietusi ir iztikas nodrošināšana ar lauksaimniecību; tā kā šomēnes sākas sējas sezona un aptuveni 236 000 cilvēku ir vajadzīgi lauksaimniecībā izmantojamie resursi, tostarp rīsu un dārzeņu seklas, un tā kā situāciju pasliktina mājlopu zaudējums lielā apjomā; tā kā lauksaimnieki, kuri neizmantos šā gada sējas sezonu, nevarēs ievākt ražu līdz 2016. gada nogalei;

H.       tā kā komisārs H. Stiljanidis kopā ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci Valēriju Eimosu no 2015. gada 30. aprīļa līdz 2. maijam apmeklēja skartās teritorijas;

I.         tā kā ES un tās dalībvalstis ir reaģējušas ar ievērojamu finansiālo palīdzību: Komisija steidzamām vajadzībām nekavējoties atvēlējusi 6 miljonus EUR un kopumā līdz šim — 22,6 miljonus EUR, turklāt ir sniegti arī palīdzības materiāli un sūtītas meklēšanas un glābšanas komandas, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu;

J.         taču tā kā ANO humānās palīdzības koordinators 2015. gada 4. jūnijā paziņoja, ka starptautiskais finansējums Nepālas atbalstam ir nepietiekams un ka ANO no solītajiem 422 miljoniem USD ir saņēmusi tikai 120 miljonus;

K.       tā kā nesen atklātais katastrofas seku likvidēšanas centrs un humānās palīdzības koordinācijas zona, kas divas nedēļas izsniedza pārtiku vairāk nekā 200 000 cilvēku un kas saņem arī ES finansējumu, ir darbojušies sekmīgi un kalpo par labu piemēru, kādā virzienā valdība darbojās pirms zemestrīces;

L.        taču tā kā palīdzības pasākumus ir kavējusi ierobežota un bojāta infrastruktūra, bet ir izveidoti piegādes maršruti caur kaimiņvalstīm, jo īpaši caur Indiju ar tās operāciju „Draudzība”;

M.       tā kā ir daļēji atrisināti, bet tomēr joprojām pastāv sarežģījumi ar ilgām muitas procedūrām, kuras piemēro humānajai palīdzībai, ko uz Nepālu sūta oficiāli un privāti līdzekļu devēji; tā kā ir beidzies 30 dienu atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa, kas ir aizstāts ar tādu materiālu sarakstu, kuriem piemēro pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, un līdz ar to daļai palīdzības materiālu tagad piemēro ievedmuitas nodokli;

N.       tā kā tūkstošiem cilvēku, kam pēc zemestrīcēm vajadzīga palīdzība, var tikt pamesti likteņa varā apstākļos, kad ar bažām konstatējams, ka palīdzības pasākumus kavē diskriminācija uz dzimuma, kastas un etniskās piederības pamata; tā kā vairāk nekā puse valsts dalītu kopienas joprojām ir bez pajumtes un pārtikas palīdzības;

O.       tā kā Nepālas Finanšu ministrijas aprēķinātās rekonstrukcijas izmaksas ir apmēram 10 miljardi USD, kas ir puse no šīs valsts gada IKP;

P.        tā kā Nepālas valdība ir paziņojusi, ka tā 2015. gada 25. jūnijā Katmandu rīkos starptautisku konferenci, lai mobilizētu starptautisku finanšu atbalstu valsts rekonstrukcijai un rehabilitācijai;

Q.       tā kā Nepāla, kas ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, tikai nesen sākusi lēnām atgūties no 10 gadus ilguša pilsoņu kara; tā kā valdība pēdējos gados ir pielikusi pūles, lai sagatavotos iespējamai lielai zemestrīcei,

1.        izsaka visdziļāko līdzjūtību visiem šajā šausmīgajā traģēdijā cietušajiem, arī vairāk nekā 8800 Nepālā, Bangladešā, Ķīnā un Indijā bojā gājušo cilvēku ģimenēm;

2.        atzinīgi vērtē Nepālas iestāžu un sabiedrības veikumu laikā pēc zemestrīces;

3.        atzinīgi vērtē steidzamo palīdzību, ko Nepālai sniedza Komisija un ES dalībvalstis, un aicina starptautisko sabiedrību turpināt sniegt palīdzību Nepālas valdībai ar īstermiņa humāno palīdzību un ilgtermiņa atjaunošanas un rehabilitācijas pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības nozarei un grūti sasniedzamiem reģioniem, un izpildīt savus solījumus;

4.        uzsver ārkārtas veselības aprūpes un tādu pasākumu svarīgo nozīmi, kuru mērķis ir novērst infekcijas slimību uzliesmojumu; aicina ES un starptautisko sabiedrību atbalstīt šīs valsts veselības aprūpes iestāžu un pakalpojumu atjaunošanu, jo īpaši attālos apgabalos, tostarp piegādājot medicīnas iekārtas, teltis un iekārtas cietušajām vai iznīcinātajām veselības aprūpes iestādēm;

5.        aicina Nepālas valdību un starptautisko sabiedrību nodrošināt, lai bērni, kas ir šķirti no savām ģimenēm, iespējami drīz varētu ar tām apvienoties, un humanitārās intervences centrā likt bērna intereses; turklāt aicina īpašu uzmanību veltīt bērnu īpaši neaizsargātajam stāvoklim, arī daudzos gadījumos nepietiekamajam uzturam un riskiem saistībā ar ļaunprātīgu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību; uzsver, ka ir svarīgi bērniem nodrošināt iespējas atsākt apmeklēt skolu;

6.        pauž bažas par vardarbību un uzmākšanos sievietēm un bērniem pagaidu nometnēs, un aicina Nepālas valdību veikt papildu pasākumus, lai garantētu drošību neaizsargātiem iedzīvotājiem un lai nodrošinātu šādu gadījumu ātru izmeklēšanu;

7.        aicina starptautisko sabiedrību palīdzēt Nepālas valdībai glābt un atjaunot cietušo kultūras, reliģisko un vēsturisko mantojumu;

8.        uzsver, ka saskaņā ar ANO aprēķiniem neatliekamai humānai palīdzībai ir steidzami vajadzīgi papildus 298,2 miljonus USD, jo īpaši, ņemot vērā to, ka tuvojas musonu lietus sezona, un aicina atjaunot pasaules mēroga centienus nodrošināt šīs steidzamās finansējuma vajadzības;

9.        mudina Nepālas valdību atrisināt atlikušās problēmas ar humānās palīdzības piegāžu muitas procedūrām un aicina Nepālas valdību atcelt visus t. s. „palīdzības nodokļus”, ko par humānās palīdzības piegādēm pie Nepālas robežām iekasē vietējā policija, un sadarboties ar humānās palīdzības organizācijām, lai nodrošinātu, ka palīdzība bez kavēšanās nonāk tur, kur tā ir nepieciešama;

10.      pauž bažas par ziņojumiem, ka humānās palīdzības sadalē notiek diskriminācija, un aicina Nepālas valdību nodrošināt, ka atbalsts nonāk pie tiem, kam tas ir nepieciešams, neatkarīgi no tā, kas viņi ir un no kurienes nāk palīdzība; turklāt aicina priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi kontaktos Nepālā šim jautājumam pievērsties iespējami visaugstākajā politiskajā līmenī;

11.      uzteic reģiona valdības, jo īpaši Indijas valdību, par atbalstu starptautiskās palīdzības sniegšanai; aicina Komisiju, dalībvalstis un starptautiskos spēkus turpināt darbu ar Nepālas valdību un citām reģiona valdībām jautājumā par sagatavotību un noturību, notiekot dabas katastrofām, tostarp attiecībā uz būvniecības kodeksu, infrastruktūru un ārkārtas rīcības plāniem; uzsver, ka valsts rekonstrukcijas un atjaunošanas plānā būtu jāpievēršas arī citiem svarīgiem jautājumiem, tostarp cīņai ar nabadzību, vides aizsardzībai un klimata pārmaiņām;

12.      uzsver, ka Nepālai kā pēckonflikta valstij jāatbalsta vietējie centieni un starptautiskais atbalsts pārejā uz demokrātiju; aicina Nepālas politiskos spēkus uz konstruktīvu sadarbību un kompromisu rašanu, lai kā miera procesa posmu un nozīmīgu ieguldījumu nodrošinātu jaunas demokrātiskas un iekļaujošas konstitūcijas pieņemšanu, kas atbilst Nepālas tautas vēlmēm, un valsts ātri un veiksmīgi atspirgtu pēc katastrofas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē vienošanos, ko Nepālas galvenās politiskās partijas panāca 2015. gada 8. jūnijā;

13.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Nepālas valdībai un Konstitucionālajai asamblejai, Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijas dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.