Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0689/2015Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0689/2015

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o kambodžských návrhoch zákonov o mimovládnych organizáciách a odborových zväzoch

8.7.2015 - (2015/2756(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B8‑0689/2015)
EFDD (B8‑0691/2015)
ECR (B8‑0693/2015)
PPE (B8‑0695/2015)
GUE/NGL (B8‑0697/2015)
ALDE (B8‑0698/2015)
S&D (B8‑0701/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v mene skupiny EFDD

Postup : 2015/2756(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0689/2015
Predkladané texty :
RC-B8-0689/2015
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o kambodžských návrhoch zákonov o mimovládnych organizáciách a odborových zväzoch

(2015/2756(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

–       so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN o právach na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, z 22. júna 2015,

–       so zreteľom na záverečné postrehy Výboru OSN pre ľudské práva o druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27.apríla 2015,

–       so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na rozličné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), najmä na Dohovor o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa (č. 87) a Dohovor o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98),

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–       so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–       so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.     keďže kambodžská energická občianska spoločnosť – najmä aktivisti pracujúcich na témach súvisiacich s vlastníctvom pôdy, členovia odborových zväzov a členovia opozičných strán - mali dôležitú korekčnú úlohu;

B.     keďže vláda Kambodže 5. júna 2015 schválila návrh zákona o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO - Law on Associations and Non-Governmental Organisations); keďže 16. júna 2015 sa návrh zákona poslal Národnému zhromaždeniu Kambodže na preskúmanie;

C.     keďže EÚ predstavuje pre Kambodžu najväčšieho partnera z hľadiska rozvojovej pomoci, na ktorú sa na obdobie rokov 2014 – 2020 vyčlenilo 410 miliónov EUR; keďže EÚ podporuje veľké množstvo iniciatív zameraných na dodržiavanie ľudských práv, ktoré realizujú kambodžské mimovládne organizácie a ďalšie organizácie občianskej spoločnosť, pričom vyslala pozorovateľov na celoštátne a komunálne voľby a poskytovala pomoc volebnému procesu; keďže Kambodža je veľmi závislá od rozvojovej pomoci;

D.     keďže osobitný spravodajca OSN o právach na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania uviedol, že občianska spoločnosť v Kambodži bola vylúčená z procesu prípravy zákona LANGO;

E.     keďže niekoľko známych mimovládnych organizácií poukázalo na to, že zákon LANGO nasleduje po predchádzajúcich pokusoch o schválenie zákona, ktorým by sa bezdôvodne obmedzili práva na slobodu združovania a prejavu a ktorým by sa vytvorili právne dôvody na svojvoľné zatváranie alebo na odmietnutie registrovania mimovládnych organizácií, ktoré sú v politickej nemilosti, vrátane organizácií zamestnávajúcich obhajcov ľudských práv, pričom tieto pokusy na základe domácej a medzinárodnej opozície boli stiahnuté;

F.     keďže právo na slobodu prejavu je zakotvené v článku 41 kambodžskej ústavy a právo na politickú účasť v jej článku 35;

G.     keďže právo na pokojné zhromažďovanie je zakotvené v kambodžskej ústave, v článku 20 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 21 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

H.     keďže právo podieľať sa na riadení verejných vecí je zakotvené v článku 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a keďže právo na slobodu združovania, chránené článkom 22 tohto paktu, je veľmi dôležitým doplnkom a často aj vstupnou bránou na túto účasť; keďže transparentnosť a zodpovednosť sú podstatnými prvkami fungujúcej demokracie;

I.      keďže sa očakáva, že krajina by schválením zákona mohla stratiť 600 - 700 miliónov USD ročne v rozvojových projektoch; keďže zákon LANGO by kládol obmedzenia na rozpočet, čo by ohrozilo schopnosť medzinárodných mimovládnych organizácií, aby riadili nákladovo efektívne projekty;

J.      keďže návrh zákona, ktorým sa upravuje postavenie odborových zväzov, by porušoval právo organizovať sa a vážne by obmedzil práva nezávislých odborových zväzov, ako aj práva existujúcich zväzov; keďže návrh zákona stanovuje nezmyselne vysokú minimálnu hranicu počtu pracovníkov, ktorí sa musia stať členmi ešte pred vytvorením odborovej organizácie (20 %); keďže návrh zákona poskytuje úradníkom ministerstva práce rozsiahle právomoci, čo sa týka schvaľovania štrajkov a pozastavenia registrácie odborového zväzu zo chabých dôvodov a bez riadneho procesu; keďže návrh zákona vylučuje domácich pracovníkov z práva vstupovať do odborov, na vodcov odborových zväzov kladie požiadavky na gramotnosť, ktoré diskriminujú ženy alebo cudzincov, zakazuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a určuje neúčinne nízke pokuty pre zamestnávateľov, ktorí porušujú pracovné právo;

K.     keďže od konzultácie v máji roku 2014, na ktorú neboli prizvané skupiny aktívne v oblasti pracovných práv, kambodžské orgány nezorganizovali nijaké verejné konzultácie o ďalších návrhoch zákona; keďže pravidelné mediálne vyhlásenia vládnych predstaviteľov naznačovali, že zákon odborových zväzoch sa prijme v roku 2015;

L.     keďže v Kambodži je registrovaných približne 5 000 mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú pomoc v oblastiach, ako sú dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť, občianska spoločnosť a poľnohospodárstvo;

M.    keďže premiér Hun Sen na stretnutí s veľvyslancom EÚ v Kambodži Jeanom-Françoisom Cautainom 16. júna 2015 uviedol, že Národné zhromaždenie plánuje uskutočniť konzultácie o návrhu zákona o mimovládnych organizáciách, a vyjadril želanie, aby sa do konzultácií zapojili zástupcovia občianskej spoločnosti a rozvojoví partneri;

1.      naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby stiahla návrh zákona LANGO;

2.      naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby uznala legitímnu a užitočnú úlohu občianskej spoločnosti, odborových zväzov a politickej opozície a ich príspevok do celkového hospodárskeho a politického rozvoja Kambodže; pripomína, že občianska spoločnosť je jedným z hlavných pilierov rozvoja každej krajiny; zdôrazňuje, že zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách by mal vytvoriť priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť, aby mohla ďalej prispievať do rozvoja Kambodže;

3.      vyzýva vládu Kambodže, aby stiahla návrh zákona upravujúceho činnosť odborových zväzov, aby zverejnila súčasný návrh a konzultovala s odborníkmi a členmi odborových zväzov o jeho revízii, a to v súlade s medzinárodným právom a dohovormi MOP, najmä o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa (č. 87) a o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98), skôr ako znovu predloží návrh na posúdenie;

4.      podporuje vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN, že takýto zákon by sa mal prijať iba v rámci komplexného participatívneho procesu, ktorý je dostatočne inkluzívny na to, aby sa zabezpečilo, že všetky zainteresované subjekty sú presvedčené o jeho správnosti;

5.      žiada, aby boli občianska spoločnosť a kambodžský ľud dostali dostatok času na preskúmanie a konzultácie o všetkých právnych predpisov, aby mohli predkladať pripomienky svojim voleným zástupcom pred hlasovaním o právnych predpisoch;

6.      naliehavo vyzýva, aby všetky návrhy právnych predpisov dodržiavali medzinárodne uznávané slobody prejavu, združovania a zhromažďovania, ktoré sa Kambodža zaviazala dodržiavať ratifikáciou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a nemali by ukladať zbytočné obmedzenia na schopnosť občianskej spoločnosti pracovať efektívne a slobodne;

7.      nabáda vládu Kambodže, aby ďalej posilňovala demokraciu, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, najmä slobody prejavu a zhromažďovania;

8.      vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podporila požiadavku na stiahnutie návrhu zákona LANGO a návrhu zákona upravujúceho činnosť odborových zväzov a aby túto otázku bezodkladne prerokovala s vládou Kambodže;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, sekretariátu Združenia národov juhovýchodnej Ázie, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodžského kráľovstva.