Menettely : 2015/2756(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0689/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0689/2015

Keskustelut :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 18.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0277

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 85k
8.7.2015
PE565.667v01-00}
PE565.669v01-00}
PE565.671v01-00}
PE565.673v01-00}
PE565.675v01-00}
PE565.676v01-00}
PE565.679v01-00} RC1
 
B8-0689/2015}
B8-0691/2015}
B8-0693/2015}
B8-0695/2015}
B8-0697/2015}
B8-0698/2015}
B8-0701/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑0689/2015)

EFDD (B8‑0691/2015)

ECR (B8‑0693/2015)

PPE (B8‑0695/2015)

GUE/NGL (B8‑0697/2015)

ALDE (B8‑0698/2015)

S&D (B8‑0701/2015)


Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja koskevista lakiesityksistä (2015/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja koskevista lakiesityksistä (2015/2756(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta,

–   ottaa huomioon oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevän YK:n eritysraportoijan 22. kesäkuuta 2015 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomission 27. huhtikuuta 2015 hyväksymät päätelmät Kambodžaa koskevasta toisesta määräaikaisraportista,

–   ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 15. elokuuta 2014 antaman raportin Kambodžan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) useat sopimukset, erityisesti sopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta (N:o 87) ja sopimuksen järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta (N:o 98),

–   ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välillä vuonna 1997 tehdyn yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kambodžan vireällä kansalaisyhteiskunnalla, erityisesti maaoikeuskysymysten parissa työskentelevillä aktivisteilla, ammattiliittojen jäsenillä, journalisteilla ja oppositiopuolueiden jäsenillä, on ollut tärkeä korjaava rooli;

B.  ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus hyväksyi 5. kesäkuuta 2015 yhdistyksiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä koskevan lakiesityksen (LANGO); ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2015 lakiesitys lähetettiin Kambodžan kansalliskokouksen käsiteltäväksi;

C. ottaa huomioon, että EU on Kambodžan tärkein kumppani kehitysavussa, johon vuosille 2014–2020 on myönnetty 410 miljoonaa euroa; ottaa huomioon, että EU tukee hyvin monia erilaisia Kambodžan valtiosta riippumattomien järjestöjen (kansalaisjärjestöt) ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toteuttamia ihmisoikeusaloitteita ja on myös tarkkaillut parlamentti- ja paikallisvaaleja sekä tukenut vaaliprosessia; ottaa huomioon, että Kambodža on erittäin riippuvainen kehitysavusta;

D. ottaa huomioon, että oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevä YK:n eritysraportoija on todennut, että Kambodžan kansalaisyhteiskuntaa ei ole otettu mukaan LANGO:n laatimiseen;

E.  ottaa huomioon, että useat arvostetut kansalaisjärjestöt ovat korostaneet, että LANGO on jatkoa aiemmille yrityksille, jotka peruttiin kotimaisen ja kansainvälisen vastustuksen johdosta, säätää laki, jolla määrättäisiin kohtuuttomista rajoituksista yhdistymisvapautta ja sanavapautta koskeviin oikeuksiin ja joka loisi oikeusperustan sille, että poliittisesti epäsuosiossa olevat kansalaisjärjestöt voidaan mielivaltaisesti lopettaa tai niiden rekisteröityminen kieltää, mukaan lukien järjestöt, joiden palveluksessa on ihmisoikeuksien puolustajia;

F.  ottaa huomioon, että ilmaisunvapaudesta on määrätty Kambodžan perustuslain 41 artiklassa ja oikeudesta poliittiseen osallistumiseen 35 artiklassa;

G. ottaa huomioon, että vapaus kokoontua rauhanomaisesti on kirjattu Kambodžan perustuslakiin, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 20 artiklaan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 21 artiklaan;

H. ottaa huomioon, että oikeus osallistua julkisten asioiden hoitoon on kirjattu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklaan ja että oikeus yhdistymisvapauteen, jota suojataan yleissopimuksen 22 artiklalla, on oleellinen apu tällaisessa osallistumisessa ja usein väylä, jolla osallistuminen saavutetaan; ottaa huomioon, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat toimivan demokratian oleellisia osatekijöitä;

I.   ottaa huomioon, että odotetaan, että maa menettää vuosittain 600–700 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoiset kehityshankkeet, kun laki hyväksytään; ottaa huomioon, että LANGO asettaisi budjeteille rajoituksia, mikä uhkaisi kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kykyä hoitaa kustannustehokkaita hankkeita;

J.   ottaa huomioon, että ammattiliittoja koskeva lakiesitys loukkaisi järjestäytymisvapautta ja rajoittaisi vakavasti riippumattomien, myös jo olemassa olevien ammattiliittojen oikeuksia; ottaa huomioon, että lakiesityksellä asetetaan kohtuuttoman korkea vähimmäiskynnys niiden työntekijöiden lukumäärälle, joiden on liityttävä jäseniksi ennen kuin liitto voidaan perustaa (20 prosenttia); ottaa huomioon, että lakiesitys antaa työministeriön virkailijoille laajat lakkojen hyväksymistä koskevat oikeudet ja oikeuden keskeyttää liittojen rekisteröityminen huterilla perusteilla ja ilman asianmukaista menettelyä; ottaa huomioon, että lakiesitys jättää kotitaloustyöntekijät järjestäytymisoikeuden ulkopuolelle, asettaa liittojen johtajille lukutaitovaatimuksen, jolla syrjitään naisia ja ulkomaalaisia, kieltää yhteydet kansalaisjärjestöihin ja määrää työlainsäädäntöä rikkoville työnantajille tehottoman pienet sakot;

K. ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 järjestettiin kuuleminen, johon kutsuttiin osallistumaan paikallisia työntekijöiden oikeuksia ajavia ryhmiä, mutta sen jälkeen Kambodžan viranomaiset eivät ole järjestäneet julkisia kuulemistilaisuuksia lain myöhemmistä luonnoksista; ottaa huomioon, että hallituksen virkamiesten säännöllisesti tiedotusvälineille antamat tiedotteet viittaavat siihen, että ammattiliittolaki säädetään vuonna 2015;

L.  ottaa huomioon, että Kambodžassa on rekisteröity noin 5 000 kansalaisjärjestöä, jotka antavat apua esimerkiksi ihmisoikeuksien, terveydenhoidon, kansalaisyhteiskunnan ja maatalouden aloilla;

M. ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2015 EU:n Kambodžan-suurlähettilään Jean-François Cautainin kanssa pidetyssä kokouksessa pääministeri Hun Sen totesi, että kansalliskokous suunnittelee järjestävänsä kuulemistilaisuuden kansalaisjärjestölakiluonnoksesta, ja ilmaisi toiveensa, että kansalaisyhteiskunta ja kehitysyhteistyön kumppanit osallistuvat kuulemiseen;

1.  kehottaa Kambodžan hallitusta peruuttamaan LANGO-esityksen;

2.  kehottaa Kambodžan hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja poliittisen opposition legitiimin ja hyödyllisen roolin Kambodžan yleisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen edistämisessä; muistuttaa, että kansalaisyhteiskunta on yksi keskeisistä tukipylväistä minkä tahansa maan kehityksessä; painottaa, että yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevalla lailla olisi luotava ympäristö, joka antaa kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden osallistua jatkossakin Kambodžan kehittämiseen;

3.  kehottaa Kambodžan hallitusta vetämään takaisin ammattiliittoja koskevan lakiesityksen, julkistamaan tämänhetkisen luonnoksen ja kuulemaan asiantuntijoita ja ammattiliittojen jäseniä lakiesityksen tarkistamiseksi kansainvälisen oikeuden ja ILO:n yleissopimusten, erityisesti sopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta (N:o 87) ja sopimuksen järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta (N:o 98), mukaisesti;

4.  tukee YK:n erityisraportoijan lausumaa, jonka mukaan tällaiset säädökset olisi annettava ainoastaan kattavan prosessin kautta, joka on niin osallistava, että kaikki eturyhmät varmasti sitoutuvat sen sisältöön;

5.  kehottaa antamaan kansalaisyhteiskunnalle ja Kambodžan kansalle riittävästi aikaa tarkastella kaikkia lakeja ja kuulemaan niitä niin, että ne voivat kommentoida lakeja valituille edustajilleen ennen, kuin laeista äänestetään;

6.  vaatii, että kaikissa lakiesityksissä olisi kunnioitettava kansainvälisesti tunnustettuja sananvapautta, yhdistymisvapautta ja kokoontumisvapautta, joita Kambodža on luvannut noudattaa ratifioidessaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, eikä niissä saisi asettaa epäasianmukaisia rajoituksia kansalaisyhteiskunnan kyvylle toimia tehokkaasti ja vapaasti;

7.  kehottaa Kambodžan hallitusta jatkossakin lujittamaan demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti ilmaisun- ja kokoontumisvapautta;

8.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tukemaan kehotusta LANGO-lakiesityksen ja ammattiliittoja koskevan lakiesityksen peruuttamiseksi ja ottamaan tämän kysymyksen viipymättä esiin Kambodžan hallituksen kanssa;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Kaakkois-Aasian maiden liiton sihteeristölle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

 

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö