Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0836/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0836/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

9.9.2015 - (2015/2685RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-0836/2015)
Verts/ALE (B8-0839/2015)
GUE/NGL (B8-0840/2015)
ALDE (B8-0841/2015)
PPE (B8-0843/2015)
S&D (B8-0844/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato


Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0836/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0836/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

(2015/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), κ. Federica Mogherini, και του εκπροσώπου της για το Ισραήλ, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και την στήριξη της ΕΕ στο Γραφείο Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου,

–   έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου,

–   έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί της προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται προσπάθειες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της αραβο-ισραηλινής διένεξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή απαιτεί συνολική περιφερειακή λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη κρίση στη Συρία, η άνοδος του Da’esh, ο αυξανόμενος ριζοσπαστισμός και η διάδοση της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή δημιουργούν σημαντικές απειλές ασφάλειας για το Ισραήλ και ολόκληρη την περιοχή και επιτείνουν περαιτέρω τα δεινά των Παλαιστινίων, αλλά δημιουργούν επίσης και κοινά συμφέροντα μεταξύ των αραβικών κρατών και του Ισραήλ, ενώ η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, στη σύναψη της οποίας η ΕΕ έπαιξε σημαντικό ρόλο, παρέχει μια μοναδική δυναμική για την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία δεν θα πρέπει να μείνει αναξιοποίητη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών και με ένα ασφαλές Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, και έχει απευθύνει έκκληση για επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ και ο βασικότερος χορηγός βοήθειας στους Παλαιστίνιους· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), κ. Federica Mogherini, έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δέσμευσή της για ανανέωση και ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2015 ο κ. Fernando Gentilini ορίσθηκε ως ο νέος Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, παρά τη φιλοδοξία και τη δέσμευσή της να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο πεδίο αυτό, δεν έχει ακόμη αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική θεώρηση της εμπλοκής της στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η οποία να αντικατοπτρίζει το ταχέως μεταβαλλόμενο περιφερειακό πλαίσιο·

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και ζητεί να καταβληθούν εκ νέου αξιόπιστες ειρηνευτικές προσπάθειες χωρίς καθυστέρηση, καλεί τόσο του Ισραηλινούς όσο και τους Παλαιστίνιους να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λόγου και υποδαύλισης μίσους στο δημόσιο χώρο, καθώς και μονομερών μέτρων που θα μπορούσαν να προδικάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων και να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών· τονίζει ότι οιαδήποτε διαρκής λύση στην ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε περιφερειακό πλαίσιο, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών παραγόντων και την στήριξη της διεθνούς κοινότητας·

2.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967, με συμφωνία για αμοιβαία ανταλλαγή γαιών και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και αμοιβαίας αναγνώρισης, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· τονίζει πως τα μη βίαια μέσα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους·

3.  τονίζει ότι άμεση προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα πρέπει να είναι το να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών μέσω συγκεκριμένης δράσης και να διασφαλισθεί ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών και των δυο πλευρών· προσβλέπει στην έναρξη του δομημένου διαλόγου της ΕΕ με το Ισραήλ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και τη διατήρηση της λύσης των δύο κρατών, η οποία θα πρέπει επίσης να καλύπτει το ζήτημα των οικισμών·

4.  επιδοκιμάζει το θετικό ρόλο και την αναγκαία στήριξη που επιθυμεί να παράσχει η ΕΕ για τη διευκόλυνση της επίλυσης της ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης καθώς και της ευρύτερης αραβο-ισραηλινής διένεξης με ειρηνικά και εποικοδομητικά μέσα, τα οποία να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΕ για ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στη Μέση Ανατολή· απευθύνει έκκληση για νέα προσέγγιση της ΕΕ που να υπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα της ειρήνης και της ασφάλειας τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων· χαιρετίζει την προσωπική δέσμευση της ΑΕ/ΥΕ και τον ορισμό του νέου ιδικού εντεταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, και στηρίζει τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση·

5.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της ΕΕ να εργασθεί ενεργά για μια ανανεωμένη πολυμερή προσέγγιση στην ειρηνευτική διαδικασία και με διαβούλευση όλων ενδιαφερομένων μερών, και να στηρίξει ενεργά τα μέρη ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί το περιβάλλον εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατόν· σημειώνει ότι η ΕΕ φρονεί πως η σύσταση μιας ομάδας διεθνούς στήριξης είναι δυνατόν να συμβάλει στον σκοπό αυτό· τονίζει πως η ΕΕ είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού με τους τοπικούς εταίρους της στη βάση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας·

6.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ και τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις πολιτικές σχέσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας, των ιστορικών δεσμών και των εντατικών οικονομικών συναλλαγών με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, για να διαδραματίσουν έναν περισσότερο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στη διαδικασία ειρήνευσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μεταξύ των αραβικών κρατών και του Ισραήλ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι πρωταρχικό τους καθήκον είναι να συμβάλλουν ενεργά στον σχηματισμό μιας ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και να απέχουν από μονομερείς πρωτοβουλίες, οι οποίες αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή δράση·

7.  στηρίζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· παροτρύνει ωστόσο την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της ως παράγων επιρροής και να πάρει το θάρρος να αναλάβει μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό των στόχων - που θα πρέπει να στραφούν εκ νέου γύρω από την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη διένεξη - και της μορφής της Τετραμερούς Διάσκεψης·

8.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών, πράγμα το οποίο αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, πυροδοτεί τη μνησικακία εκ μέρους των Παλαιστινίων και υπονομεύει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της λύσης με δυο κράτη, καλεί δε τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν άμεσα την εποικιστική πολιτική τους·

9.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ – στο πνεύμα της διαφοροποίησης μεταξύ του Ισραήλ και των δραστηριοτήτων του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη – να διασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ πρέπει να αναφέρουν ρητά και απερίφραστα τη μη εφαρμοσιμότητά τους στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, όπως επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015· λαμβάνει υπό σημείωση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2013 για την επιλεξιμότητα των ισραηλινών φορέων και των δραστηριοτήτων τους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη από τον Ιούνιο του 1967, για επιδοτήσεις, βραβεία και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ από το 2014 και εξής, καθώς και την επιστολή που απέστειλαν στην ΑΕ/ΥΕ 16 υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ στις 13 Απριλίου 2015, ενθαρρύνοντάς την να ηγηθεί εντός της Επιτροπής της ολοκλήρωσης του έργου για τη θέσπιση ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς·

10. τονίζει την ευθύνη των αρμόδιων αρχών της ΕΕ να συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι καμία χρηματοδότηση της ΕΕ προς τους Παλαιστινίους δεν μπορεί να εκτρέπεται άμεσα ή έμμεσα προς τρομοκρατικές οργανώσεις ή δραστηριότητες·

11. τονίζει πως οι πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους στα ισραηλινά εδάφη από ομάδες μαχητών είναι απαράδεκτες, και δηλώνει πως υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης. υπογραμμίζει πως η ΕΕ χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεργασθεί με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αίγυπτο και την Ιορδανία με σκοπό να εμποδιστεί ο εκ νέου εξοπλισμός των τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, και το εκ μέρους τους λαθρεμπόριο όπλων, η κατασκευή ρουκετών και οικοδόμηση τούνελ· τονίζει για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη να αφοπλιστούν οι τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα, σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίων Υπουργών Εξωτερικών του Ιουλίου 2014·

12. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την αυξανόμενη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη· επιδοκιμάζει την ευρεία καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία της πρόσφατης εμπρηστικής επίθεσης κατά της οικογένειας Dawabshah και την στο χωριό Ντούμα, αλλά υπενθυμίζει στο Ισραήλ την ακέραια ευθύνη του να προστατεύσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη όλους τους δράστες βίαιων ενεργειών από την πλευρά των εποίκων·

13. επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεσθεί από την αστυνομία της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και από την αποστολή για την επιβολή του κράτους δικαίου (EUPOL COPPS) στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη για να βοηθήσουν την Παλαιστινιακή Αρχή να οικοδομήσει τους θεσμούς ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους στους τομείς της αστυνόμευσης και ποινικής δικαιοσύνης· ζητεί να επανενεργοποιηθεί η αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΚΠΑΑ (EUBAM Rafah), με μια πιο φιλόδοξη εντολή, επαρκή μέσα και προσωπικό, προκειμένου αυτή να παίξει συγκεκριμένο ρόλο στον έλεγχο των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ·

14. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις καταστροφές και βλάβες σε υποδομές και έργα που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ στα κατεχόμενα εδάφη·

15. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρέχουν χρηματοδότηση σε ΜΚΟ της περιοχής των οποίων οι πολιτικοί στόχοι συμφωνούν με τους γενικούς στόχους της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση , Ανατολή, και παροτρύνει τις αρχές της ΕΕ να συνεργαστούν με τους αντίστοιχους εταίρους τους επί του θέματος·

16. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεσο τερματισμό του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και την επείγουσα ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της περιοχής μετά τον πόλεμο το καλοκαίρι του 2014, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα προτεραιότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας· συγχαίρει, στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) για το ηρωικό του έργο· παροτρύνει τους δωρητές να καταβάλουν το συντομότερο δυνατό τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του Καΐρου για την Παλαιστίνη («Ανασυγκρότηση της Γάζας») στις 12 Οκτωβρίου 2014·

17. χαιρετίζει τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για να ελαφρύνει τους περιορισμούς στη Γάζα, αλλά αποδοκιμάζει του συνεχιζόμενους περιορισμούς στην είσοδο οικοδομικών υλικών· τονίζει πως είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω θετικά μέτρα – ενώ χρειάζεται να καθησυχαστούν οι νόμιμες ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια – για να υπάρξει πλήρης αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανασυγκρότηση και οικονομική ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για στήριξη του τριμερούς μηχανισμού για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υλικών ανασυγκρότησης·

18. καλεί την ΑΕ/ΥΕ να φροντίσει για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ σχετικά με τη σύρραξη στη Γάζα το 2014, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για ενεργό στήριξη του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· χαιρετίζει την ομόφωνη υπερψήφιση από τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του ψηφίσματος της 3ης Ιουλίου με τίτλο «εξασφάλιση λογοδοσίας και δικαιοσύνης για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ»,

19. τονίζει πως η ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών και εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη παλαιστινιακή διχόνοια· στηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς τις παλαιστινιακές παρατάξεις να καταστήσουν τη συμφιλίωση και την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα θέμα υψίστης προτεραιότητας· παροτρύνει τις παλαιστινιακές δυνάμεις να επαναλάβουν τις προσπάθειες για συμφιλίωση χωρίς καθυστέρηση, ιδίως με τη διεξαγωγή των από καιρό αναμενόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών· τονίζει πως η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στο ζήτημα αυτό και να ασκήσει το κυβερνητικό της καθήκον στη Γάζα, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής διοίκησης, καθώς και μέσω της παρουσίας της στα σημεία διέλευσης·

20. καλεί όλα τα μέρη που ενέχονται στη διένεξη να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των κρατουμένων και φυλακισμένων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κάνουν απεργία πείνας·

21. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη σοβαρή χρηματοδοτική κρίση του UNRWA· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στο UNRWA από την ΕΕ και καλεί επειγόντως όλους τους άλλους δωρητές να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους προς το UNRWA, αυτό δε να συνεχίσει να βελτιώνει τη διαχείρισή του, αλλά ζητεί επίσης την αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος των παλαιστινίων προσφύγων· επαινεί και συγχαίρει το UNRWA για τις εξαιρετικές του προσπάθειες που κατέστησαν δυνατό να χαρακτηρισθεί το σχολικό έτος 2015/2016 ανοικτό για μαθητές που είναι παλαιστίνιοι πρόσφυγες·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Κνεσέτ, στον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Ισραήλ, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και την Παλαιστινιακή Αρχή, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, και στον Γενικό Επίτροπο του UNRWA.