Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0689/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0689/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα νομοσχέδια της Καμπότζης για τις ΜΚΟ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

8.7.2015 - (2015/2756(RSP))

σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8‑0689/2015)
EFDD (B8‑0691/2015)
ECR (B8‑0693/2015)
PPE (B8‑0695/2015)
GUE/NGL (B8‑0697/2015)
ALDE (B8‑0698/2015)
S&D (B8‑0701/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni εξ ονόματος της Ομάδας EFDD Group

Διαδικασία : 2015/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0689/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0689/2015
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα νομοσχέδια της Καμπότζης για τις ΜΚΟ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

(2015/2756(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

-    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Καμπότζη,

-    έχοντας υπόψη την δήλωση της 22ας Ιουνίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι,

-   έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις, στην δεύτερη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Απριλίου 2015,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, στις 15 Αυγούστου 2014,

-    έχοντας υπόψη τις διάφορες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ειδικότερα την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87) καθώς και τη σύμβαση περί οργανώσεως και συλλογικών διαπραγματεύσεων (αριθ. 98),

-    έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

-    έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

-    έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης του 1997,

-    έχοντας υπόψη τα άρθρο 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστήρια κοινωνία των πολιτών της Καμπότζης, – κυρίως ακτιβιστές που ασχολούνται – με ζητήματα δικαιωμάτων της γης, μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, δημοσιογράφοι και μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης – έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό διορθωτικό ρόλο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουνίου 2015 η Κυβέρνηση της Καμπότζης ενέκρινε σχέδιο νόμου σχετικά με τις ενώσεις και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (LANGO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου εστάλη για επανεξέταση στην εθνοσυνέλευση της Καμπότζης στις 16 Ιουνίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Καμπότζης από απόψεως αναπτυξιακής βοήθειας, με μια νέα χορήγηση πόρων για την περίοδο 2014-2020, ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ' λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της Καμπότζης και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και ότι έχει αποστείλει παρατηρητές σε εθνικές και δημοτικές εκλογές ενώ ταυτόχρονα παρέχει υποστήριξη στην εκλογική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη εξαρτάται ιδιαίτερα από την αναπτυξιακή βοήθεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι έχει αναφέρει ότι η κοινωνία των πολιτών στην Καμπότζη έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύνταξης του LANGO·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φημισμένες ΜΚΟ έχουν επισημαίνει ότι το LANGO ακολουθεί τις προηγούμενες προσπάθειες, οι οποίες αποσύρθηκαν αργότερα λόγω εγχώριων και διεθνών αντιδράσεων, να εκδώσει νόμο ο οποίος θα επιβάλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στα δικαιώματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελεύθερης έκφρασης και θα δημιουργήσει νομικές βάσεις ώστε να κλείσει αυθαίρετα ή να απαγορευθεί η καταχώριση σε πολιτικά ανεπιθύμητες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης θεσπίζεται από το άρθρο 41 του Συντάγματος της Καμπότζης και το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής από το άρθρο 35 του Συντάγματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Καμπότζης, στο άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι που προστατεύεται από το άρθρο 22 του Συμφώνου αυτού, αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα και συχνά έναν τρόπο για τη συμμετοχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της δημοκρατίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αναμένεται να απολέσει 600 έως 700 εκατομμύρια δολάρια σε αναπτυξιακά έργα ετησίως, μόλις ο νόμος εγκριθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το LANGO θα θέσει περιορισμούς στους προϋπολογισμούς, πράγμα το οποίο θα απειλήσει τη δυνατότητα των διεθνών ΜΚΟ να υλοποιούν οικονομικά αποδοτικά έργα·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου που διέπει τα εργατικά συνδικάτα, θα παραβίαζε το δικαίωμα οργάνωσης και θα περιόριζε σοβαρά τα δικαιώματα των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων συνδικαλιστικών ενώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου καθορίζει ένα αδικαιολόγητα υψηλό ελάχιστο όριο για τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να προσχωρήσουν, πριν καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας συνδικαλιστικής ένωσης (20%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου παραχωρεί απόλυτη εξουσία στους αξιωματούχους του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά την έγκριση των απεργιών και την αναστολή της καταχώρισης των συνδικάτων για ασήμαντους λόγους και χωρίς την δέουσα διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου εξαιρεί τους εγχώριους εργαζόμενους από το δικαίωμα να συνδικαλιστούν, θέτει απαιτήσεις όσον αφορά το επίπεδο γραμματισμού για τους ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, γεγονός που αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών και των αλλοδαπών, απαγορεύει τις επαφές με ΜΚΟ, και επιβάλει αναποτελεσματικά χαμηλά πρόστιμα σε εργοδότες που παραβιάζουν το εργατικό δίκαιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διαβούλευση του Μαΐου του 2014 στην οποία είχαν κληθεί να συμμετάσχουν οι τοπικές ομάδες για τα δικαιώματα εργασίας, οι αρχές της Καμπότζης δεν έχουν προβεί σε καμία δημόσια διαβούλευση σχετικά με μεταγενέστερα σχέδια του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοδικές ανακοινώσεις στα ΜΜΕ από τους αξιωματούχους της κυβερνήσεως ανέφεραν ότι ο νόμος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα τεθεί σε ισχύ το 2015·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 5000 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι καταχωρημένες στην Καμπότζη, παρέχοντας βοήθεια σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνία των πολιτών και η γεωργία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Ιουνίου 2015, ο πρωθυπουργός Hun Sen ανέφερε σε συνεδρίαση με τον πρεσβευτή της ΕΕ Jean-Francois Cautain, ότι η Εθνοσυνέλευση προγραμματίζει να προβεί σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τις ΜΚΟ, και εξέφρασε την επιθυμία του να συμπεριλάβει την κοινωνία των πολιτών και αναπτυξιακούς εταίρους στη διαβούλευση αυτή·

1.  παροτρύνει την Κυβέρνηση της Καμπότζης να αποσύρει το σχέδιο LANGO·

2.  προτρέπει την Κυβέρνηση της Καμπότζης να αναγνωρίσει το νόμιμο και χρήσιμο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και η αντιπολίτευση στην συνολική οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Καμπότζης· υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη οιασδήποτε χώρας· τονίζει ότι ο νόμος για τις ενώσεις και τις ΜΚΟ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών να συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Καμπότζης·

3.  καλεί την Κυβέρνηση της Καμπότζης να αποσύρει το σχέδιο νόμου που διέπει τις συνδικαλιστικές ενώσεις ,να δημοσιοποιήσει το τρέχον σχέδιο νόμου και να προβεί σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και μέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων προκειμένου να το αναθεωρήσει, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και με τις συμβάσεις της ΔΟΕ, ειδικότερα με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87) και τη σύμβαση περί οργανώσεως και συλλογικών διαπραγματεύσεων (αριθ. 98) πριν το υποβάλει εκ νέου προς εξέταση·

4.  υιοθετεί τη δήλωση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ ότι η «παρόμοια νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία είναι αρκετά συνολική, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται από την ουσία της»·

5.  ζητεί να δοθεί στην κοινωνία των πολιτών και τον λαό της Καμπότζης επαρκής χρόνος για να προβεί σε επανεξέταση και διαβουλεύσεις για κάθε νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν παρατηρήσεις προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, πριν ψηφιστεί η νομοθεσία·

6.  τονίζει ότι κάθε σχέδιο νομοθεσίας θα πρέπει να σέβεται τις διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, τις οποίες η Καμπότζη έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει με την επικύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και ότι δεν θα πρέπει να επιβάλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργεί αποτελεσματικά και ελεύθερα·

7.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Καμπότζης να συνεχίσει να ενισχύει την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

8.  καλεί την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να στηρίξει την έκκληση για απόσυρση του νομοσχεδίου LANGO και του σχεδίου νόμου που διέπει τα εργατικά συνδικάτα, και να θέσει το ζήτημα αυτό στην κυβέρνηση της Καμπότζης χωρίς καθυστέρηση·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην κυβέρνηση και στην Εθνοσυνέλευση του Βασιλείου της Καμπότζης.