Eljárás : 2015/2760(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0680/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0680/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0270

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 170kWORD 103k
8.7.2015
PE559.049v01-00}
PE559.050v01-00}
PE559.051v01-00}
PE559.052v01-00}
PE559.664v01-00}
PE559.665v01-00} RC1
 
B8-0680/2015}
B8-0681/2015}
B8-0682/2015}
B8-0683/2015}
B8-0686/2015}
B8-0687/2015} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8‑0680/2015)

PPE (B8‑0681/2015)

ALDE (B8‑0682/2015)

S&D (B8‑0683/2015)

ECR (B8‑0686/2015)

GUE/NGL (B8‑0687/2015)


a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso a PPE képviselőcsoport nevében
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru‑Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Szanyi Tibor, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen az ALDE képviselőcsoport nevében
Javier Couso Permuy a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) által a jemeni helyzetről 2015. március 26-án tett nyilatkozatra,

–   tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a jemeni harcok hatásáról tett 2015. április 1-jei közös nyilatkozatra,

–   tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a javasolt jemeni tűzszünetről tett 2015. május 11-i közös nyilatkozatra,

–   tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a jemeni válsághelyzetről tett 2015. július 3-i közös nyilatkozatra,

–   tekintettel a Tanács Jemenről szóló, 2015. április 20-i következtetéseire,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) és 2216 (2015) számú határozatára,

–   tekintettel a társelnökök által az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti 24., vegyes tanácsi és miniszteri találkozóról kiadott 2015. május 24-i nyilatkozatra,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a jemeni helyzetről szóló, 2015. június 25-i sajtónyilatkozatára,

–   tekintettel a 2014. szeptember 21-i béke- és nemzeti partnerségi megállapodásra, a 2014. január 25-i nemzeti párbeszédre irányuló konferencia zárónyilatkozatára és az Öböl-menti Együttműködési Tanács 2011. november 21-i kezdeményezésére,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel a jelenlegi jemeni válság az egymást követő kormányok kudarcainak következménye, amelyek nem voltak képesek eleget tenni a jemeni nép demokratikus, gazdasági és társadalmi fejlődésre, stabilitásra és biztonságra irányuló törekvéseinek; mivel ez a kudarc megteremette a feltételeket az erőszakos konfliktus kirobbanásához, mivel nem hozott létre inkluzív kormányt és tisztességes hatalommegosztást, szisztematikusan figyelmen kívül hagyta az országban fennálló számos törzsi feszültséget, valamint a széles körű bizonytalanságot és a gazdasági bénultságot;

B.  mivel a jelenlegi jemeni konfliktus a 20 kormányzóság közül már 20-ra kiterjedt; mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi összesített adatai szerint 2015. március 19. és május 5. között legalább 1439 embert vesztette életét, 5951-en pedig – köztük sok civil – megsebesültek; mivel a harcok kirobbanása óta több mint 3000 ember vesztette életét és több mint 10 000 ember sebesült meg;

C. mivel Jemen a Közel-Kelet egyik legszegényebb országa, ahol magas a munkanélküliség és az írástudatlanság és nincsenek alapvető szolgáltatások; mivel jelenleg 20 millió ember – köztük a becslések szerint 9,4 millió jemeni gyermek, több mint 250 000 menekült és 335 000 lakóhelyét elhagyni kényszerült személy – szorul humanitárius segítségre;

D. mivel a közelmúlt eseményei komoly kockázatot jelentenek a régió, különösen Afrika szarva, a Vörös-tenger és a tágabb Közel-Kelet térségének stabilitására nézve;

E.  mivel 2015. március 26-án a szaúdi vezette koalíció – Bahrein, Egyiptom, Jordánia, Kuvait, Marokkó, Katar, Szudán és az Egyesült Arab Emírségek részvételével – Abd Rabbu Manszúr Hádi jemeni elnök felkérésére katonai műveletet indított Jemenben a húszi lázadók ellen; mivel a beszámolók szerint ez a koalíció nemzetközileg tiltott kazettás bombákat használ Jemenben, és mivel ezt jelenleg az ENSZ emberi jogi főbiztosa vizsgálja;

F.  mivel a húszi fegyveres csoportok és a hozzájuk csatlakozó erők számos polgári áldozat halálát okozták Jemenben, többek között légvédelmi ütegek bevetésével, amelyek a lakott területekre történő becsapódásuk után robbantak fel, és ezáltal polgári személyeket öltek meg vagy nyomorítottak meg;

G. mivel a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció Jemenben végrehajtott légitámadásai sok esetben követeltek polgári áldozatokat, megsértve ezzel a nemzetközi humanitárius jogot, amely előírja, hogy valamennyi lehetséges intézkedést meg kell tenni a polgári áldozatok megakadályozása vagy minimálisra csökkentése érdekében;

H. mivel a légitámadásokon kívül Szaúd-Arábia tengeri blokád alá vonta Jement, ami tragikus következményekkel járt a polgári lakossága nézve, így 22 millió ember, azaz a lakosság közel 80%-a sürgős élelmiszer-, víz és orvosi ellátmányra szorul;

I.   mivel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár, tekintettel az ENSZ béketárgyalásokra, 2015. június 15-én humanitárius okok miatt felszólított arra, hogy a harcokat a ramadán idején legalább két hétre felfüggesszék, hogy lehetővé váljon az összes nélkülöző jemeni számára létfontosságú segítséget nyújtani, de mivel nem született megállapodás; mivel 2015. június 19-én a harcban álló jemeni feleknek nem sikerült tűzszüneti megállapodást kötniük az ENSZ különmegbízottja, Ismail Ould Cheikh Ahmed közvetítésével zajló diplomáciai tárgyalások során;

J.   mivel 2015. június 30-én kb. 1 200 fogoly – köztük al-Kaida tagsággal gyanúsítottak – szökött meg Taiz városának központi börtönéből; mivel áprilisban mintegy 300 fogoly szökött meg egy másik börtönből Hadramaut kormányzóságban; mivel Jemenben több terrortámadásra is sor került, például június 17-én Szanaa városában , többek kötött három mecset ellen, amelyek számos halálos áldozatot és sebesültet követeltek;

K. mivel 2015. július 1-jén az ENSZ a Jemenben uralkodó humanitárius vészhelyzetet a legmagasabb, hármas szintre sorolta; mivel a vészhelyzeti terv értelmében az ENSZ 11,7 millió leginkább rászoruló embert próbál elérni; mivel az egészségügyi rendszert „azonnali összeomlás” fenyegeti, mivel a biztonság, az üzemanyag és a készletek hiánya miatt legalább 160 egészségügyi létesítmény bezárt;

L.  mivel Jemenben 15,9 millió embernek van szüksége humanitárius segítségre; mivel a biztonság jelenleg tapasztalható hiánya miatt a legtöbb sérülékeny gyermek nem jut hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz vagy élelmezéshez;

M. mivel 9,9 millió gyermeket súlyosan érintett a válság, 279 gyermek halt meg és 402 sebesült 2015 márciusa óta; mivel legalább 1,8 millió gyermek veszítette el az oktatáshoz való hozzáférést az iskolák konfliktus miatti bezárása miatt, és emiatt fokozottan ki vannak téve annak a veszélynek, hogy fegyveres csoportokba toborozzák vagy ott használják őket, illetve egyéb módon visszaélnek velük; mivel a UNICEF szerint a Jemenben harcolók egyharmada gyermek, csak a 2015. március 26. és április 24. és közötti időszakban legalább 140 gyermeket toboroztak; mivel megerősítették, hogy 156 gyermeket toboroztak és alkalmaztak fegyveres csoportoknál; mivel 2015-ben ez a szám már a kétszeresére nőtt;

N. mivel az UNICEF becslései szerint több mint fél millió öt év alatti gyermeket fenyeget a súlyos, akut alultápláltság, 1,2 millió öt év alatti gyermeket pedig a mérsékelt akut alultápláltság, és ez majdnem megduplázódást jelent a válság kezdete óta;

O. mivel egészségügyi rendszer az összeomlás szélén áll, és a védőoltási szolgáltatások szüneteltetése miatt a becslések szerint 2,6 millió 15 év alatti gyermek van kitéve annak a kockázatnak, hogy kanyarót kap és 2,5 millió gyermeket fenyeget a hasmenés, ami egy potenciálisan halálos egészégügyi állapot, amely gyorsan terjed a konfliktusok és a lakosság lakhelyelhagyása idején; mivel terjed a dengue-láz, a krónikus betegségek kezeletlenül maradnak, és a létfontosságú orvosi ellátmányok és személyzet útja el van zárva a szükséget szenvedő emberektől;

P.  mivel az országban gyorsan fogy az üzemanyag, és mivel ez már most súlyosan akadályozza, hogy a segélyszállítmányok eljussanak rendeltetési helyükre és hamarosan életveszélyes vízhiányt idéz majd elő, mivel az aszály sújtotta Jemen vízellátása teljes mértékben a mélyfúrású kutak üzemanyag-működtetésű szivattyúitól függ;

Q. mivel Jement is közvetlenül érinti az Afrika szarván kialakult humanitárius válság, mivel több mint 250 000 – főként szomáliai – menekült tartózkodik az országban, és él nyomorúságos körülmények között; mivel a kormány becslése szerint Jemen ezenkívül mintegy egymillió etiópiai migránst fogadott be;

R.  mivel a romló biztonsági helyzet okán a humanitárius szervezetek nemzetközi személyzetük legnagyobb részét az országon kívülre helyzték át; mivel még csak kevés szervezet képes arra, hogy Jemenben működjön és tevékenységeik lehetőségei nagymértékben korlátozottak;

S.  mivel az arab-félszigeti al-Kaida csoport (AQAP) hasznot húz a jemeni politikai és biztonsági helyzet romlásából, kiterjesztve jelenlétét és növelve terrortámadásai számát és nagyságát;

T.  mivel az úgynevezett Iszlám Állam (IS) / Dáis már megvetette lábát Jemenben és terrortámadásokat intézett síita mecsetek ellen, amelyek során több száz ember vesztette életét; mivel mind az AQAP, mint az IS/Dáis várhatóan kihasználják a jemeni biztonsági vákuumot, hogy fokozzák képességeiket és támadásokat szervezzenek a jemeni biztonsági erők, a húszik és a nyugati jelenlét ellen;

U. mivel a fegyveres konfliktus eszkalálódása veszélyezteti a jemeni kulturális örökséget; mivel 2015. július 2-án a Világörökségi Bizottság két jemeni helyszínt – Szanaa óvárosát és Sibám fallal körülvett óvárosát – felvett a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára;

V. mivel az EU fegyverembargót, valamint további célzott szankciókat rendelt el a húszik vezetőjével és Ali Abdullah Száleh volt elnök fiával szemben; mivel a húszi mozgalom két másik tagjával és a volt elnökkel szemben már 2014 decembere óta érvényben vannak ugyanezek a korlátozások;

W. mivel 2015-ben a Bizottság Humanitárius Segély és Polgári Védelem Osztálya (ECHO) 25 millió eurót különített el az akut alultápláltság, a konfliktus és a lakóhely kényszerű elhagyása által érintett helyi közösségek megsegítésére az ország egész területén; mivel 2014-ben az uniós finanszírozás keretében Jemen humanitárius megsegítésére a tagállamok és a Bizottság együttesen 100,8 millió eurót fordított , amelyből 33 millió euró az ECHO-tól származott;

X. mivel az ENSZ felülvizsgált humanitárius felhívásában 1,6 milliárd dollárt kért, de mivel jelenleg ennek az összegnek csupán 10%-a áll rendelkezésre;

1.  mélységesen aggasztja, hogy Jemenben gyorsan romlik a politikai, biztonsági és humanitárius helyzet; sürgeti a harcban álló feleket, hogy haladéktalanul szüntessék be az erőszak alkalmazását; részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; hangsúlyozza, hogy az EU megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy továbbra is támogatja Jement és a jemeni népet;

2.  ismételten kijelenti, hogy határozottan támogatja Jemen egységét, szuverenitását, függetlenségét és területi integritását, és kiáll a jemeni nép mellett;

3.  elítéli a húszik és a Száleh volt elnökhöz hű katonai alakulatok destabilizáló és erőszakos egyoldalú akcióit; elítéli továbbá a szaúdi vezette koalíció légitámadásait és a Jemen köré vont tengeri blokádot, ami több ezer emberéletet követelt, ezáltal tovább destabilizálva Jement, kedvező feltételeket teremtve olyan terror- és szélsőséges csoportok térnyeréséhez, mint az IS/Dáis és az AQAP és súlyosbítva a már így is kritikus humanitárius helyzetet;

4.  sürgeti valamennyi jemeni felet, különösen a húszikat, hogy törekedjenek a vitás kérdéseket párbeszéd és konzultáció útján rendezni; arra kéri a régió minden szereplőjét, hogy konstruktív módon működjön együtt a jemeni felekkel, és ezáltal járuljon hozzá a válság enyhítéséhez és ahhoz, hogy a régió stabilitása ne romoljon tovább; felhívja valamennyi felet, hogy tartózkodjon a kulturális örökséghez tartozó helyszínek és épületek tűz alá vételétől és bombázásától, valamint katonai célú igénybevételétől;

5.  üdvözli, hogy az EU sziklaszilárdan elkötelezett és kitart amellett, hogy fellépjen az olyan szélsőséges és terrorista csoportok jelentette fenyegetéssel szemben, mint az AQAP, és megakadályozza, hogy e csoportok további hasznot húzzanak a jelenlegi helyzetből;

6.  elítéli az erőszak minden megnyilvánulását, illetve az erőszakkal való fenyegetést vagy ennek kísérletét, melyeknek célja az ENSZ ösztönözte konzultációkban való részvételtől való elrettentés; hangsúlyozza, hogy az ENSZ ösztönözte inkluzív politikai párbeszéd élén Jemennek kell állnia, és célul a jemeni válság konszenzuson alapuló politikai megoldásának kialakítását kell kitűzni, összhangban az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésével és annak végrehajtási mechanizmusával, az átfogó Nemzeti Párbeszéd Konferencia eredményeivel, a béke- és nemzeti partnerségi megállapodással és az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataival;

7.  a lehető leghatározottabban elítéli az IS/Dáis által a szanaai és szaadai síita mecsetek ellen elkövetett terrortámadásokat, amelyek több száz embert öltek meg és sebesítettek meg, továbbá elítéli az e bűncselekmények mögötti, szélsőséges csoportok által hirdetett ideológia terjedését;

8.  riasztónak tartja, hogy az AQAP képes hasznot húzni a jemeni politikai és biztonsági helyzet súlyosbodásából; sürgeti a konfliktusban részt vevő valamennyi felet, hogy elsődleges prioritásként tegyenek tanúságot szilárd elkötelezettségükről és eltökéltségükről az olyan szélsőséges és terrorista csoportok elleni küzdelemben, mint az IS/Dáis és az AQAP;

9.  elítéli, hogy a konfliktusban részt vevő felek gyermekeket toboroznak és vetnek be;

10. teljes mértékben támogatja az ENSZ és az ENSZ jemeni különmegbízottja, Iszmáíl Uld Sejk Áhmed erőfeszítéseit a felek közötti béketárgyalások ösztönzése érdekében; a tárgyalásos politikai megoldás felé tett első lépésként támogatja Omán erőfeszítéseit a húszik és a jemeni kormányhoz hű erők közötti tűzszünet elérésére;

11. hangsúlyozza, hogy a konfliktust csakis politikai, inkluzív és tárgyalásos úton lehet megoldani; ezért sürgeti az összes jemeni pártot, hogy párbeszéd, kompromisszumok és hatalommegosztás révén törekedjenek a közöttük lévő ellentétek megoldására egy nemzeti egységkormány létrehozása céljából a béke helyreállítása, a gazdasági és pénzügyi összeomlás megakadályozása és a humanitárius válság kezelése érdekében;

12. humanitárius célú szünetet kér, hogy Jemen népéhez sürgősen eljuthasson az életmentő segítség; sürgeti valamennyi felet, hogy a pártatlanság, a semlegesség és a függetlenség elveinek megfelelően segítsék elő a humanitárius segítség sürgős eljuttatását Jemen valamennyi részébe, valamint hogy a humanitárius segítők gyorsan, biztonságosan és akadálytalanul elérhessék a humanitárius – és orvosi – segítségre szoruló embereket; emlékeztet ezenkívül arra, hogy emiatt alapvető fontosságú, hogy tovább könnyítsék Jemen kereskedelmi hajókkal való elérhetőségét;

13. felszólítja valamennyi felet, hogy a civilek védelmének biztosítása érdekében tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogi normákat, tartózkodjanak a polgári infrastruktúra – különösen az egészségügyi intézmények és a vízellátó rendszerek – célzott támadásától és civil épületek katonai célú használatától, valamint a szükséget szenvedők segítése érdekében sürgősen működjenek együtt az ENSZ-szel és a humanitárius segélyszervezetekkel;

14. hangsúlyozza, hogy az ENSZ vezetése alatt összehangolt humanitárius fellépésre van szükség, és arra sürget minden országot, hogy vegyen részt a humanitárius szükségletek kielégítésében; kéri a nemzetközi közösséget, hogy járuljon hozzá az ENSZ által felülvizsgált humanitárius felhíváshoz;

15. szorgalmazza, hogy a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog minden feltételezett megsértésére vonatkozóan független nemzetközi vizsgálatot folytassanak le;

16. üdvözli az alkotmányelőkészítő bizottság eredményeit, és inkluzív, átlátható alkotmány kidolgozására szólít fel, amely megfelel a jemeni nép legitim törekvéseinek és tükrözi a nemzeti párbeszédre irányuló konferencia eredményeit, továbbá hogy tartsanak népszavazást az alkotmánytervezetről, és kellő időben kerítsenek sort az általános választásokra a jemeni humanitárius és biztonsági helyzet további romlásának elkerülése érdekében;

17. emlékeztet arra, hogy a vallásszabadság és a meggyőződés szabadsága alapvető jog, és határozottan elítéli a valláson vagy a meggyőződésen alapuló erőszak vagy megkülönböztetés bármely formáját Jemenben; ismételten megerősíti, hogy támogat minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a vallási és egyéb közösségek közötti párbeszédet és kölcsönös tiszteletet; felhív minden vallási vezetőt, hogy mozdítsa elő a toleranciát, és tegyen kezdeményezéseket a gyűlölet, a szektarianizmus és a szélsőséges és erőszakos radikalizálódás ellen;

18. felkéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a tagállamokkal együtt sürgősséggel szerezzenek támogatást az ENSZ-en belül egy nagyszabású nemzetközi tervhez Jemen vízellátásának biztosítására, mivel egy ilyen fellépés döntő fontosságú lehet a lehetséges békefolyamat sikeres lezárásához és kilátást biztosíthat a lakosság számára a mezőgazdaság fejlesztésére, az önellátásra és az ország újjáépítésére;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának,valamint Jemen kormányának.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat