Postup : 2015/2729(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0656/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0656/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0323

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 237kWORD 198k
14.9.2015
PE559.016v01-00}
PE559.021v01-00}
PE559.025v01-00}
PE559.026v01-00} RC1
 
B8-0656/2015}
B8-0659/2015}
B8-0662/2015}
B8-0663/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0656/2015)

Verts/ALE (B8‑0659/2015)

ALDE (B8‑0662/2015)

S&D (B8‑0663/2015)


o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729 (RSP)).


József Szájer v mene skupiny PPE
Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D
Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE
Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729 (RSP)).  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok (COM(2014)0910) a jeho prílohy 1 až 4,

–   so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európa musí mať jasnú víziu, smer, vedenie, ambície, odvahu čeliť výzvam, smerom dovnútra i navonok, reagovať a ukázať, že je schopná splniť očakávania občanov, ponúknuť im ďalšie vyhliadky a vybudovať dôveru tým, že sa EÚ stane skutočne demokratickou úniou, parlamentnou demokraciou a priestorom, kde môžu občania riadiť a ovplyvňovať svoj kontinent v záujme zachovania a upevnenia svojej životnej úrovne,–

B.  keďže stratégie Európa 2020 zostáva platným základom pre budovanie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európe a jej ciele majú byť potvrdené ešte pred koncom roka 2015, ale jej realizačné nástroje potrebujú aktualizáciu a posilnenie;

C. keďže budúce pracovné programy Komisie by sa mali zamerať na riešenie hlavných problémov 21. storočia, akými sú zmena klímy, energetická nezávislosť, efektívnosť zdrojov, prechod na digitálnu spoločnosť, celosvetová hospodárska súťaž a rastúca nerovnosť, rodová rovnosť, berúc do úvahy náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ;

D. keďže strata európskej konkurencieschopnosti v globálnom hospodárstve, vysoká nezamestnanosť, demografické zmeny a nárast starnúceho obyvateľstva predstavujú pre Európsku úniu bezprecedentné výzvy; keďže len konkurencieschopné hospodárstva s vhodnými makroekonomickými politikami dokážu vytvárať pracovné miesta, zvyšovať životnú úroveň svojich občanov a prinášať prosperitu, vďaka ktorej sa investuje do budúcnosti a poskytujú sa verejné služby; keďže je nevyhnutné klásť väčší dôraz na podporu slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže, aby sa dosiahli ambiciózne ciele v oblasti kvalitných pracovných miest, rastu, investícií a svetovej konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, najmä vzhľadom na to, že ostatné regióny sveta sa rozvíjajú rýchlejšie, pričom tam stúpa úroveň produktivity a inovácie;

E.  keďže EÚ prechádza dlhou hospodárskou krízou s nízkym rastom, prehĺbenou vnútornou nerovnováhou, nedostatkom pracovných miest a investícií, čo nemožno prekonať bez ďalšieho výraznejšieho prehĺbenia európskej integrácie všade, kde je to opodstatnené, najmä na vnútornom trhu a v kontexte hospodárskej a menovej únie, s posilnením demokratickej kontroly a zodpovednosti;

F.  keďže finančné zdroje by sa mali zamerať na politické priority EÚ, a to nielen z hľadiska množstva, ale aj flexibility a vyváženosti, v neposlednom rade pokiaľ ide o Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie 2014 – 2020, ktorý poskytuje súbor mechanizmov flexibility vrátane doložky o revízii, aby bolo možné prispôsobiť rozpočet EÚ nepredvídateľným okolnostiam;

G. keďže politiky a činnosti EÚ musia byť súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality s cieľom pomôcť občanom predvídať zmeny a reagovať na rýchlo sa meniacu spoločnosť a hospodárstvo;

H. keďže Európa sa musí usilovať o udržanie hospodárskeho modelu, ktorý môže zabezpečiť udržateľný rast, s cieľom vytvárať pre túto aj ďalšiu generáciu kvalitné pracovné miesta, a nie dlhy,

I.   keďže udržateľnosť a hospodársky rast sú zlučiteľné a môžu sa navzájom posilňovať a keďže sa od Komisie žiada, aby zabezpečila, aby sa udržateľnosť stala základným kameňom jej agendy rastu a zamestnanosti; keďže Komisia je strážkyňou zmlúv EÚ, v ktorých sú zakotvené udržateľný rozvoj, sociálna spravodlivosť, solidarita a základné práva Európanov;

J.   keďže Európa potrebuje, aby Komisia mala dobre zameraný a dostatočne ambiciózny pracovný program, s ktorým by bolo možné riešiť skutočné potreby EÚ a jej občanov;

ČASŤ 1

1.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby plne využila svoje právo iniciatívy s cieľom zaistiť Únii jasné vedenie, najmä zabezpečiť dokončenie jednotného trhu spolu so strategickým plánom pre hospodársku úniu, politickú úniu a vonkajšiu činnosť;

2.  víta zameranie Komisie na desať strategických priorít; zdôrazňuje dôležitosť podpory pre záujmy Spoločenstva a zachovávania jednoty a súdržnosti EÚ a zároveň dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality; vyjadruje hlboké presvedčenie, že úsilie sa musí zamerať na tieto strategické priority;

3.  víta otvorenie rokovaní o novej medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe právnych predpisov; domnieva sa, že by to malo viesť k zvýšeniu kvality legislatívnych návrhov Komisie, k posilneniu jej hodnotenia vplyvu návrhov právnych predpisov vrátane hodnotenia týkajúceho sa vplyvu na hospodárstvo, sociálne veci, životné prostredie a malé a stredné podniky, a podľa potreby k používaniu nariadení namiesto smerníc v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality; očakáva, že Komisia bude pristupovať k obom zložkám legislatívneho orgánu rovnako, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a dokumentácie počas celého legislatívneho postupu; očakáva silnejší záväzok pri zabezpečovaní náležitých medziinštitucionálnych konzultácií, ako aj nadviazanie na návrhy a odporúčania Parlamentu a poskytnutie podrobných odôvodnení v prípade každého plánovaného stiahnutia návrhu; pripomína, že viacročné programovanie dohodnuté medzi troma inštitúciami by malo poskytnúť rámec pre ročný pracovný program a malo by byť základom rokovaní o osobitnom ročnom pracovnom programe; pripomína, že lepšia tvorba právnych predpisov by sa nemala vnímať ako nástroj na znižovanie dôležitosti oblastí, ktoré sú v pôsobnosti EÚ a že v demokratickom rozhodovacom procese by politické rozhodnutia mali prevažovať nad technickými hodnoteniami;

4.  naliehavo žiada Komisiu, aby naďalej zlepšovala súdržnosť svojho legislatívneho programu a posilňovala nezávislé hodnotenie vplyvu návrhov právnych predpisov vrátane testu MSP a testu konkurencieschopnosti, pretože tieto opatrenia pomáhajú odstrániť byrokraciu na všetkých úrovniach – európskej, vnútroštátnej i regionálnej – ako aj všetkým hospodárskym subjektom a občanom v každodennom živote, a tým pomáhajú stimulovať vytváranie pracovných miest, pričom dodržiavajú sociálne a environmentálne normy; domnieva sa, že MSP a mikropodniky by nemali znášať zbytočnú záťaž v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov a dodržiavaním noriem; vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na maximálne zjednodušenie a ak je to možné, podporovala úplné využívanie digitálnych riešení, čím by sa zjednodušilo vykonávanie pravidiel EÚ; domnieva sa, že ak sú smernice a nariadenia pre MSP nevhodné, možno bude potrebné preskúmať ich, aby sa zabezpečilo, že MSP nebudú preťažené; žiada, aby boli mikropodniky čo najviac oslobodené od všetkých zaťažujúcich právnych predpisov, najmä s cieľom povzbudiť nové začínajúce podniky a podnikateľov;

5.  očakáva od Komisie, že v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) predloží zoznam právnych predpisov a návrhov, ktoré sa majú preskúmať alebo zrušiť, ak existujú pochybnosti o ich náležitosti a pridanej hodnote pre EÚ, sú nadbytočné alebo už neplnia pôvodnú úlohu; zdôrazňuje však, že program REFIT sa nesmie použiť ako zámienka na zníženie ambícií v otázkach zásadného významu; na dereguláciu alebo znižovanie sociálnych a environmentálnych štandardov; domnieva sa, že zjednodušenie má kvalitatívne, nie kvantitatívne ciele; berie na vedomie cieľ znížiť administratívne a byrokratické zaťaženie a náklady súvisiace s novými návrhmi na celý cyklus politík vrátane transpozície, vykonávania a presadzovania; požaduje výrazné zníženia s cieľom iniciovať lepšie podmienky s cieľom vytvárať nové pracovné miesta, zachovať pracovné miesta v Európe a podporovať pracovné miesta vedúce k hospodárskej súťaži a udržateľnému rastu;

6.  očakáva, že Komisia predloží návrh nasledujúcej fázy stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast, ktorá bude reagovať na veľké výzvy a príležitosti ležiace pred nami, najmä prechod v energetike. digitálnu revolúciu a prípravu Európanov na tieto zmeny; domnieva sa, že táto stratégia by mala spájať príslušné reformy s veľkými investíciami, vychádzajúc z už začatých iniciatív energetickej únie a jednotného digitálneho trhu a novej iniciatívy pre sociálne investície a rekvalifikáciu; domnieva sa, že stratégia by sa mala podporiť úplným využitím Európskeho fondu pre strategické investície a revidovanou verziou VFR na roky 2014 – 2020; domnieva sa, že všetky členské štáty musia mať podmienky na vykonávanie tejto stratégie a že na podporu konvergenciu v tomto smere by sa mala dobudovať hospodárska a menová únia; domnieva sa, že vonkajšie strategické partnerstvá EÚ by tiež mali otvoriť nové možnosti pre úspech tejto stratégie;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôrazne reagovala na sociálne problémy EÚ, najmä nezamestnanosť, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, sociálne nerovnosti a vylúčenie, ako aj na riziko sociálneho dumpingu a úniku mozgov; domnieva sa, že to si vyžaduje hospodárske oživenie a investičnú podporu kvalitných pracovných miest, sociálne investície zamerané na zručnosti, starostlivosť o deti a iné sociálne služby a sociálne hospodárstvo; domnieva sa, že sa tiež vyžaduje dôslednejšie zblíženie s cieľom zabezpečiť, aby sa súbor základných sociálnych noriem dodržiaval v celej Únii; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mala podporovať spravodlivá pracovná mobilita ako základná sloboda v rámci jednotného trhu; domnieva sa, že urýchlene treba začať vykonávať konkrétne kroky smerom k prisľúbenému „sociálnemu ratingu AAA“; žiada Komisiu, aby z tohto dôvodu podporovala lepšie zapojenie sociálnych partnerov na európskej a vnútroštátnej úrovni;

8.  zdôrazňuje, že miera nezamestnanosti je naďalej nadmieru vysoká, najmä pre mladých ľudí a ženy, a že hospodárske oživenie EÚ je stále krehké; víta prijatie EFSI, naliehavo žiada jeho plné vykonávanie a očakáva, že sa čo najskôr vytvorí a schváli množstvo investičných projektov, ktoré prispejú k výraznému oživeniu a vyváženému a udržateľnému rastu, pričom sa zvýši zamestnanosť, ako aj hospodárska, sociálna a územná súdržnosť v celej EÚ; pripomína svoje požiadavky týkajúce sa transparentnosti, demokratickej zodpovednosti a dodržiavania investičných usmernení;

9.  vyzýva Komisiu, aby vyzdvihovala rast a zamestnanosť ako základné kamene európskeho sociálneho trhového hospodárstva a stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj; naliehavo vyzýva Komisiu, aby určila udržateľnosť za základ každej hospodárskej politiky orientovanej na budúcnosť a na riešenie kríz a aby vyjadrila jej význam v tomto a v budúcich pracovných programoch vo forme osobitnej položky zameranej na komplexné a rýchle vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu;

10. víta prijatie stratégie jednotného digitálneho trhu (DSM) a žiada jeho urýchlené vykonávanie s poskytnutím jasných legislatívnych odporúčaní, ako aj spôsobov a prostriedkov financovania, ktoré budú zamerané na vytvorenie digitálneho hospodárstva, v ktorom môže byť Európa svetovým lídrom, kde môžu podniky fungovať cez hranice a kde sú chránené práva spotrebiteľov, držiteľov práv a občanov; je presvedčený, že Európa podporou podnikania a znalostnej ekonomiky a odstránením zbytočných prekážok zaistí jasnú pridanú hodnotu; zastáva názor, že by sa táto stratégia mala takisto sústrediť na podporu inovácií a vytváranie nových príležitostí pre občanov, podniky a spotrebiteľov EÚ, a tým vytvárať pracovné miesta, a zároveň na zabezpečenie základných sociálnych štandardov; zdôrazňuje, že pokrok v tejto oblasti bude mať priamy vplyv na občanov; je presvedčený, že ochrana spotrebiteľa a základných práv sú nevyhnutné na vybudovanie dôvery Európanov v jednotný digitálny trh ako súčasť digitalizácie ich každodenného života;

11. domnieva sa, že návrh vyváženej a spravodlivej daňovej politiky sa musí považovať za neoddeliteľnú súčasť štrukturálnych reforiem členských štátov, ktorých sa týka, a daňová politika a politika hospodárskej súťaže na vnútornom trhu by sa mali pokladať za dve strany tej istej mince, s cieľom priniesť prospech všetkým spotrebiteľom a občanom EÚ a ďalej podporovať vytváranie pracovných miest; podporuje presunutie daňovej záťaže z práce na iné formy udržateľného zdaňovania;

12. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila a posilnila mechanizmy a zdroje politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci; považuje politiku štátnej pomoci zo strany EÚ a kontrolu tejto pomoci za dôležité nástroje boja proti daňovým praktikám, ktoré narúšajú jednotný trh;

13. opätovne potvrdzuje dôležitosť, ktorú prisudzuje „metóde Spoločenstva“, transparentnosti legislatívneho procesu, demokratickej legitimite, ako aj úlohe a zodpovednosti národných parlamentov;

14. trvá na potrebe úplnej, rýchlej a účinnej implementácie existujúcich právnych predpisov v oblastiach ako sú jednotný trh, environmentálne právo, revidovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP), spoločná rybárska politika (SRP) a politika súdržnosti, ako aj finančný a bankový sektor; vyzýva Komisiu, aby lepšie sledovala pokrok členských štátov, pokiaľ ide o implementáciu;

15. žiada prijatie usmernení v oblasti konvergencie v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktoré by spolu s ročným prieskumom rastu mali byť základom pre odporúčania pre jednotlivé krajiny; zastáva názor, že kontrolná úloha Parlamentu v rámci európskeho semestra by sa mala formálne potvrdiť a že všetky národné parlamenty eurozóny by sa mali riadiť každým krokom procesu európskeho semestra;

16. vyzýva Komisiu, ako aj všetky zúčastnené strany, aby preskúmali všetky možnosti posilnenia HMÚ, stať sa odolnejšou a mala by viac napomáhať rast, zamestnanosť a stabilitu, so sociálnym rozmerom zameraným na zachovanie európskeho sociálneho trhového hospodárstva a rešpektovanie práva na kolektívne vyjednávanie, v rámci ktorej by bola zabezpečená koordinácia sociálnych politík členských štátov vrátane mechanizmu minimálnej mzdy alebo príjmu, ktorý by bol primeraný pre každý členský štát a ten by o ňom aj rozhodoval, a ktorá by podporovala boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, opätovné začleňovanie pracovníkov do trhu práce, ako aj dobrovoľnú mobilitu a flexibilitu medzi profesiami a členskými štátmi;

17. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ sa musí používať efektívne na presadzovanie priorít a politík EÚ, a vyzýva preto Komisiu, aby riešila obavy týkajúce sa zlého hospodárenia a podvodov; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na vyhodnotenie a zlepšenie existujúcich kontrol a aby znížila byrokratickú záťaž tam, kde to je možné; zdôrazňuje, že Komisia musí zabezpečiť najlepšie možné využitie peňazí daňovníkov z EÚ a zdôrazňuje, že výsledky realizácie sú dôležitejšie ako jednoduché čerpanie dostupných rozpočtových prostriedkov; žiada systematické, pravidelné a nezávislé hodnotenia s cieľom zaistiť, aby každé čerpanie prostriedkov prinieslo žiadané výsledky nákladovo efektívnym spôsobom; žiada Komisiu, aby obnovila úsilie na zapojenie členských štátov do tejto úlohy, najmä pokiaľ ide o zdroje, ktoré rozdeľujú samotné členské štáty;

18. zdôrazňuje potrebu účinnejšieho využívania peňazí daňových poplatníkov, ako aj ďalších krokov na ochranu finančných záujmov Únie s cieľom zaručiť legitímnosť čerpania prostriedkov EÚ nákladovo efektívnym spôsobom; požaduje preto efektívne využívanie rozpočtu EÚ so zameraním sa na lepšie vykonávanie existujúcich kontrol, hodnotenie kontrol a spôsoby zabezpečenia, aby sa výkonnosť a pridaná hodnota považovali za dôležitejšie ako čo najväčšie využívanie rozpočtových prostriedkov; zastáva názor, že návrh na vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF (2014/00173) by sa mal zachovať;

19. víta oznámenie Komisie s názvom Európska migračná agenda, zodpovedajúce legislatívne návrhy a súvisiace návrhy na úpravu rozpočtu na roky 2015 a 2016, ktoré majú zabezpečiť riadne plnenie cieľov vytýčených v Európskej migračnej agende; pripomína však Komisii jej záväzok riešiť problém silnejúceho tlaku na vonkajších hraniciach EÚ vrátane prísnych opatrení proti nelegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, ako aj zlepšiť riadenie migračnej politiky, čo znamená zlepšiť prepojenie migračnej politiky EÚ s jej vonkajšou politikou; vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala nástroje pre prístup založený na ľudských právach voči ľuďom, ktorí hľadajú v EÚ ochranu pred vojnou a prenasledovaním;

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnym vývojom v Stredozemí a na západobalkánskej trase, kde hranice EÚ prekročil rekordný počet nelegálnych migrantov, čo predstavuje bezprecedentnú výzvu pre Európu a jej členské štáty a vyžaduje si spoločnú a ráznu európsku reakciu; vyjadruje podporu pre opatrenia, ktoré predložila Komisia, a vyzýva na ich urýchlené prijatie a zavedenie do praxe členskými štátmi; zdôrazňuje, že väčší dôraz by sa mal klásť na už spustené iniciatívy Komisie, najmä návrhy týkajúce sa premiestňovania a presídľovania, keďže núdzový mechanizmus prerozdelenia začatý v prospech Talianska a Grécka nie je riešením dlhodobej výzvy, ktorú predstavuje azylový tlak, ale skôr skúškou súvisiacou s nadchádzajúcim legislatívnym návrhom trvalého systému premiestňovania, ktorý by sa uplatňoval v situáciách hromadného prílevu migrantov; žiada Komisiu, aby aktivovala potrebný mechanizmus, ktorý bol navrhnutý špeciálne na situácie masového prílevu migrantov; zároveň zdôrazňuje potrebu urýchliť spracovanie žiadostí o azyl a návrat tých, ktorých žiadosti boli zamietnuté; vyjadruje podporu pre prístup zameraný na „problémovej oblasti“ ohlásený v európskej migračnej agende zameraný na posilnenie prevádzkovej podpory pri prvom príchode žiadateľov vrátane registrácie a prvotného spracovania žiadostí, a to aj pre tých, ktorí nepotrebujú ochranu; odmieta všetky opatrenia, ktoré de facto obnovujú hraničné kontroly, čím ohrozujú schengenský priestor;

21. pripomína záväzok Komisie využívať všetky dostupné nástroje vrátane rozpočtu EÚ na podporu zamestnanosti a rastu prostredníctvom inteligentných investícií do užšieho partnerstva s členskými štátmi, národnými parlamentmi, regiónmi a mestami, s cieľom dosiahnuť lepšie vykonávanie existujúcich politík a zlepšiť účinnosť opatrení na miestnej úrovni, najmä pokiaľ ide o využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov; zdôrazňuje, že politika súdržnosti v súlade s procesom hospodárskeho riadenia je naďalej hlavným zdrojom takých verejných investícií, a preto zastáva názor, že by sa malo využívať efektívne spolupôsobenie medzi Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) a inými fondmi, najmä európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF); žiada preskúmať spolupôsobenie medzi ESIF a programom Horizont 2020; naliehavo žiada veľmi dôležité zapojenie súkromných partnerov a súkromných investorov, aby sa dosiahla úspešnosť v oblasti EFSI, a zdôrazňuje jeho potenciál vytvárať nové pracovné miesta; zároveň vyzýva na demokratickú kontrolu EFSI na úrovni EÚ; zastáva názor, že výsledkom akéhokoľvek presmerovania finančných prostriedkov z programu Horizont 2020 a z Nástroja na prepájanie Európy by malo byť investovanie rovnakého alebo väčšieho objemu investícií do výskumu a inovácií, digitálnej infraštruktúry, dopravy a energetiky (v uvedenom poradí), a vyzýva Komisiu, aby využila príležitosť, ktorú poskytne povinné preskúmanie v roku 2016, na prípravu kompenzácie za tieto dva programy;

22. žiada urýchlenú implementáciu stratégie Nástroja na prepojenie Európy s lepšou infraštruktúrou a projektmi s európskou pridanou hodnotou v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie jednotného trhu;

23. pripomína, že Komisia musí v roku 2016 vykonať zásadné, komplexné a dôkladné „povolebné preskúmanie“ VFR 2014 – 2020, ku ktorému priloží legislatívny návrh na zmenu nariadenia o VFR, t. j. spôsobu používania rozpočtu EÚ, čím prispeje k oživeniu európskeho hospodárstva; pripomína, že povinná legislatívna revízia VFR bola jednou z hlavných požiadaviek Parlamentu počas rokovaní o VFR; pripisuje preto tomuto postupu mimoriadny význam; vyjadruje svoju pripravenosť konštruktívne pracovať na hľadaní riešenia viacerých otvorených otázok vrátane tých, ktoré sa týkajú financovania záručného fondu EFSI;

24. vyzýva Komisiu, aby čerpala poučenie z očakávaných záverov skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje koncom roku 2016 a aby počas svojho funkčného obdobia predložila konkrétne návrhy; pripomína jej záväzok uskutočniť reformu systému vlastných zdrojov EÚ pred začiatkom platnosti ďalšieho VFR;

25. opakuje hlboké znepokojenie nad nahromadenými neuskutočnenými platbami, čím sa oslabuje dôveryhodnosť EÚ; víta prijatie spoločného vyhlásenia Komisie, Rady a Parlamentu o platobnom pláne na obdobie 2015 – 2016, ktorého cieľom je znížiť do konca roku 2016 objem neuskutočnených platieb na udržateľnú úroveň; pripomína Komisii jej záväzok dôsledne kontrolovať realizáciu programov na roky 2014 – 2020, zriadiť systém včasného varovania a bezodkladne navrhnúť zmeny rozpočtov, keby úroveň autorizovaných platieb v roku 2016 nebola dostatočná;

26. vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zlepšenie výmeny informácií a posilnenie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a s agentúrami EÚ, najmä pokiaľ ide o kritériá varovných hlásení, a aby zaviedla povinnosť vydávať varovania o osobách, ktoré boli odsúdené za terorizmus alebo podozrivé z terorizmu; vyzýva Komisiu, aby využívala technické a finančné zdroje na zabezpečenie koordinácie a výmeny osvedčených postupov na úrovni EÚ v boji proti teroristickej propagande, radikálnym sieťam a získavaniu ľudí prostredníctvom internetu; v tejto súvislosti požaduje najmä to, aby boli Europolu poskytnuté v súlade s jeho mandátom všetky prostriedky potrebné na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu;

27. zdôrazňuje, že uzatváranie nových obchodných dohôd je nevyhnutné na vytvorenie otvoreného, konkurencieschopného európskeho hospodárskeho rámca, ktorý dokáže zabezpečiť konkrétny prínos, nižšie ceny pre spotrebiteľov a vytvárať nové pracovné miesta prostredníctvom otvorenia trhov tretích krajín a diverzifikáciou vývozu; pripomína svoj názor, že vyvážené obchodné dohody môžu poskytnúť pravidlá pre globalizáciu; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby neboli ohrozené európske normy a zdôrazňuje, že obchod musí zohrávať svoju úlohu v boji proti chudobe a podpore rozvoja v zahraničí; domnieva sa, že odstránenie obchodných a investičných prekážok na celom svete musí preto zostať aj naďalej kľúčovou prioritou obchodnej stratégie EÚ; preto podporuje úsilie Komisie, aby vo všetkých prebiehajúcich dvojstranných a mnohostranných obchodných rokovaniach dosiahla pozitívny výsledok v súvislosti s uzavretím komplexných a vzájomne výhodných obchodných dohôd v roku 2016; zdôrazňuje, že EÚ musí vyvinúť trvalé úsilie s cieľom využiť proces, ktorý sa začal v roku 2013 tzv. balíkom z Bali, ktorý bol dohodnutý v rámci viacstranných rokovaní v Dauhe a ktorý by mal pripraviť pôdu pre globálnu hospodársku stabilitu; zdôrazňuje potrebu zahrnúť do textu kapitolu o širšej spolupráci v boji proti daňovým únikom, daňovým rajom, korupcii a praniu špinavých peňazí v dvojstrannom, viacstrannom a mnohostrannom obchode EÚ;

28. vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na jednotnú a súdržnú stratégiu zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá sa bude snažiť identifikovať v rýchlo sa meniacom prostredí v oblasti bezpečnosti nové a vynárajúce sa problémy, ktorým bude EÚ čeliť a ktoré bude riešiť, záujmy, ktoré bude obhajovať, a hodnoty, ktoré bude presadzovať, a bude sa snažiť zaručiť bezpečnosť občanov EÚ a vytvárať prostredie pre udržateľný mier a stabilitu; v tejto súvislosti pripomína význam ľudských práv a základných slobôd, ako aj nutnosť, aby EÚ zohrávala významnú úlohu vo svete v oblasti rozvoja, nastoľovania a budovania mieru, humanitárnej pomoci a presadzovania ľudských práv na celom svete;

ČASŤ 2

Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície

29. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh ďalšej fázy stratégie Európa 2020, ktorý reaguje na výzvy globálnej hospodárskej súťaže, prechodu v oblasti energetiky, digitálnej revolúcie a demografického vývoja; domnieva sa, že tento návrh by mal kombinovať štrukturálne zmeny s veľkými investičnými iniciatívami vychádzajúcimi z existujúcich nástrojov (rozpočet EÚ, EFSI);

30. zdôrazňuje zásadnú úlohu presadzovania politiky hospodárskej súťaže pri vytváraní rovnakých podmienok, ktoré podporujú inovácie, produktivitu, vytváranie pracovných miest a investície, všetkými subjektmi na jednotnom trhu a vo všetkých obchodných modeloch vrátane MSP; vyzýva Komisiu, aby výrazne posilnila antitrustové pravidlá kontroly a pravidlá kontroly štátnej pomoci a fúzií s cieľom dosiahnuť dobre fungujúci vnútorný trh;

31. podporuje vytvorenie únie kapitálových trhov, pričom poukazuje na potrebu zabezpečiť, aby sa systémové finančné riziká nezvyšovali, a vytvorenie potrebnej infraštruktúry a posilneného dohľadu s cieľom podporiť udržateľné nebankové úvery a dlhodobé investície na podporu reálnej ekonomiky;

32. vyzýva Komisiu, aby odstránila prekážky na jednotnom trhu s cieľom zlepšiť financovanie podnikov, najmä MSP a mikropodnikov, s cieľom podporiť investície súkromného sektora; vyzýva na posilnenie a úplné vykonávanie pravidiel vnútorného trhu EÚ a naliehavo žiada Komisiu, aby neustále rozvíjala vonkajší rozmer jednotného trhu v rámci obchodných politík EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ a ochranu spotrebiteľa, pričom sa súčasne zabráni nekalej súťaži v oblasti tovaru a výrobkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné, environmentálne a sociálne normy;

33. požaduje vypracovanie ambicióznej priemyselnej politiky EÚ, ktorá umožní rozvoj nového tovaru a reštrukturalizáciu priemyselných postupov prostredníctvom inovácií, a to s cieľom modernizovať priemysel EÚ uskutočnením digitálnej transformácie odvetvia a poskytovaním digitálnych zručností, aby sa mohol využívať;

34. zastáva názor, že stratégia Európa 2020 zahŕňajúca konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť by v sociálnych otázkach mala byť zameraná na udržanie a zlepšovanie prostredníctvom koordinácie sociálnych politík členských štátov;

35. naliehavo vyzýva Komisiu, aby do konca roka finalizovala a predložila balík opatrení v oblasti mobility pracovných síl, v ktorom by sa venovala aj negatívnym vplyvom mobility pracovnej sily; vyzýva na výraznejšie cezhraničné inšpekcie zamerané na boj proti zneužívaniu; domnieva sa, že mobilita v Európe je základným právom; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu začlenenia a zamestnateľnosti európskych pracovníkov; pripomína Komisii jej záväzok týkajúci sa smernice o vysielaní pracovníkov;

36. žiada konkrétne opatrenia na odstránenie pretrvávajúcej diskriminácie na trhu práce, najmä pokiaľ ide o starších pracovníkov, dlhodobo nezamestnaných, ženy, pracovníkov so zdravotným postihnutím a mladých ľudí; pripomína potrebu riešiť problémy dlhodobo nezamestnaných nielen prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, ale aj prostredníctvom inkluzívnosti trhov práce, lepšieho poradenstva a podpory pre uchádzačov o zamestnanie, cielených dotácií na nábor pracovníkov a zamestnaneckých výhod;

37. dúfa, že vykonávanie záruky pre mladých ľudí vrátane podpory z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, začnú prinášať ovocie a vyjadruje svoju ochotu podporovať všetky iniciatívy, vrátane finančných, na posilnenie tohto programu EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli vzdelávanie a odborná príprava jej hlavnými prioritami vrátane prehodnotenia zručností potrebných pre súčasný aj budúci trh práce, so zameraním sa na vysokú kvalitu, účinnosť, dostupnosť a rovnosť; zastáva názor, že osobitná pozornosť by sa mala venovať celoživotnému vzdelávaniu, duálnym systémom, uznávaniu diplomov a podpore opatrení na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky s cieľom zabezpečiť, aby žiaci získali základnú gramotnosť, ako sa uvádza v Programe OECD pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA); žiada, aby sa kládol väčší dôraz na financovanie a sprostredkovanie mobility mládeže, a to najmä prostredníctvom učňovskej prípravy, tak, sa v najvyššej možnej miere zladili dostupné zručnosťami a ponúkané pracovné miesta na jednotnom trhu;

38. domnieva sa, že prístupnosť, cenová dostupnosť a kvalita vzdelávania a zdravotnej starostlivosti detí je dôležitá pre zabezpečenie toho, aby žiadne dieťa nezaostávalo, a vyzýva preto Komisiu, aby zvážila ďalšie kroky na podporu sociálnych investícií, a najmä na zníženie miery chudoby detí;

39. pripomína, že pri každom novom legislatívnom návrhu by sa mala zohľadniť vhodná rovnováha medzi flexibilitou a istotou pre zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj zamestnanosť a sociálne aspekty vrátane vplyvu starnutia a potreby zručností; konštatuje, že pojem „pracovník“ je mnohostranný vzhľadom na nové formy zamestnávania a samozamestnávania, a bude potrebné venovať sa mu, aby bolo možné bojovať proti nerovnostiam, ktoré môžu ohroziť spravodlivosť a účinnosť nášho sociálneho trhového hospodárstva; pripomína Komisii jej výzvu na revíziu smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci, ktorá sa mala schváliť do konca roka 2012;

40. zdôrazňuje význam podpory politiky súdržnosti pre malé a stredné podniky ako základného kameňa rastu a zamestnanosti v EÚ a vyzýva na zabezpečenie synergií medzi fondmi politiky súdržnosti, programom pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a programom Horizont 2020;

41. zdôrazňuje, že treba pokračovať v uskutočňovaní programu Horizont 2020, najmä v úsilí viac zameranom na premenu výskumu svetovej úrovne na výrobky a služby, ktoré môžu prispievať k oživeniu konkurencieschopnosti európskych hospodárstiev;

42. žiada iniciatívy na rozvoj potenciálu odvetvia kultúry a tvorivého odvetvia ako zdroja zamestnanosti a rastu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam presadzovania práv duševného vlastníctva (IPR) a naliehavo vyzýva Komisiu na prijatie ďalších krokov v nadväznosti na jej akčný plán boja s porušovaním práv duševného vlastníctva vrátane revízie smernice o presadzovaní práv duševného vlastníctva, ktorá nie je v súlade s požiadavkami digitálneho veku a nie je vhodná na boj s porušovaním práv duševného vlastníctva na internete, a tiež krokov v nadväznosti na zelenú knihu o systéme spätného zúčtovania a súvisiacich programoch, ktoré by mohlo predstavovať právo platné v celej EÚ získať prostriedky, ktoré boli nevedomky vynaložené na nákup falšovaného tovaru; vyzýva Komisiu, aby ďalej posilnila rozsah pôsobnosti Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, a víta, že Komisia vytvorila expertnú skupinu pre presadzovanie práv duševného vlastníctva;

43. víta zámer Komisie stiahnuť návrh na spoločné európske kúpne právo a zdôrazňuje, že nový návrh Komisie uvedený v oznámení o jednotnom digitálnom trhu sa musí zakladať na pozícii Parlamentu v prvom čítaní;

44. zdôrazňuje význam konkurencieschopného sektora finančných služieb, ktorý spotrebiteľom poskytuje prospešné výrobky a transparentné informácie; zdôrazňuje, že sa tým zvýši dôvera spotrebiteľov k produktom finančných služieb;

45. vyjadruje znepokojenie nad dôsledkami hospodárskej a finančnej krízy v Číne spôsobenej prasknutím bubliny na akciovom trhu; varuje pred možnými dôsledkami systémových zlomov v architektúre čínskych finančných trhov;

Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

46. víta zverejnenie balíka novej daňovej politiky a žiada Komisiu, aby preukázala ambície v snahe o zabezpečenie spravodlivého daňového systému založeného na zásade, že dane sa zaplatia v krajine, kde sa vytvoria zisky, čím sa zabráni nekalej súťaži a narušeniu vnútorného trhu;

47. víta prácu Komisie a členských štátov v oblasti aktívnej podpory boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému plánovaniu a využívaniu daňových rajov, ktorá vychádzala z odborných znalostí OECD v oblasti podpory dobrej správy v daňovej oblasti na všetkých príslušných medzinárodných fórach;

48. vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie s cieľom vymedziť daňové raje (nespolupracujúce jurisdikcie) na úrovni EÚ na základe kritérií OECD; domnieva sa, že táto politika by mala byť spojená s jasnou predstavou o tom, ako by sa zoznam používal; vyzýva tiež Komisiu, aby vypracovala zdokonalenú iniciatívu EÚ týkajúcu sa povinného spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, aj keď časť týkajúca sa konsolidácie sa na prvom stupni odloží, ktorá by mala mať značné administratívne dôsledky a bude si vyžadovať bezproblémový prechodný režim;

Prepojený a inkluzívny jednotný digitálny trh

49. dôrazne pripomína Komisii, že ambiciózny jednotný digitálny trh (DSM) nebude možný bez primeraných mechanizmov s cieľom aktivovať investície v teréne, a podporuje uprednostňovanie jednotného digitálneho trhu vzhľadom na možnosti, ktoré digitálne činnosti môžu predstavovať pre tvorbu pracovných miest a vznik nových začínajúcich podnikov, podporu inovácií, posilnenie produktivity, zvýšenie konkurencieschopnosti, a teda zabezpečenie rastu; zdôrazňuje, že treba podporovať rozvoj digitálneho sektora, ktorý by mal každému európskemu občanovi zaručiť pripojenie s najvyššou rýchlosťou a najnižšími možnými nákladmi;

50. uznáva záväzok Komisie odblokovať potenciál digitálneho hospodárstva tým, že sa zameria na prístup založený na troch pilieroch s cieľom zlepšiť prístup pre spotrebiteľov a podniky a vytvoriť lepšie prostredia pre rozvoj digitálnych služieb; zdôrazňuje potrebu pracovať so celosvetovými regulačnými orgánmi v oblasti hospodárskej súťaže a bezpečnosti; trvá na tom, že je dôležité zlepšiť prístup do siete pre všetkých prostredníctvom vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia s cieľom bojovať proti digitálnemu rozdeleniu; víta ohlásenie európskej iniciatívy voľného dátového toku, ktorá si vyžaduje odstránenie existujúcich prekážok jednotnému trhu dát;

51. podporuje úsilie Komisie o dokončenie balíku EÚ týkajúceho sa ochrany údajov;

52. domnieva sa, že odstránenie byrokracie a neodôvodnených alebo neprimeraných regulačných alebo neregulačných prekážok stratégie jednotného digitálneho trhu je potrebné aj v záujme plného využitia potenciálu digitálnej transformácie priemyslu a cezhraničného elektronického obchodu; je presvedčený, že by sa mohli zvážiť lepšie cielené opatrenia s cieľom vybudovať väčšiu dôveru spotrebiteľov a zvýšiť ochranu údajov pri nákupe digitálneho tovaru a služieb v celej EÚ, pretože obe oblasti sú kľúčové, aby mohli Európania dôverovať jednotnému digitálnemu trhu ako súčasti digitalizácie ich každodenného života;

53. žiada Komisiu, aby vzala do úvahy prebiehajúcu konvergenciu technológií v rámci revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách tým, že predloží príslušné odporúčania týkajúce sa prispôsobenia regulačného rámca a zabezpečenia jeho odolnosti voči budúcim zmenám; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore kultúrnych a tvorivých odvetví a aby podporovala zriadenie Európskeho roka kultúrneho dedičstva; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny priestor vytvára až 4,5 % HDP EÚ a až 8,5 milióna pracovných miest a je dôležitý nielen pre kultúrnu rozmanitosť, ale takisto významne prispieva k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju v EÚ;

54. spolieha sa na ambicióznu revíziu smernice o univerzálnej službe s cieľom aktualizácie práv koncových používateľov;

Autorské práva

55. vyzýva na ďalšie úsilie o rozvoj a modernizáciu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa duševného vlastníctva, najmä v oblasti autorského práva, s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné pre digitálny vek, a zjednodušiť cezhraničný prístup k tvorivému obsahu a tým vytvoriť právnu istotu a zároveň chrániť práva autorov a výkonných umelcov, zabezpečiť primeranú odmenu a bojovať proti digitálnemu pirátstvu v súvislosti s hodnotou a zamestnanosťou v tvorivom a kultúrnom odvetví, vyzýva Komisiu, aby akékoľvek legislatívne iniciatívy týkajúce sa modernizácie autorských práv založila na nezávislých dôkazoch; domnieva sa, že autorské práva by si mali zachovať svoju základnú funkciu, ktorou je umožniť tvorcom dostať za svoje úsilie odmenu tým, že ostatní budú ich prácu využívať; zdôrazňuje skutočnosť, že modernizácia alebo reformné návrhy by nemali brzdiť významný podiel tradičných spôsobov podpory regionálnej a európskej kultúry;

Odolná energetická únia a jej progresívna politika v oblasti zmeny klímy

56. zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia sa dá dosiahnuť dôsledným i opatreniami EÚ v týchto oblastiach: konkurencieschopný vnútorný trh s energiou, silný európsky systém riadenia, výskum a inovácie, nové investície na zlepšenia cezhraničnej infraštruktúry a prepojení udržateľnosti a bezpečnosti s prechodom v oblasti energetiky, ktoré podporia rast a tvorbu pracovných miest a v dlhodobom horizonte ponúknu dostupné ceny energie pre domácnosti a priemysel, a tým predchádzať chudobe a odstraňovať ju;

57. požaduje podporu zelených investícií, a to aj prostredníctvom plánu strategických investícií, a vytvorenie dlhodobého a stabilného politického rámca na podporu nízkouhlíkového hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje, ktorý posilní ciele EÚ zníženia emisií CO2, zvýšenia podielu obnoviteľnej energie a zlepšenia energetickej účinnosti, čo prinesie investície do celoeurópskej elektrickej siete, a zameranie sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

58. vyzýva Komisiu, aby Parlament v plnej miere zapojila do spoločného úsilia v boji proti globálnemu otepľovaniu a aby zabezpečila začlenenie opatrení na ochranu klímy do všetkých politík EÚ tým, že ich prispôsobí realite vyplývajúcej zo zmeny klímy, a požaduje implementáciu klimaticko-energetického balíka do roku 2030 pomocou legislatívnych návrhov v rámci riadneho legislatívneho postupu;

59. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplné vykonávanie smernice 2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch energie spolu s návrhmi na účinnú reguláciu vrátane zapojenia Parlamentu, aby sa umožnilo dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov;

60. vyzýva Komisiu, aby predložila radu iniciatív s cieľom vytvoriť ambiciózny rámec v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, ktoré budú príspevkom EÚ k uzavretiu globálnej dohody o klíme pred samitom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Paríži; zdôrazňuje, že je dôležité dať impulz silnejšej, univerzálnej, spravodlivej a právne záväznej dohode; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadnu následnú kontrolu stretnutia v Paríži a aby predložila legislatívne návrhy, ktoré zabezpečia včasnú ratifikáciu dohody;

61. požaduje legislatívny návrh týkajúci sa rozdelenia cieľov na rok 2030 pre emisie skleníkových plynov v sektore mimo ETS a preskúmanie legislatívneho rámca pre energetickú účinnosť vrátane energetickej hospodárnosti budov, smernice o energetickej účinnosti a ďalších aspektov rámca na rok 2030 a revíziu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie;

62. naliehavo vyzýva Komisiu, aby uprednostnila geopolitickú nezávislosť EÚ prostredníctvom jednotnej rokovacej pozície EÚ voči tretím krajinám, a to aj prostredníctvom včasnej revízie nariadenia o bezpečnosti dodávky plynu a rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky; zdôrazňuje význam cenovej dostupnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok energie; zdôrazňuje právo každého členského štátu zvoliť si kombináciu zdrojov energie;

Environmentálne a zdravotné otázky

63. víta návrh Komisie týkajúci sa balíka predpisov o kvalite ovzdušia, ako aj vykonávanie nariadenia REACH; vyzýva na vyváženejší prístup k opatreniam týkajúcim sa ekodizajnu, ktoré sú založené na ich potenciáli úspory energie a relevantnosti pre trh; dôrazne podporuje zreteľné označovanie energetickými štítkami s cieľom poskytnúť spotrebiteľom možnosť výberu a naliehavo požaduje nový návrh týkajúci sa balíka opatrení zameraného na obehové hospodárstvo; je presvedčený, že investície do obehového hospodárstva a stimulovanie prechodu na obehové hospodárstvo môžu podporiť program Komisie v oblasti zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti a že znižovaním závislosti EÚ od dovážaných surovín majú potenciál na vytvorenie situácie prospešnej pre všetky zainteresované strany, a to s cieľom presadzovať prechod k obehovému hospodárstvu prostredníctvom výroby s uzavretým obehom a vývojom udržateľných výrobkov;

64. žiada komplexné opatrenia v nadväznosti na preskúmanie v polovici trvania týkajúce sa stratégie biodiverzity EÚ a správu Komisie s názvom „Stav prírody v Európskej únii“ s cieľom riešiť nedostatky, zabezpečiť úplné vykonávanie stratégie a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti biodiverzity; celkovo zdôrazňuje, že tento proces sa nesmie brať ako zámienka na zníženie úrovne ambícií, pokiaľ ide o otázky kľúčového významu na ochranu životného prostredia;

65. očakáva, že Komisia prehodnotí súčasné výzvy v oblasti životného prostredia a zdravia, kde stav životného prostredia negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie, a že dosiahne pokrok, pokiaľ ide o plánované stratégie, najmä vedecky podložené horizontálne kritériá pre endokrinné disruptory uvádzané v 7. environmentálnom akčnom programe; zdôrazňuje, že je potrebné urobiť krok vpred, pokiaľ ide o spoločné európske hodnotenie zdravotníckych technológií na úrovni EÚ, ktoré nevytvára žiadnu dodatočnú úroveň administratívnej záťaže, a že je potrebné bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii; očakáva doručenie sekundárnych právnych predpisov v rámci smernice o tabakových výrobkoch; zdôrazňuje potrebu naliehavej revízie smernice o tkanivách a bunkách s cieľom zosúladiť ju so zásadou bezplatného darcovstva a nariadenia o pokrokových liečebných postupoch, ktoré by malo byť vo väčšej miere uplatniteľné na MSP;

66. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa akékoľvek budúce iniciatívy alebo revízie navrhované Komisiou v oblasti zdravia a potravinovej bezpečnosti zakladali na spoľahlivých vedeckých dôkazoch;

Integrovaný a účinný dopravný sektor

67. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila lepšie monitorovanie a riadne vykonávanie politiky transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) od plánovania až po vykonávanie; zdôrazňuje, že je potrebné napredovať, pokiaľ ide o koridory TEN-T, s cieľom prepojiť dopravné siete všetkých regiónov EÚ, a tým zlepšiť infraštruktúru a odstrániť prekážky, najmä v smere východ – západ; zdôrazňuje dôležitosť riadneho vykonávania akčného programu NAIADES II;

68. vyzýva na prijatie konkrétnych opatrení, ktorými sa zabezpečí prístupnosť efektívnej verejnej dopravy, vývoj inteligentných a inovatívnych riešení a mobilizácia finančných zdrojov pre udržateľnú mestskú mobilitu a prepojené infraštruktúry dopravných systémov vrátane udržateľnej dopravy s technologickými inováciami a alternatívnymi palivami;

69. žiada spravodlivé a efektívne spoplatňovanie udržateľnej dopravy prostredníctvom revízie smernice Eurovignette a rámca na presadenie európskeho elektronického mýta, vypracovanie celkového plánu zavádzania kooperatívnych inteligentných dopravných systémov, revíziu smernice o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy a preskúmanie pravidiel prístupu na trh pre cestnú dopravu s cieľom zlepšiť svoju energetickú efektívnosť;

70. vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi dopravy a ako riešiť pracovné podmienky zamestnancov v odvetví cestnej dopravy a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky;

71. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o balík opatrení v oblasti leteckej dopravy, kľúčovými prioritami sú stratégia konkurencieschopnosti, revízia nariadenia (ES) č. 868/2004, pokiaľ ide o nekalé cenové praktiky v oblasti letectva, a revízia nariadenia o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (nariadenie (ES) č. 216/2008);

Poľnohospodárska politika a rybárska politika

72. berie na vedomie záväzok Komisie na zjednodušenie a navrhovanú kontrolu vhodnosti a hodnotenie SPP v záujme zníženia byrokracie a odstránenia regulačného zaťaženia; žiada návrh, ktorý uľahčí vykonávanie reformy s cieľom zaručiť, aby sa administratívne zaťaženie poľnohospodárov a orgánov členských štátov udržalo na absolútnom minime; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa zachovala kľúčová úloha SPP pri zaistení potravinovej bezpečnosti, podnietil sa rast vývozu v oblasti agropotravinárskeho priemyslu EÚ a rozvinuli sa nové trhy, pričom by sa zaistil spravodlivý prístup pre vývozcov, a skutočnosť, že veľmi prísne normy EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti a zdravotníctva by nemali byť oslabené; vyzýva na posilnenie prepojení medzi výskumom, poľnohospodármi a priemyslom prostredníctvom inovácie;

73. vyzýva Komisiu, aby pomohla poľnohospodárom predvídať krízy na trhu prostredníctvom oznámení o meniacich sa trhových podmienkach, podľa možnosti pomocou presných časových údajov v reálnom čase;

74. zdôrazňuje potrebu riešiť nerovnováhu v potravinovom dodávateľskom reťazci, najmä na zabezpečenie spravodlivosti a transparentnosti vzťahu medzi prvovýrobcami, spracovateľmi, dodávateľmi a distribútormi, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala nerovnováhu v dodávateľskom reťazci a udržateľné postavenie prvovýrobcov v rámci reťazca;

75. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala viacročné plány riadenia, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov na vykonávanie reformovanej spoločnej rybárskej politiky v záujme udržateľného využívania rybolovných zdrojov, ako aj legislatívny rámec pre technické opatrenia, ktorý sa očakáva už v roku 2015, a návrh na revíziu nariadenia o kontrole v rámci riadneho legislatívneho postupu;

76. žiada Komisiu, aby ako súčasť stratégie Európa 2020 pokračovala vo svojom úsilí vytvárať pracovné miesta uplatňovaním koncepcie obehového hospodárstva a zavedením synergií v morskom a námornom odvetví ako celku (modrý rast);

77. zdôrazňuje, že nariadenie o boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov) bolo úspešné a malo by sa naďalej vykonávať v roku 2016, najmä proti nespolupracujúcim krajinám a všetkým organizáciám, ktoré prispievajú k NNN rybolovu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť všetkých politík EÚ vrátane spoločnej rybárskej politiky a obchodnej politiky;

78. zdôrazňuje, že cieľ jednotnej európskej environmentálnej značky pre produkty rybolovu a akvakultúry sa musí sledovať prostredníctvom správy;

Prepracovanejšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia

79. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pomocou metódy Spoločenstva prijala opatrenia v nadväznosti na „správu piatich prezidentov“ a predložila ambiciózny plán, v ktorom budú navrhnuté všetky opatrenia potrebné na zvýšenie odolnosti Hospodárskej a menovej únie a jej premenu na rámec pre lepšiu koordináciu a štrukturálnu konvergenciu;

80. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny členskými štátmi a na urýchlenie a presadenie vykonávania štrukturálnych reforiem a investícií zameraných na modernizáciu hospodárstva EÚ, a to prostredníctvom nástrojov ustanovených v balíku šiestich legislatívnych aktov a druhom balíku legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí, a právnych predpisov v oblasti správy hospodárskych záležitostí; vyzýva Komisiu, aby pri jednaní s krajinami, na ktoré sa vzťahuje sprísnený dohľad alebo program makroekonomických úprav dostatočne zohľadňovala svoje povinnosti a právomoci vyplývajúce z balíka dvoch legislatívnych aktov;

Medzinárodné obchodné politiky

81. pripomína svoj názor, že vyvážené obchodné dohody môžu poskytnúť pravidlá pre globalizáciu; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby neboli ohrozené európske normy a zdôrazňuje, že obchod musí zohrávať svoju úlohu v boji proti chudobe a podpore rozvoja v zahraničí; domnieva sa, že odstránenie obchodných a investičných prekážok na celom svete zostáva aj naďalej kľúčovou prioritou obchodnej stratégie EÚ; v tejto súvislosti konštatuje, že v správe Komisie z roku 2014 o obchodných a investičných prekážkach sú uvedené závažné a neodôvodnené prekážky v obchodných vzťahoch EÚ s významnými tretími krajinami; opakuje preto svoju výzvu Komisii, aby pokračovala v tomto programe a aby bojovala proti neodôvodneným protekcionistickým opatreniam;

82. konštatuje dôležitosť dohody o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). pripomína Komisii dôležitosť spolupráce, transparentnosti a výmeny informácií s Parlamentom počas celého tohto procesu;

Ďalšie obchodné otázky

83. vyzýva Komisiu, aby sa vopred pripravila na revíziu nariadenia o prechodných ustanoveniach týkajúcich sa bilaterálnych investičných zmlúv plánovanú na rok 2020 s cieľom vytvoriť potrebné nástroje na ďalšie kroky, ktoré treba prijať na vypracovanie investičnej politiky EÚ;

84. vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci na nových a revidovaných dohodách o voľnom obchode, a víta zámer Komisie predložiť členským štátom návrh smerníc na aktualizáciu existujúcich dohôd s Mexikom, Chile a Tureckom;

85. so znepokojením konštatuje nedostatočný pokrok pri dosahovaní dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou a žiada, aby Komisia vynaložila ďalšie úsilie na prekonanie súčasných prekážok v rokovaniach;

86. zdôrazňuje, že multilateralizmus musí zostať základným cieľom obchodnej politiky EÚ, a vyzýva Komisiu, aby sa snažila o dohodu na 10. konferencii ministrov WTO v Nairobi v decembri 2015;

Priestor spravodlivosti a základných práv založený na vzájomnej dôvere

87. požaduje dokončenie komplexnej zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA o ochrane údajov a revíziu zásad „bezpečného prístavu“, aby boli vo vzájomnom súlade a neumožňovali žiadne právne medzery vďaka ambicióznemu súboru právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov, ktorým sa zriaďuje nový legislatívny rámec na úrovni EÚ na ochranu osobných údajov;

88. vyzýva Komisiu, aby preskúmala nariadenie Brusel IIa o kolíznych otázkach v rodinnom práve medzi členskými štátmi; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom systému mediácie zabránila „únosom detí“ a aby podporovala osobitnú odbornú prípravu mediátorov a sudcov, ktorí sa zaoberajú medzinárodnými konaniami týkajúcimi sa detí, a nabáda členské štáty, aby prípady únosov detí sústredila do špecializovaných súdov;

89. víta prijatie európskeho programu pre bezpečnosť na obdobie 2015 – 2020 a stanovené priority v oblasti boja proti terorizmu, cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a plne podporuje odhodlanie Komisie v rámci stratégie vnútornej bezpečnosti pomôcť riešiť hrozby pre vnútornú bezpečnosť členských štátov v súvislosti so zahraničnými bojovníkmi a s terorizmom; zdôrazňuje, že EÚ musí čeliť narastajúcej hrozbe domáceho terorizmu, ktorú predstavujú „zahraniční bojovníci“, teda osoby, ktoré cestujú do štátu, v ktorom nemajú trvalý pobyt ani nie sú jeho štátnymi občanmi, aby tam páchali, plánovali alebo pripravovali teroristické činy alebo aby poskytovali či získali teroristický výcvik, a to aj v súvislosti s ozbrojenými konfliktami; súhlasí s tým, že predchádzanie radikalizácii by malo byť pre EÚ prioritou; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom konkrétnejších opatrení v agende;

90. vyzýva členské štáty, aby predchádzali pohybu teroristov tým, že posilnia kontroly na vonkajších hraniciach, budú systematickejšie a účinnejšie kontrolovať cestovné doklady, bojovať proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami a používaniu falošnej identity, ako aj identifikovaním rizikových oblastí; očakáva nový návrh Komisie o balíku predpisov o inteligentnej hraničnej kontrole;

91. vyzýva Komisiu, aby konala v súvislosti s lepšou výmenou informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov a agentúrami EÚ; vyzýva Komisiu, aby pomohla zlepšiť, zintenzívniť a urýchliť výmenu informácií orgánov presadzovania práva, a žiada účinnejšiu operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi prostredníctvom rýchlejšej a efektívnejšej výmeny relevantných údajov a informácií s plným rešpektovaním základných práv a zásad ochrany údajov;

92. berie na vedomie návrhy Komisie na boj proti počítačovej kriminalite v rámci európskeho programu v oblasti bezpečnosti a konštatuje, že teroristické organizácie čoraz viac využívajú internetové a komunikačné technológie na plánovanie útokov, šírenie propagandy a získavanie finančných prostriedkov; vyzýva Komisiu, aby podnecovala spoločnosti v oblasti internetu a sociálnych médií k spolupráci s vládami a orgánmi presadzovania práva s cieľom bojovať proti tomuto problému, pričom sa zabezpečí, že sa budú dodržiavať základné práva a zásady právneho štátu;

93. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na reformu európskeho zatýkacieho rozkazu;

94. opätovne zdôrazňuje, že Komisia by mala zabezpečiť plné vykonávanie právnych predpisov EÚ v rámci lehoty na transpozíciu, a vyzýva Komisiu, aby prijala náležité opatrenia proti tým členským štátom, ktoré primeraným spôsobom netransponovali smernicu 2011/93/EÚ o sexuálnom zneužívaní detí; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o zlepšenie postupov zameraných na identifikáciu on-line predátorov a na ochranu detí pred takýmito páchateľmi;

95. vyzýva Komisiu, aby pri postupe pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach a riešení ostávajúcich právnych problémov zohľadnila názor Súdneho dvora;

96. nalieha na Komisiu, aby naďalej zabezpečovala riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti spravodlivosti a aby sa systematickejšie zapájala do justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach;

97. vyzýva EÚ, aby aktívne podporovala dialóg s globálnym partnerstvom proti terorizmu v úzkej spolupráci s regionálnymi aktérmi, akými sú Africká únia, Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive a Liga arabských štátov, a najmä so susednými krajinami Sýrie a Iraku a krajinami, ktoré boli výrazne zasiahnuté konfliktom, ako sú Jordánsko, Libanon a Turecko, ako aj s OSN, NATO a najmä s protiteroristickým výborom OSN;

98. rozhodne podporuje kroky na skončenie všetkých foriem diskriminácie a očakáva, že Komisia predloží iniciatívy na posilnenie boja proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku;

99. berie na vedomie rozhodnutie Komisie stiahnuť svoj návrh na revíziu smernice 92/85/EHS o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci tehotných pracovníčok, ako aj ochotu Komisie otvoriť cestu pre novú iniciatívu, ktorá môže byť dohodnutá a môže viesť k skutočnému zlepšeniu života pracujúcich rodičov a opatrovateľov v záujme lepšieho zosúladenia pracovného, rodinného a súkromného života a uľahčiť zapojenie žien na trhu práce, čo zaručuje minimálnu ochranu matiek a zníženie rozdielov medzi mužmi a ženami;

100.    očakáva, že Komisia vyhlási rok 2017 za rok za odstránenie násilia páchaného na ženách a zintenzívni svoje úsilie zamerané na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a boj proti nemu a na ochranu obetí takéhoto obchodovania; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby začala postup pristúpenia EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor); vyzýva tiež Komisiu, aby prijala novú samostatnú stratégiu pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na roky 2015 – 2020 zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí, znižovanie chudoby, rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch medzi pohlaviami a na boj proti násiliu voči ženám; trvá na tom, že je potrebné ďalej riešiť otázku rodovej rovnováhy z hľadiska záväzku v rámci hospodárskeho rozhodovacieho procesu, a vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala faktormi, ktoré odrádzajú ženy od podnikania;

Holistický prístup k migrácii a azylu

101.    Opakuje požiadavku komplexného a globálneho prístupu k azylovej a migračnej politike; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť bezpečnosť žiadateľov o azyl pri podávaní žiadosti o postavenie utečenca a odstrániť potrebu utečencov zvoliť si riskantné cesty do EÚ, riešiť základné príčiny nelegálnej migrácie a účinne bojovať proti prevádzačom migrantov, ako aj posilniť solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi všetky členské štáty podporuje potrebu prepojenia migrácie s vonkajšou politikou EÚ prostredníctvom spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami; podporuje návrh Komisie na poskytovanie humanitárnej pomoci; podčiarkuje potrebu ďalších krokov v súvislosti s nedávnymi tragédiami v Stredozemí s cieľom zabrániť strate životov na mori; vyzýva k riešeniu strednodobých a dlhodobých výziev a k sformulovaniu komplexnej reakcie, ako je definované v európskej migračnej agende; zdôrazňuje, že smernicu o modrej karte treba revidovať s cieľom ponúknuť perspektívu legálnej migrácie do EÚ;

102.    vyzýva Komisiu, aby riešila nedostatky týkajúce sa kvality väzenských podmienok a azylových konaní v rámci EÚ, pretože obidva tieto faktory majú významný vplyv na účinné a efektívne zvládanie migračných tlakov; podporuje návrhy Komisie, aby Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) a Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) ponúkli väčšiu pomoc prijímajúcim členským štátom v prvej línii na dosiahnutie tohto cieľa;

103.    víta návrh Komisie na zvýšenie účinnosti systému návratu neúspešných žiadateľov o azyl; vyzýva však Komisiu, aby predložila návrh politiky rýchleho návratu na základe hodnotenia a preskúmania súčasných opatrení, napríklad s možnosťou zahrnúť do tohto rámca posilnenú pomoc agentúry FRONTEX; trvá na tom, že pri navracaní by sa mali v plnej miere dodržiavať základné práva;

Silnejší globálny aktér

104.    zdôrazňuje význam podpory spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) skutočným vnútorným trhom v oblasti obrany a bezpečnosti, prehĺbenou spoluprácou európskych obranných priemyslov, konkurencieschopnou európskou obrannou technologickou a priemyselnou základňou a prístupom k výskumu a vývoju a verejnému obstarávaniu v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorý je viac založený na spolupráci; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia predložila návrh na vytvorenie celoeurópskeho režimu bezpečnosti dodávok, čo má zásadný význam pre rozvoj, zachovanie a prenos najdôležitejších obranných spôsobilostí a zároveň je aj vyjadrením solidarity a dôvery medzi členskými štátmi; vyjadruje plnú podporu začatiu prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany v súvislosti s SBOP a pilotného projektu, ktorý navrhol Parlament;

105.    domnieva sa, že ochrana a podpora slobody, podpora našich spojencov a prevencia vojnových zločinov musí byť aj naďalej jadrom cieľov zahraničnej politiky vrátane obhajoby práv prenasledovaných náboženských a iných menšinových skupín;

106.    pripomína svoj názor, že na dosiahnutie výsledkov by Komisia mala zaviesť revidovanú susedskú politiku prostredníctvom komplexného a uceleného prístupu k vonkajšej pomoci a vnútorným politikám; žiada preskúmanie európskej susedskej politiky, v rámci ktorého by sa mala pozornosť venovať týmto otázkam: (a) diferenciácii a zásade „viac za viac“; (b) angažovaniu sa nad rámec susedstva; (c) podpore demokracie, reformy súdnictva, právneho štátu a budovaniu inštitucionálnych kapacít; (d) diverzifikovanej ponuke: prioritným odvetviam; (e) otázkam bezpečnosti; (f) podpore regionálnej integrácie;

107.    domnieva sa, že by sa malo jasne rozlišovať medzi politikou susedstva a politikou rozširovania; je presvedčený, že rozšírenie je jedným z úspešných príbehov EÚ a že by sa v ňom malo pokračovať uprednostňovaním a objektívnym monitorovaním reforiem v kandidátskych krajinách až do konca volebného obdobia, aby sa zachovala ich motivácia a schopnosť EÚ šíriť svoje hodnoty; pripomína, že len takáto perspektíva môže dotknuté krajiny motivovať;

108.    žiada s väčším dôrazom pristupovať k dialógu medzi náboženstvami, v rámci ktorého sa treba zamerať na analýzu náboženského vývoja a porozumenie tomuto vývoju, v záujme podpory tolerancie a aktívneho zapojenia zahraničnej politiky EÚ proti násilnej a extrémistickej radikalizácii;

109.    naďalej podporuje prácu medzinárodných partnerov na zabezpečení dlhodobej stability, mieru a politických reforiem v krajinách južného a východného susedstva a podporuje úsilie týchto krajín, ktoré sa usilujú o užšie vzťahy s EÚ, vrátane tých krajín žiadajúcich o členstvo, ktoré pracujú na splnení kritérií členstva v EÚ vrátane hospodárskych, politických a sociálnych reforiem a dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu;

110.    domnieva sa, že nedávne otrasy na finančných trhoch v Číne predstavuje dôležitý zlom pre čínsky rozvojový model a že na zabránenie možným negatívnym vplyvom na obchod v oboch smeroch je potrebná výrazná spolupráca medzi EÚ a Čínou; vyzýva Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby zvážili možnosť aktualizácie strategického partnerstva medzi EÚ a Čínou, posúdili finančné riziká a zintenzívnili vzájomnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť lepší prístup na trh na základe reciprocity, ktorý bude výhodný tak pre EÚ, ako aj pre Čínu;

111.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi a tretími krajinami v záujme prijatia súboru merateľných opatrení na odstraňovanie postupov ubližujúcich ženám a dievčatám vrátane detských a nútených manželstiev, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, vrážd v mene cti, nútenej sterilizácie, znásilňovania v ozbrojených konfliktoch, kameňovania a všetkých ďalších foriem násilia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) na zlepšení podpory poskytovanej obetiam tohto násilia;

Rozvojová politika

112.    zdôrazňuje skutočnosť, že v Európskom roku rozvoja Komisia musí dosiahnuť hmatateľné výsledky v Afrike, a vyzýva Komisiu, aby vypracovala nadväzujúci akčný plán na vykonávanie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci s cieľom zabezpečiť súdržnosť a pokračujúcu spoločnú implementáciu jej záväzku dodržiavať humanitárne zásady ľudskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti;

113.    zdôrazňuje, že rozvojová pomoc musí byť zameraná na úsilie o presadzovanie dobrej správy vecí verejných, uplatňovanie zásad právneho štátu, boj proti korupcii, nezákonným kapitálovým tokom, praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj o zvyšovanie transparentnosti a zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán vrátane národných vlád rozvojových krajín a súkromného sektora; žiada preto Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu a akčný plán na boj proti týmto problémom v rozvojových krajinách, aby sa zabezpečilo, že program rozvoja a spolupráce EÚ sa tiež prispôsobí a zlepšia sa podmienky na účinný boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

114.    upozorňuje na to, že MSP sú hnacou silou tvorby pracovných miest a bohatstva v rozvojových krajinách, kde vytvárajú približne 90 % pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby pomohla podporiť mikropodniky a MSP a zamerať sa na spoluprácu s partnerskými vládami vo vykonávaní reforiem zameraných na zníženie regulačnej záťaže, boj proti korupcii a daňovým únikom, rozvoj hospodárenia s verejnými financiami a účinných verejných inštitúcií, ako aj podporu podnikateľského a inovačného prostredia v tejto súvislosti a ďalšie zlepšovanie prístupu k mikroúverom a mikrofinancovaniu;

115.    vyzýva Komisiu, aby sa zamerala sa na nestabilné štáty a vypracovala stratégie budovania mieru a budovania štátu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné zapojiť sa do štrukturálnych a dlhodobých partnerstiev, ktoré uprednostňujú vytvorenie právneho štátu a demokratických inštitúcií v týchto krajinách;

116.    požaduje zvýšenie investícií do prístupu k vzdelaniu v núdzových humanitárnych situáciách ako prostriedok ochrany detí v krízach, čo odráža aj potrebu prekonať rozdiely medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou prepojením pomoci, obnovy a rozvoja;

Únia demokratických zmien

Inštitucionálne otázky

117.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na delegované a vykonávacie akty zosúladila s Lisabonskou zmluvou v súlade s regulačným postupom s kontrolou právne predpisy vo všetkých doposiaľ neuzavretých legislatívnych spisoch iniciovaných pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy;

118.    opakuje svoju žiadosť Komisii, aby na základe článku 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila návrh nariadenia o európskom správnom práve procesnom;

119.    dôrazne podporuje iniciatívu za povinný register transparentnosti na základe medziinštitucionálnej dohody; opäť pripomína žiadosť Parlamentu o legislatívny návrh;

120.    vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zabezpečenie pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, pri súčasnom zohľadnení právnych argumentov, ktoré nedávno nastolil Európsky súdny dvor;

121.    vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila malý percentuálny podiel úspešných európskych iniciatív občanov, čo má negatívny vplyv na akceptovanie tohto nástroja nadnárodnej participatívnej demokracie občanmi, a aby zabezpečila, aby rozhodnutia o prípustnosti európskych iniciatív občanov zodpovedali zákonnej právomoci EÚ, a očakáva, že Komisia, keďže sa k tomu zaviazala, prijme v nadväznosti na každú úspešnú európsku iniciatívu občanov náležité opatrenia a vo všeobecnosti sa zameria na vyriešenie nedostatkov a obmedzení tohto nástroja, a to najmä uľahčením procesu a zlepšením svojich byrokratických a zdĺhavých postupov v rámci zrýchlenej revízie nariadenia o európskej iniciatíve občanov s cieľom premeniť ju na dôveryhodný nástroj na určovanie politického programu;

o

o   o

122.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia