Procedūra : 2015/2760(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0680/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0680/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0270

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 172kWORD 102k
8.7.2015
PE559.049v01-00}
PE559.050v01-00}
PE559.051v01-00}
PE559.052v01-00}
PE565.664v01-00}
PE565.665v01-00} RC1
 
B8-0680/2015}
B8-0681/2015}
B8-0682/2015}
B8-0683/2015}
B8-0686/2015}
B8-0687/2015} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8‑0680/2015)

PPE (B8‑0681/2015)

ALDE (B8‑0682/2015)

S&D (B8‑0683/2015)

ECR (B8‑0686/2015)

GUE/NGL (B8‑0687/2015)


par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru‑Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek, Branislav Škripek ECR grupas vārdā
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā
Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2015. gada 26. marta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–   ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 1. aprīļa kopīgo paziņojumu par Jemenā notiekošo cīņu ietekmi,

–   ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 11. maija kopīgo paziņojumu par Jemenā ierosināto pamieru,

–   ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 3. jūlija kopīgo paziņojumu par krīzi Jemenā,

–   ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2014 (2011), Nr. 2051 (2012), Nr. 2140 (2014), Nr. 2201 (2015) un Nr. 2216 (2015),

–   ņemot vērā Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes un Eiropas Savienības Apvienotās padomes (GCC-EU) un ministru 2015. gada 24. maijā notikušās 24. sanāksmes līdzpriekšsēdētāju paziņojumu;

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2015. gada 25. jūnija paziņojumu presei par stāvokli Jemenā,

–   ņemot vērā 2014. gada 21. septembra Miera un nacionālās partnerības nolīgumu, 2014. gada 25. janvāra Nacionālā dialoga konferences rezultātus un 2011. gada 21. novembra Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvu,

–   ņemot vērā ANO Statūtus,

–   ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā pašreizējo krīzi Jemenā ir izraisījusi iepriekšējo valdību nespēja apmierināt Jemenas iedzīvotāju leģitīmās vēlmes pēc demokrātijas, ekonomikas un sociālās attīstības, stabilitātes un drošības; tā kā šī nespēja ir radījusi labvēlīgus apstākļus, lai izplatītos vardarbīgi konflikti, jo nav izveidota iekļaujoša valdība, nedarbojas patiesa varas dalīšana, sistemātiski netiek ņemta vērā spriedze starp daudzajām valstī dzīvojošām ciltīm, valda nedrošība un ir paralizēta ekonomika;

B.  tā kā pašreizējais konflikts Jemenā ir aptvēris 20 no 22 provincēm; tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jaunākajiem konsolidētajiem datiem laika posmā no 2015. gada 19. marta līdz 5. maijam ir nogalināti vismaz 1439 cilvēki un vēl 5951 cilvēks ir ievainots, un daudzi no tiem ir civiliedzīvotāji; tā kā kopš karadarbības sākšanās vairāk nekā 3000 cilvēku ir nogalināti un vairāk nekā 10 000 ir ievainoti;

C. tā kā Jemena ir viena no visnabadzīgākajām valstīm Tuvajos Austrumos, tajā ir augsts bezdarba un analfabētisma līmenis un netiek sniegti pamatpakalpojumi; tā kā humānā palīdzība patlaban ir nepieciešama 20 miljoniem cilvēku, tostarp aptuveni 9,4 miljoniem Jemenas bērnu, vairāk nekā 250 000 bēgļu un 335 000 iekšzemē pārvietoto personu;

D. tā kā nesenās norises rada nopietnus riskus šā reģiona stabilitātei, jo īpaši Āfrikas raga, Sarkanās jūras un plašāka Tuvo Austrumu reģiona stabilitātei.

E.  tā kā 2015. gada 26 martā Saūda Arābijas vadītā koalīcija, kurā ietilpst Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Ēģipte, Jordānija, Katara, Kuveita, Maroka un Sudāna, pēc Jemenas prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi lūguma sāka Jemenā militāru operāciju pret Houthi nemierniekiem; tā kā tiek ziņots, ka Saūda Arābijas vadītā koalīcija Jemenā izmanto starptautiski aizliegtu kasešu munīciju un tā kā par šo jautājumu ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos pašlaik veic izmeklēšanu;

F.  tā kā Houthi bruņotās grupas un ar tām saistītie spēki Jemenā ir izraisījuši daudzu civiliedzīvotāju bojāeju, tostarp izmantojot pretgaisa munīciju, kas detonē pēc nogāšanās apdzīvotās vietās, nogalinot un sakropļojot civiliedzīvotājus;

G. tā kā vairākos gadījumos Saūda Arābijas vadītās militārās koalīcijas veikto gaisa uzbrukumu rezultātā ir nogalināti civiliedzīvotāji, kas ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums, un tā kā ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nepieļautu vai cik iespējams ierobežotu civiliedzīvotāju bojāeju;

H. tā kā papildus gaisa uzbrukumiem Saūda Arābija veic Jemenas jūras blokādi, kas ir izraisījis dramatiskas sekas civiliedzīvotājiem — 22 miljoniem cilvēku jeb gandrīz 80 % iedzīvotāju ir steidzami nepieciešamas pārtikas, ūdens un zāļu piegādes;

I.   tā kā 2015. gada 15. jūnijā saistībā ar ANO miera sarunām ANO ģenerālsekretārs Ban Ki–moon aicināja atjaunot humāno vienošanos par uguns pārtraukšanu vismaz uz divām nedēļām, kamēr ilgst ramadāns, lai varētu sniegt kritisko atbalstu visiem Jemenas iedzīvotājiem, kam tas ir vajadzīgs, bet tā kā vienošanās netika panākta; tā kā 2015. gada 19. jūnijā diplomātiskajās sarunās, kurās vidutāja pienākumus veica ANO īpašais sūtnis Ismail Ould Cheikh Ahmed, Jemenas karojošās puses nespēja panākt vienošanos par uguns pārtraukšanu;

J.   tā kā tiek lēsts, ka 1200 ieslodzītie, tostarp aizdomās turēti Al-Qaeda locekļi, aizbēga no Taizas pilsētas centrālā cietuma; tā kā aprīlī aptuveni 300 ieslodzītie jau ir izbēguši no cita cietuma Hadramutas provincē; tā kā Jemenā notiek teroristu uzbrukumi, piemēram, 17. jūnijā notika uzbrukumi Sanā, tostarp pret trijām mošejām, izraisot lielu skaitu bojāgājušo un cietušo;

K. tā kā 2015. gada 1. jūlijā ANO izsludināja Jemenā trešā līmeņa ārkārtas situāciju; tā kā saskaņā ar ārkārtas plānu ANO centīsies sniegt palīdzību 11,7 miljoniem cilvēkiem, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga; tā kā tiek norādīts, ka veselības aprūpes sistēma ir tuvu sabrukumam, jo nedrošās situācijas, degvielas trūkuma un nepietiekamo krājumu dēļ ir slēgtas vismaz 160 veselības aprūpes iestādes;

L.  tā kā 15,9 miljoniem cilvēku Jemenā ir nepieciešama humānā palīdzība; tā kā vismazāk aizsargātajiem bērniem, nedrošībai arvien palielinoties, nebūs pieejama nepieciešamā veselības aprūpe vai ēdināšanas pakalpojumi;

M. tā kā konflikts ir smagi skāris 9,9 miljonus bērnu, jo kopš 2015. gada marta ir nogalināti 279 un ievainoti 402 bērni; tā kā vismaz 1,8 miljoni bērnu ir zaudējuši piekļuvi izglītībai, jo konfliktu dēļ ir slēgtas skolas, palielinot risku, ka viņus varētu vervēt vai izmantot bruņoti grupējumi un vai viņi varētu tikt citādi ļaunprātīgi izmantoti; tā kā saskaņā ar UNICEF datiem līdz pat trešdaļa visu kaujinieku Jemenā ir bērni un vismaz 140 no tiem ir savervēti tikai laikposmā no 2015. gada 26. marta līdz 24. aprīlim; tā kā 2014. gadā tika apstiprināti dati par 156 bērnu savervēšanu un izmantošanu bruņotos grupējumos; tā kā 2015. gadā šis skaits jau bija divkāršojies;

N. tā kā UNICEF aplēses liecina, ka vairāk nekā pusmiljonam bērnu vecumā līdz pieciem gadiem draud akūta uztura nepietiekamība, savukārt 1,2 miljoniem bērnu vecumā līdz pieciem gadiem draud vidēji nopietna akūta uztura nepietiekamība, šiem rādītājiem kopš krīzes sākuma pieaugot divas reizes;

O. tā kā veselības aprūpes sistēma ir uz sabrukuma robežas, jo līdz ar pārtraukumu vakcinācijas pakalpojumu sniegšanā aptuveni 2,6 miljonus bērnu vecumā līdz 15 gadiem apdraud risks inficēties ar masalām un 2,5 miljoni bērnu var saslimt ar diareju, kas var būt nāvējošs apstāklis un kas strauji izplatās konfliktu un iedzīvotāju pārvietošanas laikā; tā kā pieaug saslimstība ar tropu drudzi, hroniskās slimības tiek nepietiekami ārstētas, būtiski trūkst medicīniskā aprīkojuma un personālam neļauj piekļūt saslimušajiem cilvēkiem;

P.  tā kā valstī ir strauji izsīkst degvielas krājumi un tā kā tas jau tagad ievērojami ierobežo palīdzības izplatīšanu un drīz izraisīs dzīvībai bīstamu ūdens trūkumu, jo sausuma skartā Jemenas ūdensapgāde ir pilnībā atkarīga no dziļurbuma sūkņiem, ko darbina ar degvielu;

Q. tā kā Jemenu tieši skar humanitārā krīze Āfrikas ragā, jo vairāk nekā 250 000 bēgļu, lielākoties no Somālijas, nespēj izkļūt no šīs valsts un dzīvo nedrošos apstākļos; tā kā turklāt saskaņā ar valdības aprēķiniem Jemenā ir izmitināts vairāk nekā viens miljons migrantu no Etiopijas;

R.  tā kā humānās palīdzības organizācijas, drošības situācijai pasliktinoties, no valsts ir izvedušas lielāko daļu no saviem starptautiskajiem darbiniekiem; tā kā tikai nedaudzas organizācijas spēj darboties Jemenā un to veiktie pasākumi ir ārkārtīgi ierobežoti;

S.   tā kā Al-Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) ir spējusi gūt labumu no politiskās un drošības situācijas pasliktināšanās Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un palielinot teroristu uzbrukumu skaitu un apjomu;

T.  tā kā tā sauktā Islāma valsts (ISIS)/Da’esh ir iedibinājusi savu klātbūtni Jemenā un veikusi teroristu uzbrukumus šiītu mošejām, nogalinot simtiem cilvēku; tā kā tiek sagaidīts, ka gan AQAP, gan ISIS/Da’esh izmantos drošības vakuumu Jemenā, lai palielinātu savas spējas un plānotu uzbrukumus pret Jemenas drošības spēkiem un jebkādu rietumvalstu klātbūtni;

U. tā kā šā bruņotā konflikta eskalācija apdraud Jemenas kultūras mantojumu; tā kā 2015. gada 2. jūlijā Pasaules mantojuma komiteja Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā iekļāva divus objektus Jemenā: Sanas vecpilsētu un mūru ieskauto Šibāmas vecpilsētu;

V. tā kā ES ir noteikusi ieroču embargo un papildu mērķtiecīgas sankcijas pret Houthi grupējuma vadītāju un bijušā prezidenta Ali Abdullah Saleh dēlu; tā kā divi citi Houthi grupējuma dalībnieki, kā arī bijušais prezidents Ali Abdullah Saleh kopš 2014. gada decembra ir pakļauti šādiem pašiem ierobežojumiem;

W. tā kā 2015. gadā Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO) ir piešķīris EUR 25 miljonus, lai visā valstī palīdzētu kopienām, kas cieš no akūtas uztura nepietiekamības, konfliktiem un piespiedu pārvietošanas; tā kā 2014. gadā kopējais ES finansējums no dalībvalstīm un Komisijas humānajai palīdzībai Jemenā sasniedza EUR 100,8 miljonus, no kuriem EUR 33 miljonus piešķīra ECHO;

X. tā kā ANO pārskatītajā aicinājumā sniegt humāno palīdzību ir lūgusi USD 1,6 miljardus un tā kā pagaidām ir piešķirti tikai 10 % no šīs summas,

1.  pauž nopietnas bažas par politiskās, drošības un humānās situācijas straujo pasliktināšanos Jemenā; prasa, lai visas karojošās puses nekavējoties pārtrauktu vardarbību; izsaka dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm; uzsver, ka ES ir atkārtoti apliecinājusi savu apņemšanos arī turpmāk sniegt atbalstu Jemenai un tās iedzīvotājiem;

2.  atkārtoti pauž stingru atbalstu Jemenas vienotībai, suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei un apliecina solidaritāti Jemenas tautai;

3.  nosoda destabilizējošās vienpusējās darbības, ko veic Houthi grupējums un bijušajam prezidentam Ali Abdullah Saleh lojālās militārās vienības; nosoda arī Saūda Arābijas vadītās koalīcijas īstenotos gaisa uzbrukumus un Jemenas jūras blokādi, kuru dēļ gāja bojā tūkstošiem cilvēku, situācija Jemenā tika vēl vairāk destabilizēta, ir radušies labvēlīgāki apstākļi jaunu teroristu un ekstrēmistu organizāciju, piemēram, ISIS/Da’esh un AQAP, darbības paplašināšanai un ir pasliktinājies jau tā kritiskais humanitārais stāvoklis;

4.  mudina visas Jemenas puses, jo īpaši Houthi grupējumu, strādāt pie tā, lai ar dialogu un apspriedēm atrisinātu savas domstarpības; aicina visus reģionālos dalībniekus konstruktīvi sadarboties ar Jemenas pusēm, lai mazinātu krīzi un nepieļautu turpmāku nestabilitāti reģionā; aicina visas puses atturēties no uzbrukumiem kultūras mantojuma objektiem un ēkām, neapšaudot, nebombardējot un neizmantojot tos militārām vajadzībām;

5.  atzinīgi vērtē to, ka ES ir atkārtoti apliecinājusi savu stingro iesaisti un apņēmību vērsties pret apdraudējumu, ko rada ekstrēmistu un teroristu grupas, piemēram, AQAP, lai neļautu tām turpināt izmantot pašreizējo stāvokli;

6.  nosoda visus vardarbības aktus un mēģinājumus vai draudus lietot vardarbību nolūkā iebiedēt tos, kas iesaistījušies ANO vadītajās apspriedēs; uzsver, ka ANO rīkotā iekļaujošā politiskā dialoga vadītājiem jābūt pašiem jemeniešiem, lai rastu Jemenas krīzei vienprātīgu politisku risinājumu atbilstīgi GCC iniciatīvai un tās īstenošanas mehānismam, visaptverošās Nacionālā dialoga konferences rezultātiem, Miera un nacionālās partnerības nolīgumam un attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām;

7.  kategoriski nosoda ISIS/Da’esh teroristu uzbrukumus šiītu mošejām Sanā un Saādā, kuru rezultātā tika nogalināti un ievainoti simtiem cilvēku, kā arī nosoda ekstrēmistisko reliģisko ideoloģiju izplatīšanos, kuras ir šo noziedzīgo nodarījumu pamatā;

8.  pauž bažas par AQAP spēju izmantot savā labā politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā; prasa visām konfliktā iesaistītajām pusēm apliecināt stingru apņēmību cīnīties pret ekstrēmistu un teroristu grupām, piemēram, ISIS/Da'esh un AQAP, nosakot šo cīņu par augstāko prioritāti;

9.  nosoda bērnu vervēšanu un izmantošanu, ko veic konfliktā iesaistītās puses;

10. pauž pilnīgu atbalstu ANO un tās ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed starpniecības centieniem miera sarunās starp pusēm; atbalsta Omānas centienus panākt pamieru starp Houthi grupējumu un Jemenas valdībai lojālajiem spēkiem kā pirmo soli virzībā uz politisku risinājumu sarunu ceļā;

11. uzsver, ka konfliktam var būt tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā rasts risinājums; tādēļ prasa visām Jemenas iesaistītajām pusēm censties atrisināt domstarpības dialoga, kompromisa un varas dalīšanas ceļā, kā rezultātā tiktu izveidota nacionālās vienotības valdība, lai atjaunotu mieru, novērstu ekonomikas un finanšu sistēmas sabrukumu un novērstu humanitāro krīzi;

12. aicina panākt humāno vienošanos par uguns pārtraukšanu, lai steidzami varētu sniegt Jemenas iedzīvotājiem tik nepieciešamo palīdzību, kas varētu glābt daudzu cilvēku dzīvības; prasa visām puses atbalstīt steidzamas humānās palīdzības piegādi visā Jemenas teritorijā, kā arī nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem steidzamu, drošu un netraucētu piekļuvi cilvēkiem, kuriem nepieciešama humāna palīdzība, tostarp medicīniskā palīdzība, saskaņā ar objektivitātes, neitralitātes un neatkarības principiem; atgādina arī, ka tādēļ ir svarīgi vēl vairāk atvieglot kuģu komerciālajai kuģu satiksmei piekļuvi Jemenai;

13. aicina visas puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un atturēties no tiešiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, jo īpaši medicīnas iestādēm un ūdensapgādes sistēmām, kā arī neizmantot civilās ēkas militārām vajadzībām, un steidzami sadarboties ar ANO un humānās palīdzības organizācijām, lai sniegtu atbalstu visiem, kam tas ir nepieciešams;

14. uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta humānās palīdzības darbība ANO vadībā, un mudina visas valstis dot savu ieguldījumu humanitāro vajadzību apmierināšanā; aicina starptautisko kopienu dot ieguldījumu ANO pārskatītajā aicinājumā sniegt humāno palīdzību;

15. prasa veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par visiem iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

16. norada uz Konstitūcijas projekta izstrādāšanas komitejas darbā gūtajiem panākumiem un aicina izstrādāt iekļaujošu un pārredzamu konstitūciju, kura atbilst Jemenas iedzīvotāju leģitīmajiem centieniem un atspoguļo Nacionālā dialoga konferences rezultātus, un rīkot referendumu par konstitūcijas projektu un savlaicīgas vispārējas vēlēšanas, lai novērstu turpmāku drošības un humanitārās situācijas pasliktināšanos Jemenā;

17. atgādina, ka reliģijas un ticības brīvība ir viena no pamattiesībām, un stingri nosoda jebkādu Jemenā īstenotu vardarbību vai diskrimināciju, pamatojoties uz reliģisko piederību vai ticību; atkārtoti pauž atbalstu visām iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt dialogu un savstarpējo cieņu starp reliģiskajām un citām kopienām; aicina visas reliģiskās autoritātes veicināt toleranci un uzņemties iniciatīvu, lai nepieļautu naida kurināšanu, sektantismu, vardarbību un ekstrēmistu radikālisma pieaugumu;

18. aicina PV/AP kopā ar dalībvalstīm steidzami panākt atbalstu ANO par vērienīgu starptautisku rīcības plānu nolūkā nodrošināt Jemenas ūdensapgādi, jo šādai rīcībai varētu būt izšķiroša nozīme, lai varētu veiksmīgi noslēgt iespējamu miera procesu un dot iedzīvotājiem iespējas uzlabot situāciju lauksaimniecībā, paēdināt sevi un atjaunot valsti;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika