Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0690/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0690/2015

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma

8.7.2015 - (2015/2757(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
Verts/ALE (B8‑0690/2015)
EFDD (B8‑0692/2015)
ECR (B8‑0694/2015)
PPE (B8‑0696/2015)
GUE/NGL (B8‑0699/2015)
ALDE (B8‑0700/2015)
S&D (B8‑0702/2015)

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Procedure : 2015/2757(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0690/2015
Indgivne tekster :
RC-B8-0690/2015
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma

(2015/2757(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo, særlig beslutningen af 12. september 2013[1], og beslutningen herom fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

–   der henviser til erklæringerne fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig erklæringen af 21. januar 2015,

–   der henviser til erklæringerne fra EU’s delegation til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet, navnlig erklæringen af 11. februar 2015,

–   der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 19. januar 2015 om Den Demokratiske Republik Congo,

–   der henviser til erklæringen af 22. januar 2015 fra de internationale udsendinge for De Store Søers Område om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–   der henviser til den fælles pressemeddelelse af 12. februar 2015 fra Den Afrikanske Unions (AU's) særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere og AU's særlige rapportør om fængsler og forholdene i tilbageholdelsescentre i Afrika om menneskerettighedssituationen efter begivenhederne i forbindelse med ændring af valgloven i Den Demokratiske Republik Congo,

–   der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i juni 2000,

–   der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU's retningslinjer for menneskerettigheder vedrørende ytringsfrihed online og offline,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–   der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder, som blev ratificeret af Den Demokratiske Republik Congo i 1982,

–   der henviser til forfatningen for Den Demokratiske Republik Congo, særlig artikel 22, 23, 24 og 25,

–   der henviser til appellen "Free Filimbi Activists", der blev iværksat af over 200 menneskerettighedsgrupper den 15. juni 2015,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A. der henviser til, at der mellem den 19. og 21. januar 2015 brød landsdækkende demonstrationer ud over et forslag til valglov, der ville have muliggjort en forlængelse af præsidentens valgperiode i strid med forfatningens bestemmelser og samtidig ville have krævet, at der skulle gennemføres en potentielt meget langvarig folketælling inden afholdelsen af nationale valg;

B.  der henviser til, at der ifølge myndighederne døde 27 mennesker under demonstrationerne, mens andre kilder angiver 42 dødsfald, og der henviser til, at 350 personer blev anholdt, hvoraf nogle stadig er fængslet uden rettergang eller er bortført med magt;

C. der henviser til, at regeringen under demonstrationerne i januar 2015 lukkede for internettet og mobile SMS-tjenester;

D. der henviser til, at valgloven, som parlamentet vedtog, i sidste ende ikke omfattede den kontroversielle bestemmelse;

E.  der henviser til, at myndighederne, så snart demonstationerne begyndte, indledte et overgreb mod menneskerettighedsaktivister og oppositionspolitikere, der havde demonstreret fredeligt mod bestemmelsen, herunder Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko og Cyrille Dowe, der stadig er tilbageholdt for, hvad der synes at være politisk motiverede årsager;

F.  der henviser til, at den nationale efterretningstjeneste i Den Demokratiske Republik Congo (ANR) den 15. marts 2015 arresterede eller tilbageholdt mere end 30 personer uden sigtelse under lanceringen af den prodemokratiske ungdomsbevægelse Filimbi, herunder internationale deltagere og aktivister fra DRC, musikere, erhvervsfolk og journalister;

G. der henviser til, at de fleste aktivister og tilhængere blev løsladt og udlændinge udvist fra landet, men at Yves Makwambala og Fred Bauma fortsat tilbageholdes i Malaka-fængslet i Kinshasa og er tiltalt for at tilhøre en sammenslutning, der er dannet med henblik på at angribe mennesker og ejendom, deltage i en sammensværgelse mod statsoverhovedet og forsøge på enten at ødelægge eller ændre den 'forfatningsmæssige ordning" og tilskynde folk til at bruge våben mod statsmyndighederne; der henviser til, at myndighederne også har anklaget Fred Bauma for at forstyrre freden og Yves Makwambala for offentligt at fornærme statsoverhovedet, men at de gjorde brug af deres ytringsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed;

H. der henviser til, at Filimbi blev oprettet som en platform for at tilskynde unge fra DRC til at udføre civile opgaver på en fredelig og ansvarlig måde;

I.   der henviser til, at myndighederne i Goma (i det østlige DRC) i marts og april anholdt og senere løslod mindst 15 aktivister fra ungdomsbevægelsen LUCHA, som demonstrerede fredeligt for at kræve løsladelse af deres kolleger, der tilbageholdes i Kinshasa; der henviser til, at fire af disse aktivister er anklaget for ulydighed mod de offentlige myndigheder;

J.   der henviser til, at nationalforsamlingen i DRC den 27. marts 2015 iværksatte en parlamentarisk oplysningsmission for at indsamle oplysninger og rapportere om anholdelser;   der henviser til, at denne mission i sin rapport konkluderede, at der ikke var beviser for, at Filimbis ledere og deltagere havde været indblandet i eller havde planlagt terroristiske eller andre voldelige forbrydelser, og opfordrede til en politisk løsning med henblik på, at de øjeblikkeligt kunne løslades;

K. der henviser til, at 14 internationale organisationer og 220 menneskerettighedsorganisationer fra DRC den 15. juni 2015 opfordrede til omgående og betingelsesløs løsladelse af de to aktivister;

L.  der henviser til, at der i denne forbindelse blev opdaget en massegrav med formentlig 421 lig i Maluku, ca. 80 km fra det centrale Kihshasa;

M. der henviser til, at justitsministeren for nylig erkendte, at retssystemet i DRC er forbundet med mange problemer, herunder klientelisme, indflydelse, misbrug, korruption, straffrihed og ulighed i retsafgørelser;

N. der henviser til, at pressefriheden er begrænset af trusler mod og angreb på journalister, og at mange medier er blevet ulovligt lukket eller censureret;

O. der henviser til, at det næste nationale valg er planlagt til november 2016 med en svær dagsorden med hensyn til tilrettelæggelse og finansiering;

P.  der henviser til, at civilsamfundet spillede en vigtig rolle i DRC i forbindelse med den politiske overgang i 2003, valgene i 2006 og 2011, revisionen af minedriftskontrakter, suspensionen af DRC fra gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien i 2013, udarbejdelsen af valgloven i 2013 og af lovgivningen til bekæmpelse af seksuel vold;

Q. der henviser til, at regeringens reaktion på civilsamfundets engagement er et forsøg på at behandle aktivister og interesseorganisationer lige som den politiske opposition med henblik på at undergrave dem;

R.  der henviser til, at EU i juni 2014 sendte en opfølgende valgobservationsmission, som fremhævede behovet for at sikre en ajourføring af afstemningslisten, nødvendigheden af at skabe betingelser for en fair konkurrence mellem kandidater og behovet for at styrke beskyttelsen af borgernes friheder, ordningen for bilæggelse af valgkonflikter og bekæmpelsen af straffrihed;

S.  der henviser til, at det nationale vejledende program for DRC for 2014-2020, der er finansieret med 620 mio. EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond, prioriterer en styrkelse af regeringsførelsen og retsstaten, herunder reformer inden for retsvæsenet, politiet og hæren;

1.  beklager tabet af menneskeliv og den vilkårlige vold mod og anholdelser af demonstranter under demonstrationerne i januar 2015, samt undertrykkelsen af aktivister og politiske modstandere, navnlig i forbindelse med begivenhederne under lanceringen af bevægelsen Filimbi i marts 2015;

2.  opfordrer DRC's myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade Yves Makwambala og Fred Bauma og til at frafalde alle anklager mod dem og andre af Filimbis ledere samt alle andre aktivister, samvittighedsfanger eller politiske modstandere, der på vilkårlig vis er blevet anholdt og tilbageholdes alene på grund af deres politiske synspunkter eller deltagelse i fredelige aktiviteter;

3.  støtter opfordringerne fra DRC's nationalforsamling til at finde en hurtig politisk løsning, der gør det muligt for medlemmerne af Filimbi og andre fredelige civilsamfundssammenslutninger at udøve deres ytrings- og forsamlingsfrihed uden frygt for at blive forfulgt;

4.  opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre, at de tilbageholdte ikke har været udsat for eller udsættes for nogen form for tortur eller mishandling, og til at garantere fuld beskyttelse af og adgang til deres familier og advokater;

5.  mener, at det forhold, at ANR har tilbageholdt folk uden sigtelse i over 48 timer, afskåret dem fra adgang til juridisk bistand og undladt at indbringe dem for en kompetent retsmyndighed, er en grov tilsidesættelse af rettigheder, der er sikret i DRC’s forfatning;

6.  anmoder om, at DRC’s regering sammen med internationale partnere iværksætter en grundig og gennemsigtig undersøgelse af begivenhederne i januar og marts 2015, og at eventuelle ulovligheder eller fratagelse af rettigheder eller frihedsrettigheder identificeres; insisterer på, at enhver tjenestemand, der mistænkes for at være ansvarlig for krænkelse af rettigheder eller frihedsrettigheder, som er sikret gennem nationale og internationale tekster, skal bringes for en domstol;

7.  er stærkt bekymret over de fortsatte forsøg på at begrænse ytringsfriheden, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og foreningsfriheden og myndighedernes stadig hyppigere krænkelser af disse rettigheder, eftersom det rette politiske klima er en nødvendig forudsætning for at opnå en vellykket valgcyklus i DRC næste år;

8.  finder det i særdeleshed beklageligt, at disse krænkelser specifikt er målrettet mod oppositionsledere og ungdomsbevægelser;

9.  opfordrer DRC's myndigheder til at sikre, at ovennævnte friheder omgående og betingelsesløst respekteres, særlig i valgperioden, således som det sikres i henhold til DRC's forfatning og i international menneskerettighedslovgivning;

10. minder om, at respekt for politisk mangfoldighed og oppositionen, en åben og fredelig politisk debat og den fulde udøvelse af den forfatningsmæssige ytringsfrihed, ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger, foreningsfrihed og informationsfrihed er en absolut forudsætning for at garantere demokratiske valg, som er troværdige, inklusive, fredelige og rettidige; insisterer på, at sådanne garantier er afgørende i det særligt ustabile Store Søers Område og også afhænger af en vellykket gennemførelse af den freds-, sikkerheds- og samarbejdsaftale, der blev indgået i Addis Abeba; støtter i denne forbindelse indsatsen fra de internationale udsendinge for De Store Søers Område;

11. opfordrer DRC's parlament og senat samt landets præsident, Joseph Kabila, til at gennemføre alle nødvendige foranstaltninger for at konsolidere demokratiet og sikre reel deltagelse i styringen af landet af alle politiske kræfter, civilsamfundet og prodemokratiske bevægelser, der udtrykker nationen DRC's vilje, på grundlag af forfatnings- og lovbaserede regler samt frie og retfærdige valg;

12. tilskynder til udviklingen af platforme som Filimbi, der giver prodemokratiske kræfter mulighed for at blive hørt, og går ind for deltagelse af unge i valgprocessen, som de på uretfærdig vis er blevet udelukket fra;

13. minder om det løfte, som DRC afgav under Cotonouaftalen, om at respektere demokrati-, retsstats- og menneskerettighedsprincipperne, som omfatter ytringsfrihed, mediefrihed, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster; opfordrer indtrængende DRC's regering til at håndhæve disse bestemmelser i overensstemmelse med artikel 11, litra b), 96 og 97 i Cotonouaftalen og, hvis dette ikke er tilfældet, opfordrer Kommissionen til at indlede den relevante procedure i henhold til artikel 8, 9 og 96 i Cotonouaftalen;

14. insisterer på, at arten og den beløbsmæssige størrelse af yderligere EU-støtte til valgprocessen i DRC skal afhænge af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af henstillingerne fra EU’s valgobservationsmission i 2011 og dens opfølgningsmission i 2014, overholdelsen af tidsplanen for valget og fremlæggelsen af et troværdigt budget;

15. opfordrer indtrængende EU’s delegation til at overvåge udviklingen og bruge alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter, herunder det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser;

16. opfordrer indtrængende DRC's retsmyndigheder til at forsvare deres uafhængighed af enhver politisk instrumentalisering og sikre beskyttelsen af rettigheder, der anerkendes i retsinstrumenter, f.eks. adgang til domstolsprøvelse og retten til en retfærdig rettergang;

17. opfordrer indtrængende DRC's myndigheder til at ophøre med at minimere betydningen af massegraven i nærheden af Kinshasa og gentager EU’s og FN’s opfordring til en hurtig, gennemsigtig og troværdig undersøgelse for at give familierne til savnede personer vished og bringe de forskellige påstande til ophør;

18. fordømmer den ulovlige lukning og misbrug af censur af medierne samt den midlertidige lukning af telekommunikationstjenester;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, regeringerne i landene i De Store Søers Område, præsidenten, premierministeren og parlamentet i DRC, FN’s generalsekretær, FN’s Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.