Predlog skupne resolucije - RC-B8-0689/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0689/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o kamboških osnutkih zakonov za nevladne organizacije in sindikate

8.7.2015 - (2015/2756(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8‑0689/2015)
EFDD (B8‑0691/2015)
ECR (B8‑0693/2015)
PPE (B8‑0695/2015)
GUE/NGL (B8‑0697/2015)
ALDE (B8‑0698/2015)
S&D (B8‑0701/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Roberta Metsola v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2756(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0689/2015
Predložena besedila :
RC-B8-0689/2015
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o kamboških osnutkih zakonov za nevladne organizacije in sindikate

(2015/2756(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kambodži,

–       ob upoštevanju izjave posebnega poročevalca ZN za pravico do svobodnega mirnega zbiranja in združevanja,

–       ob upoštevanju sklepnih ugotovitev Odbora ZN za človekove pravice z dne 27. aprila 2015 o drugem rednem poročilu o Kambodži,

–       ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca ZN z dne 15. avgusta 2014 o stanju človekovih pravic v Kambodži,

–       ob upoštevanju raznih konvencij Mednarodne organizacije dela, zlasti o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (št. 87) in o uporabi načela o pravici do organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98),

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Kambodžo iz leta 1997,

–       ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker ima dinamična kamboška civilna družba pomembno korektivno vlogo – zlasti aktivisti, ki se ukvarjajo z zadevami o zemljiških pravicah, pa tudi sindikalisti, novinarji in člani opozicijske stranke;

B.     ker je kamboška vlada 5. junija 2015 odobrila osnutek zakona o združevanju in nevladnih organizacijah (LANGO); ker je bil osnutek zakona 16. junija 2015 poslan v obravnavo kamboški narodni skupščini;

C.     ker je EU največja partnerica Kambodže v smislu razvojne pomoči in je za obdobje 2014–2020 odobrena nova dodelitev sredstev v višini 410 milijonov EUR; ker EU podpira vrsto pobud kamboških nevladnih organizacij in drugih organizacij civilne družbe na področju človekovih pravic in je tudi opazovala državne in občinske volitve ter je zagotavljala podporo volilnemu procesu; ker je Kambodža močno odvisna od razvojne pomoči;

D.     ker je poročevalec ZN za pravico do svobodnega mirnega zbiranja in združevanja izjavil, da je bila kamboška civilna družba izključena iz procesa priprave zakona o združevanju in nevladnih organizacijah;

E.     ker so številne ugledne nevladne organizacije opozorile, da ima ta zakon enak namen kot prejšnji poskusi, ki so bili kasneje umaknjeni zaradi domačega in mednarodnega nasprotovanja, da naj se namreč uveljavi zakon, ki bi neupravičeno omejil pravico do svobode združevanja in izražanja ter ustvaril pravno podlago za samovoljno zapiranje ali zavrnitev registracije politično nezaželenih nevladnih organizacij, tudi tistih, ki zaposlujejo zagovornike človekovih pravic;

F.     ker je pravica do svobode izražanja določena v členu 41, pravica do politične udeležba pa v členu 35 kamboške ustave;

G.     ker je pravica do mirnega zbiranja zapisana v kamboški ustavi, v členu 20 Splošne deklaracije o človekovih pravicah in členu 21 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

H.     ker je pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev zapisana v členu 25 Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah in ker je pravica do svobode združevanja, ki jo zagotavlja člen 22 tega pakta, nepogrešljiv dejavnik in pogosto vstopna točka za takšno sodelovanje; ker sta preglednost in odgovornost bistvena elementa delujoče demokracije;

I.      ker naj bi država po sprejetju zakona izgubila razvojne projekte v vrednosti 600–700 milijonov USD letno; ker bi zakon o združevanju in nevladnih organizacijah omejil vire, kar bi ogrozilo zmožnost mednarodnih nevladnih organizacij za vodenje stroškovno učinkovitih projektov;

J.      ker bi zakonodajni predlog o sindikatih kršil pravico do organiziranja in resno omejil pravice neodvisnih sindikatov, tudi že obstoječih; ker osnutek zakona kot pogoj za ustanovitev sindikata določa nerazumno visok prag števila včlanjenih delavcev (20 %); ker osnutek zakona daje uradnikom ministrstva za delo preširoka pooblastila glede odobritve stavk in začasnega preklica registracije sindikatov na podlagi izmišljenih razlogov in brez dolžnega pravnega postopanja; ker osnutek zakona izključuje delavce v gospodinjstvu iz pravice do združevanja v sindikate, za sindikalne voditelje določa pogoj pismenosti, kar diskriminira ženske in tujce, prepoveduje stike z nevladnimi organizacijami in predpisuje tako nizke kazni za delodajalce, ki kršijo delovno zakonodajo, da so brez učinka;

K.     ker kamboške oblasti od maja 2014, ko so lokalne skupine, ki se zavzemajo za pravice delavcev, povabili k sodelovanju, niso več organizirale javnih posvetov o poznejših osnutkih zakona; ker je bilo v rednih sporočilih za javnost objavljeno , da bo zakon o sindikatih sprejet v letu 2015;

L.     ker je v Kambodži registriranih okrog 5000 nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč na področjih, kot so človekove pravice, zdravstveno varstvo, civilna družba in kmetijstvo;

M.    ker je predsednik vlade Hun Sen 16. junija 2015 na srečanju z veleposlanikom EU v Kambodži Jean-Françoisom Cautainom zagotovil, da namerava narodna skupščina izvesti posvetovanje o osnutku zakona o nevladnih organizacijah, in izrazil željo, da v bi posvetovanje vključili civilno družbo in razvojne partnerje;

1.      poziva kamboško vlado, naj umakne osnutek zakona o združevanju in nevladnih organizacijah;

2.      spodbuja kamboško vlado, naj prizna legitimno in koristno vlogo civilne družbe, sindikatov in politične opozicije pri zagotavljanju splošnega gospodarskega in političnega razvoja države; opozarja, da je civilna družba eden glavnih stebrov razvoja vsake države; poudarja, da bi moral zakon o združevanju in nevladnih organizacijah ustvariti ugodno okolje, v katerem bo civilna družba lahko še naprej prispevala k razvoju Kambodže;

3.      poziva kamboško vlado, naj umakne osnutek zakona o sindikatih, objavi sedanji osnutek in se zaradi revizije v skladu z mednarodnim pravom in konvencijami Mednarodne organizacije dela, zlasti o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (št. 87) in o uporabi načela o pravici do organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98), posvetuje s strokovnjaki in člani sindikatov, preden bo osnutek ponovno predložila v presojo;

4.      podpira izjavo posebnega poročevalca ZN, da naj bi tovrstno zakonodajo sprejeli le v okviru celovitega participativnega procesa, ki bo dovolj vključujoč in bo zagotavljal, da bodo vsi deležniki zavezani njegovi vsebini;

5.      poziva, naj se civilni družbi in kamboškemu ljudstvu zagotovi dovolj časa za pregled zakonodaje in za ustrezno posvetovanje, da bodo lahko svojim izvoljenim predstavnikom posredovali pripombe pred glasovanjem o zakonu;

6.      opominja, da bi bilo treba pri vsakem zakonodajnem predlogu spoštovati mednarodno priznano svobodo govora, zbiranja in združevanja, ki se jo je Kambodža zavezala spoštovati z ratifikacijo Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, in ne bi smeli neupravičeno omejevati zmožnosti civilne družbe, da deluje učinkovito in svobodno;

7.      poziva vlado Kambodže, naj še naprej krepi demokracijo, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti svobode izražanja in združevanja;

8.      poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj podpre poziv za umik osnutka zakona o združevanju in nevladnih organizacijah in osnutka zakona o sindikatih in naj na to zadevo čimprej opozori kamboško vlado;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, sekretariatu Združenja držav jugovzhodne Azije, Svetu ZN za človekove pravice ter vladi in narodni skupščini Kraljevine Kambodže.