Postopek : 2015/2766(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0707/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0707/2015

Razprave :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0280

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 152kWORD 83k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev.

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


o stanju dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (2015/2766(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Sudanu,

–       ob upoštevanju poročila strokovnjakov za človekove pravice z dne 19. maja 2014, izdanega v skladu s posebnimi postopki Sveta ZN za človekove pravice,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 in Deklaracije ZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–       ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja iz leta 2000,

–       ob upoštevanju smernic EU o svobodi veroizpovedi in prepričanja iz leta 2013,

–       ob upoštevanju sudanskega nacionalnega načrta za človekove pravice, ki je bil sprejet leta 2013 na podlagi načel univerzalnosti in enakosti vseh ljudi,

–       ob upoštevanju resolucij generalne skupščine ZN, zlasti resolucij št. 62/149 z dne 18. decembra 2007, št. 63/168 z dne 18. decembra 2008, št. 65/206 z dne 21. decembra 2010, št. 67/176 z dne 20. decembra 2012 in št. 3/69 z dne 18. decembra 2014 o moratoriju na izvajanje smrtne kazni, v katerih je države, kjer smrtna kazen še obstaja, pozvala k moratoriju na njeno izvajanje z namenom njene odprave,

–       ob upoštevanju člena 135(5) in člena 123(4) Poslovnika,

A.     ker je sudanska nacionalna obveščevalna služba aretirala pastorja Michaela Yata iz Južnosudanske prezbiterijanske evangeličanske cerkve, potem ko je med obiskom v Sudanu 21. decembra 2014 pridigal v njeni podružnici Kartumski severni cerkvi; ker je bil aretiran takoj po pridigi, v kateri je domnevno napadel sporno prodajo cerkvene zemlje in premoženja ter ravnanje s kristjani v Sudanu;

B.     ker je bil pastor Peter Yen Reith aretiran 11. januarja 2015, potem ko je sudanskemu uradu za verska vprašanja poslal pismo, v katerem je spraševal po pastorju Michaelu in želel izvedeti več o njegovi aretaciji;

C.     ker aretirana pastorja do 1. marca 2015 nista imela stikov z nikomer, 4. maja pa sta bila obtožena več kaznivih dejanj po sudanskem kazenskem zakoniku iz leta 1991, med drugim: sodelovanja v kaznivem dejanju (21. člen), rušenja ustavnega reda (51. člen), spodkopavanja državne ureditve (50. člen), vohunjenja (53. člen), nezakonitega pridobivanja in razkrivanja uradnih dokumentov (55. člen), netenja sovraštva (64. člen), kaljenja miru (69. člen) in bogokletstva (125. člen);

D.     ker je za kazniva dejanja iz 50. in 53. člena sudanskega kazenskega zakonika predvidena smrtna kazen, če je obtoženec spoznan za krivega;

E.     ker so sudanske oblasti 1. julija 2015 delno uničile poslopja evangeličanske cerkve v Bahriju; ker sta se cerkveni odvetnik Mohamed Mustafa, ki je tudi pravni zastopnik aretiranih pastorjev, in pastor Hafez iz evangeličanske cerkve iz Bahrija pritožila, da vladni uslužbenec uničuje napačni del kompleksa; ker sta bila oba aretirana zaradi oviranja javnega uslužbenca pri opravljanju njegovih nalog; ker je vladni uslužbenec nadaljeval uničevanje napačnega dela kompleksa;

F.     ker so od odcepitve Južnega Sudana leta 2011 grožnje zoper cerkvene voditelje, ustrahovanje krščanskih skupnosti in uničevanje cerkvenega premoženja vse pogostejši;

G.     ker je Sudan ratificiral Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah narodov, ki vključuje pravico do življenja ter prepoved mučenja in drugih krutih, nečloveških ali ponižujočih kazni ali ravnanja, in ker se smrtna kazen, bičanje, sekanje udov in druge oblike telesnega kaznovanja še vedno izvajajo za vrsto kaznivih dejanj;

H.     ker mora uvedba splošnega moratorija na izvajanje smrtne kazni z namenom njene popolne odprave ostati eden od glavnih ciljev mednarodne skupnosti, kot je 18. decembra 2014 potrdila tudi generalna skupščina ZN;

1.      poziva sudanske oblasti, naj umaknejo vse obtožbe zoper pastorja Michaela Yata in Petra Yena Reitha, ter poziva k njuni takojšnji in brezpogojni izpustitvi; poziva sudansko vlado, naj poskrbi, da pastorja do izpustitve ne bosta izpostavljena mučenju in grdemu ravnanju ter da bo njuna telesna in duševna nedotakljivost v celoti spoštovana;

2.      poziva delegacijo EU v Sudanu, naj spremlja sodno obravnavo in pastorjema ponudi pomoč; poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo, opozori na hude in pogoste kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v tej državi ter jih obsodi;

3.      sudanske oblasti opominja na njihove obveznosti v zvezi z varstvom svobode veroizpovedi in prepričanja na državni in mednarodni ravni; znova potrjuje, da je svoboda veroizpovedi, vesti in prepričanja univerzalna človekova pravica, ki jo je treba varovati povsod in za vsakogar; strogo obsoja vse oblike nasilja in ustrahovanja, ki ovirajo pravico do prakticiranja želene veroizpovedi oziroma prestopa vanjo, vključno z grožnjami, telesnim nasiljem in kazenskimi sankcijami, s katerimi želijo verujoče ali neverujoče prisiliti, da se odpovejo svoji veri ali da se spreobrnejo;

4.      poziva sudansko vlado, naj razveljavi zakonodajo, ki omogoča diskriminacijo na podlagi veroizpovedi, in zaščiti identiteto manjšin, tudi verskih;

5.      obsoja nadlegovanje kristjanov in vmešavanje v cerkvene zadeve; poziva sudansko vlado, naj takšne dejavnosti opusti; poziva Sudan, naj razveljavi zakone o verskem odpadništvu in preneha zapirati cerkve in druge verske objekte;

6.      poziva sudansko vlado, naj izvede pravno reformo v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic, da bi zaščitila temeljne človekove pravice in svoboščine ter zagotovila varstvo človekovih pravic vsakega posameznika, zlasti kar zadeva diskriminacijo žensk, manjšin in prikrajšanih skupin;

7.      znova obsoja smrtno kazen, ne glede na okoliščine, in poudarja, da je treba po vsem svetu uvesti moratorij na njeno izvajanje z namenom njene odprave; glede na to poziva sudansko vlado, naj odpravi smrtno kazen, pa tudi bičanje, ki se še vedno izvaja, obstoječe smrtne obsodbe pa omili;

8.      izraža podporo prizadevanjem ZN, EU, Afriške unije in trojke (Norveške, Združenega kraljestva in ZDA), da bi na pogajanjih poiskali rešitev za razmere v Sudanu, podpira pa tudi podvige civilne družbe in opozicijskih strank v boju za vključujoč mirovni proces;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi Republike Sudan, Afriški uniji, generalnemu sekretarju ZN, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov