Postup : 2015/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0836/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0836/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0318

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 163kWORD 96k
9.9.2015
PE565.804v01-00}
PE565.807v01-00}
PE565.808v01-00}
PE565.809v01-00}
PE565.811v01-00}
PE565.812v01-00} RC1
 
B8-0836/2015}
B8-0839/2015}
B8-0840/2015}
B8-0841/2015}
B8-0843/2015}
B8-0844/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0836/2015)

Verts/ALE (B8‑0839/2015)

GUE/NGL (B8‑0840/2015)

ALDE (B8‑0841/2015)

PPE (B8‑0843/2015)

S&D (B8‑0844/2015)


o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato

Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–   so zreteľom na závery Rady z 20. júla 2015 týkajúce sa mierového procesu na Blízkom východe,

–   so zreteľom na nedávne vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federiky Mogheriniovej a jej hovorkyne o Izraeli, okupovaných palestínskych územiach, mierovom procese na Blízkom východe a podpore Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov zo strany EÚ,

–   so zreteľom na Euro-stredozemskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej,

–   – so zreteľom na Európsko-stredomorskú dočasnú dohodu o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN,

–   so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb v čase vojny z roku 1949,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže nastolenie mieru na Blízkom východe zostáva pre medzinárodné spoločenstvo kľúčovou prioritou a neodmysliteľným prvkom regionálnej stability a bezpečnosti; keďže v Bezpečnostnej rade OSN sa vyvíja úsilie o obnovenie mierového procesu;

B.  keďže konflikt medzi Izraelom a Palestínou treba vnímať v širšom kontexte arabsko-izraelského konfliktu; keďže EÚ sa domnieva, že mier na Blízkom východe si vyžaduje komplexné regionálne riešenie; keďže násilná kríza v Sýrii, vzostup Dá’iš, nárast radikalizmu a šírenie terorizmu na Blízkom východe vytvárajú značné bezpečnostné hrozby pre Izrael a celý región a ďalej zhoršujú utrpenie Palestínčanov, ale zároveň formujú spoločné záujmy medzi arabskými štátmi a Izraelom, pričom jadrová dohoda s Iránom, pri ktorej EÚ zohrala významnú úlohu, ponúka jedinečnú príležitosť pre mierový proces, ktorá by sa nemala premeškať;

C. keďže EÚ opakovane potvrdila podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov a bezpečným Izraelským štátom a nezávislým, demokratickým, celistvým a životaschopným Palestínskym štátom, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí, a vyzývala na obnovenie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou;

D. keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom Izraela a najväčším poskytovateľom pomoci Palestínčanom; keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federica Mogherini sa pri viacerých príležitostiach vyjadrila, že je odhodlaná obnoviť a zintenzívniť úlohu EÚ v mierovom procese na Blízkom východe; keďže v apríli 2015 bol Fernando Gentilini vymenovaný za nového osobitného zástupcu EÚ pre mierový proces na Blízkom východe; keďže EÚ napriek svojim ambíciám a odhodlaniu zohrávať účinnú úlohu v tejto oblasti ešte nevypracovala komplexnú a ucelenú víziu svojej angažovanosti v mierovom procese na Blízkom východe, ktorá by mala odrážať rýchlo sa meniace regionálne podmienky;

1.  je hlboko znepokojený pretrvávajúcou patovou situáciou v mierovom procese na Blízkom východe a vyzýva na bezodkladné obnovenie dôveryhodného mierového úsilia; vyzýva Izraelčanov a Palestínčanov, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli vyvolať ďalšie vyhrotenie situácie vrátane verbálnych prejavov nenávisti a podnecovania vo verejnej sfére, ako aj jednostranných opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok rokovaní a ohroziť schodnosť riešenia v podobe existencie dvoch štátov; zdôrazňuje, že akékoľvek trvalé riešenie konfliktu je možné dosiahnuť len v regionálnom kontexte so zapojením všetkých príslušných regionálnych zainteresovaných strán a s podporou medzinárodného spoločenstva;

2.  pripomína svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967, vzájomne dohodnuté výmeny územia a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, s bezpečným Izraelským štátom a nezávislým, demokratickým, celistvým a životaschopným Palestínskym štátom, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a za úplného dodržiavania medzinárodného práva a ktoré by sa vzájomne uznávali; zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky a dodržiavanie ľudských práv a humanitárneho práva sú jediným spôsobom na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi;

3.  zdôrazňuje, že zachovanie schodnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov prostredníctvom konkrétnych opatrení a zaistenie plného dodržiavania práv civilistov na oboch stranách musia byť bezprostrednou prioritou EÚ a medzinárodného spoločenstva; so záujmom očakáva začatie štruktúrovaného dialógu EÚ s Izraelom o situácii v Predjordánsku a zachovaní riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ktorý by mal zahŕňať aj problematiku osád;

4.  víta pozitívnu úlohu a potrebnú podporu, ktorú chce EÚ poskytovať pri uľahčovaní nájdenia riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a rozsiahlejšieho arabsko-izraelského konfliktu pomocou mierových a konštruktívnych prostriedkov, ktoré poslúžia záujmom EÚ o bezpečnosť, stabilitu a prosperitu Blízkeho východu; žiada však, aby EÚ zaujala nový prístup, ktorý bude skutočne slúžiť záujmom mieru a bezpečnosti Izraelčanov aj Palestínčanov; víta osobnú angažovanosť PK/VP a vymenovanie nového osobitného zástupcu EÚ pre mierový proces na Blízkom východe a podporuje ich úsilie v tomto smere;

5.  víta odhodlanie EÚ aktívne pracovať na obnovenom multilaterálnom prístupe k mierovému procesu v konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami a aktívne podporovať strany pri obnovovaní sebadôvery a nastoľovaní atmosféry dôvery, ktorá je nevyhnutná pre nadviazanie zmysluplných rokovaní v čo najkratšom čase; konštatuje, že zriadenie medzinárodnej podpornej skupiny je podľa EÚ možným spôsobom, ako prispieť k týmto cieľom; zdôrazňuje, že EÚ je pripravená zapojiť sa do spoločnej práce s regionálnymi partnermi na základe Arabskej mierovej iniciatívy;

6.  naliehavo vyzýva PK/VP a osobitného zástupcu EÚ, aby lepšie využívali politické vzťahy a inštitucionálne skúsenosti EÚ a jej členských štátov, na základe geografickej blízkosti Európy, historických väzieb a intenzívnej hospodárskej výmeny s regiónom Blízkeho východu, aby mohla EÚ zohrávať skutočnú politickú úlohu v mierovom procese medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ako aj medzi arabskými štátmi a Izraelom v širšom kontexte; pripomína členským štátom, že ich úlohou je aktívne prispievať k formovaniu zjednotenej pozície EÚ v otázke toho, ako pristupovať k blízkovýchodnému mierovému procesu, a vyhnúť sa jednostranným iniciatívam, ktoré by oslabili činnosť EÚ;

7.  podporuje úsilie Bezpečnostnej rady OSN o obnovenie mierových rozhovorov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; naliehavo však žiada EÚ, aby si plnila povinnosti, ktoré má ako vplyvný hráč, a aby sa ujala odvážnej a komplexnej mierovej iniciatívy v prospech tohto regiónu; domnieva sa, že EÚ by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri novom vymedzení cieľov a podoby kvarteta, pričom tieto ciele by sa mali sústrediť na nájdenie politického riešenia konfliktu;

8.  odsudzuje pokračujúce rozširovanie izraelských osád, ktorým sa porušuje medzinárodné humanitárne právo, podnecuje hnev Palestínčanov a podkopáva schodnosť riešenia spočívajúceho vo vytvorení dvoch štátov a vyhliadky naň, a vyzýva izraelské orgány, aby ihneď zastavili a zmenili svoju politiku osídľovania;

9.  víta odhodlanie EÚ – v duchu rozlišovania medzi Izraelom a jeho aktivitami na okupovaných palestínskych územiach – zabezpečiť, aby sa vo všetkých dohodách medzi EÚ a Izraelom jednoznačne a výslovne uvádzalo, že ich nemožno uplatňovať na územiach, ktoré Izrael obsadil v roku 1967, ako sa opätovne uvádza v záveroch Rady pre zahraničné veci z 20. júla 2015; berie na vedomie usmernenia Komisie z 19. júla 2013 týkajúce sa oprávnenosti izraelských subjektov a ich činnosti na územiach okupovaných Izraelom od júna 1967 na granty, ceny a finančné nástroje financované EÚ od roku 2014 a list, ktorý PK/VP zaslalo 13. apríla 2015 16 ministrov zahraničných vecí EÚ a v ktorom ju nabádali, aby v rámci Komisie prevzala vedúcu úlohu s cieľom dokončiť prácu na usmerneniach EÚ pre označovanie výrobkov z izraelských osád;

10. zdôrazňuje zodpovednosť príslušných orgánov EÚ za neustále zabezpečovanie toho, aby sa žiadne finančné prostriedky EÚ nemohli priamo či nepriamo previesť teroristickým organizáciám alebo na účely teroristických aktivít;

11. zdôrazňuje, že raketové útoky militantných skupín na izraelské územie sú neprijateľné a zdôrazňuje nebezpečenstvo vyhrotenia situácie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EÚ pracovala v partnerstve s Izraelom, Palestínskou samosprávou, Egyptom a Jordánskom v záujme predchádzania opätovnému vyzbrojeniu teroristických skupín v Pásme Gazy a Predjordánsku a tomu, aby tieto skupiny pašovali zbrane, vyrábali rakety a hĺbili tunely; opäť zdôrazňuje akútnu potrebu odzbrojenia všetkých teroristických skupín v Gaze v súlade so závermi Rady pre zahraničné veci z júla 2014;

12. je hlboko znepokojený narastajúcim násilím zo strany osadníkov v Predjordánsku; víta skutočnosť, že izraelskí vedúci predstavitelia všeobecne odsúdili podpaľačský útok proti rodine Dawábšovcov v dedine Dúmá, ale pripomína Izraelu, že plne zodpovedá za ochranu palestínskeho obyvateľstva a za postavenie všetkých páchateľov násilia zo strany osadníkov pred súd;

13. víta prácu vykonávanú policajnou misiou Európskej únie na okupovaných palestínskych územiach (EUPOL COPPS) v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky pri poskytovaní pomoci Palestínskej samospráve pri budovaní inštitúcií budúceho Palestínskeho štátu v oblastiach polície a trestného súdnictva; vyzýva na obnovenie pomocnej hraničnej misie SBOP (EU BAM Rafah) s ambicióznejším mandátom, primeranými prostriedkami a personálom, aby mohla zohrávať konkrétnu úlohu pri kontrole hraníc pásma Gazy s Egyptom a Izraelom;

14. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby podávala Parlamentu správy o ničení alebo poškodzovaní objektov a projektov financovaných EÚ na okupovaných palestínskych územiach;

15. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby poskytli finančné prostriedky pre MVO v regióne, ktorých politické ciele sú v súlade s celkovými cieľmi mierového procesu na Blízkom východe, a vyzýva orgány EÚ, aby v tejto otázke spolupracovali so svojimi príslušnými partnermi;

16. opakuje svoju výzvu na ukončenie blokády Pásma Gazy a na urýchlenú rekonštrukciu a obnovu tejto oblasti po vojne v lete 2014, čo pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo musí byť prioritou v oblasti humanitárnej pomoci; vyzdvihuje v tejto súvislosti hrdinskú prácu Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA); naliehavo vyzýva darcov, aby čo najskôr uvoľnili prostriedky na splnenie svojich finančných záväzkov prijatých na medzinárodnej konferencii v Káhire o Palestíne (Obnova Gazy) z 12. októbra 2014;

17. víta nedávne kroky Izraela na zmiernenie obmedzení v Gaze, no odsudzuje pretrvávajúce obmedzenia na dovoz stavebného materiálu; zdôrazňuje význam prijatia ďalších pozitívnych opatrení – pri súčasnom riešení legitímnych bezpečnostných obáv Izraela – aby sa umožnili úplné dodávky humanitárnej pomoci, rekonštrukcia a hospodárska obnova; naliehavo vyzýva členské štáty, aby si splnili svoje záväzky k podpore trojstranného mechanizmu monitorovania a kontroly príslušných materiálov na rekonštrukciu;

18. naliehavo vyzýva PK/VP, aby sa snažila dosiahnuť úplné vykonávanie odporúčaní správy nezávislej vyšetrovacej komisie OSN o konflikte v Gaze z roku 2014 vrátane odporúčania aktívne podporovať činnosť Medzinárodného trestného súdu; víta jednomyseľné hlasovanie tých členských štátov EÚ, ktoré sú členmi Rady OSN pre ľudské práva, za jej rezolúciu z 3. júla 2015 o zabezpečení adresnej zodpovednosti a spravodlivosti za všetky prípady porušenia medzinárodného práva na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema;

19. zdôrazňuje, že zmierenie v rámci Palestíny je kľúčovým prvkom na dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov a vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcou palestínskou nejednotnosťou; podporuje výzvu EÚ adresovanú palestínskym frakciám, aby si zmierenie a návrat Palestínskej samosprávy do Pásma Gazy stanovili za najvyššiu prioritu; naliehavo vyzýva palestínske sily, aby bezodkladne obnovili úsilie o zmierenie, najmä prostredníctvom uskutočnenia dlho očakávaných prezidentských a parlamentných volieb; zdôrazňuje, že Palestínska samospráva musí v tejto súvislosti prevziať väčšiu zodpovednosť a ujať sa funkcie vlády v Pásme Gazy, a to aj v oblasti bezpečnosti a civilnej správy a prostredníctvom svojej prítomnosti na hraničných priechodoch;

20. vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby plne rešpektovali práva zadržiavaných osôb a väzňov vrátane tých, ktorí držia protestnú hladovku;

21. vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnou krízou financovania agentúry UNRWA; žiada, aby EÚ zvýšila finančnú podporu agentúry UNRWA, a nalieha na všetkých ostatných darcov, aby splnili sľuby, ktoré tejto agentúre dali, pričom vyzýva UNRWA, aby pokračovala v zlepšovaní svojho hospodárenia, no zároveň požaduje, aby sa riešila súvisiaca hlavná otázka palestínskych utečencov; vyjadruje uznanie a chválu agentúre UNRWA za jej mimoriadne úsilie, vďaka ktorému bolo možné pre žiakov z radov palestínskych utečencov otvoriť školský rok 2015/2016;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Knesetu, prezidentovi a vláde Izraela, Palestínskej zákonodarnej rade a Palestínskej samospráve, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, príslušným parlamentom a vládam Egypta, Jordánska a Libanonu a generálnemu komisárovi Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov.

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia