Postup : 2015/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0832/2015

Předložené texty :

RC-B8-0832/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0317

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 164kWORD 100k
9.9.2015
PE565.800v01-00}
PE565.802v01-00}
PE565.805v01-00}
PE565.810v01-00} RC1
 
B8-0832/2015}
B8-0834/2015}
B8-0837/2015}
B8-0842/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0832/2015)

ALDE (B8‑0834/2015)

Verts/ALE (B8‑0837/2015)

S&D (B8‑0842/2015)


o migraci a uprchlících v Evropě (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE
Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o migraci a uprchlících v Evropě (2015/2833(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Úmluvu o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její dodatkový protokol,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 30. dubna 2015 o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU(4),

–   s ohledem na evropský program pro migraci, který přijala Komise dne 13. května 2015 (COM(2015)0240),

–   s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

–   s ohledem na závěry zvláštního summitu Evropské rady věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 23. dubna 2015,

–   s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 nazvanou „Ztráty na životech ve Středozemním moři“,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 20. července 2015,

–   s ohledem na společnou iniciativu EU – Africký roh zaměřenou na migrační trasy a známou jako chartúmský proces, kterou dne 28. listopadu 2014 přijaly Africká unie a členské státy a orgány EU,

 

–   s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN o lidských právech migrantů, zejména na zprávu „Spoléhání se na mobilitu v průběhu jedné generace: navázání na regionální studii o řízení vnějších hranic Evropské unie a jeho vlivu na lidská práva migrantů“, která byla zveřejněna v květnu 2015,

–   s ohledem na výroční zprávu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) o situaci v oblasti azylu v Evropské unii v roce 2014,

–   s ohledem na rozpravu o migraci a uprchlících v Evropě, která se konala v Evropském parlamentu dne 9. září 2015,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v důsledku přetrvávajících konfliktů, nestability v některých oblastech a porušování lidských práv hledá v EU ochranu nebývale vysoký počet osob; vzhledem k tomu, že počet žádostí o azyl týkajících se dětí se ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšil o 75 %; vzhledem k tomu, že situace v létě 2015 opět ukázala, že se v případě migrace nejedná o dočasný problém a že velký nápor uprchlíků bude zřejmě pokračovat, což opět poukazuje na skutečnost, že je naléhavě třeba učinit vše, co je v našich silách, na záchranu životů lidí, kteří prchají ze svých zemí a jsou v nebezpečí, a že je nezbytné, aby členské státy dostály svým mezinárodním povinnostem, včetně záchranných povinností na moři;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v roce 2015 při pokusu dostat se do bezpečí v Evropě zahynulo nebo se pohřešuje na 2800 žen, mužů a dětí; vzhledem k tomu, že uprchlíci a migranti přicházejí o život rovněž během své cesty na souši v Evropě;

C. vzhledem k tomu, že převaděči a obchodníci s lidmi mají z nelegální migrace prospěch a vystavují životy migrantů nebezpečí pro svůj vlastní finanční prospěch, nesou odpovědnost za tisíce ztracených lidských životů a představují vážný problém pro EU a pro členské státy; vzhledem k tomu, že obchodníci s lidmi dosahují prostřednictvím své trestné činnosti zisků ve výši 20 miliard EUR ročně; vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol mají organizované zločinecké skupiny, které aktivně napomáhají přepravování nelegálních migrantů přes Středozemní moře, přímé vazby na obchodování s lidmi, drogami a střelnými zbraněmi a na terorismus;

D. vzhledem k tomu, že podle údajů agentury FRONTEX se v roce 2015 na předních místech podle země původu nalézají žadatelé o azyl ze Sýrie, Afghánistánu, Eritreje a Iráku; vzhledem k tomu, že podle Eurostatu je velké většině lidí prchající z těchto zemí do Evropy přiznána ochrana;

E.  vzhledem k tomu, že regionální nestabilita a konflikty a vzestup IS/Dá´iš v sousedních oblastech zasažených konfliktem mají dopad na hromadný příliv migrantů a přesuny vysídlených osob, a tudíž i na počet lidí, kteří se snaží dosáhnout území EU;

F.  vzhledem k tomu, že na posledním zasedání Evropské rady ve dnech 25. až 26. června 2015 a na po něm následujícím zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaném dne 20. července 2015 se nepodařilo dosáhnout dohody ohledně závazného distribučního mechanismu přemísťování a přesídlování uprchlíků a namísto toho byl dohodnut mechanismus založený na dobrovolnosti; vzhledem k tomu, že členské státy nedosáhly dohody o poskytnutí 40 000 míst pro přemístění uprchlíků z Řecka a Itálie a místo toho přislíbily pouze 32 256 míst;

G. vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady Donald Tusk vyzval dne 3. září 2015 k přerozdělení nejméně 100 000 uprchlíků;

H. vzhledem k tomu, že namísto současného přijímání rozhodnutí ad hoc je třeba vypracovat dlouhodobější přístup k azylu a migraci;

I.   vzhledem k tomu, že mnoho občanů projevuje nebývalou míru solidarity s uprchlíky, vřele je vítá a poskytuje jim působivou míru podpory; vzhledem k tomu, že evropští občané tak dávají najevo, že ochrana lidí v nouzi a soucítění s nimi zůstávají ryzími evropskými hodnotami;

J.   vzhledem k tomu, že současná situace je ukázkou politováníhodného nedostatku solidarity vlád vůči žadatelům o azyl a také nedostatečné koordinace a soudržnosti opatření; vzhledem k tomu, že tato situace vede k chaosu a k porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že různé postoje, které jednotlivé členské státy přijaly, i nadále podtrhují skutečnost, že migrační politika EU je roztříštěná a má 28 různých podob; vzhledem k tomu, že neexistence jednotných postupů a standardů pro udělování azylu v členských státech vede k různým úrovním ochrany a v některých případech dokonce k nedostatečným zárukám pro žadatele o azyl;

K. vzhledem k tomu, že některé členské státy a jejich vedoucí představitelé zaujali proaktivní přístup a prokázali připravenost a dobrou vůli k přijímání uprchlíků a k zavedení stálého a závazného mechanismu přerozdělování uprchlíků mezi všemi členskými státy; vzhledem k tomu, že by se tímto dobrým příkladem měly řídit i další členské státy;

L.  vzhledem k tomu, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude ve své strategické zprávě o uceleném přístupu k migraci zabývat azylovou a migrační politikou EU v celém jejím rozsahu;

M. vzhledem k tomu, že podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (dále jen „Ženevská úmluva“) mohou osoby bez ohledu na zemi svého původu požádat v jiné zemi o azyl, pokud mají oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů;

1.  vyjadřuje hluboké politování a bolest nad tím, že i nadále tragicky umírají lidé, kteří chtěli požádat v EU o azyl; naléhavě vybízí Evropskou unii a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, s cílem předejít dalším ztrátám životů na moři i na souši;

2.  vyjadřuje svou solidaritu s vysokým počtem uprchlíků a migrantů, kteří jsou obětmi konfliktů, vážného porušování lidských práv, zjevného selhání veřejné správy a tvrdých represí;

3.  vítá úsilí skupin z řad občanské společnosti a jednotlivců po celé Evropě, kteří se ve velkém mobilizují, aby uprchlíky a migranty přivítali a poskytli jim pomoc; vybízí evropské občany, aby vytrvali ve své podpoře a angažovanosti ve prospěch humanitární reakce na uprchlickou krizi; je přesvědčen o tom, že tyto činy prokazují skutečnou věrnost evropským hodnotám a představují naději pro budoucnost Evropy;

4.  opětovně potvrzuje svůj postoj obsažený v usnesení ze dne 30. dubna 2015 o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU; opět připomíná, že je nutné, aby EU při své rychlé reakci na stávající situaci s uprchlíky vycházela ze zásad solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti, jak je stanoví článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a z uceleného přístupu zohledňujícího bezpečnou a legální migraci, který bude v plném rozsahu dodržovat základní práva a ctít základní hodnoty;

5.  opět připomíná, že si přeje, aby byly zachovány otevřené hranice v rámci Schengenského prostoru a současně zaručeno účinné řízení hranic vnějších; zdůrazňuje, že volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru je jedním z nejvýznamnějších úspěchů evropské integrace;

6.  vítá skutečnost, že Komise předložila podněty ve věci přemísťování a přesídlování osob a nový návrh na nouzové přemístění zvýšeného počtu žadatelů o azyl, kteří potřebují mezinárodní ochranu a kteří se nacházejí v Řecku, Itálii a Maďarsku; přijímá za své prohlášení Komise, podle nějž bude v nouzových situacích aktivován stálý mechanismus přerozdělování založený na čl. 78 odst. 2 SFEU, přičemž se zohlední počet uprchlíků, kteří se již nacházejí v daném členském státě; je připraven zabývat se novým programem pro nouzové přemísťování osob v rámci zrychleného postupu a prohlašuje, že hodlá souběžně podporovat veškerá další opatření navrhovaná Komisí s cílem zajistit, aby členské státy trvalý program přemísťování neodsouvaly; připomíná Radě, že Parlament důrazně podporuje závazný mechanismus přemísťování v podobě, která v rámci možností co nejvíce zohledňuje preference uprchlíků;

7.  vítá operativní podporu, kterou Komise poskytne členským státům, jež jsou nejvíce vystaveny přílivu migrantů, jako je Řecko, Itálie a Maďarsko, a to pomocí tzv. „ohniskového“ (Hotspot) přístupu, v jehož rámci budou využity odborné znalosti agentur EU, jako jsou FRONTEX, EASO a Evropský policejní úřad (Europol), s cílem pomáhat členským státům s registrací příchozích; připomíná členským státům, že úspěch takovýchto registračních středisek závisí na jejich vůli přemístit uprchlíky z ohniskových oblastí na vlastní území; je přesvědčen, že takový přístup by měl jednoznačně zavádět účinné mechanismy pro identifikaci osob se zvláštními potřebami a jejich následné předávání příslušným službám;

8.  bere na vědomí návrh Komise na posílení ustanovení o „bezpečné zemi původu“ obsaženého ve směrnici o azylovém řízení díky zavedení společného celounijního seznamu bezpečných zemí původu; chápe, že tento přístup by mohl omezit procesní práva občanů těchto zemí; připomíná, že míra úspěšnosti žádostí o azyl se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší, a to i pokud se jedná o konkrétní země původu; požaduje, aby byla přijata opatření, která zajistí, že tento přístup nepovede k vyprázdnění zásady nenavracení (tj. zákazu navracení do státu, v němž je daná osoba v ohrožení života nebo jí hrozí mučení) a právo daného člověka požádat o azyl, zejména u lidí ze zranitelných skupin obyvatelstva;

9.  opětovně vyzývá Komisi, aby pozměnila stávající dublinské nařízení a zapracovala do něj stálý závazný systém pro přerozdělování žadatelů o azyl mezi 28 členských států, jehož klíč pro povinné přidělování by byl spravedlivý a zohledňoval by vyhlídky na začlenění do společnosti a potřeby a specifické okolnosti spojené se samotnými žadateli;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rozpočtu na rok 2016 a ve víceletém finančním rámci (VFR) vytvořily významnou pohotovostní rezervu, která by umožnila poskytování rychlejší a výraznější podpory úřadu EASO a členským státům, pokud jde o jejich kroky související s přijímáním a začleňováním uprchlíků, a to i v rámci programů přemísťování a přesídlování;

11. vyzývá k tomu, aby všechny zúčastněné členské státy rychle a v plném rozsahu provedly do svého vnitrostátního práva společný evropský azylový systém a účinně jej uplatňovaly; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zasadila o to, aby všechny členské státy řádně prováděly právní předpisy EU, s cílem zajistit uplatňování účinných, soudržných a humánních společných norem v celé EU;

12. je přesvědčen, že provádění směrnice o navracení by mělo jít ruku v ruce s dodržováním postupů a standardů, které Evropě umožňují lidské a důstojné zacházení s navracenými osobami v souladu se zásadou nenavracení; připomíná, že dobrovolné návraty by měly mít přednost před návraty nucenými;

13. zdůrazňuje, že je třeba klást větší důraz na iniciativy Komise, které již byly zahájeny a jejichž cílem je poskytovat dodatečné nástroje zaměřené na ochranu žadatelů o azyl; je přesvědčen, že EU a její členské státy by měly kromě zavedení závazného programu pro přesídlování také uvažovat o dalších opatřeních umožňujících bezpečný a zákonný vstup, jako jsou např. humanitární víza; žádá členské státy, aby zvážily, zda by bylo možné umožnit osobám, které potřebují ochranu, požádat o azyl na jejich ambasádách či konzulátech ve třetích zemích;

14. připomíná, že členské státy by měly zavést tvrdé trestní sankce postihující obchodování s lidmi a převaděčství, a to jak směrem do EU, tak i mezi jejími členskými státy; vyzývá členské státy, aby bojovaly proti zločinným sítím převaděčů, ale současně aby nepostihovaly osoby, které dobrovolně pomáhají migrantům z humanitárních důvodů, včetně lidí, kteří je převážejí, a žádá Komisi, aby zvážila revizi směrnice Rady 2001/51/ES; bere na vědomí operaci EUNAVFOR Med proti převaděčům a obchodníkům s lidmi ve Středomoří;

15. s politováním konstatuje, že vedoucí představitelé některých členských států a strany krajní pravice využívají současné situace k podněcování antiimigračních nálad a činí EU zodpovědnou za tuto krizi a že tato situace má za následek rostoucí počet násilných činů namířených proti migrantům; vyzývá Komisi a členské státy, aby naléhavě přijaly opatření proti násilným trestným činům a slovním projevům nenávisti zaměřujícím se na migranty; vyzývá rovněž vedoucí představitele EU a členských států, aby zaujali jednoznačný postoj ve prospěch evropské solidarity a respektování lidské důstojnosti;

16. připomíná, že migrace je globálním a komplexním jevem, který mimo jiné vyžaduje dlouhodobý přístup řešící jeho primární příčiny, jako je chudoba, nerovnost, nespravedlnost, změna klimatu, korupce, špatná správa věcí veřejných a ozbrojené konflikty; naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby se na listopadovém summitu ve Vallettě na tyto primární příčiny zaměřily; zdůrazňuje, že EU potřebuje komplexní strategii a musí posílit soudržnost svých vnitřních a vnějších politik, zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvojové politiky a migrační politiky; vyjadřuje pochybnosti nad plány na podmínění rozvojové pomoci třetím zemím zpřísněním hraničních kontrol či souhlasem s uzavřením readmisních dohod;

17. žádá EU, její členské státy a další mezinárodní dárce, aby urychleně splnili závazky, které přijali na mezinárodní konferenci o financování rozvoje pořádané v červenci 2015 v Addis Abebě, a zdůrazňuje, že je třeba opět zaměřit rozvojovou politiku na budování mírumilovných společností, boj proti korupci a podporu řádné správy, jak uvádí cíl rámce celosvětového rozvoje po roce 2015 v oblasti udržitelného rozvoje č. 16;

18. naléhavě vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby posílily svou úlohu při řešení konfliktů, a zejména aby pomáhaly nalézat udržitelná politická řešení v zemích, v nichž zuří konflikty, jako jsou Irák, Sýrie a Libye a obecněji Blízký východ, a aby posílily politický dialog, včetně politického dialogu s regionálními organizacemi, tím, že do něj zahrnou veškeré lidskoprávní prvky s cílem podpořit inkluzivní a demokratické instituce a právní stát, budovat odolnost místních komunit a posilovat sociální a demokratický rozvoj v zemích původu těchto lidí i mezi jejich národy; v tomto ohledu vyzývá k intenzivnější spolupráci se zeměmi v tomto regionu v rámci Ligy arabských států a Africké unie s cílem řídit související činnosti, přesídlovat osoby, které potřebují ochranu, a udělovat jim azyl;

19. vyzývá Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby svolaly mezinárodní konferenci o uprchlické krizi za účasti EU, jejích členských států, agentur spojených s OSN, USA, příslušných mezinárodních nevládních organizací, arabských států a dalších aktérů s cílem vypracovat společnou celosvětovou strategii humanitární pomoci;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládám a parlamentům členských států.

 

 

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0105.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0176.

Právní upozornění - Ochrana soukromí