Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0836/2015Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0836/2015

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu

9.9.2015 - (2015/2685RSP))

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B8‑0836/2015)
Verts/ALE (B8‑0839/2015)
GUE/NGL (B8‑0840/2015)
ALDE (B8‑0841/2015)
PPE (B8‑0843/2015)
S&D (B8‑0844/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský în numele Grupului PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato


Procedură : 2015/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0836/2015
Texte depuse :
RC-B8-0836/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu

(2015/2685(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iulie 2015 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere recentele declarații ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și ale purtătorului său de cuvânt referitoare la Israel, teritoriile palestiniene ocupate, procesul de pace din Orientul Mijlociu și sprijinul acordat de UE Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat,

–  având în vedere Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte,

 

–  având în vedere Acordul de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte,

–  având în vedere rezoluțiile aplicabile ale Adunării Generale a ONU și ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–  având în vedere Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât instaurarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate majoră pentru comunitatea internațională și un element indispensabil pentru stabilitatea și securitatea regională; întrucât, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, se depun eforturi în vederea reluării procesului de pace;

B.  întrucât conflictul israeliano-palestinian trebuie considerat în contextul mai larg al conflictului israeliano-arab; întrucât UE consideră că pacea în Orientul Mijlociu necesită o soluție regională cuprinzătoare; întrucât criza violentă din Siria, ascensiunea Da’esh, creșterea radicalismului și răspândirea terorismului în Orientul Mijlociu generează amenințări semnificative la adresa securității Israelului și a întregii regiuni și agravează și mai mult suferințele palestinienilor, dar creează totodată interese comune între statele arabe și Israel, iar acordul nuclear cu Iranul, la încheierea căruia UE a jucat un rol semnificativ, oferă un impuls unic procesului de pace, care nu ar trebui ratat;

C.  întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru soluția bazată pe coexistența a două state, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul servind drept capitală pentru ambele state și cu un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil care să conviețuiască în pace și securitate, și a solicitat reluarea tratativelor de pace directe dintre Israel și Autoritatea Palestiniană;

D.  întrucât UE este cel mai important partener comercial al Israelului și principalul furnizor de ajutoare către palestinieni; întrucât Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și-a exprimat în mai multe rânduri angajamentul pentru reînnoirea și intensificarea rolului UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu; întrucât Fernando Gentilini a fost numit în aprilie 2015 noul Reprezentant Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu; întrucât UE, în pofida ambiției sale și a angajamentului de a juca un rol efectiv în acest domeniu, nu a dezvoltat încă o viziune cuprinzătoare și coerentă a angajamentului său în procesul de pace din Orientul Mijlociu, care ar trebui să reflecte contextul regional în rapidă schimbare,

1.  este profund preocupat de impasul persistent în care se află procesul de pace din Orientul Mijlociu și solicită reluarea fără întârziere a eforturilor credibile pentru pace; invită atât israelienii, cât și palestinienii să evite măsurile care ar putea declanșa o nouă escaladare, inclusiv discursurile de incitare la ură și incitările în spațiul public, precum și măsurile unilaterale care ar putea prejudicia rezultatul negocierilor și amenința viabilitatea soluției bazate pe coexistența a două state; subliniază faptul că orice soluționare durabilă a conflictului poate fi obținută doar în context regional cu implicarea tuturor părților interesate pertinente din regiune și cu sprijinul comunității internaționale;

2.  își reafirmă sprijinul ferm în favoarea unei soluții bazate pe coexistența a două state, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul servind drept capitală pentru ambele state, cu un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil care să conviețuiască în pace, securitate și recunoaștere reciprocă, pe baza dreptului la autodeterminare și a respectului deplin al dreptului internațional; subliniază că mijloacele non-violente și respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar reprezintă singura modalitate de a instaura o pace justă și de durată între israelieni și palestinieni;

3.  subliniază că prezervarea viabilității soluției bazate pe coexistența a două state prin acțiuni concrete și asigurarea respectării depline a drepturilor civililor din ambele părți trebuie să reprezinte o prioritate imediată pentru UE și comunitatea internațională; așteaptă cu interes lansarea dialogului structurat al UE cu Israelul pe tema situației din Cisiordania și a prezervării soluției bazate pe coexistența a două state, care ar trebui să vizeze și problema coloniilor;

4.  salută rolul pozitiv și susținerea necesară pe care UE dorește să o ofere în facilitarea soluționării conflictului israeliano-palestinian și a conflictului mai extins israeliano-arab prin mijloace pașnice și constructive, care să servească interesul UE de a vedea instaurată securitatea, stabilitatea și prosperitatea în Orientul Mijlociu; solicită însă adoptarea unei noi abordări la nivelul UE, care să fie cu adevărat în interesul păcii și al securității, atât pentru poporul palestinian, cât și pentru cel israelian; salută angajamentul personal al VP/ÎR și numirea noului Reprezentant Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu și sprijină eforturile lor în acest sens;

5.  salută angajamentul UE de a lucra în mod activ la o abordare multilaterală reînnoită a procesului de pace, cu consultarea tuturor părților interesate pertinente, și de a sprijini în mod activ părțile pentru a restabili încrederea și a crea climatul de încredere necesar pentru angajarea în cât mai scurt timp în negocieri de substanță; observă că UE consideră că înființarea unui grup de sprijin internațional poate reprezenta o modalitate de a contribui la realizarea acestui obiectiv; subliniază că UE este pregătită să se angajeze într-un efort comun cu partenerii săi regionali, pe baza Inițiativei arabe pentru pace;

6.  îndeamnă VP/ÎR și Reprezentantul Special al UE să fructifice în mai mare măsură relațiile politice și expertiza instituțională a UE și a statelor sale membre, bazate pe proximitatea geografică a Europei, pe legăturile istorice și pe schimburile economice intense cu regiunea Orientului Mijlociu, pentru a juca un rol politic veritabil în cadrul procesului de pace dintre israelieni și palestinieni, precum și, într-un context mai larg, dintre statele arabe și Israel; reamintește statelor membre că au datoria de a contribui în mod activ la creionarea unei poziții comune a UE privind soluționarea procesului de pace din Orientul Mijlociu și de a nu se lansa în inițiative unilaterale care slăbesc acțiunile UE;

7.  sprijină eforturile depuse în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru reluarea negocierilor de pace dintre israelieni și palestinieni; cu toate acestea, îndeamnă UE să își îndeplinească responsabilitățile în calitate de actor influent și să lanseze o inițiativă ambițioasă și cuprinzătoare pentru pace în regiune; consideră că UE ar trebui să joace un rol-cheie în redefinirea obiectivelor Cvartetului – care ar trebui redirecționate înspre găsirea unei soluții politice la conflict – și a formatului acestuia;

8.  condamnă extinderea continuă a coloniilor israeliene, care încalcă dreptul umanitar internațional, alimentează resentimentele palestiniene și subminează viabilitatea și perspectivele soluției coexistenței a două state, și invită autoritățile israeliene să înceteze imediat și să inverseze sensul politicii lor de colonizare;

9.  salută angajamentul UE - în spiritul diferențierii între Israel și activitățile sale în Teritoriile Palestiniene ocupate - de a se asigura că toate acordurile dintre UE și Israel specifică în mod explicit și neechivoc că nu sunt aplicabile în cazul teritoriilor ocupate de Israel în 1967, după cum se reafirmă în concluziile Consiliului Afaceri Externe din 20 iulie 2015; ia act de orientările Comisiei din 19 iulie 2013 privind eligibilitatea entităților israeliene și a activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967 pentru granturi, premii și instrumente financiare finanțate de UE începând cu anul 2014, precum și de scrisoarea adresată VP/ÎR de către 16 de miniștri de externe ai UE, la 13 aprilie 2015, în care este încurajată să preia inițiativa, în cadrul Comisiei, în vederea finalizării lucrărilor pentru elaborarea unor orientări la nivelul UE privind etichetarea produselor provenite din coloniile israeliene;

10.  subliniază că autoritățile relevante ale UE au responsabilitatea de a se asigura în continuare că nicio finanțare acordată de UE nu poate fi deturnată în mod direct sau indirect către organizații sau activități teroriste;

11.  subliniază că atacul cu rachetă al unor grupări militante pe teritoriul israelian este inacceptabil și atrage atenția asupra pericolului escaladării; subliniază că este imperios necesar ca UE să acționeze în parteneriat cu Israelul, Autoritatea Palestiniană, Egiptul și Iordania pentru împiedicarea reînarmării grupurilor teroriste din Fâșia Gaza și Cisiordania, a contrabandei lor cu arme, a fabricării de rachete și a construirii de tuneluri; subliniază încă o dată necesitatea absolută a dezarmării tuturor grupărilor teroriste din Gaza, în conformitate cu concluziile Consiliului Afaceri Externe din iulie 2014;

12.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea violenței colonilor în Cisiordania; salută condamnarea generalizată de către conducerea israeliană a recentului atac prin incendiere împotriva familiei Dawabshah în satul Duma, însă reamintește Israelului responsabilitatea sa totală pentru protejarea populației palestiniene și aducerea în fața justiției a tuturor colonilor vinovați de acte de violență;

13.  salută activitatea desfășurată de misiunile de poliție și susținere a statului de drept (EUPOL COPPS) în Teritoriile Palestiniene ocupate, în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC), pentru a asista AP la edificarea instituțiilor viitorului stat Palestina în domeniile poliției și justiției penale; solicită reactivarea misiunii de asistență frontalieră (EUBAM Rafah) din cadrul PSAC, cu un mandat mai ambițios, cu mijloace și personal adecvat, astfel încât să joace un rol concret în controlul frontierelor Fâșiei Gaza cu Egiptul și Israelul;

14.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisiei să raporteze Parlamentului cu privire la distrugerea și daunele provocate structurilor și proiectelor finanțate de UE în Teritoriile Palestiniene ocupate;

15.  invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să acorde finanțare și protecție ONG-urilor din regiune ale căror obiective politice sunt în conformitate cu obiectivele generale ale procesului de pace din Orientul Mijlociu și solicită insistent autorităților UE să se implice, alături de autoritățile similare ale celorlalte părți, în această chestiune;

16.  își reiterează apelul pentru încheierea blocadei în Fâșia Gaza și pentru reconstrucția și reabilitarea urgentă a acestei zone după războiul din vara anului 2014, care trebuie să fie o prioritate în materie de ajutor umanitar pentru UE și pentru comunitatea internațională; salută acțiunile eroice ale Agenției ONU de Ajutorare și Lucrări (UNRWA) în această privință; invită insistent donatorii să-și materializeze cât mai curând angajamentele financiare asumate în cadrul Conferinței internaționale de la Cairo privind Palestina („Reconstrucția Fâșiei Gaza”) din 12 octombrie 2014;

17.  salută măsurile recente luate de Israel pentru a diminua restricțiile impuse în Gaza, însă regretă menținerea restricțiilor pentru introducerea materialelor de construcții; subliniază importanța luării unor măsuri pozitive suplimentare - luând totodată în considerare preocupările legitime ale Israelului privind securitatea - pentru a permite livrarea integrală a ajutorului umanitar, reconstrucția și redresarea economică; invită insistent statele membre să își îndeplinească angajamentul de a susține mecanismul trilateral pentru monitorizarea și verificarea materialelor destinate reconstrucției;

18.  solicită insistent VP/ÎR să acționeze în vederea implementării totale a recomandărilor formulate în raportul Comisiei independente de anchetă a ONU pentru conflictul din Gaza din 2014, inclusiv recomandarea de a susține activ demersurile Curții Penale Internaționale; salută votul unanim al statelor membre ale UE care fac parte din Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU în favoarea rezoluției acestuia din 3 iulie 2015 privind „Asumarea răspunderii și justiție pentru toate încălcările dreptului internațional în Teritoriile Palestiniene ocupate, inclusiv în Ierusalimul de Est”;

19.  subliniază că reconcilierea intra-palestiniană reprezintă un element important pentru realizarea soluției coexistenței a două state și regretă că palestinienii sunt în continuare dezuniți; susține apelul UE adresat facțiunilor palestiniene de a acorda o prioritate absolută reconcilierii și revenirii Autorității Palestiniene în Fâșia Gaza; solicită insistent forțelor palestiniene să reia fără întârziere eforturile de reconciliere, în special prin desfășurarea îndelung așteptatelor alegeri prezidențiale și legislative; subliniază că Autoritatea Palestiniană trebuie să dea dovadă de o mai mare responsabilitate în această privință și să își asume funcția de guvernare în Fâșia Gaza, inclusiv în domeniul securității și al administrației civile, dar și prin prezența sa la punctele de trecere din Gaza;

20.  invită toate părțile implicate în conflict să respecte în totalitate drepturile deținuților și ale prizonierilor, inclusiv ale celor aflați în greva foamei;

21.  se arată profund îngrijorat de criza serioasă de fonduri cu care se confruntă UNRWA; solicită creșterea sprijinului financiar al UE pentru UNRWA și invită insistent toți ceilalți donatori să își respecte promisiunile față de agenție, iar UNRWA să continue să își îmbunătățească managementul, dar solicită, de asemenea, și soluționarea problemei subiacente de fond a refugiaților palestinieni; felicită UNRWA pentru eforturile sale extraordinare, care au făcut posibilă declararea deschiderii anului școlar 2015/2016 elevilor refugiați din Palestina;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Knessetului și Guvernului Israelului, Consiliului Legislativ Palestinian și Autorității Palestiniene, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, parlamentelor și guvernelor Egiptului, Iordaniei și Libanului, precum și Comisarului General al Agenției ONU de Ajutorare și Lucrări.