Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0657/2015Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0657/2015

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Burundi

  7.7.2015 - (2015/2723(RSP))

  predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ECR (B8‑0657/2015)
  ALDE (B8‑0658/2015)
  Verts/ALE (B8‑0665/2015)
  S&D (B8‑0666/2015)
  EFDD (B8‑0667/2015)
  GUE/NGL (B8‑0668/2015)
  PPE (B8‑0669/2015)

  Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi, Antonio Tajani v mene poslaneckého klubu PPE
  Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser v mene skupiny S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR
  Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE
  Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL
  Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD

  Postup : 2015/2723(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0657/2015
  Predkladané texty :
  RC-B8-0657/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi

  (2015/2723(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

  –   so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

  –   so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 10. apríla 2014 o situácii v Burundi,

  –   so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi,

  –   so zreteľom na ústavu Burundi,

  –   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré vydali hlavy štátov Východoafrického spoločenstva 31. mája 2015 v Dar es Salaame v Tanzánii,

  –   so zreteľom na naliehavú výzvu bývalých burundských čelných predstaviteľov štátu, politických strán a organizácií občianskej spoločnosti vydanú 28. mája 2015 v Bujumbure,

  –   so zreteľom na rozhodnutia o situácii v Burundi, prijaté na samite Africkej únie 13. júna 2015,

  –   so zreteľom na závery Rady o Burundi z 22. júna 2015,

  –   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej o zrušení volebnej pozorovateľskej misie EÚ do Burundi z 28. mája 2015 a vyhlásenie hovorcu PK/VP o situácii v Burundi z 29. júna 2015,

  –   so zreteľom na rozhodnutie predsedníctva Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ zo 14. júna 2015 o zrušení volebnej pozorovateľskej misie spoločného parlamentného zhromaždenia v Burundi z dôvodu situácie v tejto krajine,

  –   so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a usmernenia EÚ pre ľudské práva o slobode prejavu a na závery Rady z júna 2014, v ktorých sa zaviazala zintenzívniť činnosť týkajúcu sa obhajcov ľudských práv,

  –   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

  –   so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

  –   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

  –   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

  –   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže v článku 96 ústavy Burundi a článku 7 ods. 3 Arušskej dohody o mieri a zmierení sa stanovuje, že prezident môže byť vo funkcii iba dve funkčné obdobia; keďže prezident Pierre Nkurunziza bol vo funkcii od roku 2005, pričom v roku 2010 bol opätovne zvolený vo voľbách, ktoré opozície bojkotovala potom, čo obvinila vládu zo zastrašovania;

  B.  keďže prezident Nkurunziza 26. apríla 2015 oznámil, že sa bude uchádzať o funkciu v treťom volebnom období – oprávnenosť odôvodnil tým, že v prvom funkčnom období bol vymenovaný zákonodarcami – čím vyvolal v krajine chaos a podnietil rozsiahle protesty a neúspešný pokus o vojenský prevrat v máji;

  C. keďže po tomto oznámení bolo 14. mája 2015 zatknutých 17 dôstojníkov po neúspešnom pokuse o prevrat, ktorý viedol bývalý armádny generálmajor Godefroid Niyombare, ktorý utiekol z krajiny, a pri ktorom bolo vo vlne násilia a granátových útokov zabitých viac ako 70 ľudí;

  D. keďže dvaja vysoko postavení členovia Nezávislej národnej volebnej komisie (CENI) utiekli z krajiny vrátane vysokého sudcu Ústavného súdu, ktorý bol obvinený z rozhodnutia o zákonnosti tretieho funkčného obdobia prezidenta, a hovorcu Národného zhromaždenia, pričom všetci vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť; keďže 25. júna 2015 utiekol z krajiny aj burundský viceprezident Gervais Rufyikiri potom, ako spochybnil oprávnenosť tretieho funkčného obdobia prezidenta;

  E.  keďže polícia použila nadmernú silu pri zásahu proti pokojným demonštrantom, čo malo za následok straty na životoch; keďže z údajov polície vyplýva, že v súvislosti s týmito protestmi bolo v období od 26. apríla do 12. mája zadržaných 892 osôb a potom bolo 568 osôb prepustených; keďže 280 zadržaných osôb predviedli pred prokuratúru;

  F.  keďže násilie ešte zhoršuje činnosť milície napojenej na vládne orgány; keďže MVO a obhajcovia ľudských práv odsúdili skutočnosť, že polícia a ozbrojené sily boli infiltrované milíciou strany CNDD-FDD (Národná rada pre obranu demokracie – Sily na obranu demokracie);

  G. keďže opozičné strany a občianska spoločnosť bojkotovali voľby, poukázali na stranícke využívanie štátnych inštitúcií, na násilie a zastrašovanie zo strany mladých členov milície (Imbonerakure) Národnej rady pre obranu demokracie – Sily na obranu demokracie (CNDD-FDD), na nedostatočnú dôveru v CENI (Nezávislá národná volebná komisia) a na stratégie vlády zamerané na zníženie inkluzívnosti volebného procesu vrátane ťažkostí s registráciou voličov a prekreslením volebných hraníc v prospech vládnucej strany; keďže situácia prinútila katolícku cirkev v Burundi stiahnuť kňazov, ktorých vyslala na pomoc s organizáciou volieb, pričom uviedla, že „nemôže podporovať voľby, ktoré sú plné nedostatkov“;

  H. keďže vládnuca strana v Burundi bojkotovala obnovenie sprostredkovateľských rokovaní pod záštitou koordinátora OSN Abdoulaye Bathilyho, ktorého odstúpenie požadovala, a skupiny na „uľahčenie“, ktorá pozostávala zo zástupcov OSN, Africkej únie (AÚ), Východoafrického spoločenstva a Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier (ICGLR);

  I.   keďže medzinárodné spoločenstvo zohráva v tomto regióne významnú úlohu ako garant Arušských dohôd a keďže inštitúcie ako Medzinárodný trestný súd majú veľký význam pri vykonávaní nezávislého vyšetrovania násilia a zločinov páchaných v Burundi;

  J.   keďže napriek výzvam medzinárodného spoločenstva oddialiť voľby a napriek bojkotu občianskou spoločnosťou a opozíciou sa 29. júna 2015 konali parlamentné voľby a prezidentské voľby sú naplánované na 15. júla 2015;

  K. keďže 29. júna 2015 EÚ stiahla svoju volebnú pozorovateľskú misiu z Burundi vzhľadom na to, že konanie parlamentných volieb bez toho, aby boli splnené minimálne podmienky na zabezpečenie ich dôveryhodnosti, transparentnosti a inkluzívnosti, by krízu mohlo iba zhoršiť;

  L.  keďže pozorovatelia OSN vyhlásili, že 29. júna sa voľby uskutočnili „v napätej politickej kríze a v ovzduší všeobecného strachu a zastrašovania v niektorých častiach krajiny“, a preto dospeli k záveru, že „podmienky neboli priaznivé pre slobodné, dôveryhodné a inkluzívne voľby“;

  M. keďže volebný proces je stále vážne narušený obmedzením nezávislých médií, neprimeraným použitím sily voči demonštrantom, atmosférou zastrašovania opozičných strán a občianskej spoločnosti a nedostatkom dôvery vo volebné orgány, čo viedlo EÚ k tomu, že sa rozhodla zrušiť svoju volebnú pozorovateľskú misiu;

  N. keďže Východoafrické spoločenstvo (EAC) a Africká únia (AÚ) vyhlásili, že v súčasnosti nie sú priaznivé podmienky na konanie volieb a že tieto podmienky nebude možné dosiahnuť v lehote stanovenej v burundskej ústave;

  O. keďže Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) tvrdí, že z Burundi utieklo do susedných štátov približne 127 000 osôb, čo dospelo do humanitárnej núdzovej situácie v Konžskej demokratickej republike, Rwande a Tanzánii, odkiaľ prišla správa, že vypukla cholera;

  P.  keďže patová politická situácia v Burundi a zhoršujúca sa bezpečnostná a ekonomická situácia majú vážne dôsledky pre obyvateľstvo a predstavujú riziká pre región ako celok, pričom Burundi čelí najvážnejšej kríze od skončenia 12-ročnej etnickej občianskej vojny, v ktorej do roku 2005 zahynulo približne 300 000 ľudí;

  Q. keďže predstavitelia EÚ v reakcii na predchádzajúce uznesenia Európskeho parlamentu, a najmä na odkazy na článok 96 Dohody z Cotonou, trvali na potrebe inkluzívnej účasti všetkých politických síl v krajine na volebnom procese v súlade s volebným plánom a Kódexom dobrej praxe vo volebných záležitostiach (Code de bonne conduite en matière électorale);

  R.  keďže EÚ pozastavila vyplatenie zostávajúcej sumy vo výške 1,7 milióna EUR na podporu volieb v Burundi, keďže v súčasnosti neexistujú podmienky potrebné na zabezpečenie dôveryhodnosti a hladkého priebehu volebného procesu takým spôsobom, aby bol pokojný, inkluzívny a transparentný a neporušoval politické slobody vrátane slobody prejavu;

  S.  keďže Belgicko takisto oznámilo pozastavenie volebnej pomoci a rozhodlo sa zadržať polovicu zo 4 miliónov EUR, ktoré vyčlenilo na prieskumy verejnej mienky, a odstúpilo od dohody o policajnej spolupráci vo výške 5 miliónov EUR, financovanej spoločne s Holandskom; keďže Francúzsko tiež pozastavilo spoluprácu s Burundi a Nemecko oznámilo prerušenie bilaterálnej spolupráce s vládou Burundi;

  T.  keďže právo na slobodu prejavu je zaručené v burundskej ústave a medzinárodných a regionálnych zmluvách, ktoré Burundi ratifikovalo, je uvedené v národnej stratégii pre dobrú správu vecí verejných a boj proti korupcii a je nevyhnutnou podmienkou slobodných, spravodlivých, transparentných a pokojných volieb; keďže napriek tomu boli médiá úplne eliminované v dôsledku zatvorenia súkromných vysielacích spoločností v polovici mája, masového odchodu novinárov a neustálych hrozieb voči tým, ktorí ešte zostali v Burundi;

  U. keďže EÚ významne prispieva do ročného rozpočtu Burundi, pričom približne polovica pochádza z medzinárodnej pomoci, a nedávno z Európskeho rozvojového fondu 2014 – 2020 vyčlenila 432 miliónov EUR pre Burundi – jednu z najchudobnejších krajín na svete – okrem iného na pomoc pri zlepšovaní správy vecí verejných a občianskej spoločnosti;

  V. keďže súčasná situácia má vplyv na hospodársky a sociálny život všetkých Burunďanov; keďže väčšina školských a univerzitných areálov je zatvorená z dôvodu násilných demonštrácií v hlavnom meste Bujumbura, došlo k oslabeniu miestnej meny, zvýšeniu nezamestnanosti a zníženiu daňových príjmov z dôvodu zatvorenia obchodných centier a spomalenia obchodu so susednými štátmi;

  1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa politickou a humanitárnou situáciou v Burundi a v širšom regióne; vyzýva na okamžité ukončenie násilia a zastrašovania politických protivníkov a na okamžité odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín mladých ľudí napojených na politické strany; vyjadruje svoju sympatiu obetiam násilia a osobám, ktoré prišli o život, a žiada o okamžitú humanitárnu pomoc pre tých ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy;

  2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím burundskej vládu urýchliť voľby napriek panujúcej kritickej politickej a bezpečnostnej situácie a vzhľadom na to, že volebný proces bol vážne poznačený obmedzovaním nezávislých médií, použitím nadmernej sily voči demonštrantom, zastrašovaním opozičných strán a občianskej spoločnosti a nedostatkom dôvery vo volebné orgány; naliehavo vyzýva burundské orgány, aby odložili prezidentské voľby stanovené na 15. júla 2015 a zapojili všetky zainteresované strany do úsilia o vytvorenie priaznivého prostredia na pokojný, dôveryhodný, slobodný a spravodlivý volebný proces;

  3.  vyzýva všetky subjekty zapojené do volebného procesu vrátane orgánov zodpovedných za organizáciu volieb a bezpečnostné služby, aby dodržali záväzky vyplývajúce z Arušskej dohody, a pripomína, že touto dohodou sa skončila občianska vojna a že z nej vychádza burundská ústava; zdôrazňuje význam konsenzuálnej dohody o harmonograme volieb na základe technického posúdenia, ktoré by mala vypracovať OSN;

  4.  opätovne zdôrazňuje, že iba prostredníctvom dialógu a konsenzu s burundskou vládou, opozíciou a občianskou spoločnosťou v súlade s Arušskou dohodou a burundskou ústavou možno nájsť trvalé politické riešenie pre všetkých obyvateľov Burundi v záujme bezpečnosti a demokracie; vyzýva všetky zúčastnené strany v Burundi, aby obnovili dialóg o všetkých sporných otázkach; podporuje preto sprostredkovateľské úsilie AÚ, EAC a OSN a je pripravený podporiť vykonávanie konkrétnych opatrení, ktoré nedávno ohlásila AÚ;

  5.  opätovne vyjadruje svoju podporu trvalému úsiliu EAC a zdôrazňuje význam opatrení schválených na samitoch, ktoré sa uskutočnili 13. a 31. mája 2015 v Dar es Salaame, vrátane výzvy na odloženie volieb a okamžité ukončenie násilia, odzbrojenie skupín mládeže napojených na politické strany, začatie dialógu medzi burundskými zainteresovanými stranami a záväzok regiónu, že v prípade zhoršenia situácie nebude stáť bokom, čo poskytuje rámec na politické a konsenzuálne riešenie tejto krízy;

  6.  pripomína, že partnerstvo EÚ s Burundi sa riadi Dohodou z Cotonou a že všetky strany sú povinné dodržiavať a plniť podmienky tejto dohody, najmä dodržiavanie ľudských práv; konštatuje, že Burundi podpísalo a ratifikovalo aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Africkú chartu ľudských práv a práv národov, a preto je povinné dodržiavať univerzálne ľudské práva a slobodu prejavu; vyzýva preto vládu Burundi, aby umožnila skutočnú a otvorenú politickú diskusiu bez obáv zo zastrašovania a aby upustila od zneužívania súdnej moci na vylúčenie politických súperov;

  7.  berie na vedomie dialóg, ktorý sa uskutočnil medzi EÚ a burundskými orgánmi podľa článku 8 Dohody z Cotonou; domnieva sa však, že stále dochádza k porušovaniu podstatných a základných prvkov Dohody z Cotonou, najmä dodržiavania základných ľudských a demokratických zásad, a vyzýva preto Komisiu, aby začala konanie podľa článku 96 s cieľom prijať vhodné opatrenia;

  8.  takisto vyzýva Komisiu, aby na tento účel bezodkladne prehodnotila pomoc EÚ so zreteľom na jej presmerovanie, zvýšila finančnú podporu pre občiansku spoločnosť a zamerala sa na humanitárnu pomoc na rozdiel od centrálnej rozpočtovej podpory a súčasne zohľadnila veľmi vítanú úlohu burundskej armády v mierovej misii v Somálsku;

  9.  spolu s Radou pre zahraničné veci z 22. júna 2015 vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vydala zoznam cielených reštriktívnych opatrení a zákaz vydávania víz a vycestovania pre osoby zodpovedné za násilnosti, represie a závažné porušovanie ľudských práv spolu s tými, ktorí aktívne bránia politickému riešeniu v rámci navrhovanom AÚ a EAC, a takisto žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prijala potrebné opatrenia na zmrazenie majetku všetkých týchto osôb v členských štátoch EÚ;

  10. vyjadruje hlboké znepokojenie nad počtom obetí a počtom prípadov závažného porušovania ľudských práv hlásených od začiatku krízy, najmä tých, ktoré sa týkajú zneužívania prisudzovaného členom skupiny Imbonerakure; berie na vedomie zastrašovanie a riziká, s ktorými sa stretávajú obhajcovia ľudských práv, politickí aktivisti a novinári, ako aj svojvoľné zatýkanie členov opozičných strán; žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané v dôsledku uplatňovania práva na mierové zhromažďovanie a slobodu prejavu;

  11. požaduje okamžité zastavenie násilia a zastrašovania vykonávaného skupinou Imbonerakure; vyzýva stranu CNDD-FDD, aby prijala okamžité opatrenia na odzbrojenie tejto mladej militantnej skupiny a zabránila jej členom v zastrašovaní a napádaní oponentov a zabezpečila, aby osoby zodpovedné za zneužívanie boli postavené pred súd; požaduje nezávislé medzinárodné vyšetrenie tvrdení, že strana CNDD-FDD vyzbrojuje a vycvičuje svoju mládežnícku organizáciu; takisto naliehavo vyzýva vedúcich predstaviteľov opozičných strán, aby zabraňovali násiliu voči svojim odporcom;

  12. pripomína, že osoby, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, nemôžu zostať bez potrestania a že sa voči nim musí vyvodiť individuálna zodpovednosť pred súdom; v tejto súvislosti pripisuje osobitný význam okamžitému nasadeniu pozorovateľov dodržiavania ľudských práv a vojenských expertov, ktoré oznámila AÚ;

  13. konštatuje, že snahy určitých síl zmeniť tieto nepokoje na etnický konflikt zlyhávajú a že politické rozpory v Burundi nemajú výslovne etnický charakter; je presvedčený, že sa tým pri zakladaní etnicky vyvážených vojenských a policajných jednotiek preukazuje úspech Arušských dohôd; vyzýva prokurátora Medzinárodného trestného súdu, aby preto pozorne monitoroval tieto médiá, pokiaľ ide o podnecovanie k etnickej nenávisti, ako aj prejavy politických predstaviteľov;

  14. v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité dodržiavať Kódex dobrej praxe vo volebných záležitostiach a volebný harmonogram dohodnutý OSN, ktorý politickí predstavitelia podpísali v roku 2013, a plne podporuje úsilie OSN a regionálne úsilie zabrániť ďalšej eskalácii politického násilia;

  15. žiada okamžité zrušenie obmedzení pre médiá a prístup k internetu a opätovne odsudzuje opakované útoky na miestne rádio RPA (Radio Publique Africaine), ktoré pôsobí ako jedno z hlavných spravodajských médií v tejto krajine; domnieva sa, že legitímne voľby sa nemôžu konať skôr, kým spravodajské médiá nebudú schopné fungovať bez obmedzení a novinári pracovať bez zastrašovania;

  16. oceňuje úlohu humanitárnych organizácií a orgánov susedných krajín, ktoré riešia potreby osôb utekajúcich pred krízou a ponúkajú ochranu utečencom; víta oznámenie Komisie o vyčlenení ďalších 1,5 milióna EUR na zmiernenie humanitárnej situácie; varuje však, že EÚ a jej členské štáty musia bezodkladne zdvojnásobiť svoje záväzky vzhľadom na obrovský prílev utečencov do už aj tak nestabilného regiónu, na hlásené vypuknutie cholery a na alarmujúce správy o sexuálnom násilí; zdôrazňuje význam dlhodobej stratégie nielen pre zdravotnú a potravinovú pomoc, ale aj opätovnú integráciu a psychologickú pomoc pre tých, ktorí boli nútení utiecť;

  17. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby splnili všetky záväzky vyplývajúce z regionálneho plánu OSN pre utečencov z Burundi, v ktorom sa do septembra 2015 vyžaduje vyčleniť 207 miliónov USD na pomoc približne 200 000 burundským utečencom vrátane doplnenia existujúcich grantov pre tento región;

  18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členským štátom, vláde Burundi a vládam krajín v oblasti Veľkých jazier, vládam krajín Východoafrického spoločenstva, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federice Mogheriniovej, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.