Eljárás : 2015/2756(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0689/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0689/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 18.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0277

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 155kWORD 88k
8.7.2015
PE565.667v01-00}
PE565.669v01-00}
PE565.671v01-00}
PE565.673v01-00}
PE565.675v01-00}
PE565.676v01-00}
PE565.679v01-00} RC1
 
B8-0689/2015}
B8-0691/2015}
B8-0693/2015}
B8-0695/2015}
B8-0697/2015}
B8-0698/2015}
B8-0701/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8‑0689/2015)

EFDD (B8‑0691/2015)

ECR (B8‑0693/2015)

PPE (B8‑0695/2015)

GUE/NGL (B8‑0697/2015)

ALDE (B8‑0698/2015)

S&D (B8‑0701/2015)


Kambodzsa nem kormányzati szervezetekről és szakszervezetekről szóló törvénytervezeteiről (2015/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola a PPE képviselőcsoport nevében
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Kambodzsa nem kormányzati szervezetekről és szakszervezetekről szóló törvénytervezeteiről (2015/2756(RSP))  

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Kambodzsáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához fűződő jog kérdésével foglalkozó különleges ENSZ-előadó 2015. június 22-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2015. április 27-i, a Kambodzsáról szóló második időszaki jelentésről szóló záró észrevételeire,

–       tekintettel az ENSZ különleges előadójának a kambodzsai emberi jogi helyzetről szóló 2014. augusztus 15-i jelentésére,

–       tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) különféle egyezményeire, különösen az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló (87. sz.) és a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló (98. sz.) egyezményre;

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára;

–       tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti 1997. évi együttműködési megállapodásra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.     mivel Kambodzsa élénk civil társadalma – különösen a földtulajdoni jogokkal foglalkozó aktivisták, a szakszervezeti tagok, az újságírók és az ellenzéki pártok tagjai – fontos korrekciós szerepet tölt be;

B.     mivel 2015. június 5-én a kambodzsai kormány jóváhagyta az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezet; mivel a törvénytervezetet felülvizsgálat céljából 2015. június 16-án elküldték a kambodzsai nemzetgyűlésnek;

C.     mivel az Unió Kambodzsa legnagyobb partnere a fejlesztési támogatás tekintetében, a 2014–2020 közötti időszakra újonnan előirányzott 410 millió euróval; mivel az Unió támogat számos, a kambodzsai nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és más civil szervezetek által indított emberi jogi kezdeményezést, valamint megfigyelőként jelen volt több nemzeti és önkormányzati választáson, egyben támogatva is a választási folyamatot; mivel Kambodzsa nagymértékben függ a fejlesztési támogatástól;

D.     mivel a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához fűződő jog kérdésével foglalkozó különleges ENSZ-előadó kijelentette, hogy a kambodzsai civil társadalmat nem vonták be az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezet előkészítésébe;

E.     mivel több elismert nem kormányzati szervezet rámutatott arra, hogy az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezet olyan korábbi, később a belföldi és nemzetközi ellenállás miatt visszavont próbálkozásokat követ, melyek célja egy olyan törvény beiktatása volt, amely indokolatlanul korlátozza az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságát, és jogalapot teremt a politikailag nem kívánatos nem kormányzati szervezetek önkényes felszámolására vagy nyilvántartásba vételének megtagadására, ideértve azokat is, amelyek emberijog-védőket alkalmaznak;

F.     mivel a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot a kambodzsai alkotmány 41. cikke, a politikai részvételhez való jogot pedig 35. cikke rögzíti;

G.     mivel a békés gyülekezéshez fűződő szabadságjogot védi a kambodzsai alkotmány, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 20. cikke és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21. cikke;

H.     mivel a közügyekben való részvétel jogát a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 25. cikke rögzíti, és mivel az egyesülési szabadsághoz fűződő, az egyezségokmány 22. cikke által védelmezett jog az ilyen részvétel elengedhetetlen velejárója és gyakran kapuja; mivel az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapvető elemei a működő demokráciáknak;

I.      mivel az ország várhatóan évi 600-700 millió USD-t veszít a fejlesztési projektek terén, ha a törvényt elfogadják; mivel az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezet költségvetési korlátozásokat alkalmazna, ami veszélyeztetné a nemzetközi nem kormányzati szervek képességét arra, hogy költséghatékony projekteket vezényeljenek le;

J.      mivel a szakszervezetekre vonatkozó törvénytervezet sértené a szervezkedési jogot, és súlyosan korlátozná a független – többek között a már létező – szakszervezetek jogait; mivel a törvénytervezet indokolatlanul magas küszöbértéket ír elő azon munkavállalók száma tekintetében, akiknek csatlakozniuk kell ahhoz, hogy megalakuljon egy szakszervezet (20%); mivel a törvénytervezet széles körű jogokat biztosít a munkaügyi minisztérium tisztviselőinek a sztrájkok jóváhagyása, valamint a szakszervezetek nyilvántartásának felfüggesztése tekintetében, gyenge indokolással és megfelelő eljárás nélkül; mivel a törvénytervezet megvonja a háztartási alkalmazottaktól a szakszervezetbe való tömörülés jogát, a szakszervezeti vezetőknek előírja az írni-olvasni tudást, ezzel hátrányos megkülönböztetésnek téve ki a nőket és a külföldieket, megtiltja a nem kormányzati szervezetekkel folytatott kapcsolattartást, és a munkajogot megsértő munkáltatók számára rendkívül alacsony bírságokat állapít meg;

K.     mivel a 2014. májusi konzultáció óta, amelyre meghívták a helyi munkajogi csoportosulásokat is, a kambodzsai hatóságok nem tartottak nyilvános konzultációt a törvénytervezet későbbi verzióiról; mivel a kormányzati tisztviselők a médián keresztül többször bejelentették, hogy a szakszervezeti törvényt 2015-ben hatályba helyezik;

L.     mivel Kambodzsában mintegy 5000, az emberi jogok, az egészségügy, a civil társadalom és a mezőgazdaság területén segítséget nyújtó nem kormányzati szervezet van nyilvántartásba véve;

M.    mivel Hun Sen miniszterelnök 2015. június 16-án a Jean-François Cautain kambodzsai uniós nagykövettel folytatott találkozón kijelentette, hogy a nemzetgyűlés konzultációt tervez indítani a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó törvényről, és úgy nyilatkozott, hogy e konzultációba be kívánja vonni a civil társadalmat és a fejlesztési partnereket is;

1.      sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy vonja vissza az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezetet;

2.      sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy ismerje el a civil társadalom, a szakszervezetek és a politikai ellenzék legitim és hasznos szerepét, amellyel hozzájárul az ország átfogó gazdasági és politikai fejlődéséhez; emlékeztet arra, hogy a civil társadalom minden országban a fejlődés egyik fő pillére; hangsúlyozza, hogy az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénynek olyan környezetet kell teremtenie, amely lehetővé teszi a civil társadalomnak, hogy továbbra is hozzájáruljon Kambodzsa fejlődéséhez;

3.      felszólítja a kambodzsai kormányt, hogy vonja vissza a szakszervezetekre vonatkozó törvénytervezetet, tegye a nyilvánosság számára elérhetővé a jelenlegi változatot, és még a tervezet megvitatásra történő ismételt benyújtását megelőzően annak felülvizsgálata céljából konzultáljon szekértőkkel és szakszervezeti tagokkal, összhangban a nemzetközi joggal és az ILO-egyezményekkel, különösen az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló (87. sz.) és a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló (98. sz.) egyezménnyel;

4.      támogatja a különleges ENSZ-előadó nyilatkozatát, mely szerint „ilyen jogszabályt csak olyan átfogó részvételi folyamat révén szabad elfogadni, amely kellően széles körű annak biztosításához, hogy valamennyi érintett fél elkötelezett legyen annak tartalmát illetően”;

5.      kéri, hogy a civil társadalom és a kambodzsai emberek számára biztosítsanak elegendő időt a jogszabályok felülvizsgálatára és az azokkal kapcsolatos konzultációra, hogy még a jogszabályról lefolytatott szavazás előtt be tudják nyújtani észrevételeiket választott képviselőiknek;

6.      szorgalmazza, hogy minden jogszabálytervezet tartsa tiszteletben a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés nemzetközi szinten elismert szabadságát, melyek tiszteletben tartása mellett a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának ratifikálásával Kambodzsa is elkötelezte magát, valamint hogy egyik jogszabálytervezet se korlátozza indokolatlanul a civil társadalom képességét arra, hogy hatékonyan és szabadon működhessen;

7.      bátorítja a kambodzsai kormányt, hogy továbbra is erősítse a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogok és az alapvető szabadságok – különösen a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága – tiszteletben tartását;

8.      felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy támogassa az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvénytervezet és a szakszervezetekre vonatkozó törvénytervezet visszavonására irányuló felhívást, és haladéktalanul vitassa meg a kérdést Kambodzsa kormányával;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége titkárságának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint a Kambodzsai Királyság kormányának és nemzetgyűlésének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat