Eljárás : 2015/2766(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0707/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0707/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0280

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 157kWORD 85k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


két keresztény lelkész helyzetéről Szudánban (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola a PPE képviselőcsoport nevében
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása két keresztény lelkész helyzetéről Szudánban (2015/2766(RSP))  

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az emberi jogi szakértők által az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának különleges eljárásai keretében kiadott 2014. május 19-i jelentésre,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az ENSZ a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–       tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára,

–       tekintettel a 2000. évi Cotonoui Megállapodásra,

–       tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságáról szóló 2013-as uniós iránymutatásokra,

–       tekintettel Szudán 2013-ban elfogadott nemzeti emberi jogi tervére, amely az egyetemesség és a mindenkit megillető egyenlőség elvein alapul,

–       tekintettel az ENSZ-közgyűlés határozataira, különösen a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumról szóló 2007. december 18-i 62/149. számú, 2008. december 18-i 63/168. számú, 2010. december 21-i 65/206. számú, 2012. december 20-i 67/176. és 2014. december 18-i 3/69. számú határozataira, amelyekben felszólítja azokat az országokat, ahol még mindig létezik halálbüntetés, hogy vezessenek be moratóriumot a kivégzésekre a halálbüntetés eltörlése céljából,

–       tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.     mivel Michael Yatot, a dél-szudáni presbiteriánus evangélikus egyház lelkészét azt követően vette őrizetbe a szudáni nemzeti hírszerzési és biztonsági szolgálat (NISS), hogy 2014. december 21-i szudáni látogatása alkalmával prédikációt tartott a szudáni presbiteriánus evangélikus egyházhoz tartozó kartúmi északi templomban; mivel a lelkészt közvetlenül azután tartóztatták le, hogy az igehirdetés során az értesülések szerint elítélte az egyház földterületeinek és ingatlanainak vitatott eladását és Szudán keresztényekkel való bánásmódját;

B.     mivel Peter Yen Reith lelkészt 2015. január 11-én azt követően tartóztatták le, hogy levelet jutatott el a Szudáni Vallásügyi Hivatalba, amelyben tájékoztatást kért Michael lelkészről és letartóztatásáról;

C.     mivel mindkét lelkészt 2015. március 1-jéig magánzárkában tartották, és május 4-én mindkettejüket az 1991-es szudáni büntető törvénykönyv szerint több bűncselekmény elkövetésével vádolták meg, többek között közösen elkövetett bűncselekményekkel (21. cikk), az alkotmányos rend aláásásával (51. cikk), állam ellen folytatott hadviseléssel (50. cikk), kémkedéssel (53. cikk), hivatalos dokumentumok szabálytalan megszerzésével és nyilvánosságra hozatalával (55.cikk), gyűlöletkeltéssel (64. cikk), rendzavarással (69. cikk) és istenkáromlással (125. cikk);

D.     mivel elmarasztaló ítélet esetén a szudáni büntető törvénykönyv 50. és 53. cikke szerinti vádak halálbüntetéssel járnak;

E.     mivel 2015. július 1-jén a szudáni hatóságok lerombolták az evangélikus egyház Bahriban található épületegyüttesének egy részét; mivel Mohamed Musztafa, az egyház és egyben a két lelkész ügyvédje és Hafez úr, a bahri evangélikus egyház lelkésze is azt panaszolta, hogy a kormányhivatalnok nem az épületegyüttes megfelelő részét rombolta le; mivel mindkettejüket amiatt tartóztatták le, hogy egy köztisztviselőt feladatainak ellátása során akadályoztak; mivel a kormányhivatalnok folytatta az épületegyüttes nem megfelelő részének lerombolását;

F.     mivel Dél-Szudán 2011-es elszakadása óta az egyházi vezetőket érő fenyegetések, a keresztény közösségek megfélemlítése és az egyházi tulajdon megsemmisítése gyorsított ütemben folytatódik Szudánban;

G.     mivel a Szudán által aláírt, az emberek és népek jogairól szóló afrikai charta magában foglalja az élethez való jogot és a kínzás, továbbá a kegyetlen, embertelen és megalázó büntetés és bánásmód tiltását, de mivel számos büntetőjogi ítélet esetében továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, a korbácsolást, a csonkítást és más testi fenyítést;

H.     mivel a halálbüntetéssel kapcsolatos egyetemes moratóriumot azzal a céllal vezették be, hogy teljes eltörlése továbbra is a nemzetközi közösség egyik legfontosabb célkitűzése maradjon, amint azt az ENSZ 2014. december 18-i közgyűlése is megerősítette;

1.      felszólítja a szudáni hatóságokat, hogy ejtsék a Michael Yat és Peter Yen Reith lelkészek ellen felhozott összes vádat, és felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátásukra; ugyanakkor felszólítja a szudáni kormányt, hogy szabadon bocsátásukig garantálja, hogy a két lelkészt nem vetik alá kínzásnak vagy egyéb bántalmazásnak, és hogy testi és lelki épségüket teljes mértékben tiszteletben tartják;

2.      kéri, hogy az Európai Unió szudáni küldöttsége kövesse nyomon a bírósági eljárást, és nyújtson segítséget a lelkészeknek; felszólítja az EU-t, hogy játsszon vezető szerepet abban, hogy hangsúlyozza és elítéli az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Szudánban történő rendkívül gyakori megsértését;

3.      emlékezteti a szudáni hatóságokat a vallás és a meggyőződés szabadságának megvédésével kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szintű kötelezettségeikre; ismételten leszögezi, hogy a gondolat, a vallás és a meggyőződés szabadsága egyetemes emberi jog, amelyet mindenhol és mindenki esetében meg kell védeni; határozottan elítéli az erőszak és a megfélemlítés minden formáját, amely korlátozza azt a jogot, hogy bárki szabad akaratából megválaszthatja vagy megváltoztathatja vallását, illetve vallás nélkül élhet, ideértve a fenyegetést, a fizikai erő vagy büntetések alkalmazását azzal a céllal, hogy hívőket vallásuk megtagadására vagy más vallásra való áttérésre, nem hívőket pedig valamely vallás felvételére kényszerítsenek;

4.      felhívja Szudán kormányát, hogy helyezzen hatályon kívül a vallási alapon hátrányosan megkülönböztető minden jogszabályt, valamint védje meg a kisebbségi csoportok – köztük mindenféle vallási csoport – identitását;

5.      elítéli a keresztények zaklatását és az egyházi ügyekbe való beavatkozást; sürgeti a szudáni kormányt, hogy tartózkodjon az ilyen tevékenységtől; felszólítja Szudánt, hogy vonja vissza a hitelhagyásra vonatkozó törvényeket, és hagyjon fel a templomok és vallási helyszínek bezárásával;

6.      felszólítja a szudáni kormányt, hogy az alapvető emberi jogok és szabadságok védelme érdekében a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban hajtsa végre az ország jogrendszerének reformját, illetve biztosítsa valamennyi egyén emberi jogait, különös tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, a vallási kisebbségek és a hátrányos helyzetű csoportok vonatkozásában;

7.      megismétli, hogy minden körülmények között elítéli a halálbüntetést, és azt, hogy ennek eltörlése érdekében szükség van egy egész világra kiterjedő moratórium bevezetésére; felszólítja a szudáni kormányt, hogy ennek megfelelően törölje el a halálbüntetést, csakúgy, mint a korbácsolás még hatályban lévő gyakorlatát, és a kiszabott halálbüntetéseket pedig módosítsák;

8.      támogatásáról biztosítja különösen az ENSZ, az Európai Unió, az Afrikai Unió és a trojka (Norvégia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok) által tett erőfeszítéseket, hogy a szudáni helyzetet tárgyalásos úton rendezzék és támogassák a civil társadalom és az ellenzéki pártok egy átfogó békefolyamat előmozdítására irányuló törekvéseit;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Szudáni Köztársaság kormányának, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, valamint a Pánafrikai Parlamentnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat