Procedură : 2015/2756(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0689/2015

Texte depuse :

RC-B8-0689/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Voturi :

PV 09/07/2015 - 18.1

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0277

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 153kWORD 89k
8.7.2015
PE565.667v01-00}
PE565.669v01-00}
PE565.671v01-00}
PE565.673v01-00}
PE565.675v01-00}
PE565.676v01-00}
PE565.679v01-00} RC1
 
B8-0689/2015}
B8-0691/2015}
B8-0693/2015}
B8-0695/2015}
B8-0697/2015}
B8-0698/2015}
B8-0701/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8‑0689/2015)

EFDD (B8‑0691/2015)

ECR (B8‑0693/2015)

PPE (B8‑0695/2015)

GUE/NGL (B8‑0697/2015)

ALDE (B8‑0698/2015)

S&D (B8‑0701/2015)


referitoare la proiectele legislative din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (2015/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola în numele Grupului PPE
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectele legislative din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (2015/2756(RSP))  

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia,

–       având în vedere declarația din 22 iunie 2015 a Raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere,

–       având în vedere observațiile finale din 27 aprilie 2015 ale Comitetului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU cu privire la al doilea raport periodic prezentat de Cambodgia,

–       având în vedere raportul din 15 august 2014 al Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Cambodgia,

–       având în vedere diferitele convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în special Convenția nr. 87 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și Convenția nr. 98 asupra dreptului de organizare și de negociere colectivă,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–       având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia din 1997,

–       având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât societatea civilă dinamică din Cambodgia, în special activiștii care se ocupă de problemele legate de drepturile de proprietate asupra terenurilor, membri ai sindicatelor, jurnaliști și membri ai partidelor din opoziție, joacă un important rol de corecție,

B.     întrucât, la 5 iunie 2015, guvernul Cambodgiei a aprobat proiectul de lege privind asociațiile și organizațiile neguvernamentale (LANGO), iar la 16 iunie 2015 acesta a fost trimis spre examinare Adunării Naționale din Cambodgia;

C.     întrucât UE este cel mai important partener al Cambodgiei în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, cu o nouă alocare în valoare de 410 milioane EUR pentru perioada 2014-2020; întrucât UE susține o gamă largă de inițiative din domeniul drepturilor omului puse în practică de ONG-uri și de alte organizații ale societății civile din Cambodgia și a observat, de asemenea, alegerile de la nivel național și de la nivelul comunelor, oferind, totodată, sprijin pentru desfășurarea procesului electoral; întrucât Cambodgia depinde, în mare măsură, de asistența pentru dezvoltare;

D.     întrucât Raportorul special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere a declarat că societatea civilă din Cambodgia a fost exclusă din procesul de elaborare a LANGO;

E.     întrucât mai multe ONG-uri de renume au semnalat că LANGO urmează calea deschisă de încercările anterioare – retrase ulterior, ca răspuns la opoziția la nivel intern și internațional – de adoptare a unei legi prin care să se impună restricții nejustificate asupra dreptului la libertatea de asociere și de exprimare și s-ar crea temeiul juridic necesar pentru a se închide în mod arbitrar acele ONG-uri defavorizate din punct de vedere politic sau a se refuza înființarea acestora, inclusiv a celor printre ai căror angajați se numără apărători ai drepturilor omului;

F.     întrucât dreptul la liberă exprimare este prevăzut la articolul 41 din constituția Cambodgiei, iar dreptul de participare la viața politică este prevăzut la articolul 35 din constituția Cambodgiei;

G.     întrucât dreptul la libertatea de întrunire pașnică este consacrat în constituția Cambodgiei, la articolul 20 din Declarația universală a drepturilor omului și la articolul 21 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;

H.     întrucât dreptul de a participa la gestionarea afacerilor publice este consacrat la articolul 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, iar dreptul la libertatea de asociere, apărat de articolul 22 al pactului, este o contribuție esențială și, adesea, o cale de acces către o astfel de participare; întrucât transparența și responsabilitatea sunt elemente esențiale ale unei democrații funcționale;

I.      întrucât se preconizează că această țară va pierde anual între 600 și 700 milioane USD în proiecte de dezvoltare odată ce legea va fi adoptată; întrucât LANGO ar determina restricții bugetare, ceea ar pune în pericol capacitatea ONG-urilor internaționale de a desfășura anumite proiecte eficiente din punctul de vedere al costurilor;

J.      întrucât proiectul de lege privind sindicatele ar încălca dreptul de organizare și ar limita în mod drastic drepturile sindicatelor independente, inclusiv drepturile sindicatelor existente; întrucât proiectul de lege stabilește un prag minim nejustificat de ridicat în ceea ce privește numărul lucrătorilor care trebuie să adere la un sindicat pentru ca acesta să se poată constitui (20 %); întrucât proiectul de lege acordă competențe mult prea mari unor funcționari din ministerul muncii din Cambodgia în ceea ce privește autorizarea grevelor și suspendarea înființării unui sindicat pe motive neîntemeiate și în lipsa unui proces echitabil; întrucât proiectul de lege nu acordă lucrătorilor casnici dreptul de a se constitui în sindicate și impune cerințe în materie de alfabetizare pentru liderii de sindicat care reprezintă o discriminare la adresa femeilor și a cetățenilor străini, interzice contactele cu ONG-urile și impune angajatorilor care încalcă legislația muncii amenzi atât de mici, încât sunt ineficiente;

K.     întrucât, de la consultarea din mai 2014, la care au fost invitate să participe grupurile pentru drepturile lucrătorilor de la nivel local, autoritățile cambodgiene nu au mai organizat nicio consultare publică cu privire la versiunile ulterioare ale proiectului de lege; întrucât oficialii din guvern au indicat în comunicările lor periodice către mass-media că legea privind sindicatele va fi promulgată în 2015;

L.     întrucât în Cambodgia există circa 5 000 de organizații neguvernamentale prin care se acordă asistență în domenii precum drepturile omului, sănătate, societatea civilă și agricultură;

M.    întrucât prim-ministrul cambodgian, Hun Sen, a declarat în cadrul unei întâlniri cu reprezentantul UE în Cambodgia, Jean-Francois Cautain, care a avut loc la 16 iunie 2015, că Adunarea Națională intenționează să organizeze o consultare cu privire la proiectul de lege referitor la ONG-uri și și-a manifestat dorința de a include societatea civilă și partenerii pentru dezvoltare în procesul de consultare;

1.      îndeamnă guvernul Cambodgiei să retragă proiectul de lege privind asociațiile și organizațiile neguvernamentale;

2.      îndeamnă guvernul din Cambodgia să recunoască rolul legitim și util jucat de societatea civilă, sindicate și opoziția politică în ceea ce privește contribuția la dezvoltarea economică și politică generală a Cambodgiei; reamintește faptul că societatea civilă este unul dintre principalii piloni ai dezvoltării oricărei țări; subliniază faptul că legea privind asociațiile și ONG-urile ar trebui să creeze un mediu favorabil pentru ca societatea civilă să contribuie în continuare la dezvoltarea Cambodgiei;

3.      invită guvernul din Cambodgia să retragă proiectul de lege privind sindicatele, să facă public proiectul de lege actual și să se consulte cu experți și cu membri ai sindicatelor în scopul de a-l revizui, în conformitate cu dreptul internațional și cu convențiile OIM, în special cu Convenția nr. 87 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și cu Convenția nr. 98 asupra dreptului de organizare și de negociere colectivă, înainte de a-l prezenta din nou spre examinare;

4.      Aprobă declarația Raportorului special al ONU, potrivit căreia „[a]ceste acte legislative ar trebui să fie adoptate numai prin intermediul unui amplu proces participativ, care să fie suficient de cuprinzător pentru a se asigura că toate părțile interesate sunt angajate față de fondul acestuia”;

5.      solicită să se acorde societății civile și populației Cambodgiei suficient timp pentru analiză și consultări cu privire la orice act legislativ, astfel încât acestea să își poată transmite ulterior comentariile reprezentanților lor aleși înainte de votarea actului legislativ;

6.      solicită ca toate proiectele legislative să respecte principiile libertății de exprimare, de asociere și de întrunire, recunoscute la nivel internațional, pe care Cambodgia s-a angajat să le respecte prin ratificarea Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, și să nu limiteze în mod nejustificat capacitatea societății civile de a acționa cu eficacitate și în libertate;

7.      încurajează guvernul Cambodgiei să consolideze în continuare democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special a libertății de exprimare și de întrunire;

8.      solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să sprijine apelul de a retrage proiectul de lege privind asociațiile și ONG-urile și proiectul de lege privind sindicatele și să abordeze fără întârziere această chestiune cu guvernul din Cambodgia;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Secretariatului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, guvernului și Adunării Naționale ale Regatului Cambodgia.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate