Predlog skupne resolucije - RC-B8-0690/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0690/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Demokratični republiki Kongo, zlasti primeru dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma

8.7.2015 - (2015/2757(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8‑0690/2015)
EFDD (B8‑0692/2015)
ECR (B8‑0694/2015)
PPE (B8‑0696/2015)
GUE/NGL (B8‑0699/2015)
ALDE (B8‑0700/2015)
S&D (B8‑0702/2015)

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola v imenu skupine PPE
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2757(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0690/2015
Predložena besedila :
RC-B8-0690/2015
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Demokratični republiki Kongo, zlasti primeru dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma

(2015/2757(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucije z dne 12. septembra 2013[1] in resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU,

–       ob upoštevanju izjav predstavnikov za stike z javnostmi Evropske službe za zunanje delovanje o razmerah v Demokratični republiki Kongo, zlasti izjave z dne 21. januarja 2015,

–       ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o stanju na področju človekovih pravic v državi, zlasti izjave z dne 11. februarja 2015,

–       ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji, ki ga je Svet sprejel 22. junija 2015,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. januarja 2015 o Demokratični republiki Kongo,

–       ob upoštevanju izjave z dne 22. januarja 2015 skupine mednarodnih odposlancev za območje Velikih jezer o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–       ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost, ki sta ga dne 12. februarja 2015 posebna poročevalca Afriške unije za zagovornike človekovih pravic in za zapore in zaporne pogoje v Afriki pripravila o stanju na področju človekovih pravic po dogodkih, ki so pospremili spremembo volilnega zakona Demokratične republike Kongo,

–       ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanega junija 2000,

–       ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic in smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, ki jo je Demokratična republika Kongo ratificirala leta 1982,

–       ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, zlasti členov 22, 23, 24 in 25,

–       ob upoštevanju poziva za izpustitev aktivistov Filimbi, ki ga je več kot 200 skupin za človekove pravice objavilo 15. junija 2015

–       ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker so med 19. in 21. januarjem 2015 po vsej državi izbruhnili protesti zaradi osnutka volilnega zakona, po katerem naj bi bilo možno predsedniški mandat podaljšati v nasprotju z ustavnimi določbami in ki naj bi zahteval potencialno zelo dolgotrajen popis, ki bi ga bilo treba opraviti pred izvedbo državnih volitev,

B.     ker naj bi v protestih po navedbah oblasti umrlo 27 ljudi, čeprav drugi viri poročajo o 42 žrtvah, in ker je bilo 350 oseb aretiranih, od tega so nekateri v zaporu še vedno brez sojenja ali so prisilno izginili;

C.     ker je vlada med protesti januarja 2015 onemogočila spletne storitve in storitve pošiljanja SMS-sporočil;

D.     ker na koncu volilni zakon, ki ga je sprejel tamkajšnji parlament, sporne določbe ni vseboval;

E.     ker so oblasti takoj po začetku protestov ostro nastopile proti aktivistom za človekove pravice in opozicijskim politikom, ki so miroljubno protestirali proti določbi, med njimi pa so iz očitno politično motiviranih razlogov v priporu še vedno Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko in Cyrille Dowe;

F.     ker je tajna služba Demokratične republike Kongo ANR 15. marca 2015 med začetkom prodemokratičnega gibanja mladih Filimbi ob navzočnosti mednarodnih udeležencev in kongovskih aktivistov, glasbenikov, poslovnežev, novinarjev in drugih, aretirala in brez obtožbe pridržala več kot 30 oseb;

G.     ker je bila večina aktivistov in podpornikov izpuščenih in so bili tujci izgnani iz države, a sta Yves Makwambala in Fred Bauma še vedno priprta v zaporu Makala, v Kinšasi, bremeni pa ju obtožba članstva v združenju, ki naj bi bilo ustanovljeno z namenom izvajanja napadov na ljudi in lastnino, kovanja zarote proti predsedniku države in poskusa uničenja ali spremembe „ustavnega režima“ oziroma podžiganja ljudi k oboroženemu spopadu z državno oblastjo; ker so oblasti Freda Bauma obtožile tudi motenja miru, Yvesa Makwambalo pa javnega blatenja predsednika države, čeprav sta uveljavljala pravico do svobodnega izražanja, miroljubnega zbiranja in združevanja;

H.     ker je bilo gibanje Filimbi ustanovljeno kot platforma, ki naj mladino v Demokratični republiki Kongo spodbuja k miroljubnemu in odgovornemu izpolnjevanju državljanskih dolžnosti;

I.      ker so na vzhodu Demokratične republike Kongo, v mestu Goma, marca in aprila 2015 oblasti aretirale in kasneje izpustile vsaj 15 aktivistov mladinskega gibanja LUCHA, ki so miroljubno demonstrirali za izpustitev priprtih sodelavcev v Kinšasi; ker štirim med njimi grozi obtožba zaradi nagovarjanja k neposlušnosti do javnih oblasti;

J.      ker je narodna skupščina Demokratične republike Kongo 27. marca 2015 oblikovala parlamentarno misijo za zbiranje informacij in poročanje o aretacijah; ker je misija v svojem poročilu ugotovila, da ni dokazov o tem, da bi bili voditelji in udeleženci gibanja Filimbi vpleteni v teroristično ali drugo nasilno kaznivo dejanje oziroma v načrtovanje tovrstnih dejanj, in je pozvala k politični rešitvi za njihovo takojšnjo izpustitev;

K.     ker je 15. junija 2015 štirinajst mednarodnih organizacij in 220 organizacij za človekove pravice iz Demokratične republike Kongo pozvalo k takojšnji in brezpogojni izpustitvi obeh aktivistov;

L.     ker je bilo v tej zvezi v Malukuju, približno 80 kilometrov iz središča Kinšase, odkrito množično grobišče z domnevno 421 telesi;

M.    ker je pravosodni minister nedavno priznal, da pravosodni sistem v Demokratični republiki Kongo bremenijo številne težave, vključno s klientelizmom, vplivnostjo, kupčevanjem, korupcijo, nekaznovanjem in pristranskostjo sodniških odločitev;

N.     ker je svoboda tiska omejena zaradi groženj in napadov na novinarje in ker so bili številni mediji nezakonito zaprti ali cenzurirani;

O.     ker naj bi prihodnje državne volitve potekale novembra 2016, a z velikimi težavami pri organizaciji in financiranju;

P.     ker je civilna družba v Demokratični republiki Kongo odigrala pomembno vlogo med politično tranzicijo leta 2003, volitvami leta 2006 in 2011, pregledom rudarskih pogodb, pri začasni izključitvi te države iz pobude za preglednost v ekstraktivni industriji, pri volilnemu zakonu leta 2013 in predpisih proti spolnemu nasilju;

Q.     ker je odziv vlade na angažiranost civilne družbe nekakšen poskus, da bi aktiviste in zagovorniške organizacije obravnavala kot politično opozicijo in jih na ta način onemogočila;

R.     ker je EU junija 2014 v to državo poslala misijo za nadaljnje ukrepanje po volitvah, ki je opozorila na potrebo po tem, da se volilni seznami posodabljajo, da se zagotovijo pogoji za pošteno volilno kampanjo kandidatov in se še bolj zaščitijo javne svoboščine, sistem za reševanje volilnih sporov in boj proti nekaznovanju;

S.     ker je nacionalni okvirni program za Demokratično republiko Kongo za obdobje 2014–2020, ki je iz 11. evropskega razvojnega sklada prejel 620 milijonov evrov, na prvo mesto postavil krepitev upravljanja in načel pravne države, vključno z reformami v sodstvu, policiji in vojski;

1.      obžaluje smrtne žrtve, samovoljno nasilje in aretacije demonstrantov med protesti januarja 2015 ter pritisk na aktiviste in politične nasprotnike, zlasti med dogodki ob začetku gibanja Filimbi marca 2015;

2.      poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj takoj in brezpogojno izpustijo Yvesa Makwambalo in Freda Bauma, umaknejo vse obtožbe proti njima in drugim voditeljem gibanja Filimbi, pa tudi proti vsem drugim aktivistom, zapornikom vesti ali političnim nasprotnikom, ki so bili samovoljno aretirani in pridržani zgolj zaradi svojih političnih nazorov ali zaradi sodelovanja pri miroljubnih dejavnostih;

3.      podpira pozive narodne skupščine Demokratične republike Kongo k iskanju politične rešitve, ki bo članom gibanja Filimbi in drugih miroljubnih združenj civilne družbe omogočila, da svobodo izražanja in združevanja uveljavljajo brez strahu pred zasledovanjem ali preganjanjem;

4.      odločno poziva oblasti, naj zagotovijo, da priprte osebe niso žrtev mučenja ali slabega ravnanja in da lahko njihovi sorodniki in odvetniki računajo na popolno zaščito in dostop do njih;

5.      meni, da to, da ANR brez obtožbe pridržuje osebe za več kot 48 ur, jim zavrača dostop do pravne pomoči oziroma jih ne preda pristojnim sodniškim organom, predstavlja očitno kršitev pravic, ki jih jamči ustava Demokratične republike Kongo;

6.      poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj skupaj z mednarodnimi partnerji sproži celovito, temeljito in pregledno preiskavo dogodkov januarja in marca 2015 ter naj zagotovi, da bodo ugotovljena vsa nezakonita dejanja ali primeri zavračanja pravic ali svoboščin; vztraja, da morajo pred sodiščem odgovarjati vsi uradniki, za katere obstaja sum, da so odgovorni kršitev pravic ali svoboščin, ki jih jamčijo domači in mednarodni predpisi;

7.      je zelo zaskrbljen nad rednimi poskusi oblasti, da bi omejile svobodo izražanja, miroljubnega zbiranja in združevanja, ter nad neprestanimi kršitvami teh svoboščin, saj je ustrezno politično ozračje nujno potrebno za uspešen volilni krog, ki bo v tej državi organiziran prihodnje leto;

8.      zlasti obžaluje, da so te kršitve naperjene predvsem proti opozicijskim voditeljem in mladinskim gibanjem;

9.      poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj takoj in brezpogojno zagotovijo uživanje teh svoboščin, zlasti v volilnem času, kot to jamči državna ustava in mednarodno pravo s področja človekovih pravic;

10.    spominja, da je spoštovanje politične raznolikosti in opozicije, odprte in miroljubne politične razprave, polnega uveljavljanja ustavne svobode izražanja, miroljubnega zbiranja, združevanja in obveščanja nujno, če naj bodo demokratične volitve verodostojne, vključujoče, miroljubne in pravočasne; vztraja, da so tovrstna jamstva izredno pomembna na še posebej nestanovitnem območju Velikih jezer in so odvisna od uspešne izvedbe sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju iz Adis Abebe; v tem oziru podpira prizadevanja skupine mednarodnih odposlancev za območje Velikih jezer;

11.    spodbuja parlament in senat Demokratične republike Kongo ter predsednika države Josepha Kabilo, naj izvedejo vse ukrepe, ki so potrebni za utrjevanje demokracije in pristno udeležbo vseh političnih sil, civilne družbe in prodemokratičnih gibanj pri upravljanju države in izražanju volje državljanov te države na podlagi ustavnih in zakonitih pravil ter svobodnih in poštenih volitev;

12.    spodbuja razvoj platform, kakršna je Filimbi, ki prodemokratičnim silam dajejo glas in spodbujajo udeležbo mladih v volilnem procesu, iz katerega so bili neupravičeno izključeni;

13.    spominja, da se je Demokratična republika Kongo v okviru sporazuma iz Cotonouja obvezala spoštovanju demokracije, pravne države in človekovih pravic, ki zajemajo tudi svobodo govora in medijsko svobodo; odločno poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj te določbe podpre v skladu s členi 11(b), 96 in 97 sporazuma iz Cotonouja, v nasprotnem primeru pa Komisijo poziva, naj v skladu s členi 8, 9 in 96 tega sporazuma sproži ustrezen postopek;

14.    vztraja, da morata biti narava in obseg prihodnje podpore EU volilnemu procesu v Demokratični republiki Kongo odvisni od doseženega napredka pri izvajanju priporočil misije EU za opazovanje volitev iz leta 2011 in misije za nadaljnje ukrepanje po volitvah iz leta 2014 glede spoštovanja volilnega koledarja in zagotovitve zanesljivih finančnih sredstev;

15.    odločno poziva delegacijo EU, naj spremlja razvoj dogodkov in uporabi vsa ustrezna sredstva in instrumente, tudi evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, v podporo zagovornikom človekovih pravic in prodemokratičnim gibanjem;

16.    odločno poziva pravosodne oblasti Demokratične republike Kongo, naj uveljavijo svojo neodvisnost od vsakršne politične instrumentalizacije in zaščitijo pravice, priznane s pravnimi instrumenti, kot sta dostop do sodnega varstva in pravica do pravičnega sojenja;

17.    poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj prenehajo minimalizirati pomen množičnega grobišča blizu Kinšase ter ponavlja poziv EU in OZN po nujni, pregledni in verodostojni preiskavi, ki bo pomirila družine pogrešanih in naredila konec različnim namigovanjem;

18.    ostro obsoja nezakonito zaprtje in brutalno cenzuro medijev, pa tudi začasno ustavitev telekomunikacij;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, vladam držav območja Velikih jezer, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.