Procedură : 2015/2758(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0703/2015

Texte depuse :

RC-B8-0703/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Voturi :

PV 09/07/2015 - 18.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0279

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 160kWORD 97k
8.7.2015
PE565.681v01-00}
PE565.682v01-00}
PE565.686v01-00}
PE565.688v01-00}
PE565.690v01-00} RC1
 
B8-0703/2015}
B8-0704/2015}
B8-0708/2015}
B8-0710/2015}
B8-0712/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8‑0703/2015)

EFDD (B8‑0704/2015)

GUE/NGL (B8‑0708/2015)

ALDE (B8‑0710/2015)

S&D (B8‑0712/2015)


referitoare la Bahrain, în special la cazul lui Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))


Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă în numele Grupului S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric în numele Grupului GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Bahrain, în special la cazul lui Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))  

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bahrain, mai ales rezoluția sa din 6 februarie 2014 referitoare la Bahrain, în special cazurile Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Kwawaja și Ibrahim Sharif(1),

–       având în vedere declarația din 17 iunie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate Federica Mogherini referitoare la condamnarea Secretarului General al al-Wefaq Ali Salman în Bahrain,

–       având în vedere cea de a 24-a reuniune la nivelul Consiliului mixt și la nivel ministerial UE-CCG din 24 mai 2015;

–       având în vedere decizia Consiliului ministerial al Ligii Arabe care s-a reunit la 1 septembrie 2013 la Cairo, de înființare a unui tribunal pan-arab pentru drepturile omului în capitala Bahrainului, Manama,

–       având în vedere raportul cu privire la implementarea de către guvernul Bahrainului a recomandărilor comisiei independente de anchetă din Bahrain din februarie 2014 și actualizarea Revizuirii periodice universale prezentate de guvernul Bahrainului în septembrie 2014,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante, Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și Carta arabă a drepturilor omului, la care Bahrainul este parte,

–       având în vedere Orientările Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului, adoptate în iunie 2004 și revizuite în 2008,

–       având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie;

–       având în vedere noul Cadru strategic și plan de acțiune al UE pentru Drepturile omului și democrație, care își propune să pună protecția și monitorizarea drepturilor omului în centrul politicilor UE și care include o secțiune specială dedicată protejării apărătorilor drepturilor omului;

–      având în vedere vizita lui Stavros Lambrinidis, Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, în Bahrain la sfârșitul lui mai 2015;

–       având în vedere articolele 5 și 19 din Declarația universală a drepturilor omului,

–       având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Bahrainul a promis să facă progrese pe calea reformelor privind situația drepturilor omului, în urma publicării raportului Comisiei independente de anchetă din Bahrain (BICI) la 23 noiembrie 2011 și a raportului de monitorizare din 21 noiembrie 2012;

B.     întrucât înființarea în Bahrain a Ombudsmanului Ministerului de Interne, a Comisiei privind drepturilor prizonierilor și deținuților și a Biroului Special de Investigații este încurajatoare; întrucât aceste instituții ar trebui să devină mai imparțiale, mai transparente și mai independente de instituțiile guvernamentale;

C.     întrucât de la începutul revoltei din 2011 autoritățile din Bahrain au intensificat folosirea măsurilor represive împotriva activiștilor societății civile și a opoziției pașnice; întrucât, la 10 iunie 2014, 47 de state, inclusiv toate cele 28 de state membre ale UE, au semnat o declarație comună la cea de a 26-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului exprimând preocuparea serioasă față de situația drepturilor omului în Bahrain; întrucât în declarația comună s-au menționat în mod explicit aspectele care constituie motive de preocupare, printre care pedepsirea prin sentințe lungi a exercitării libertății de întrunire pașnică și de asociere, lipsa unor garanții suficiente privind desfășurarea unui proces corect, reprimarea demonstrațiilor, hărțuirea continuă și întemnițarea persoanelor care își exercită dreptul la libertatea de opinie și exprimare, tratamentul necorespunzător și tortura în centrele de detenție, retragerea arbitrară a cetățeniei fără un proces echitabil și nesancționarea suficientă a încălcărilor drepturilor omului;

D.     întrucât Nabeel Rajab, apărător al drepturilor omului din Bahrain și președinte al Centrului din Bahrain pentru drepturile omului (BHCR), Secretar General adjunct al Federației Internaționale pentru drepturile omului (FIDH) și membru al Comitetului consultativ al Departamentului pentru Orientul Mijlociu al Human Rights Watch, a fost condamnat la șase luni de închisoare doar pentru că a dat curs pașnic libertății sale de expresie; întrucât Nabeel Rajab a fost arestat la 1 octombrie 2014 după vizita sa la Subcomisia pentru drepturile omului a Parlamentului European sub acuzația că ar posta tweeturi despre un grup de conaționali care se pretinde că ar colabora cu IS/Da’esh; întrucât a fost acuzat că ar insulta o instituție publică și armata; întrucât în noiembrie 2013 Grupul de lucru al ONU pentru detenția arbitrară a descris detenția dlui Nabeel Rajab ca fiind arbitrară;

E.     întrucât Nabeel Rajab a executat mai multe sentințe cu închisoarea de când a înființat Centrul din Bahrain pentru drepturile omului în 2002; întrucât Nabeel Rajab se confruntă cu alte acuzații legate de libertatea sa de expresie, riscând acum până la 10 ani de închisoare pentru că ar fi „insultat un organism statutar” și ”răspândit zvonuri în vreme de război”;

F.     întrucât, pe lângă Nabeel Rajab, au mai fost deținuți mulți alți apărători ai drepturilor omului, ca, de exemplu, Naji Fateel, militantul danez pentru drepturile omului Adbulhadi Al-Khawaja, activistul politic suedez Mohammed Habib Al-Muqdad și alți membri ai așa-numitului grup Bahrain 13, fiind supuși hărțuirii judiciare în Bahrain, întemnițați și condamnați la ani grei de închisoare sau la închisoare pe viață ca represalii directe în urma activității lor de apărare a drepturilor omului; întrucât se relatează că cei mai mulți dintre ei au fost supuși la violențe, tratamente inumane și tortură fizică sau psihologică;

G.     întrucât, potrivit BHCR, peste 3 000 de deținuți se află în detenție arbitrară, mulți dintre ei fiind apărători ai drepturilor omului care au fost încarcerați și execută pedepse lungi cu închisoarea sau sunt întemnițați pe viață ca o formă de represalii directe pentru activitățile lor; întrucât se relatează că cei mai mulți dintre ei au fost supuși la violențe, tratamente inumane și tortură fizică sau psihologică;

H.     întrucât, la 16 iunie, Sheikh Ali Salman, Secretarul General al principalului partid de opoziție din Bahrain, al-Wefaq, a fost condamnat la patru ani de închisoare în contextul protestelor antiguvernamentale care au izbucnit în 2011 purtate de valul revoltelor din Primăvara Arabă; întrucât se pare că avocații săi au fost împiedicați de instanță să prezinte o pledoarie orală și nu au avut nicio posibilitate practică să examineze probele; întrucât un grup de experți independenți ai Organizației Națiunilor Unite, în cadrul Procedurilor speciale ale Consiliului pentru drepturile omului, au îndemnat autoritățile din Bahrain să îl elibereze pe Sheikh Ali Salman;

I.      întrucât, începând din 2012, Bahrainul a folosit în mod abuziv legislația antiterorism pentru a retrage în mod arbitrar cetățenia militanților și membrilor opoziției în semn de represalii pentru faptul că au opinii diferite, printre aceștia aflându-se cel puțin nouă minori; întrucât, potrivit mai multor rapoarte publicate numai în 2015, la peste 100 de militanți, protestatari și politicieni li s-a retras cetățenia, ceea ce i-a făcut pe o mare parte dintre aceștia apatrizi, cu încălcarea Convenției ONU privind reducerea cazurilor de apatridie;

J.      întrucât utilizarea pedepsei cu moartea în cazuri motivate politic s-a extins din 2011; întrucât, din 2011, cel puțin șapte persoane au fost condamnate la moarte în cazuri politice, patru din acestea șapte fiind condamnate la moarte numai în 2015;

K.     întrucât Comisia independentă de anchetă din Bahrein (CIAB), înființată prin decret regal pentru a investiga și informa cu privire la evenimentele care au avut loc în Bahrein în februarie 2011, a făcut o serie de recomandări cu privire la drepturile omului și la reformele politice; întrucât au fost înregistrate progrese în ceea ce privește revizuirea sistemelor judiciare și de asigurare a aplicării legii, însă guvernul nu a pus în aplicare integral recomandările principale ale acestei comisii, îndeosebi pe cea privind eliberarea liderilor protestelor care au fost condamnați pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire pașnică; întrucât convorbirile pe tema reconcilierii - cunoscute sub denumirea de Dialog național – s-au împotmolit; întrucât unele grupuri sunt în continuare slab reprezentate în cadrul sistemului politic, iar forțele de securitate nu pot fi trase la răspundere;

1.      solicită renunțarea la acuzații și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor apărătorilor drepturilor omului, a militanților politici și a altor persoane reținute și acuzate de presupuse încălcări legate de drepturile de exprimare, de întrunire pașnică și de asociere, inclusiv Nabeel Rajab, Sheikh Ali Salman și „Bahrein 13”;

2.      recunoaște angajamentele luate de autoritățile din Bahrein de a pune în aplicare recomandările Comisiei independente de anchetă din Bahrein (CIAB) din 2011 al ONU și ale evaluării periodice universale (EPU) a Bahrainului, precum și recomandările făcute de alte mecanisme ale ONU și eliberarea recentă a unui număr de prizonieri acuzați de crime legate de asocierea și exprimarea lor politică; îndeamnă guvernul din Bahrein să pună rapid în aplicare toate recomandările cuprinse în raportul CIAB și în evaluarea periodică universală (EPU), să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, în concordanță cu obligațiile internaționale ale Bahrainului în domeniul drepturilor omului;

3.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea abuzivă a legislației antiterorism din Bahrein pentru a încălca drepturile omului, inclusiv prin retragerea cetățeniei;

4.      condamnă continuarea folosirii torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, degradante aplicate prizonierilor, protestatarilor pașnici și a membrilor opoziției de către autoritățile din Bahrein și îndeamnă guvernul din Bahrein să-și respecte obligațiile și angajamentele asumate în temeiul Convenției ONU împotriva torturii;

5.      încurajează guvernul din Bahrein să coopereze cu raportorii speciali ai ONU (în special în ceea ce privește tortura, libertatea de întrunire, independența judecătorilor și a avocaților și a apărătorilor drepturilor omului) și să transmită acestora o invitație permanentă;

6.      ia act de eforturile continue ale guvernului din Bahrein de a reforma codul penal și procedurile judiciare și încurajează continuarea acestui proces; îndeamnă guvernul din Bahrein să ia toate măsurile necesare pentru a garanta un sistem judiciar imparțial și echitabil, asigurând respectarea garanțiilor procedurale, precum și să garanteze imparțialitatea activităților Ombudsmanului său, a Unității speciale de anchetă și a Instituției naționale pentru drepturile omului;

7.      solicită ratificarea imediată a Protocolului facultativ la Convenția împotriva torturii, a celui de al doilea Protocol opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) care vizează abolirea pedepsei cu moartea, a Convenției internaționale privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate și a Convenției internaționale privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora;

8.      invită autoritățile din Bahrein să continue dialogul pentru realizarea unui consens național în vederea ajungerii la o reconciliere națională durabilă și integratoare și la soluții politice sustenabile pentru criză; ia act de faptul că, într-un proces politic sustenabil, criticile legitime și pașnice ar trebui să fie exprimate în mod liber; reamintește autorităților din Bahrein, în acest sens, că implicarea majorității șiite și a reprezentanților săi politici pașnici pe baza echității, respectului și demnității umane ar trebui să constituie un element indispensabil al oricărei strategii credibile de reconciliere națională și reformă sustenabilă;

9.      salută eliberarea din închisoare în iunie 2015, înainte de termen, a liderului opoziției, Ibrahim Sharif, după ce i-a fost acordată amnistia regală; consideră că această decizie reprezintă un pas important și binevenit în procesul de promovare a încrederii în Bahrein;

10.    îndeamnă VP/ÎR să continue să sublinieze importanța reformei și a reconcilierii în toate relațiile sale cu guvernul din Bahrein; încurajează călduros înființarea unui grup de lucru UE-Bahrein pentru drepturile omului, dar constată că un dialog UE-Bahrein pe tema drepturilor omului nu poate înlocui un dialog cuprinzător între guvern și opoziția din Bahrein în sine;

11.    ia act de recomandările făcute de către Ombudsman, de către Comisia pentru drepturile prizonierilor și deținuților (PDRC) și de Instituția națională pentru drepturile omului (NIHR), în special în ceea ce privește drepturile deținuților și condițiile din închisori, inclusiv cu privire la presupusele acte de maltratări și tortură; încurajează aceste organisme să-și continue activitatea în mod independent, imparțial și transparent și invită autoritățile din Bahrein să pună pe deplin în aplicare aceste recomandări;

12.    solicită ca UE să depună un efort colectiv rapid pentru a elabora o strategie cuprinzătoare referitoare la modul în care UE și Comisia pot să susțină activ eliberarea militanților încarcerați și a prizonierilor de conștiință; invită SEAE și statele membre să asigure punerea corectă în aplicare a orientărilor UE privind drepturile omului, în special în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului și tortura, de către delegația UE la Riad și de către ambasadele statelor membre din Bahrein, și să informeze cu privire la punerea în aplicare a acestora;

13.    solicită impunerea de către UE a unei interdicții privind exporturile de gaze lacrimogene și de echipamente de control al mulțimilor până când se efectuează investigații cu privire la utilizarea necorespunzătoare a acestora și până ce autorii acestor utilizări incorecte sunt trași la răspundere;

14.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Regatului Bahrein și membrilor CCG.

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0109.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate