Procedūra : 2015/2766(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0707/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-0707/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0280

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 154kWORD 89k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev.

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (2015/2766(RSP))  

Europos Parlamentas,

–      atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sudano,

–      atsižvelgdamas į žmogaus teisių ekspertų 2014 m. gegužės 9 d. ataskaitą, parengtą vadovaujantis JT žmogaus teisių tarybos specialiosiomis procedūromis,

–      atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–      atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir į JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu panaikinimo,

–      atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–      atsižvelgdamas į 2000 m. Kotonu susitarimą,

–      atsižvelgdamas į 2013 m. ES religijos ir tikėjimo laisvės gaires,

–      atsižvelgdamas į 2013 m. priimtą Sudano nacionalinį žmogaus teisių planą, pagrįstą universalumo ir visų žmonių lygybės principais,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, t. y. į 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 62/149, 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 63/168, 2010 m. gruodžio 21 d. rezoliuciją Nr. 65/206, 2012 m. gruodžio 20 d. rezoliuciją Nr. 67/176 ir 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 3/69 mirties bausmės taikymo moratoriumo klausimu, kuriose ji ragino šalis, kur tebevykdoma mirties bausmė, įvesti egzekucijų moratoriumą, siekiant ją panaikinti,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.     kadangi Sudano nacionalinė žvalgybos tarnyba (NISS) suėmė Pietų Sudano Evangelikų presbiterionų bažnyčios pastorių Michaelą Yatą po pamokslo, kurį lankydamasis Sudane 2014 m. gruodžio 21 d. jis skaitė Chartumo Šiaurės bažnyčioje (tai Sudano Evangelikų presbiterionų bažnyčios atšaka); kadangi jis buvo suimtas iš karto po to, kai baigė skaityti pamokslą, kuriame, kaip teigiama, pasmerkė prieštaringą bažnyčios žemės ir nuosavybės pardavimą bei elgesį su krikščionimis Sudane;

B.     kadangi 2015 m. sausio 11 d. buvo suimtas pastorius Peter Yen Reith – tai įvyko jam įteikus laišką Sudano religinių reikalų biurui, kuriame jis teiravosi apie pastorių Michaelą ir prašė suteikti daugiau informacijos apie jo suėmimą;

C.     kadangi abu vyra iki 2015 m. kovo 1 d. buvo kalinami be teisės susirašinėti, o gegužės 4 d. abu buvo apkaltinti įvairiais nusikaltimais pagal 1991 m. Sudano baudžiamąjį kodeksą, įskaitant: bendrus nusikalstamus veiksmus (21 straipsnis), grėsmės konstitucinei tvarkai kėlimą (51 straipsnis), karą prieš valstybę (50 straipsnis), šnipinėjimą (53 straipsnis), neteisėtą oficialių dokumentų gavimą ar atskleidimą (55 straipsnis), neapykantos kurstymą (64 straipsnis), taikos trikdymą (69 straipsnis) ir piktžodžiavimą (125 straipsnis);

D.     kadangi pripažinus asmenį kaltu pagal Sudano baudžiamojo kodekso 50 ir 53 straipsnius jam įvykdoma mirties bausmė;

E.     kadangi 2015 m. liepos 1 d. Sudano valdžios institucijų atstovai atvyko nugriauti dalies Bahri Evangelikų bažnyčios komplekso; kadangi bažnyčios advokatas Mohamed Mustafa – jis yra ir abiejų suimtų pastorių advokatas – ir Bahri Evangelikų bažnyčios pastorius Hafez pasiskundė, kad vyriausybės atstovas griovė ne tą komplekso dalį; kadangi jie abu buvo suimti už trukdymą valstybės tarnautojui vykdyti savo pareigą; kadangi vyriausybės pareigūnas toliau griovė ne tą komplekso dalį;

F.     kadangi nuo 2011 m., kai atsiskyrė Pietų Sudanas, Sudane nuolat dažnėjo grasinimai bažnyčios vadovams, krikščionių bendruomenių bauginimas ir bažnyčios turto griovimas;

G.     kadangi Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija, kurią yra ratifikavęs Sudanas, apima teisę į gyvybę, taip pat draudimą kankinti ir žiaurių, nežmoniškų ar žeminamų bausmių ir elgesio draudimą, tačiau, kadangi šioje šalyje už ne vieną nusikalstamą veiką tebetaikoma mirties bausmė, taip pat galūnių nukirsdinimas, plakimas ir kitos fizinės bausmės;

H.     kadangi visuotinio mirties bausmės moratoriumo paskelbimas siekiant visiškai ją panaikinti turi likti vienu iš pagrindinių tarptautinės bendruomenės tikslų – tai pakartota JT Generalinės Asamblėjos 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliucijoje;

1.      ragina Sudano valdžios institucijas panaikinti visus kaltinimus pastoriams Michaelui Yatui ir Peteriui Yenui Reithui ir ragina juos nedelsiant besąlygiškai išlaisvinti; tuo pačiu ragina Sudano vyriausybę užtikrinti, kad laukdami išlaisvinimo abu pastoriai nebūtų kankinami ar kad su jais nebūtų dar kaip nors netinkamai elgiamasi ir kad būtų tinkamai užtikrinamas jų fizinis ir protinis neliečiamumas;

2.      ragina ES delegaciją Sudane stebėti teismo procesą ir teikti pagalbą pastoriams; ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens atkreipiant dėmesį į sunkius ir paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus šalyje ir juos pasmerkiant;

3.      primena Sudano valdžios institucijoms jų įsipareigojimus saugoti religijos ir tikėjimo laisvę, prisiimtus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; pakartoja, kad religijos, sąžinės ir tikėjimo laisvė – visuotinė žmogaus teisė, kuri turi būti saugoma visur ir užtikrinama visiems; griežtai smerkia visų formų smurtą ir bauginimą, dėl kurio varžoma teisė savo nuožiūra priimti ar išpažinti pasirinktą religiją arba tokios neišpažinti, įskaitant grasinimų, fizinės jėgos ar baudžiamųjų sankcijų taikymą, siekiant priversti tikinčiuosius atsisakyti savo religijos, o netikinčiuosius atsiversti;

4.      ragina Sudano vyriausybę panaikinti visus teisės aktus, kuriais diskriminuojama dėl religijos, ir apsaugoti mažumų grupių, įskaitant visus tikėjimus išpažįstančias mažumas, tapatybę;

5.      smerkia krikščionių persekiojimą ir kišimąsi į bažnyčios reikalus; ragina Sudano vyriausybę liautis vykdžius tokią veiklą; ragina Sudaną panaikinti įstatymus dėl atsimetimo ir neuždarinėti bažnyčių ir kitų religinių vietų;

6.      ragina Sudano vyriausybę reformuoti šalies teisinę sistemą atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių standartus, siekiant apsaugoti pagrindines žmogaus teises ir laisves bei užtikrinti kiekvieno asmens žmogaus teisių apsaugą, ypač moterų, religinių mažumų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atveju;

7.      pakartoja, kad visais atvejais smerkia mirties bausmę ir kad visame pasaulyje būtina paskelbti moratoriumą siekiant ją panaikinti; taigi ragina Sudano vyriausybę panaikinti mirties bausmę, taip pat iki šiol taikomą bausmę nuplakant ir sušvelninti mirties nuosprendžius;

8.      reiškia paramą už pastangas, ypač pastangas, kurias įdėjo JT, ES, Afrikos Sąjunga ir trejetas (Norvegija, JK ir JAV), siekdamos derybomis pasiekti sprendimą dėl padėties Sudane ir paremti pilietinės visuomenės ir opozicijos šalių veiksmus įtraukiam taikos procesui paskatinti;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Sudano Respublikos vyriausybei, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika