Διαδικασία : 2015/2766(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0707/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0707/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0280

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 170kWORD 86k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/αναθ.

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0707/2015)

Verts/ALE (B8-0709/2015)

PPE (B8-0711/2015)

GUE/NGL (B8-0713/2015)

ALDE (B8-0714/2015)

S&D (B8-0715/2015)


σχετικά με την κατάσταση δύο Χριστιανών παστόρων στο Σουδάν (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση δύο Χριστιανών παστόρων στο Σουδάν (2015/2766(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ειδικών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 19ης Μαΐου 2014, που συντάχθηκε στο πλαίσιο των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού του 2000,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, του 2013,

–       έχοντας υπόψη το εθνικό σχέδιο του Σουδάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε το 2013 και βασίζεται στις αρχές της οικουμενικότητας και της ισότητας μεταξύ όλων,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συγκεκριμένα δε τα ψηφίσματα 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007, 63/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 65/206 της 21ης Δεκεμβρίου 2010, 67/176 της 20ής Δεκεμβρίου 2012 και 3/69 της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το ζήτημα ενός μορατόριουμ για την εκτέλεση της θανατικής ποινής, με τα οποία καλούσε τις χώρες στις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται η θανατική ποινή να εφαρμόσουν ένα δικαιοστάσιο θανατικών εκτελέσεων με σκοπό την κατάργησή της·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Michael Yat, της Ευαγγελικής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας του Νότιου Σουδάν, συνελήφθη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του Σουδάν (NISS) μετά το κήρυγμά του στην Εκκλησία του Βόρειου Χαρτούμ, κλάδο της Ευαγγελικής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας του Σουδάν, κατά την επίσκεψή του στο Σουδάν στις 21 Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Michael Yat συνελήφθη αμέσως μετά το κήρυγμα κατά το οποίο λέγεται ότι καταδίκασε την αμφιλεγόμενη πώληση εκκλησιαστικής γης και περιουσίας και τη μεταχείριση των Χριστιανών στο Σουδάν·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστωρ Peter Yen Reith συνελήφθη στις 11 Ιανουαρίου 2015, αφού προηγουμένως είχε εγχειρίσει στην Υπηρεσία Θρησκευτικών Υποθέσεων του Σουδάν επιστολή με την οποία ζητούσε να πληροφορηθεί για τον πάστορα Michael και επιθυμούσε να μάθει περισσότερα για την σύλληψή του·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο άνδρες εκρατούντο απομονωμένοι έως την 1η Μαρτίου 2015 και ότι στις 4 Μαΐου, απαγγέλθηκαν και στους δύο πολλαπλές κατηγορίες σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Σουδάν του 1991, μεταξύ των οποίων: από κοινού διάπραξη εγκληματικών πράξεων (άρθρο 21), υπονόμευση της συνταγματικής τάξης (άρθρο 51), εξαπόλυση πολέμου κατά του κράτους (άρθρο 50), κατασκοπεία (άρθρο 53), παράνομη απόκτηση ή αποκάλυψη επίσημων εγγράφων (άρθρο 55), υποκίνηση σε μίσος (άρθρο 64), διατάραξη της ειρήνης (άρθρο 69) και βλασφημία (άρθρο 125)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες βάσει των άρθρων 50 και 53 του Ποινικού Κώδικα του Σουδάν επισύρουν την ποινή θανάτου, σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι κηρυχθούν ένοχοι·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2015 οι σουδανικές αρχές κατέστρεψαν τμήμα του συγκροτήματος της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Μπάχρι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος της εκκλησίας, Mohamed Mustafa, που είναι επίσης δικηγόρος των δύο συλληφθέντων παστόρων και ο πάστωρ Hafez της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Μπάχρι παραπονέθηκαν ότι ο κυβερνητικός υπάλληλος κατέστρεφε λάθος τμήμα του συγκροτήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν και οι δύο επειδή εμπόδιζαν δημόσιο υπάλληλο στην άσκηση των καθηκόντων του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνητικός υπάλληλος συνέχισε να καταστρέφει το λάθος τμήμα του συγκροτήματος·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά εκκλησιαστικών ηγετών, ο εκφοβισμός χριστιανικών κοινοτήτων και η καταστροφή εκκλησιαστικής περιουσίας συνεχίζονται με εντονότερο ρυθμό στο Σουδάν μετά την απόσχιση του Νότιου Σουδάν το 2011·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο το Σουδάν έχει επικυρώσει, περιλαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της βάναυσης, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας και μεταχείρισης, αλλά ότι η ποινή του θανάτου καθώς και ο ακρωτηριασμός, η μαστίγωση και άλλες μορφές σωματικής τιμωρίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται στη χώρα για ορισμένα ποινικά αδικήματα·

H.     λαμβάνοντας υπόψη η θέσπιση ενός οικουμενικού μορατόριουμ για τη θανατική ποινή με σκοπό την πλήρη κατάργησή της πρέπει να παραμείνει ένας από τους κύριους στόχους της διεθνούς κοινότητας, όπως επανέλαβε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2014·

1.      καλεί τις σουδανικές αρχές να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες κατά των παστόρων Michael Yat και Peter Yen Reith και ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωσή τους· καλεί εν τω μεταξύ την κυβέρνηση του Σουδάν να διασφαλίσει ότι έως την ελευθέρωσή τους οι δύο πάστορες δεν θα υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση και ότι θα προστατευθεί η σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα·

2.      ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σουδάν να παρακολουθεί τις δικαστικές διαδικασίες και να παρέχει συνδρομή στους πάστορες· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί της αποκάλυψης και της καταδίκης των σοβαρών και εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη χώρα·

3.      υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν τις υποχρεώσεις τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων· επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους· καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές βίας και εκφοβισμού που παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος να έχει ή να μην έχει ή να ασπαστεί κάποιος τη θρησκεία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απειλών, σωματικής βίας ή ποινικών κυρώσεων για τον εξαναγκασμό πιστών ή μη πιστών να απαρνηθούν τη θρησκεία τους ή να προσηλυτιστούν σε κάποια άλλη·

4.      καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει κάθε νομοθεσία που επιφέρει διακρίσεις λόγω θρησκείας και να προστατεύσει την ταυτότητα των μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών κάθε θρησκεύματος·

5.      καταδικάζει την παρενόχληση των Χριστιανών και την ανάμιξη σε εκκλησιαστικές υποθέσεις· ζητεί επίμονα από την κυβέρνηση του Σουδάν να απέχει από κάθε τέτοια δραστηριότητα· καλεί το Σουδάν να καταργήσει τους νόμους περί αποστασίας και να παύσει να κλείνει εκκλησίες και άλλους θρησκευτικούς χώρους·

6.      καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να αναμορφώσει το νομικό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες και να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μειονεκτουσών ομάδων·

7.      επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστεί ένα οικουμενικό μορατόριουμ με σκοπό την κατάργησή της· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση του Σουδάν, να καταργήσει τη θανατική ποινή, καθώς και την πρακτική της μαστίγωσης, που εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα, και να μετατρέψει τις υφιστάμενες θανατικές καταδίκες·

8.      εκφράζει την υποστήριξή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται, κυρίως από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και την τρόικα (Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) για την επίτευξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων για την κατάσταση στο Σουδάν και υποστηρίζει τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την προώθηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου