Postupak : 2015/2766(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0707/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0707/2015

Rasprave :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0280

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 150kWORD 86k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev.

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


o situaciji u kojoj se nalaze dva kršćanska pastora u Sudanu (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a

 

AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u kojoj se nalaze dva kršćanska pastora u Sudanu (2015/2766(RSP))  

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sudanu,

–       uzimajući u obzir izvješće stručnjaka za ljudska prava od 19. svibnja 2014. izdano u okviru posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava;

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. i Deklaraciju UN-a o uklanjanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja,

–       uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–       uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua iz 2000.,

–       uzimajući u obzir Smjernice EU-a o slobodi vjere i uvjerenja iz 2013.,

–       uzimajući u obzir nacionalni plan Sudana za ljudska prava usvojen 2013., koji se temelji na načelima univerzalnosti i jednakosti za sve,

–       uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine UN-a, posebno rezolucije 62/149 od 18. prosinca 2007., 63/168 od 18. prosinca 2008., 65/206 od 21. prosinca 2010., 67/176 od 20. prosinca 2012. i 3/69 od 18. prosinca 2014. o pitanju moratorija na primjenu smrtne kazne, u kojima poziva zemlje u kojima smrtna kazna i dalje postoji da uspostave moratorij na izvršenje smrtne kazne u cilju njezina ukidanja;

–       uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da je pastora Michaela Yata iz južnosudanske Prezbiterijanske evangeličke crkve Sudanska nacionalna obavještajna služba (NISS) zadržala u pritvoru nakon propovjedi u crkvi u Khartoum-Sjeveru, podružnici sudanske Prezbiterijanske evangeličke crkve, tijekom njegova posjeta Sudanu 21. prosinca 2014.; budući da je pastor uhićen odmah nakon propovjedi u kojoj je navodno osudio kontroverznu prodaju crkvenog zemljišta i imovine te postupanje s kršćanima u Sudanu;

B.     budući da je 11. siječnja 2015. uhićen pastor Peter Yen Reith nakon što je sudanskom Uredu za vjerska pitanja dostavio pismo u kojem se raspitivao o pastoru Michaelu te je želio znati više o pojedinostima njegova uhićenja;

C.     budući da su oba muškarca bila u izolaciji do 1. ožujka 2015., a 4. svibnja obojica su optužena za višestruka kaznena djela u skladu sa sudanskim Kaznenim zakonom iz 1991. uključujući: zajednička kaznena djela (članak 21.), podrivanje ustavnog sustava (članak 51.), vođenje rata protiv države (članak 50.), špijunažu (članak 53.), nezakonito pribavljanje ili objavljivanje službenih dokumenata (članak 55.), poticanje mržnje (članak 64.), narušavanje mira (članak 69.) i bogohuljenje (članak 125.);

D.     budući da je za optužbe utemeljene na člancima 50. i 53. sudanskog Kaznenog zakona predviđena smrtna kazna u slučaju osuđujuće presude;

E.     budući da su sudanske vlasti 1. srpnja 2015. došle u kompleks evangeličke crkve u Bahriju kako bi uništile dio njega; budući da su se crkveni odvjetnik, Muhamed Mustafa, koji također zastupa dva uhićena pastora i pastor Hafez iz Evangeličke crkve u Bahriju žalili da državni službenik uništava pogrešan dio kompleksa; budući da su obojica uhićena zbog sprječavanja državnog službenika u izvršavanju svojih dužnosti; budući da je državni službenik nastavio s uništavanjem pogrešnog dijela kompleksa;

F.     budući da se u Sudanu nakon odcjepljenja Južnog Sudana 2011. ubrzanim ritmom nastavilo s prijetnjama crkvenim vođama, zastrašivanjima kršćanskih zajednica i uništavanjem crkvene imovine;

G.     budući da Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda, koju je Republika Sudan ratificirala, uključuje pravo na život i zabranu mučenja i okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg kažnjavanja i postupanja, no da se u toj zemlji još provode smrtna kazna, amputacije, bičevanje i ostali oblici tjelesnog kažnjavanja za izvršenje brojnih kaznenih presuda;

H.     budući da uspostava univerzalnog moratorija na smrtnu kaznu u cilju njezina potpunog ukidanja mora ostati jedan od glavnih ciljeva međunarodne zajednice, kako je i ponovljeno na Općoj skupštini UN-a 18. prosinca 2014.;

1.      poziva sudanske vlasti da odbace sve optužbe protiv pastora Michaela Yata i Petera Yen Reitha te poziva na njihovo trenutno i bezuvjetno puštanje na slobodu; u međuvremenu poziva sudansku vladu da zajamči da dok čekaju puštanje na slobodu pastori neće biti podvrgnuti mučenju ili drugim oblicima zlostavljanja te da će se njihov tjelesni i duševni integritet u potpunosti poštovati;

2.      traži od izaslanstva EU-a za Sudan da prati sudske postupke i da pruži pomoć pastorima; poziva EU da bude predvodnik u isticanju i osuđivanju teških i raširenih kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u zemlji;

3.      podsjeća sudanske vlasti na njihove nacionalne i međunarodne obveze da zaštite slobodu vjere i uvjerenja; ponavlja da su sloboda vjere, savjesti ili uvjerenja univerzalna ljudska prava koja se trebaju svuda štititi i svima biti zajamčena; snažno osuđuje sve oblike nasilja ili zastrašivanja koji ograničavaju pravo na vjersku pripadnost ili dobrovoljni odabir vjere, uključujući uporabu prijetnji, tjelesne sile ili kazni kojima se vjernike ili one koji ne vjeruju želi natjerati da se odreknu svoje vjere ili da se preobrate na drugu vjeru;

4.      poziva sudansku vladu na ukidanje svih zakona kojim se vrši diskriminacija na temelju vjere te na zaštitu identiteta manjinskih skupina, između ostalog skupina svih vjera;

5.      osuđuje zlostavljanje kršćana i uplitanje u crkvena pitanja; potiče sudansku vladu da se suzdrži od takvih aktivnosti; poziva Sudan da ukine zakone o krivovjerstvu te da prestane sa zatvaranjem crkava i drugih vjerskih objekata;

6.      poziva sudansku vladu da provede reformu pravnog sustava u skladu s međunarodnim normama ljudskih prava kako bi se zaštitila temeljna ljudska prava i slobode i osigurala zaštita ljudskih prava svih osoba, posebno s obzirom na diskriminaciju žena, vjerskih manjina i skupina u nepovoljnom položaju;

7.      ponovno osuđuje smrtnu kaznu u svim okolnostima te ponavlja da je potrebno uvesti moratorij na smrtnu kaznu u cijelom svijetu u cilju njezina ukidanja: poziva sudansku vladu da, u skladu s tim, ukine smrtnu kaznu, kao i praksu bičevanja, koje su još uvijek na snazi, te da zamijeni smrtne kazne drugim kaznama;

8.      izražava potporu naporima koje su uložili prije svega UN, EU, Afrička unija i trojka (Norveška, Ujedinjena Kraljevina i SAD) u postizanje dogovorenog rješenja za situaciju u Sudanu te potporu naporima civilnog društva i oporbenih stranka u promicanju uključivog mirovnog procesa;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi Republike Sudana, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjedateljima zajedničke parlamentarne skupštine ACP-a i EU-a i Panafričkom parlamentu.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti