Διαδικασία : 2015/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0657/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0657/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0275

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 188kWORD 115k
7.7.2015
PE559.017v01-00}
PE559.018v01-00}
PE559.028v01-00}
PE559.029v01-00}
PE559.030v01-00}
PE559.031v01-00}
PE559.032v01-00} RC1
 
B8-0657/2015}
B8-0658/2015}
B8-0665/2015}
B8-0666/2015}
B8-0667/2015}
B8-0668/2015}
B8-0669/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0657/2015)

ALDE (B8-0658/2015)

Verts/ALE (B8-0665/2015)

S&D (B8-0666/2015)

EFDD (B8-0667/2015)

GUE/NGL (B8-0668/2015)

PPE (B8-0669/2015)


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi, Antonio Tajani εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπουρούντι,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–       έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν οι αρχηγοί κρατών της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου 2015 στο Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας,

–       έχοντας υπόψη την επείγουσα έκκληση πρώην αρχηγών του κράτους του Μπουρούντι, πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία διατυπώθηκε στις 28 Μαΐου 2015 στην Μπουζουμπούρα,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι που εγκρίθηκαν στην συνάντηση κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, στις 13 Ιουνίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Μπουρούντι, της 22ας Ιουνίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini σχετικά με τη διακοπή της ενωσιακής αποστολής παρατήρησης εκλογών, στις 28 Μαΐου 2015 και τη δήλωση στην οποία προέβη η εκπρόσωπος της ΑΕ/ΎΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι, στις 29 Ιουνίου 2015,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 14ης Ιουνίου 2015, να αναστείλει την αποστολή παρακολούθησης εκλογών της Συνέλευσης στο Μπουρούντι εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ιουνίου 2014, στα οποία δεσμεύεται το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του Συντάγματος του Μπουρούντι και η συμφωνία της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν πως ο Πρόεδρος μπορεί να έχει μόνο δυο θητείες· ότι ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005 και επανεξελέγη το 2010 μετά από εκλογές τις οποίες η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε έχοντας κατηγορήσει την κυβέρνηση για εκφοβισμό·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε στις 26 Απριλίου 2015 ότι θα επιδιώξει τρίτη θητεία και ότι δικαιούται να το πράξει διότι για την πρώτη θητεία του είχε διοριστεί από το κοινοβούλιο, βυθίζοντας έτσι τη χώρα σε αναταραχή και πυροδοτώντας ευρύτατες διαμαρτυρίες και ένα αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα τον Μάιο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εν λόγω ανακοίνωση, συνελήφθησαν 17 αξιωματικοί στις 14 Μαΐου 2015 κατόπιν αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος του οποίου ηγήθηκε ο υποστράτηγος Godefroid Niyombare, ο οποίος και εγκατέλειψε τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επαύριον του πραξικοπήματος περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις από επιθέσεις με χειροβομβίδες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο επιφανή στελέχη της ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής εκλογών (CENI) έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και ότι το ίδιο έχουν πράξει υψηλόβαθμος δικαστικός του Συνταγματικού Δικαστηρίου, στον οποίο είχε ανατεθεί η εξέταση του νομίμου της τρίτης θητείας του Προέδρου, καθώς και ο Πρόεδρος της Κάτω Βουλής της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι τους ανέφεραν ότι δέχτηκαν απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουνίου 2015 ο Αντιπρόεδρος του Μπουρούντι Gervais Rufyikiri επίσης εγκατέλειψε τη χώρα αφού αμφισβήτησε το δικαίωμα εκλογής του Προέδρου σε τρίτη θητεία·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει υπέρμετρη βία για την καταστολή των διαδηλώσεων, παρόλο που οι διαδηλώσεις είναι ειρηνικές και δεν παρουσιάζουν καμία προφανή απειλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 892 άτομα συνελήφθησαν λόγω της συμμετοχής τους σε διαμαρτυρίες μεταξύ της 26ης Απριλίου και της 12ης Μαΐου 2015 και 568 από τα άτομα αυτά αφέθηκαν ελεύθερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 280 κρατούμενοι προσήχθησαν στον εισαγγελέα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία έχει επεκταθεί από τη δράση των πολιτοφυλακών που συνδέονται με την εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τη διάβρωση της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων από την πολιτοφυλακή του CNDD-FDD (Εθνικού Συμβουλίου για την Προάσπιση της Δημοκρατίας - Δυνάμεων Προάσπισης της Δημοκρατίας)·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη το μποϋκοτάζ των εκλογών από κόμματα της αντιπολίτευσης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για το οποίο μποϋκοτάζ επικαλούνται τη φατριαστική χρήση του κρατικού μηχανισμού και τις πράξεις βίας και εκφοβισμού της πολιτοφυλακής των νεολαίων (Imbonerakure) του CNDD-FDD, τη δυσπιστία έναντι της CENI (ανεξάρτητη εθνική επιτροπή εκλογών του Μπουρούντι) και τις κυβερνητικές πρακτικές που αποσκοπούν στην εισαγωγή αποκλεισμών στην εκλογική διαδικασία, μέσω της δημιουργίας προσκομμάτων στην εγγραφή των ψηφοφόρων και στον επανασχεδιασμό των εκλογικών διαμερισμάτων προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή ανάγκασε την Καθολική Εκκλησία του Μπουρούντι να αποσύρει τους ιερείς που είχε διαθέσει για να βοηθήσουν στη διοργάνωση των εκλογών, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να στηρίξει εκλογές που είναι γεμάτες ελλείψεις»·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνών κόμμα του Μπουρούντι μποϊκοτάρει την επανέναρξη των συνομιλιών, υπό την αιγίδα του νέου διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Abdoulaye Bathily και της ομάδας «διαμεσολάβησης» που αποτελείται από εκπροσώπους του ΟΗΕ, της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της ΚΑΑ και της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR)·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην περιοχή ως εγγυητής των συμφωνιών της Αρούσα και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι εξαιρετικά σημαντικοί λόγω των ανεξάρτητων ερευνών που μπορούν να διεξαγάγουν για τις βιαιοπραγίες και τα εγκλήματα που διαπράττονται στο Μπουρούντι·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για αναβολή των εκλογών και παρά το μποϊκοτάρισμά τους από την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση, οι κοινοβουλευτικές εκλογές έλαβαν χώρα στις 29 Ιουνίου 2015 και οι προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 15 Ιουλίου 2015·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2015, η ΕΕ απέσυρε την αποστολή εκλογικών παρατηρητών της στο Μπουρούντι, εκτιμώντας ότι η διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών χωρίς να υφίστανται οι ελάχιστες προϋποθέσεις αξιοπιστίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει την κρίση·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρητές του ΟΗΕ δήλωσαν πως η ψηφοφορία της 29ης Ιουνίου διεξήχθη "σε πλαίσια οξείας πολιτικής κρίσης και σε ατμόσφαιρα εκτεταμένου φόβου και εκφοβισμών σε περιοχές της χώρας" κι ως εκ τούτου κατέληγαν ότι "το κλίμα δεν ήταν ευνοϊκό για ελεύθερες, αξιόπιστες και συμμετοχικές εκλογές"·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεκλογική περίοδος εξακολουθεί να αμαυρώνεται από περιορισμούς στην λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, από υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών, από κλίμα εκφοβισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και από δυσπιστία έναντι των αρμόδιων για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχών, γεγονός που ώθησε την ΕΕ να αποφασίσει τη διακοπή της αποστολής των εκλογικών παρατηρητών της·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής (ΕΑC) και η Αφρικανική Ένωση (AU) έχουν δηλώσει ότι δεν υφίστανται προς το παρόν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή εκλογών και ότι είναι αδύνατο να δημιουργηθούν αυτές εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίζει το Σύνταγμα του Μπουρούντι·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περίπου 127000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Μπουρούντι για να καταφύγουν σε όμορες χώρες, γεγονός το οποίο δημιουργεί συνθήκες έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Ρουάντα και στην Τανζανία, όπου έχουν εμφανιστεί περιστατικά χολέρας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι και η επιδεινούμενη κατάσταση από άποψη ασφάλειας και οικονομίας έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τον πληθυσμό και δημιουργούν κινδύνους για ολόκληρη την περιοχή, δεδομένου ότι το Μπουρούντι αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση του μετά την λήξη του δωδεκαετούς εθνοτικού εμφυλίου πολέμου που είχε κοστίσει τη ζωή σε περίπου 300000 ανθρώπους μέχρι το 2005·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία παλαιοτέρων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα βάσει των παραπομπών τους στο άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, εκπρόσωποι της ΕΕ έχουν επιμείνει στην ανάγκη συμμετοχής χωρίς περιορισμούς στην εκλογική διαδικασία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, σε συνάρτηση με τον "οδικό χάρτη" για τις εκλογές και με τον κώδικα δεοντολογίας για εκλογικά θέματα (Code de bonne conduite en matière électorale

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναστείλει την εκταμίευση του εκκρεμούντος ποσού του 1,7 εκατ. ευρώ προς το Μπουρούντι για την υποστήριξη των εκλογών, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις αξιοπιστίας και εύρυθμης διεξαγωγής των εκλογών κατά τρόπο ειρηνικό, συμμετοχικό και διαφανή και μη παραβιάζοντα τις πολιτικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι και το Βέλγιο έχει ανακοινώσει την διακοπή της εκλογικής βοήθειας, επιλέγοντας να παρακρατήσει το ήμισυ του ποσού των 4 εκατομμυρίων ευρώ που είχε δεσμεύσει για τις εκλογές και να υπαναχωρήσει από συμφωνία αστυνομικής συνεργασίας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συγχρηματοδοτούμενης από την Ολλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία ανέστειλε τη συνεργασία της με το Μπουρούντι στον τομέα της ασφαλείας ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε την αναστολή όλων των διμερών συμφωνιών συνεργασίας στις οποίες εμπλέκεται η κυβέρνηση του Μπουρούντι·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα του Μπουρούντι και από διεθνείς και περιφερειακές συμφωνίες που έχουν κυρωθεί από το Μπουρούντι, ότι είναι ενσωματωμένη στην εθνική στρατηγική για τη χρηστή διακυβέρνηση και την πάταξη της διαφθοράς και ότι αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και ειρηνικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται, ωστόσο, ολοκληρωτική καταστολή των μέσων ενημέρωσης, καθώς από τα μέσα Μάιου έκλεισαν οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και υπήρξε μαζική φυγή δημοσιογράφων, ενώ όσοι παρέμειναν στο Μπουρούντι δέχονται συνεχώς απειλές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, πρόσφατα δε ενέγραψε ποσό 432 εκατ. ευρώ για το Μπουρούντι, ένα από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο- μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 2014-2020, μεταξύ άλλων ως βοήθεια για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και υπέρ της κοινωνίας των πολιτών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση έχει αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή όλων των Μπουρουντιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα σχολεία και πανεπιστήμια είναι κλειστά λόγω των βίαιων διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα, Μπουζουμπούρα, το τοπικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί, η ανεργία έχει αυξηθεί και τα φορολογικά έσοδα έχουν μειωθεί, καθώς έχουν κλείσει τα εμπορικά κέντρα και έχουν επιβραδυνθεί οι εμπορικές συναλλαγές με τις γειτονικές χώρες·

1.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά την επιδεινούμενη πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στο Μπουρούντι και στην ευρύτερη περιοχή· ζητεί να δοθεί άμεσα τέλος στις βιαιοπραγίες και στα κρούσματα εκφοβισμού εναντίον πολιτικών αντιπάλων καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό των προσκείμενων σε πολιτικά κόμματα ένοπλων νεολαιίστικων ομάδων· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα της βίας και προς τους συγγενείς των νεκρών και ζητεί να υπάρξει άμεσα ανθρωπιστική συνδρομή προς όσους εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

2.      εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την απόφαση της Κυβέρνησης του Μπουρούντι να προχωρήσει στις εκλογές παρά την κρίσιμη κατάσταση στα πολιτικά και στην ασφάλεια κι ενώ η προεκλογική διαδικασία έχει αμαυρωθεί από περιορισμούς στην λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, από υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών, από κλίμα εκφοβισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και από δυσπιστία έναντι των αρμόδιων εκλογικών αρχών· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να αναβάλουν τις προγραμματισμένες για τις 15 Ιουλίου 2015 προεδρικές εκλογές μετά τις εκκλήσεις της Αφρικανικής Ένωσης και να συμπεριλάβουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις προσπάθειες δημιουργίας ατμόσφαιρας ευνοϊκής για τη διεξαγωγή ειρηνικών, αξιόπιστων, ελεύθερων και έντιμων εκλογών·

3.      καλεί όλους όσους εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που είναι αρμόδιοι για την οργάνωση των εκλογών και των υπηρεσιών ασφαλείας, να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που προβλέπει η Συμφωνία της Αρούσα και υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία έδωσε τέλος στον εμφύλιο πόλεμο και αποτελεί το θεμέλιο του Συντάγματος του Μπουρούντι· υπογραμμίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει να υπάρξει συναίνεση και συμφωνία επί του χρονοδιαγράμματος των εκλογών βάσει της τεχνικής αξιολόγησης που θα εκπονήσει ο ΟΗΕ·

4.      επισημαίνει εκ νέου ότι μόνο με διάλογο και συναινετικό πνεύμα, με συμμετοχή της κυβέρνησης του Μπουρούντι, της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας της Αρούσα και του Συντάγματος του Μπουρούντι, είναι δυνατόν να εξευρεθεί μία βιώσιμη πολιτική λύση που θα διαφυλάσσει την ασφάλεια και την δημοκρατία προς όφελος ολόκληρου του λαού του Μπουρούντι· απευθύνει έκκληση προς όλους τους παράγοντες της κοινωνίας του Μπουρούντι για επανέναρξη του διαλόγου επί όλων των σημείων αντιπαράθεσης· τάσσεται ως εκ τούτου υπέρ των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλουν η ΑΕ, η ΚΑΑ (EAC) και ο ΟΗΕ, και δηλώνει έτοιμο να υποστηρίξει την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΑΕ·

5.      εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τις σύντονες προσπάθειες στις οποίες επιδίδεται η ΚΑΑ (EAC) και επισημαίνει τη χρησιμότητα των μέτρων που συμφωνήθηκαν στις συναντήσεις κορυφής που πραγματοποιήθηκαν στο Νταρ ες Σαλάμ στις 13 και 31 Μαΐου 2015, όπως είναι η έκκληση για αναβολή των εκλογών και άμεση κατάπαυση των συγκρούσεων, ο αφοπλισμός των προσκείμενων σε πολιτικά κόμματα ομάδων νεολαίων, η έναρξη διαλόγου μεταξύ παραγόντων της κοινωνίας του Μπουρούντι, καθώς και η δέσμευση εκ μέρους των περιφερειακών παραγόντων να μην παρακολουθήσουν αμέτοχοι την ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης, μέτρα που διαμορφώνουν πλαίσιο επίλυσης της κρίσης σε πνεύμα πολιτικής συναίνεσης·

6.      υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παρατηρεί ότι το Μπουρούντι έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και ότι, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να σέβεται τα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας της έκφρασης· καλεί συνεπώς την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επιτρέψει ένα γνήσιο και ανοικτό πολιτικό διάλογο που θα πραγματοποιηθεί χωρίς φόβο και απειλές και να απόσχει από κάθε καταχρηστική εκμετάλλευση της δύναμης της δικαστικής εξουσίας για τον αποκλεισμό πολιτικών αντιπάλων·

7.      έχει υπόψη του τον διάλογο που έχει λάβει χώρα μεταξύ ΕΕ και αρχών του Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού· φρονεί εντούτοις ότι εξακολουθούν να σημειώνονται παραβιάσεις των ουσιωδών και θεμελιωδών διατάξεων της συμφωνίας του Κοτονού, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εκκινήσει τις διαδικασίες του άρθρου 96 προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα·

8.      καλεί επίσης την Επιτροπή, στο ίδιο πλαίσιο, να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ με σκοπό την αλλαγή προσανατολισμού της, την αύξηση της οικονομικής στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και την επικέντρωσή της στην ανθρωπιστική βοήθεια αντί της διοχέτευσής της στον κεντρικό προϋπολογισμό, χωρίς εντούτοις να παραβλέπει τον αξιέπαινο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων του Μπουρούντι στην ειρηνευτική αποστολή στη Σομαλία·

9.      συντάσσεται με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 22ας Ιουνίου 2015 όσον αφορά την ανάθεση στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) της εκπόνησης καταλόγου στοχοθετημένων περιοριστικών μέτρων και απαγορεύσεων θεώρησης διαβατηρίων και ταξιδιών εις βάρος αυτουργών πράξεων βίας, καταστολής και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εις βάρος ατόμων που ενεργά αντιμάχονται οποιαδήποτε πολιτική λύση στο πλαίσιο που προτείνεται από την ΑΕ και την ΚΑΑ (EAC)· ζητεί επίσης από την ΑΕ/ΥΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων αυτών των ατόμων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

10.    εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγγελθεί από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, ιδίως δε για τις βιαιοπραγίες που αποδίδονται στα μέλη της Imbonerakure· γνωρίζει τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί ακτιβιστές και οι δημοσιογράφοι, καθώς και τις αυθαίρετες συλλήψεις των στελεχών των κομμάτων της αντιπολίτευσης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων συνελήφθησαν επειδή άσκησαν το δικαίωμα τους της ειρηνικής συνάθροισης και έκφρασης·

11.    ζητεί να τερματιστούν άμεσα οι πράξεις βίας και εκφοβισμού των Imbonerakure· καλεί το CNDD-FDD να λάβει άμεσα μέτρα για τον αφοπλισμό της πολιτοφυλακής της νεολαίας του, για τον τερματισμό των απειλών και επιθέσεων εναντίον αντιφρονούντων από τα μέλη του, καθώς επίσης και για την προσαγωγή των αυτουργών αυτών των πράξεων ενώπιον της δικαιοσύνης· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το CNDD-FDD εξοπλίζει και εκπαιδεύει τα μέλη της πολιτικής του νεολαίας· παροτρύνει παρομοίως τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παρεμποδίσουν την άσκηση βίας εναντίον των αντιπάλων τους·

12.    επαναλαμβάνει ότι είναι αδιανόητο να παραμείνουν ατιμώρητοι οι αυτουργοί σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ατομικές κατηγορίες και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· εκτιμά ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η άμεση ενεργοποίηση επί τόπου των ειδικών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρατηρητών και των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, όπως ανακοινώθηκε από την AU·

13.    παρατηρεί ότι αποτυγχάνουν οι προσπάθειες ορισμένων να μετατρέψουν τις εξεγέρσεις σε εθνοτική σύρραξη και διαπιστώνει ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Μπουρούντι δεν είναι ξεκάθαρα εθνοτικής προέλευσης· φρονεί ότι τούτο μαρτυρεί την επιτυχία των συμφωνιών της Αρούσα ως προς τη δημιουργία δίκαια κατανεμημένων από εθνοτική άποψη στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων· για το λόγο αυτό, ζητεί από την εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να παρακολουθεί στενά αυτά τα μέσα ενημέρωσης για υποκίνηση εθνικού μίσους, καθώς και τις ομιλίες των πολιτικών ηγετών·

14.    επαναλαμβάνει σχετικά πόσο σημαντική είναι η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας για εκλογικά θέματα και του υπό την αιγίδα του ΟΗΕ "οδικού χάρτη" για τις εκλογές που υπογράφτηκαν από πολιτικούς παράγοντες το 2013, και τάσσεται πλήρως υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλουν ΟΗΕ και περιφερειακοί φορείς για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής βίας·

15.    ζητεί την άμεση άρση των περιορισμών ως προς τα μέσα ενημέρωσης και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο· καταγγέλλει για μία ακόμη φορά την στοχοποίηση του Radio Publique Africaine που αποτελεί μία από τις κύριες πηγές ειδησεογραφικής ενημέρωσης της χώρας· εκτιμά ότι δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή νομότυπων εκλογών εφόσον δεν δίνεται η δυνατότητα στα μέσα ενημέρωσης να λειτουργήσουν χωρίς περιορισμούς και στους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς απειλές·

16.    επικροτεί τον ρόλο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των αρχών των ομόρων χωρών που καλύπτουν τις ανάγκες των διωγμένων λόγω κρίσης και παρέχουν προστασία στους πρόσφυγες· επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής περί παροχής επιπλέον ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της κατάστασης στον ανθρωπιστικό τομέα· προειδοποιεί εντούτοις ότι πρέπει να διπλασιαστούν επειγόντως οι πιστώσεις τόσο εκ μέρους της ΕΕ όσο και εκ μέρους των κρατών μελών, δεδομένων της συρροής μεγάλου αριθμού προσφύγων σε μία ήδη ευάλωτη περιοχή, των αναφερόμενων κρουσμάτων χολέρας και των ανησυχητικών αναφορών για σεξουαλική βία· επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχει η εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την παροχή όχι μόνο ιατρικής και διατροφικής αρωγής αλλά και στήριξης για την επανένταξη και την ψυχολογική αποκατάσταση όσων αναγκάστηκαν να φύγουν·

17.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν όλες τους τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων από το Μπουρούντι, για το οποίο απαιτούνται 207 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους προβλεπόμενους 200000 Μπουρουντιανούς πρόσφυγες, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωση ήδη υφισταμένων κονδυλίων για την περιοχή·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τις κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου