Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0836/2015

Předložené texty :

RC-B8-0836/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0318

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 161kWORD 97k
9.9.2015
PE565.804v01-00}
PE565.807v01-00}
PE565.808v01-00}
PE565.809v01-00}
PE565.811v01-00}
PE565.812v01-00} RC1
 
B8-0836/2015}
B8-0839/2015}
B8-0840/2015}
B8-0841/2015}
B8-0843/2015}
B8-0844/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0836/2015)

Verts/ALE (B8‑0839/2015)

GUE/NGL (B8‑0840/2015)

ALDE (B8‑0841/2015)

PPE (B8‑0843/2015)

S&D (B8‑0844/2015)


o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský, Gunnar Hökmark za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward za skupinu S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 20. července 2015,

–   s ohledem na nedávná prohlášení učiněná místopředsedkyní, vysokou představitelkou Federicou Mogheriniovou a jejím mluvčím o Izraeli, okupovaném palestinském území, mírovém procesu na Blízkém východě a podpoře agentury UNRWA ze strany EU,

–   s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé,

–   s ohledem na Evropsko-středomořskou prozatímní dohodu o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé,

–   s ohledem na příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dosažení míru na Blízkém východě je i nadále klíčovou prioritou mezinárodního společenství a nezbytným předpokladem pro stabilitu a bezpečnost v regionu; vzhledem k tomu, že v Radě bezpečnosti OSN se usiluje o obnovení mírového procesu;

B.  vzhledem k tomu, že na izraelsko-palestinský konflikt by se mělo nahlížet v širším kontextu izraelsko-arabského konfliktu; vzhledem k tomu, že se EU domnívá, že mír na Blízkém východě vyžaduje řešení pro celý region; vzhledem k tomu, že válečný konflikt v Sýrii, vzestup organizace Dá'iš, sílící radikalizace a šíření terorismu na Blízkém východě představují pro Izrael a celý region vážné bezpečnostní hrozby, dále zhoršují utrpení Palestinců, avšak zároveň také formují společné zájmy arabských států a Izraele, a to v době, kdy dohoda o jaderné otázce s Íránem, na které se EU významným způsobem podílela, nabízí výjimečnou příležitost pro mírový proces, které by se mělo využít,

C. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, vycházejícímu z hranice v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém, a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Stát Palestina, a vyzývala k pokračování přímých mírových jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

D. vzhledem k tomu, že EU je největším obchodním partnerem Izraele a největším poskytovatelem pomoci určené pro Palestince; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová při několika příležitostech vyjádřila své odhodlání obnovit a posílit úlohu EU v mírovém procesu na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že Fernando Gentilini byl v dubnu 2015 jmenován novým zvláštním zástupcem EU pro mírový proces na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že EU navzdory svým ambicím a odhodlání plnit v této oblasti významnou úlohu stále nemá komplexní a soudržnou vizi, pokud jde o její zapojení do mírového procesu na Blízkém východě, které by mělo zohledňovat rychle se měnící situaci v regionu;

1.  je hluboce znepokojen skutečností, že mírový proces na Blízkém východě neustále setrvává na mrtvém bodě, a žádá, aby bylo co nejdříve opětovně vyvíjeno důvěryhodné mírové úsilí; vyzývá izraelskou i palestinskou stranu, aby se zdržely kroků, které by mohly vyvolat další eskalaci násilí, včetně nenávistných verbálních projevů a podněcování ve veřejném prostoru a jednostranných opatření, která by mohla předjímat výsledek jednání a ohrozit životaschopnost řešení založeného na existenci dvou států; zdůrazňuje, že trvalého řešení konfliktu lze dosáhnout pouze v kontextu daného regionu, se zapojením všech příslušných regionálních zainteresovaných stran a s podporou mezinárodního společenství;

2.  znovu vyjadřuje svou jednoznačnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, které vychází z hranic z roku 1967, zahrnuje stranami sjednané výměny území a počítá s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí a za vzájemného uznávání existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát, a to na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva; zdůrazňuje, že nenásilné prostředky a dodržování lidských práv a humanitárního práva jsou jedinou cestou, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

3.  zdůrazňuje, že zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států přijetím konkrétních opatření a zajištěním plného dodržování práv civilního obyvatelstva na obou stranách musí představovat pro EU a mezinárodní společenství nejvyšší prioritu; s nadějí očekává zahájení strukturovaného dialogu mezi EU a Izraelem ohledně situace na Západním břehu a zachování řešení v podobě dvou států, v rámci něhož by se mělo hovořit i o otázce osad;

4.  vítá pozitivní úlohu a nezbytnou podporu, kterou chce EU poskytnout, aby pomohla vyřešit izraelsko-palestinský konflikt a širší izraelsko-arabský konflikt mírovými a konstruktivními prostředky, které slouží zájmům EU v oblasti bezpečnosti, stability a prosperity na Blízkém východě; vyzývá však k přijetí zcela nového přístupu EU, který bude skutečně v zájmu míru a bezpečnosti jak palestinského, tak izraelského obyvatelstva; vítá osobní angažovanost místopředsedkyně, vysoké představitelky i jmenování nového zvláštního zástupce EU pro mírový proces na Blízkém východě a podporuje jejich úsilí v této oblasti;

5.  vítá odhodlání EU aktivně se zasazovat o obnovení vícestranného přístupu k mírovému procesu ve spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a aktivně podporovat obě strany v jejich úsilí o obnovení důvěry a vytvoření atmosféry vzájemnosti nezbytné pro zahájení smysluplných jednání v co nejbližším časovém horizontu; poznamenává, že jednou z možností, jak přispět k tomuto cíli, je zřízení mezinárodní podpůrné skupiny; zdůrazňuje, že EU je připravena spolupracovat s regionálními partnery na základě arabské mírové iniciativy;

6.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku a zvláštního zástupce EU, aby lépe využívali politických vztahů a institucionální odbornosti EU a jejích členských států, jež jsou založeny na zeměpisné blízkosti, historických vazbách a intenzivní hospodářské výměně Evropy s blízkovýchodním regionem, s cílem zaujmout skutečnou politickou úlohu v mírovém procesu mezi Izraelci a Palestinci a v širším kontextu mezi arabskými státy a Izraelem; připomíná členským státům jejich povinnost aktivně přispívat k utváření jednotného evropského postoje k mírovému procesu na Blízkém východě a zdržet se jednostranných iniciativ oslabujících kroky na úrovni EU;

7.  podporuje úsilí Rady bezpečnosti OSN o obnovení mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci; naléhavě však žádá EU, aby plnila své povinnosti vlivného aktéra a zahájila ambiciózní a komplexní mírovou iniciativu pro tento region; domnívá se, že EU by měla hrát klíčovou úlohu při novém vymezování struktury Kvarteta pro Blízký východ a jeho cílů, které by měly být znovu zaměřeny na nalezení politického řešení konfliktu;

8.  odsuzuje pokračující rozšiřování izraelských osad, které porušuje mezinárodní humanitární právo, živí v Palestincích zášť a ničí představu o schůdnosti řešení spočívajícího v existenci dvou států a hatí naději na jeho uskutečnění, a vyzývá izraelské úřady, aby neprodleně zastavily a zásadně změnily svou politiku osidlování;

9.  vítá závazek EU – v duchu diferenciace mezi Izraelem a jeho aktivitami na okupovaném palestinském území – zajistit, aby všechny dohody mezi EU a Izraelem jednoznačně a explicitně uváděly, že je nelze uplatňovat na územích okupovaných Izraelem v roce 1967, jak bylo opětovně uvedeno v závěrech zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015; bere na vědomí pokyny Komise ze dne 19. července 2013 týkající se způsobilosti izraelských subjektů a jejich činností na územích okupovaných Izraelem od června roku 1967, pokud jde o granty, ceny a finanční nástroje financované EU počínaje rokem 2014, a dopis, jejž dne 13. dubna 2015 zaslalo místopředsedkyni, vysoké představitelce 16 ministrů zahraničních věcí členských států EU, kteří ji žádají, aby v rámci Komise převzala vedoucí úlohu a zasadila se tak o dokončení přípravy obecných pokynů ohledně označování produktů z izraelských osad v rámci celé EU;

10. zdůrazňuje odpovědnost příslušných orgánů EU při pokračování v zajištění toho, aby žádné finanční prostředky EU nemohly být přímo či nepřímo převedeny na teroristické organizace nebo činnosti;

11. zdůrazňuje, že nedávné raketové útoky militantních skupin na izraelské území jsou nepřijatelné, a znovu upozorňuje na nebezpečí eskalace; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby EU spolupracovala s Izraelem, palestinskou samosprávou, Egyptem a Jordánskem na tom, aby předešla opětovnému vyzbrojení teroristických skupin v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu a jejich činnosti spočívající v pašování zbraní, vyrábění raket a budování tunelů; opětovně zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby všechny teroristické skupiny v Gaze složily zbraně v souladu se závěry zasedání Rady pro zahraniční věci z července 2014;

12. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad rostoucím násilím osadníků na Západním břehu; vítá skutečnost, že izraelské vedení všeobecně odsoudilo nedávný žhářský útok namířený proti rodině Davabšáh ve vesnici Duma, avšak připomíná Izraeli, že nese plnou odpovědnost za ochranu palestinského lidu a za postavení všech pachatelů násilí z řad osadníků před soud;

13. vítá práci mise v oblasti policie a podpory právního státu (EUPOL COPPS), která byla vykonána v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky na okupovaném palestinském území a spočívala v napomáhání palestinské samosprávě při budování institucí budoucího Státu Palestina v oblastech policejní práce a trestního soudnictví; vyzývá k opětovné aktivaci mise SBOP pro pomoc na hranicích (EUBAM Rafah), a to s ambicióznějším mandátem, odpovídajícími prostředky a personálem, aby mohla sehrát konkrétní úlohu při kontrole hranic Pásma Gazy s Egyptem a Izraelem;

14. žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby svá zjištění o zničení a poškození budov a projektů financovaných EU na okupovaných palestinských územích předložily Parlamentu;

15. vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytly finanční prostředky a ochranu nevládním organizacím v této oblasti, jejichž politické cíle jsou v souladu s obecnými cíli mírového procesu na Blízkém východě, a naléhavě žádá orgány EU, aby v této věci spolupracovaly s jejich příslušnými protějšky;

16. znovu vyzývá k ukončení blokády Pásma Gazy a k bezodkladné rekonstrukci a obnově této oblasti po válce v létě 2014, která musí být prioritou v humanitární pomoci EU a mezinárodního společenství; vyjadřuje v této souvislosti uznání hrdinskému působení agentury UNRWA; naléhavě vyzývá dárce, aby dostáli co nejdříve svým finančním závazkům učiněným na zasedání káhirské Mezinárodní konference o Palestině („Obnova Gazy“) ze dne 12. října 2014;

17. vítá kroky, které nedávno učinil Izrael s cílem uvolnit omezení platná v Gaze, lituje však dlouhodobých restrikcí ze strany Izraele, pokud jde o dovážení stavebního materiálu do Gazy; zdůrazňuje, že je důležité podniknout další pozitivní opatření – a zároveň řešit oprávněné obavy Izraele týkající se jeho bezpečnosti –, jež umožní neomezené dodávky humanitární pomoci, obnovu a hospodářské oživení; naléhavě vyzývá členské státy, aby splnily svůj slib podpořit třístranný mechanismus pro monitorování a kontrolu příslušného materiálu pro rekonstrukci;

18. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby usilovala o plné provádění doporučení obsažených ve zprávě nezávislé vyšetřovací komise OSN zabývající se konfliktem v Gaze v roce 2014, včetně doporučení aktivně podporovat činnost Mezinárodního trestního soudu; vítá jednomyslné hlasování členských států EU, jež jsou členy Rady OSN pro lidská práva, ve prospěch její rezoluce ze dne 3. července 2015 nazvané „Zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v souvislosti se všemi případy porušování mezinárodního práva na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma“;

19. zdůrazňuje, že významným prvkem pro dosažení řešení spočívajícího v existenci dvou států je vnitropalestinské usmíření, a vyjadřuje politování nad dlouhodobou nejednotou Palestinců; podporuje v tomto ohledu výzvu EU palestinským frakcím, aby za jednu z hlavních priorit považovaly usmíření a návrat palestinské samosprávy do Gazy; naléhavě vyzývá všechny palestinské síly, aby opět začaly neprodleně usilovat o smíření, zejména tím, že uspořádají prezidentské a legislativní volby, které měly proběhnout již dávno; zdůrazňuje, že palestinská samospráva musí v této souvislosti přijmout větší odpovědnost a musí se ujmout v Gaze svých vládních funkcí, a to i v oblasti bezpečnosti, civilní správy a prostřednictvím své přítomnosti na hraničních přechodech;

20. vyzývá všechny strany konfliktu, aby v plném rozsahu dodržovaly práva zadržených a vězňů, včetně osob držících hladovku;

21. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad skutečností, že se agentura UNRWA potýká s vážným nedostatkem finančních prostředků; žádá EU, aby tuto agenturu více finančně podporovala, a naléhavě žádá všechny ostatní dárce, aby dostáli svým slibům, které agentuře dali, a agenturu UNRWA, aby i nadále zlepšovala své řízení; vyzývá však rovněž k tomu, aby se řešila podstata problému palestinských uprchlíků; vyjadřuje uznání agentuře UNRWA za její mimořádné úsilí, které umožnilo, aby byl školní rok 2015/2016 otevřen i pro žáky z rodin palestinských uprchlíků, a k tomuto výsledku této agentuře blahopřeje;

22. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Knesetu, prezidentovi a vládě Izraele, Palestinské legislativní radě a palestinské samosprávě, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, příslušným parlamentům a vládám Egypta, Jordánska a Libanonu a generálnímu komisaři Agentury OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí