Procedura : 2015/2756(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0689/2015

Teksty złożone :

RC-B8-0689/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 18.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0277

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 159kWORD 88k
8.7.2015
PE565.667v01-00}
PE565.669v01-00}
PE565.671v01-00}
PE565.673v01-00}
PE565.675v01-00}
PE565.676v01-00}
PE565.679v01-00} RC1
 
B8-0689/2015}
B8-0691/2015}
B8-0693/2015}
B8-0695/2015}
B8-0697/2015}
B8-0698/2015}
B8-0701/2015} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

Verts/ALE (B8‑0689/2015)

EFDD (B8‑0691/2015)

ECR (B8‑0693/2015)

PPE (B8‑0695/2015)

GUE/NGL (B8‑0697/2015)

ALDE (B8‑0698/2015)

S&D (B8‑0701/2015)


w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o NGO i związkach zawodowych (2015/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola w imieniu grupy PPE
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o NGO i związkach zawodowych (2015/2756(RSP))  

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Kambodży,

–       uwzględniając oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się z dnia 22 czerwca 2015 r.,

–       uwzględniając uwagi podsumowujące Komisji Praw Człowieka ONZ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie drugiego sprawozdania okresowego z Kambodży,

–       uwzględniając sprawozdanie z dnia 15 sierpnia 2014 r. przedłożone przez specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży,

–       uwzględniając liczne konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), zwłaszcza Konwencję nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych i Konwencję nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–       uwzględniając umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży z 1997 r.,

–       uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że dynamiczne społeczeństwo obywatelskie Kambodży – zwłaszcza aktywiści zajmujący się kwestią prawa do ziemi, członkowie związków zawodowych, dziennikarze i członkowie partii opozycyjnej – odgrywa ważną rolę naprawczą,

B.     mając na uwadze, że w dniu 5 czerwca 2015 r. rząd Kambodży przyjął projekt ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych (LANGO); mając na uwadze, że projekt ustawy został przekazany Zgromadzeniu Narodowemu Kambodży w celu zaopiniowania w dniu 16 czerwca 2015 r.,

C.     mając na uwadze, że UE jest największym partnerem Kambodży jeśli chodzi o pomoc rozwojową: nowy przydział na ten cel w latach 2014-2020 wynosi 410 mln EUR; mając na uwadze, że UE wspiera szeroki wachlarz inicjatyw w zakresie praw człowieka realizowanych przez kambodżańskie organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także obserwowała wybory krajowe i samorządowe, zapewniając jednocześnie wsparcie podczas procesu wyborczego; mając na uwadze, że Kambodża w znacznym stopniu zależy od pomocy rozwojowej,

D.     mając na uwadze, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się stwierdził, że społeczeństwo obywatelskie Kambodży zostało wykluczone z procesu przygotowawczego LANGO,

E.     mając na uwadze, że niektóre znane NGO podkreślają, że LANGO jest następstwem wcześniejszych prób – później cofniętych w związku z krajowym i międzynarodowym protestem – wcielenia w życie ustawy, która nałoży nieuzasadnione ograniczenia na wolność zrzeszania się i wolność słowa i stworzy podstawę prawną do arbitralnego zamykania lub odmowy rejestracji politycznie źle widzianych NGO, w tym tych, które zatrudniają obrońców praw człowieka,

F.     mając na uwadze, że wolność słowa jest zapisana w art. 41 kambodżańskiej konstytucji, a w jej art. 35 prawo do udziału w życiu politycznym,

G.     mając na uwadze, że prawo do swobody pokojowych zgromadzeń zapisano w konstytucji Kambodży, w art. 20 Powszechnej deklaracji praw człowieka i w art. 21 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych,

H.     mając na uwadze, że prawo do udziału w prowadzeniu spraw publicznych zapisano w art. 25 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz mając na uwadze, że prawo do wolności zrzeszania się, chronione art. 22 tego paktu jest niezbędnym uzupełnieniem, a często drogą do takiego udziału; mając na uwadze, że jawność i odpowiedzialność to kluczowe elementy funkcjonującej demokracji,

I.      mając na uwadze, że oczekuje się iż kraj ten straci 600-700 mln USD w postaci projektów rozwojowych rocznie po przyjęciu tej ustawy; mając na uwadze, że LANGO narzuca ograniczenia budżetowe, które zagrożą zdolności międzynarodowych NGO do realizowania opłacalnych projektów,

J.      mając na uwadze, że projekt ustawy regulującej związki zawodowe naruszy prawo do organizowania się i poważnie ograniczy prawa niezależnych związków zawodowych, w tym związków już istniejących; mając na uwadze, że projekt ustawy określa zbyt wysoki próg minimalny dotyczący liczby pracowników, którzy muszą przystąpić do związku, aby można go było założyć (20%); mając na uwadze, że projekt ustawy daje szerokie uprawnienia urzędnikom ministerstwa pracy jeśli chodzi o wydawanie zgody na strajk i zawieszenie rejestracji związku w oparciu o wątłe argumenty i bez sprawiedliwości proceduralnej; mając na uwadze, że projekt ustawy wyklucza pracowników domowych z prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, narzuca przywódcom związkowym wymogi w zakresie umiejętności czytania i pisania, które powodują dyskryminację kobiet i cudzoziemców, zakazuje kontaktów z NGO i wyznacza bezskutecznie niskie kary dla pracodawców, którzy łamią prawo pracy;

K.     mając na uwadze, że od konsultacji z maja 2014 r., w których brały udział na zaproszenie lokalne grupy broniące praw pracowniczych, kambodżańskie władze nie odbyły żadnych publicznych konsultacji w sprawie kolejnych wersji ustawy; mając na uwadze, że okresowe ogłoszenia w mediach zamieszczane przez urzędników państwowych wskazują na to, że ustawa o związkach zawodowych wejdzie w życie w 2015 r.,

L.     mając na uwadze, że w Kambodży zarejestrowanych jest około 5 tys. NGO, które świadczą pomoc w dziedzinach takich jak prawa człowieka, opieka zdrowotna, społeczeństwo obywatelskie i rolnictwo,

M.    majac na uwadze, że w dniu 16 czerwca 2015 r. premier Hun Sen oświadczył na spotkaniu z ambasadorem z ramienia UE do Kambodży Jeanem-François Cautainem, że Zgromadzenie Narodowe planuje przeprowadzić konsultacje w sprawie projektu ustawy o NGO oraz wyraził swe życzenie, aby do tych konsultacji włączono społeczeństwo obywatelskie i partnerów na rzecz rozwoju,

1.      wzywa rząd Kambodży do wycofania projektu LANGO;

2.      apeluje do rządu Kambodży, by uznał uprawnioną i pożyteczną rolę, jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i opozycja polityczna, przyczyniając się do ogólnego rozwoju gospodarczego i politycznego Kambodży; przypomina, że społeczeństwo obywatelskie to jeden z głównych filarów rozwoju każdego kraju; podkreśla, że ustawa o stowarzyszeniach i NGO powinna stwarzać sprzyjające warunki, aby społeczeństwo obywatelskie nadal mogło wnosić wkład w rozwój Kambodży;

3.      wzywa rząd Kambodży do wycofania projektu ustawy regulującej związki zawodowe, do publicznego ujawnienia bieżącego projektu i konsultacji z ekspertami i członkami związków zawodowych z myślą o jego rewizji, zgodnie z prawem międzynarodowym i konwencjami MOP, zwłaszcza Konwencją nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych i Konwencją nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, zanim projekt zostanie ponownie przedłożony do rozpatrzenia;

4.      popiera oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ONZ, że takie przepisy powinny być przyjmowane tylko w ramach szeroko zakrojonego procesu partycypacyjnego, który jest na tyle szeroki, że zapewnia, iż wszystkie zainteresowane strony biorą odpowiedzialność za ich treść;

5.      apeluje, aby społeczeństwo obywatelskie i ludność Kambodży miała wystarczającą ilość czasu na przegląd i konsultacje w sprawie wszelkich przepisów oraz aby mieli możliwość zgłaszania uwag swym wybranym przedstawicielom zanim przepisy zostaną poddane pod głosowanie;

6.      apeluje, aby każdy projekt ustawodawstwa respektował uznawane międzynarodowo wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzenia, do których przestrzegania Kambodża zobowiązała się dzięki ratyfikacji Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, oraz nie powinien nakładać nieuzasadnionych ograniczeń na zdolność społeczeństwa obywatelskiego do skutecznego i swobodnego działania;

7.      zachęca rząd Kambodży do dalszego umacniania demokracji, praworządności, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności wolności słowa i zgromadzeń;

8.      wzywa wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącą Komisji do wsparcia apelu o wycofanie projektu LANGO i projektu ustawy regulującej związki zawodowe oraz do niezwłocznego poruszenia tej kwestii z rządem Kambodży;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, sekretariatowi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Radzie Praw Człowieka ONZ, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Królestwa Kambodży.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności