Postup : 2015/2833(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0832/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0832/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0317

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 97k
9.9.2015
PE565.800v01-00}
PE565.802v01-00}
PE565.805v01-00}
PE565.810v01-00} RC1
 
B8-0832/2015}
B8-0834/2015}
B8-0837/2015}
B8-0842/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0832/2015)

ALDE (B8‑0834/2015)

Verts/ALE (B8‑0837/2015)

S&D (B8‑0842/2015)


o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene poslaneckého klubu PPE
Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Uznesenie Európskeho parlamentu o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2013 o opatreniach EÚ a členských štátov na zvládnutie toku utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ(4),

–   so zreteľom na európsku migračnú agendu z 13. mája 2015, ktorú vypracovala Komisia (COM(2015)0240),

–   so zreteľom na desaťbodový akčný plán pre prisťahovalectvo prijatý na spoločnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci a Rady pre vnútorné veci 20. apríla 2015,

–   so zreteľom na závery z osobitného samitu Európskej rady týkajúceho sa utečeneckej krízy v Stredozemnom mori z 23. apríla 2015,

–   so zreteľom na správu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) z apríla 2012 s názvom Straty na životoch v Stredozemnom mori,

–   so zreteľom na závery Rady z 20. júla 2015,

–   so zreteľom na iniciatívu zameranú na migračné trasy medzi EÚ a Africkým rohom (chartúmsky proces), ktorú 28. novembra 2014 prijala Africká únia a členské štáty a inštitúcie EÚ,

–   so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov, najmä na správu s názvom Budovanie mobility počas jednej generácie: nadviazanie na regionálnu štúdiu o riadení vonkajších hraníc Európskej únie a jeho vplyve na ľudské práva migrantov, ktorá bola zverejnená v máji 2015,

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) o situácii v oblasti azylu v Európskej únii za rok 2014,

–   so zreteľom na diskusiu o migrácii a utečencoch v Európe, ktorá prebehla v Parlamente 9. septembra 2015,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v dôsledku pokračujúcich konfliktov, regionálnej nestability a porušovania ľudských práv hľadá nebývalý počet ľudí ochranu v EÚ; keďže počet žiadostí o azyl detí stúpol za posledný rok o 75 %; keďže letné obdobie opäť ukázalo, že migrácia nie je dočasnou otázkou a nárast počtu utečencov bude naďalej pokračovať, čo opätovne poukazuje na naliehavú potrebu vyvinúť maximálne úsilie o záchranu životov ľudí, ktorí utekajú zo svojich krajín a sú v ohrození, a na skutočnosť, že členské štáty by mali dodržiavať svoje medzinárodné záväzky vrátane povinnosti záchrany na mori;

B.  keďže 2 800 žien, mužov a detí v roku 2015 bolo podľa údajov UNHCR nahlásených ako mŕtvych alebo nezvestných pri svojej snahe dostať sa na bezpečné miesto v Európe; keďže utečenci a migranti tiež prichádzajú o život na svojej ceste po zemi cez Európu;

C. keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálnu migráciu a ohrozujú životy imigrantov kvôli vlastnému zisku, sú zodpovední za tisíce úmrtí a sú pre EÚ a členské štáty obrovskou výzvou; keďže obchodníci s ľuďmi dosahujú zo svojej trestnej činnosti ročný zisk vo výške 20 miliárd EUR; keďže podľa Europolu majú organizované zločinecké skupiny, ktoré aktívne napomáhajú prepravu nelegálnych prisťahovalcov cez Stredozemné more, prepojenie na obchodovanie s ľuďmi, drogy, strelné zbrane a terorizmus;

D. keďže podľa údajov agentúry Frontex sú hlavnými krajinami pôvodu žiadateľov o azyl v roku 2015 Sýria, Afganistan, Eritrea a Irak; keďže podľa Eurostatu veľkej väčšine osôb utekajúcich z týchto krajín do Európy je poskytnutá ochrana;

E.  keďže regionálna nestabilita a konflikt a vzostup organizácie IŠ/Dá’iš v susedných oblastiach konfliktu majú vplyv na hromadný prílev utečencov a prúdy vysídlených osôb, a teda aj na počet individuálnych pokusov dostať sa do EÚ;

F.  keďže na ostatnej schôdzi Európskej rady 25. – 26. júna 2015 a na následnej schôdzi Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 20. júla 2015 sa nedospelo k dohode o záväznom mechanizme premiestňovania a presídľovania ľudí a namiesto toho sa ustanovil len dobrovoľný mechanizmus; keďže členské štáty nedospeli k dohode o poskytnutí 40 000 miest na premiestnenie utečencov z Grécka a Talianska a namiesto toho prisľúbili len 32 256 miest;

G. keďže predseda Európskej rady Donald Tusk požiadal 3. septembra 2015 o prerozdelenie najmenej 100 000 utečencov;

H. keďže namiesto súčasného ad hoc rozhodovania je potrebné vypracovať dlhodobý prístup k azylu a migrácii;

I.   keďže mnohí občania prejavujú nebývalú úroveň solidarity s utečencami, keď ich vrelo vítajú a poskytujú im pôsobivo veľkú podporu; keďže európski občania tým preukazujú, že ochrana ľudí v núdzi a súcit sú aj naďalej skutočnými európskymi hodnotami;

J.   keďže súčasná situácia poukázala na poľutovaniahodný nedostatok solidarity zo strany vlád voči žiadateľom o azyl a na nedostatočnú koordinovanosť a súdržnosť činností; keďže to vedie k chaotickej situácii a porušovaniu ľudských práv; keďže rozličné pozície, ktoré zaujali jednotlivé členské štáty, naďalej zdôrazňujú skutočnosť, že EÚ má 28 roztrieštených migračných politík; keďže neexistencia jednotných konaní o azyle a jednotných noriem v členských štátoch vedú k odlišným úrovniam ochrany a v niektorých prípadoch dokonca k nedostatočným zárukám pre žiadateľov o azyl;

K. keďže niektoré členské štáty a ich lídri zaujali proaktívny postoj a preukázali pripravenosť a vôľu prijať utečencov, ako aj zriadiť trvalý a povinný mechanizmus rozdeľovania utečencov medzi všetky členské štáty; keďže ostatné členské štáty by mali nasledovať tento dobrý príklad;

L.  keďže strategická správa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o holistickom prístupe k migrácii sa bude venovať všetkým stránkam azylovej a migračnej politiky EÚ;

M. keďže podľa Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951(Ženevského dohovoru) môžu ľudia žiadať o azyl v inom štáte bez ohľadu na svoju krajinu pôvodu, pokiaľ majú oprávnené obavy z prenasledovania z dôvodu svojej rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo svojho politického názoru;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie a zármutok nad tragickými stratami životov ľudí, ktorí hľadajú azyl v EÚ; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabrániť ďalším stratám životov na mori či na pevnine;

2.  vyjadruje solidaritu s vysokým počtom utečencov a migrantov, ktorí sú obeťami konfliktov, vážneho porušovania ľudských práv, zrejmých zlyhaní v oblasti správy a tvrdých represií;

3.  víta úsilie skupín občianskej spoločnosti a jednotlivcov v celej Európe, ktorí sa mobilizujú vo veľkom počte a vítajú a poskytujú pomoc utečencom a migrantom; podnecuje európskych občanov, aby naďalej podporovali a angažovali sa v humanitárnej reakcii na utečeneckú krízu; domnieva sa, že takéto kroky ukazujú skutočné plnenie európskych hodnôt sú znakom nádeje pre budúcnosť Európy;

4.  opakuje svoju podporu svojmu uzneseniu z 30. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ; pripomína, že je potrebné, aby EÚ založila svoju reakciu na najnovšiu utečeneckú situáciu na zásade solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje bezpečnú a legálnu migráciu a plne dodržiava základné práva a hodnoty;

5.  potvrdzuje svoj záväzok k otvoreným hraniciam v rámci schengenského priestoru pri súčasnom zabezpečení efektívneho riadenia vonkajších hraníc; zdôrazňujem, že voľný pohyb osôb v schengenskom priestore je jedným z najväčších úspechov európskej integrácie;

6.  víta iniciatívy Komisie o premiestňovaní a presídľovaní vrátane nového návrhu na núdzové presídlenie vyššieho počtu žiadateľov o azyl, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, zahŕňajúci Grécko, Taliansko a Maďarsko; podporuje oznámenie zo strany Komisie mechanizmu trvalého premiestnenia, ktorý sa bude aktivovať v núdzových situáciách, s ohľadom na počet utečencov prítomných v členskom štáte, ktorý sa zakladá na článku 78 ods. 2 ZFEÚ; je ochotný riešiť nový systém núdzového presťahovania v zrýchlenom postupe a vyjadruje úmysel pokročiť v prípade všetkých ostatných opatrení, ktoré súbežne navrhuje Komisia, aby sa zabezpečilo, že Komisia nebude zdržiavať systém trvalého presťahovania; pripomína Rade, že Parlament dôrazne podporuje záväzný mechanizmus premiestňovania, ktorý by mal podľa možnosti zohľadňovať preferencie utečencov;

7.  víta operačnú podporu, ktorú bude poskytovať Komisia členským štátom v prvej línii, ako sú Grécko, Taliansko a Maďarsko, prostredníctvom tzv. kritických miest s využitím odborných skúseností agentúr EÚ ako napr. FRONTEX a EASO a Európsky policajný úrad (Europol) na pomoc členským štátom pri registrácií prichádzajúcich ľudí; pripomína členským štátom, že úspech týchto registračných centier závisí na ich vôli presťahovať utečencov z tzv. kritických miest na svoje územie; domnieva sa, že takýto prístup by mal jasne stanoviť účinné mechanizmy identifikácie osôb s osobitnými potrebami a ich následné postúpenie príslušným útvarom;

8.  berie na vedomie návrh Komisie na posilnenie ustanovenia o bezpečnej krajine pôvodu v smernici o azylových konaniach zriadením spoločného zoznamu EÚ bezpečných krajín pôvodu; rozumie, že tento prístup by mohol obmedziť procedurálne práva občanov týchto krajín; pripomína, že miera schvaľovania žiadostí o azyl sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, vrátane pokiaľ ide o konkrétne krajiny pôvodu; žiada prijať kroky na zabezpečenie toho, aby tento prístup nenarúšal zásadu nevyhostenia a individuálne právo na azyl, najmä príslušníkov zraniteľných skupín;

9.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby zmenila platné dublinské nariadenie tak, aby obsahovalo stály záväzný systém rozdelenia žiadateľov o azyl medzi 28 členských štátov, pričom sa použije spravodlivý, povinný rozdeľovací kľúč zohľadňujúci perspektívu integrácie a potreby a osobitné okolnosti samotných žiadateľov o azyl;

10. vyzýva Komisiu, aby vytvorila značný rozpočtový priestor a pripravenosť v rámci rozpočtu na rok 2016 a ustanovení viacročného finančného rámca, ktorý umožní rýchlejšiu a významnejšiu podporu pre EASO a členské štáty v súvislosti s prijímaním a integráciou utečencov, vrátane v rámci systémov premiestňovania a presídľovania;

11. požaduje urýchlenú a úplnú transpozíciu a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému všetkými zúčastnenými členskými štátmi; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky členské štáty riadne vykonávajú právne predpisy EÚ s cieľom uplatňovania účinných, jednotných a humánnych noriem v celej EÚ;

12. domnieva sa, že vykonávanie smernice o návrate by malo kráčať ruka v ruke s dodržiavaním postupov a noriem, ktoré umožnia Európe, aby zabezpečila humánne a dôstojné zaobchádzanie s navrátilcami v súlade so zásadou nevyhostenia; pripomína, že dobrovoľný návrat by sa mal uprednostňovať pred núteným návratom;

13. zdôrazňuje, že by sa mal klásť väčší dôraz na už začaté iniciatívy Komisie na poskytnutie ďalších nástrojov na ochranu uchádzačov o azyl; domnieva sa, že EÚ a jej členské štáty by mali popri povinnom programe presídlenia preskúmať aj iné možnosti bezpečného a zákonného prístupu, napríklad humanitárne víza; žiada členské štáty, aby posúdili možnosť umožniť ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, žiadať o azyl na veľvyslanectvách a konzulárnych úradoch v tretích krajinách;

14. pripomína, že členské štáty by mali stanoviť prísne trestnoprávne sankcie proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, a to v smere do EÚ, ako aj v rámci nej; vyzýva členské štáty, aby bojovali proti zločineckým sieťam prevádzačov, ale medzičasom netrestali tých, ktorí dobrovoľne pomáhajú migrantom z humanitárnych dôvodov, vrátane ich prepravy, požiadaním Komisie o zvážení revízie smernice Rady 2001/51/ES; berie na vedomie operáciu EUNAVFOR Med proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi v Stredozemí;

15. ľutuje, že lídri niektorých členských štátov a krajne pravicové strany súčasnú situáciu využívajú na podnecovanie protimigračných nálad, pričom z krízy obviňujú EÚ a podnecujú k zvýšenému počtu násilných činov voči migrantom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene prijali opatrenia na boj proti násilným akciám a nenávistným prejavom zameraným na migrantov; vyzýva tiež vedúcich predstaviteľov EÚ a jej členských štátov, aby zaujali jasné stanovisko v prospech európskej solidarity a rešpektovania ľudskej dôstojnosti;

16. pripomína, že migrácia je globálny a komplexný fenomén, ktorý si tiež vyžaduje dlhodobý prístup zameraný na jej základné príčiny, akými sú chudoba, nerovnosť, nespravodlivosť, zmena klímy, korupcia, zlá správa a ozbrojený konflikt; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa na novembrovom samite vo Vallette sústredili na tieto základné príčiny; zdôrazňuje, že EÚ potrebuje komplexný prístup, ktorým sa posilní súdržnosť jej vnútorných aj vonkajších politík, najmä spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rozvojovej politiky a migračnej politiky; spochybňuje plány prepojiť rozvojovú pomoc s intenzívnejšími hraničnými kontrolami alebo dohodami o readmisii zo strany tretích krajín;

17. vyzýva EÚ, jej členské štáty a iných medzinárodných darcov, aby naliehavo splnili záväzky prijaté na konferencii o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v júli 2015 v Addis Abebe, a zdôrazňuje potrebu preorientovania rozvojovej politiky na vybudovanie mierumilovných spoločností, boj proti korupcii a presadzovanie dobrej správy vecí verejných, ako sa uvádza v cieli v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 16 globálneho rozvojového rámca po roku 2015;

18. naliehavo vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby posilnili svoju úlohu v rámci riešenia konfliktu, a najmä aby pomáhali pri hľadaní udržateľných politických riešení v regiónoch v konflikte, ako sú napríklad Irak, Sýria, Líbya a Blízky východ, a posilnili politický dialóg, a to aj s regionálnymi organizáciami, ktorý bude zahŕňať všetky prvky ľudských práv, s cieľom podporovať inkluzívne a demokratické inštitúcie, posilniť odolnosť miestnych spoločenstiev a podporiť sociálny a demokratický vývoj v krajinách pôvodu a medzi ich národmi; v tejto súvislosti vyzýva na väčšiu spoluprácu s krajinami regiónu v rámci Arabskej ligy a Africkej únie v záujme riadenia, presídľovania a udeľovania azylu osobám, ktoré potrebujú ochranu;

19. vyzýva Komisiu a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zvolali medzinárodnú konferenciu o kríze v súvislosti s utečencami, a to okrem iného s účasťou EÚ, jej členských štátov, agentúr OSN, USA, príslušných medzinárodných MVO a arabských štátov, s cieľom zaviesť spoločnú stratégiu globálnej humanitárnej pomoci;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vládam a parlamentom členských štátov.

 

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0105.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0176.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia