Postupak : 2015/2756(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0689/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0689/2015

Rasprave :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 18.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0277

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 158kWORD 90k
8.7.2015
PE565.667v01-00}
PE565.669v01-00}
PE565.671v01-00}
PE565.673v01-00}
PE565.675v01-00}
PE565.676v01-00}
PE565.679v01-00} RC1
 
B8-0689/2015}
B8-0691/2015}
B8-0693/2015}
B8-0695/2015}
B8-0697/2015}
B8-0698/2015}
B8-0701/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8‑0689/2015)

EFDD (B8‑0691/2015)

ECR (B8‑0693/2015)

PPE (B8‑0695/2015)

GUE/NGL (B8‑0697/2015)

ALDE (B8‑0698/2015)

S&D (B8‑0701/2015)


o nacrtima zakona o nevladinim organizacijama i sindikatima u Kambodži (2015/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtima zakona o nevladinim organizacijama i sindikatima u Kambodži (2015/2756(RSP))  

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kambodži,

–       uzimajući u obzir izjavu posebnog izvjestitelja UN-a za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja od 22. lipnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zaključne primjedbe Odbora UN-a za ljudska prava od 27. travnja 2015. o drugom periodičkom izvješću o Kambodži,

–       uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za stanje ljudskih prava u Kambodži od 15. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir razne konvencije Međunarodne organizacije rada, osobito Konvenciju o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (Konvencija br. 87) i Konvenciju o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (Konvencija br. 98),

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–       uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Kambodže iz 1997.,

–    uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da dinamično civilno društvo u Kambodži – osobito aktivisti koji se bave pitanjima prava na zemljište, članovi radničkih sindikata, novinari i članovi oporbe – ima važnu korektivnu ulogu;

B.     budući da je Vlada Kambodže 5. lipnja 2015. odobrila nacrt zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama; budući da je nacrt zakona 16. lipnja 2015. poslan Nacionalnoj skupštini Kambodže radi pregleda;

C.     budući da je EU najvažniji partner Kambodže kad je riječ o razvojnoj pomoći i da je za razdoblje 2014. – 2020. predviđena dodjela sredstava u iznosu od 410 milijuna EUR; budući da EU podupire niz inicijativa za ljudska prava koje provode nevladine organizacije i druge organizacije civilnog društva u Kambodži te da je promatrao nacionalne i lokalne izbore i pružao potporu u izbornom procesu; budući da je Kambodža izrazito ovisna o razvojnoj pomoći;

D.     budući da je posebni izvjestitelj UN-a za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja izjavio da je civilno društvo u Kambodži bilo isključeno iz procesa sastavljanja nacrta zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama;

E.     budući da se prema tvrdnjama nekoliko istaknutih nevladinih organizacija zakon o udruživanju i nevladinim organizacijama nastavlja na prethodne pokušaje donošenja zakona kojim bi se nametnula neopravdana ograničenja prava na slobodu udruživanja i izražavanja i stvorili pravni temelji za samovoljno zatvaranje nevladinih organizacija na koje se gleda s negodovanjem ili za odbijanje njihove registracije, uključujući i one u kojima djeluju borci za ljudska prava, a koji je poslije povučen zbog domaćeg i međunarodnog protivljenja;

F.     budući da je pravo na slobodu izražavanja utvrđeno člankom 41. Ustava Kambodže, a pravo na političku participaciju člankom 35. Ustava;

G.     budući da je pravo na slobodu mirnog okupljanja ugrađeno u Ustav Kambodže, u članak 20. Opće deklaracije o ljudskim pravima i u članak 21. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;

H.     budući da je pravo na sudjelovanje u vođenju javnih poslova ugrađeno u članak 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i budući da je pravo na slobodu udruživanja, zaštićeno člankom 22. tog Pakta, veoma važan dodatak i često prilika za takvu participaciju; budući da su transparentnost i odgovornost ključni elementi za funkcioniranje demokracije;

I.      budući da se očekuje da će zemlja nakon donošenja zakona izgubiti 600 – 700 milijuna USD vrijednosti razvojnih projekata godišnje; budući da bi se zakonom o udruživanju i nevladinim organizacijama uvela ograničenja za proračune, te bi tako bio ugrožen kapacitet međunarodnih nevladinih organizacija za vođenje isplativih projekata;

J.      budući da bi se nacrtom zakona o sindikatima kršilo pravo na organiziranje i da bi se strogo ograničavala prava neovisnih sindikata, uključujući i postojeće sindikate; budući da je nacrtom zakona utvrđen nerazumno visok prag u smislu minimalnog broja radnika koji se moraju udružiti za osnivanje sindikata (20 %); budući da nacrt zakona dužnosnicima Ministarstva rada daje neograničene ovlasti u pogledu odobravanja štrajkova i obustave registracije sindikata bez pouzdanih temelja i pravičnog postupka; budući da se nacrtom zakona domaćim radnicima uskraćuje pravo na sindikalno udruživanje, kao uvjet za vođenje sindikata postavlja pismenost, čime se diskriminiraju žene i osobe koje nisu državljani, da se zabranjuju kontakti s nevladinim organizacijama i određuju veoma niske i stoga nedjelotvorne kazne za poslodavce koji krše radno pravo;

K.     budući da od svibnja 2014., kada je održano savjetovanje u kojem su lokalne skupine za prava radnika pozvane da sudjeluju, kambodžanske vlasti nisu održale nikakva javna savjetovanja o naknadnim nacrtima zakona; budući da povremene medijske izjave vladinih dužnosnika upućuju na to da će zakon o sindikatima biti donesen tijekom 2015.;

L.     budući da je u Kambodži registrirano otprilike 5 000 nevladinih organizacija koje pružaju potporu na područjima kao što su ljudska prava, zdravstvo, civilno društvo i poljoprivreda;

M.    budući da je premijer Hun Sen 16. lipnja 2015. na sastanku s veleposlanikom EU-a za Kambodžu Jean-Françoisom Cautainom izjavio da je Nacionalna skupština namjeravala održati savjetovanje o nacrtu zakona o nevladinim organizacijama te je izrazio želju da se u to savjetovanje uključe civilno društvo i razvojni partneri;

1.      poziva Vladu Kambodže da povuče nacrt zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama;

2.      poziva Vladu Kambodže da prizna legitimnu i korisnu ulogu koju za doprinos općem gospodarskom i političkom razvoju Kambodže imaju civilno društvo, sindikati i politička oporba; podsjeća da je civilno društvo jedan od glavnih stupova razvoja svake zemlje; ističe da bi se zakonom o udruživanju i nevladinim organizacijama trebalo stvoriti takvo okruženje koje će civilnom društvu omogućiti da i dalje doprinosi razvoju Kambodže;

3.      poziva Vladu Kambodže da povuče nacrt zakona o sindikatima, da aktualni nacrt zakona dâ u javnost i da se savjetuje sa stručnjacima i članovima sindikata radi njegove revizije, u skladu s međunarodnim pravom i konvencijama Međunarodne organizacije rada, osobito Konvencijom o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (Konvencija br. 87) i Konvencijom o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (Konvencija br. 98), prije nego što ga ponovno dâ na razmatranje;

4.      podržava izjavu posebnog izvjestitelja UN-a prema kojoj „bi se to zakonodavstvo trebalo donositi samo na temelju obuhvatnog procesa participacije koji je dovoljno uključiv da zajamči predanost svih dionika njegovoj biti”;

5.      zahtijeva da se civilnom društvu i narodu Kambodže osigura dovoljno vremena za reviziju svakog zakonodavnog propisa i savjetovanje o njemu kako bi svojim izabranim predstavnicima mogli dati komentare prije glasovanje o tom propisu;

6.      ustrajan je u tomu da bi svaki nacrt zakonodavstva trebao biti u skladu s međunarodno priznatim slobodama govora, udruživanja i okupljanja koje se Kambodža ratifikacijom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravim obvezala pridržavati i da ne bi smio nepotrebno ograničavati mogućnost civilnog društva da djelotvorno i slobodno djeluje;

7.      potiče Vladu Kambodže da nastavi s jačanjem demokracije, vladavine prava i poštovanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobito slobode izražavanja i okupljanja;

8.      poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da podupre zahtjeve za povlačenje nacrta zakona o udruživanju i nevladinim organizacijama i nacrta zakona o sindikatima te da s Vladom Kambodže bez odgode pokrene to pitanje;

9.   nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, Tajništvu Zajednice naroda jugoistočne Azije, Vijeću UN-a za ljudska prava te Vladi i Nacionalnoj skupštini Kraljevine Kambodže.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti