Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0836/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0836/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ulozi EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu

9.9.2015 - (2015/2685(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8‑0836/2015)
Verts/ALE (B8‑0839/2015)
GUE/NGL (B8‑0840/2015)
ALDE (B8‑0841/2015)
PPE (B8‑0843/2015)
S&D (B8‑0844/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato


Postupak : 2015/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0836/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0836/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o ulozi EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu

(2015/2685(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. srpnja 2015. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–   uzimajući u obzir nedavne izjave Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i njezine glasnogovornice o Izraelu, okupiranom palestinskom području, bliskoistočnom mirovnom procesu i potpori EU-a Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku,

–   uzimajući u obzir Europsko-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane,

–   uzimajući u obzir Europsko-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane,

–   uzimajući u obzir relevantne rezolucije Opće skupštine UN-a i Vijeća sigurnosti UN-a,

–   uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata iz 1949.,

–   uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju usklađenosti s međunarodnim humanitarnim pravom,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je uspostava mira na Bliskom istoku i dalje ključni prioritet međunarodne zajednice te nužan čimbenik regionalne stabilnosti i sigurnosti; budući da Vijeće sigurnosti UN-a poduzima napore kako bi se mirovni proces nastavio;

B.  budući da izraelsko-palestinski sukob valja promatrati u širem kontekstu arapskog-izraelskog sukoba; budući da EU smatra da je za mir na Bliskom istoku nužno sveobuhvatno regionalno rješenje; budući da nasilna kriza u Siriji, uspon Daeša, sve veći radikalizam i širenje terorizma na Bliskom istoku predstavljaju ozbiljne sigurnosne prijetnje za Izrael i cijelu regiju te dodatno pogoršavaju patnje Palestinaca, no stvaraju i zajedničke interese među arapskim državama i Izraelom, dok nuklearni sporazum s Iranom, u kojem je EU imao važnu ulogu, istovremeno pruža jedinstven zamah za mirovni proces, što se ne bi smjelo propustiti;

C. budući da je EU u više navrata izrazio podršku rješenju koje podrazumijeva postojanje dviju država na temelju granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izrael i neovisnom, demokratskom, povezanom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti te je pozvao na nastavak izravnih mirovnih pregovora između Izraela i Palestinske samouprave;

D. budući da je EU najveći trgovinski partner Izraela i najveći pružatelj pomoći Palestincima; budući da je Federica Mogherini, potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, u nekoliko prigoda izrazila predanost obnavljanju i intenziviranju uloge EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu; budući da je u travnju 2015. Fernando Gentilini imenovan novim posebnim predstavnikom EU-a za bliskoistočni mirovni proces; budući da EU, unatoč svojim težnjama i nastojanjima da ima konkretnu ulogu u tom području, tek treba osmisliti sveobuhvatnu i dosljednu viziju svog angažmana u bliskoistočnom mirovnom procesu koji bi trebao odražavati promjenjiv regionalni kontekst;

1.  duboko je zabrinut zbog upornog zastoja u bliskoistočnom mirovnom procesu i poziva na to da se bez odgode nastavi s vjerodostojnim mirovnim naporima; poziva i Izraelce i Palestince da izbjegavaju poteze koji bi mogli izazvati daljnju eskalaciju, uključujući govor mržnje i huškanje u javnosti te jednostrane mjere kojima bi se mogao prejudicirati ishod pregovora i ugroziti održivost rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država; ističe činjenicu da se trajno rješenje sukoba može postići samo u regionalnom kontekstu uz sudjelovanje svih relevantnih regionalnih aktera i potporu međunarodne zajednice;

2.  ponovno izražava snažnu potporu rješenju koje podrazumijeva postojanje dviju država na temelju granica iz 1967., uz međusobno usuglašenu zamjenu teritorija i s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izrael i neovisnom, demokratskom, povezanom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti i međusobno se priznaju, na temelju prava na samoodređenje i uz puno poštovanje međunarodnog prava; ističe da su nenasilna sredstva te poštovanje ljudskih prava i humanitarnog prava jedini put za uspostavu pravednog i trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca;

3.  naglašava da očuvanje održivosti rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država uz konkretne mjere i jamčenje punog poštovanja prava civila na obje strane mora biti prvi prioritet EU-a i međunarodne zajednice; očekuje pokretanje strukturnog dijaloga EU-a s Izraelom o stanju na Zapadnoj obali i zadržavanje rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država i kojim bi se trebalo obuhvatiti i pitanje naselja;

4.  pozdravlja pozitivnu ulogu EU-a i potrebnu potporu koju želi pružiti u radu na miroljubivom i konstruktivnom okončanju izraelsko-palestinskog sukoba te šireg arapsko-izraelskog sukoba, što je u skladu s interesima EU-a, a to su sigurnost, stabilnost i prosperitet na Bliskom istoku; no poziva na nov pristup EU-a koji bi istinski bio u službi mira i sigurnosti i Izraelaca i Palestinaca; pozdravlja osobnu predanost potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice i imenovanje novog posebnog predstavnika EU-a za bliskoistočni mirovni proces te podržava njihove napore u tom području;

5.  pozdravlja predanost EU-a da energično radi na novom multilateralnom pristupu mirovnom procesu uz savjetovanje sa svim relevantnim dionicima te da aktivno podržava strane u ponovnom stjecanju povjerenja i stvaranju ozračja povjerenja potrebnog za početak konstruktivnih pregovora u najkraćem mogućem roku; napominje da EU smatra da je uspostava međunarodne skupine za potporu mogući doprinos tom cilju; naglašava da je EU spreman na suradnju s regionalnim partnerima na temelju arapske mirovne inicijative;

6.  potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu i posebnog predstavnika EU-a da se bolje koriste političkim odnosima i institucijskim stručnim znanjem EU-a i njegovih država članica, s obzirom na to da se oni zasnivaju na zemljopisnoj blizini, povijesnim vezama i intenzivnoj gospodarskoj razmjeni Europe i regije Bliskog istoka, kako bi EU imao istinsku političku ulogu u mirovnom procesu između Izraelaca i Palestinaca te između arapskih država i Izraela u širem kontekstu; podsjeća države članice da je njihova dužnost da aktivno doprinose oblikovanju ujedinjenog stajališta EU-a u načinu postupanja u bliskoistočnom mirovnom procesu te da se suzdrže od jednostranih inicijativa kojima se slabi djelovanje EU-a;

7.  podržava napore koji se u Vijeću sigurnosti UN-a ulažu da se mirovni pregovori između Izraelaca i Palestinaca nastave; međutim, poziva EU da ispuni svoje obveze utjecajnog aktera i da poduzme smjelu i sveobuhvatnu inicijativu za mir u regiji; smatra da EU treba imati ključnu ulogu u redefiniranju ciljeva Kvarteta, koje treba preusmjeriti na iznalaženje političkog rješenja za sukob, kao i njegova formata;

8.  osuđuje stalno širenje izraelskih naselja, čime se krši međunarodno humanitarno pravo, potpiruje ljutnja Palestinaca i ugrožavaju održivost i mogućnost postizanja rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država, te poziva izraelske vlasti da smjesta zaustave i promijene svoju politiku naseljavanja;

9.  pozdravlja činjenicu da se EU u duhu diferencijacije između Izraela i njegovih aktivnosti na okupiranom palestinskom području obvezao zajamčiti da se u svim sporazumima između EU-a i Izraela mora nedvosmisleno i izričito istaknuti da oni nisu primjenjivi na područja koja je Izrael okupirao 1967., kako je ponovljeno u zaključcima Vijeća za vanjske poslove od 20. srpnja 2015.; prima na znanje Smjernice Komisije od 19. srpnja 2013. o prihvatljivosti izraelskih subjekata i njihovih aktivnosti na područjima koje je Izrael okupirao od lipnja 1967. za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje financira EU od 2014. nadalje, te pismo koje je 16 ministara vanjskih poslova država članica EU-a 13. travnja 2015. poslalo potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici u kojem je pozivaju da preuzme inicijativu u Komisiji u cilju dovršetka smjernica na razini EU-a o označavanju proizvoda iz izraelskih naselja;

10. naglašava da su mjerodavna tijela EU-a nadležna za jamčenje da se sredstva EU-a ne mogu izravno ili neizravno preusmjeriti terorističkim organizacijama ili za terorističke aktivnosti;

11. ističe da je raketna paljba na izraelski teritorij od strane militantnih skupina neprihvatljiva te naglašava opasnost od eskalacije; naglašava da EU svakako treba surađivati s Izraelom, Palestinskom samoupravom, Egiptom i Jordanom na sprečavanju ponovnog naoružavanja terorističkih skupina u pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, njihova krijumčarenja oružja, proizvodnje raketa i izgradnje tunela; još jednom naglašava nužnost razoružavanja svih terorističkih skupina u Gazi, u skladu sa zaključcima Vijeća za vanjske poslove iz srpnja 2014.;

12. duboko je zabrinut zbog porasta nasilja doseljenika na Zapadnoj obali; pozdravlja to što su izraelski čelnici jednoglasno osudili nedavno podmetanje požara u domu obitelj Davabšah u selu Dumi, ali podsjeća Izrael da je u potpunosti odgovoran za zaštitu palestinskog stanovništva i za privođenje pravdi svih doseljenika koji počine kaznena djela;

13. pozdravlja rad policijske misije i misije za uspostavu vladavine prava (EUPOL COPPS) na okupiranom palestinskom području, koja u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike pomaže Palestinskoj samoupravi pri uspostavi institucija buduće Države Palestine u području policije i kaznenog pravosuđa; traži da se u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike ponovno aktivira misija za pomoć pri upravljanju granicama (EUBAM Rafah) s ambicioznijim mandatom te adekvatnim sredstvima i osobljem kako bi odigrala konkretnu ulogu u kontroliranju granica Pojasa Gaze s Egiptom i Izraelom;

14. poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisiju da podnesu izvješće Parlamentu o razaranju struktura i projekata na okupiranom palestinskom području financiranih sredstvima EU-a ili o počinjenim štetama na njima;

15. poziva Komisiju i ESVD da financiraju i zaštite nevladine organizacije u regiji čiji su politički ciljevi u skladu s općim ciljevima bliskoistočnog mirovnog procesa i potiče tijela vlasti EU-a da kad je o tom pitanju riječ surađuju sa svojim relevantnim pandanima;

16. ponavlja svoj poziv na okončanje blokade pojasa Gaze i na hitnu obnovu i oporavak tog područja nakon rata u ljeto 2014., što mora biti prioritet EU-a i međunarodne zajednice u pogledu humanitarne pomoći; s tim u vezi pohvaljuje herojski rad Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku; poziva donatore da što prije distribuiraju financijska sredstva koja su obećali na Međunarodnoj konferenciji o Palestini (Obnova Gaze) održanoj u Kairu 12. listopada 2014.;

17. pozdravlja nedavne mjere Izraela za ublažavanje restrikcija u Gazi, ali žali zbog nastavka restrikcija na unos građevinskog materijala; ističe da je važno poduzeti daljnje pozitivne mjere, uz istodobno rješavanje legitimnih sigurnosnih problema Izraela, kako bi se omogućili puno dostavljanje humanitarne pomoći, obnova i gospodarski oporavak; potiče države članice da ispune svoja obećanja o potpori trilateralnom mehanizmu za praćenje i provjeru materijala za obnovu;

18. potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da radi na cjelovitoj provedbi preporuka iz izvješća neovisnog istražnog povjerenstva UN-a o sukobu u Gazi iz 2014., uključujući preporuke o pružanju aktivne podrške radu Međunarodnog kaznenog suda; pozdravlja jednoglasnu podršku onih država članica EU-a koje su članice Vijeća UN-a za ljudska prava njegovoj Rezoluciji od 3. srpnja 2015. pod naslovom „Jamčenje odgovornosti i pravednosti u svim slučajevima kršenja međunarodnog prava na okupiranom palestinskom području, uključujući i istočni Jeruzalem”;

19. naglašava da je pomirenje među Palestincima važan element za postizanje rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država te izražava žaljenje zbog trajne palestinske nesložnosti; podržava poziv EU-a upućen palestinskim frakcijama u kojemu se od njih traži da pomirenje i ponovna uspostava Palestinske samouprave u Gazi budu prioritet; potiče palestinske snage da bez odlaganja nastave napore u cilju pomirenja, posebno održavanjem predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji su već odavno trebali biti provedeni; naglašava da Palestinska samouprava u tom pogledu mora preuzeti veću odgovornost i svoju funkciju vlade u Gazi, između ostalog u području sigurnosti i civilne uprave te svojom prisutnošću na graničnim prijelazima;

20. poziva sve strane uključene u sukob da u potpunosti poštuju prava pritvorenika i zatvorenika, uključujući one koji štrajkaju glađu;

21. izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljne krize u financiranju Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku; poziva EU da poveća financijsku potporu Agenciji, ostale donatore da održe svoja obećanja, a Agenciju da nastavi poboljšavati svoju upravu, no poziva i na rješavanje temeljnog problema palestinskih izbjeglica; pohvaljuje Agenciju i čestita joj na izvanrednim naporima zahvaljujući kojima je djeci palestinskih izbjeglica omogućeno da započnu školsku godinu 2015./2016.;

22. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Knessetu, predsjedniku i vladi Izraela, Palestinskom zakonodavnom vijeću i Palestinskoj samoupravi, glavnom tajniku Lige arapskih država, parlamentima i vladama Egipta, Jordana i Libanona te glavnom povjereniku Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku.