Predlog skupne resolucije - RC-B8-0836/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0836/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu

9.9.2015 - (2015/2685(RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B8‑0836/2015)
Verts/ALE (B8‑0839/2015)
GUE/NGL (B8‑0840/2015)
ALDE (B8‑0841/2015)
PPE (B8‑0843/2015)
S&D (B8‑0844/2015)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE
Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato


Postopek : 2015/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0836/2015
Predložena besedila :
RC-B8-0836/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu

(2015/2685(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 20. julija 2015,

–   ob upoštevanju nedavnih izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in njenega predstavnika za Izrael, zasedeno palestinsko ozemlje in bližnjevzhodni mirovni proces ter podpore EU za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu,

–   ob upoštevanju evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani,

–   ob upoštevanju začasnega evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani,

–   ob upoštevanju resolucij generalne skupščine OZN in varnostnega sveta OZN na to temo,

–   ob upoštevanju četrte ženevske konvencije iz leta 1949 o zaščiti civilnih oseb v času vojne,

–   ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava,

–   ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A. ker doseganje miru na Bližnjem vzhodu ostaja ključna prednostna naloga za mednarodno skupnost ter nujen element za regionalno stabilnost in varnost; ker v varnostnem svetu OZN potekajo prizadevanja za obnovitev mirovnega procesa;

B.  ker je izraelsko-palestinski konflikt potrebno obravnavati v širšem okviru arabsko-izraelskega konflikta; ker EU meni, da mir na Bližnjem vzhodu zahteva celovito regionalno rešitev; ker nasilna kriza v Siriji, vzpon Daiša, naraščajoča radikalizacija in širjenje terorizma na Bližnjem vzhodu pomenijo veliko varnostno grožnjo za Izrael in vso regijo, ker Palestincem prinaša še več trpljenja, po drugi strani pa se oblikujejo skupni interesi arabskih držav in Izraela, medtem ko jedrski sporazum z Iranom, pri katerem igra EU pomembno vlogo, daje edinstven zagon mirovnemu procesu, ki ga ne bi smeli spregledati;

C. ker je EU že večkrat potrdila svojo podporo dvodržavni rešitvi na podlagi meja iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, varne države Izrael in neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne palestinske države, ki bi sobivali v miru in varnosti, in ker je EU pozvala k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med Izraelom in Palestinsko oblastjo;

D. ker je EU ena glavnih trgovinskih partneric Izraela in največja donatorica pomoči Palestincem; ker je podpredsednica Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Federica Mogherini, ob več priložnostih izrazila svojo zavezo obnovitvi in krepitvi vloge EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu; ker je bil aprila 2015 Fernando Gentilini imenovan za novega posebnega predstavnika EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu; ker EU kljub svoji odločenosti in zavezanosti, da bo pri tem igrala uspešno vlogo, še ni oblikovala celovite in skladne vizije za svoja prizadevanja v tem mirovnem procesu, ki bi jih morala prilagajati hitrim spremembam regionalnih razmer;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi trdovratnega zastoja v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, in poziva k takojšnji obnovitvi prepričljivih prizadevanj za mir; poziva Izraelce in Palestince, naj se vzdržijo korakov, ki bi dodatno stopnjevali napetost, vključno s sovražnim govorom in hujskaštvom v javnosti ter enostranskimi ukrepi, ki bi lahko negativno vplivali na izid pogajanj in ogrozili uresničljivost dvodržavne rešitve; poudarja, da je mogoče trajno rešitev konflikta doseči le v regionalnem okviru z vključitvijo vseh ustreznih regionalnih deležnikov in s podporo mednarodne skupnosti;

2.  znova izraža odločno podporo dvodržavni rešitvi na podlagi meja iz leta 1967, z vzajemno dogovorjenimi zamenjavami ozemlja in z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, z varno državo Izrael in neodvisno, demokratično, nedeljivo in trajno palestinsko državo, ki bi sobivali v miru in varnosti ter vzajemnem priznanju, na podlagi pravice do samoodločbe in popolnega spoštovanja mednarodnega prava; poudarja, da so nenasilna sredstva in spoštovanje človekovih pravic in humanitarnega prava edini način za pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci;

3.  poudarja, da mora biti prva prednostna naloga EU in mednarodne skupnosti nadaljnje uresničevanje dvodržavne rešitve s konkretnimi ukrepi in zagotavljanjem popolnega spoštovanja pravic civilistov na obeh straneh; z zanimanjem pričakuje začetek strukturiranega dialoga EU z Izraelom o razmerah na Zahodnem bregu in ohranitvi dvodržavne rešitve, ki naj bi vključeval tudi vprašanje naselbin;

4.  pozdravlja pozitivno vlogo in potrebno podporo, ki jo želi EU zagotoviti pri spodbujanju mirnega in konstruktivnega reševanja izraelsko-palestinskega konflikta in širšega arabsko-izraelskega konflikta, saj so varnost, stabilnost in blaginja na Bližnjem vzhodu v njenem interesu; vendar poziva k novemu pristopu EU, ki bi resnično služil interesu miru in varnosti tako Palestincev kot Izraelcev; pozdravlja osebno zavzetost podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije in imenovanje novega posebnega predstavnika EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu ter podpira njuna prizadevanja;

5.  pozdravlja zavezo EU aktivnemu delu glede obnovljenega večstranskega pristopa za mirovni proces ob posvetovanju z vsemi zadevnimi deležniki in aktivni podpori obeh strani, da bi čim prej ponovno vzpostavili zaupanje in ustvarili ozračje, potrebno za konstruktivna pogajanja; ugotavlja, da EU meni, da bi bila lahko vzpostavitev mednarodne podporne skupine način prispevanja k temu; poudarja, da je EU pripravljena sodelovati z regionalnimi partnerji na podlagi arabske mirovne pobude;

6.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije in posebnega predstavnika EU, naj bolje izkoristita politične odnose in institucionalno strokovno znanje EU in njenih držav članic, ki temeljijo na geografski bližini Evrope, zgodovinskih vezeh in intenzivnih gospodarskih izmenjavah z bližnjevzhodno regijo, da bosta igrala resnično politično vlogo v mirovnem procesu med Izraelci in Palestinci ter, širše, med arabskimi državami in Izraelom; opozarja države članice na njihovo dolžnost dejavnega prispevka k oblikovanju skupnega stališča EU pri obravnavanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa, pri čemer naj se vzdržijo enostranskih pobud, ki bi oslabile delovanje EU;

7.  podpira prizadevanja varnostnega sveta OZN za ponoven začetek mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci; vendar poziva EU, naj kot vplivna akterka izpolni svoje obveznosti ter poda odločno in celovito mirovno pobudo za to regijo; meni, da bi morala EU igrati ključno vlogo pri ponovni zasnovi četverice in njenih ciljev, ki bi morali biti osredotočeni na iskanje politične rešitve konflikta;

8.  obsoja stalno širjenje izraelskih naselbin, kar krši mednarodno humanitarno pravo, podžiga zamero Palestincev ter spodkopava obete za dvodržavno rešitev in njeno izvedljivost, in poziva izraelske oblasti, naj nemudoma prenehajo izvajati svojo politiko naseljevanja in jo spremenijo;

9.  pozdravlja, da si EU v duhu razlikovanja med Izraelom in njegovimi dejavnostmi na zasedenem palestinskem ozemlju prizadeva za to, da bi bilo v vseh sporazumih med EU in Izraelom nedvoumno in izrecno navedeno, da jih ni mogoče uporabljati za ozemlja, ki jih Izrael zasedel leta 1967, kot je bilo potrjeno v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 20. julija 2015; je seznanjen s smernicami Komisije z dne 19. julija 2013 o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih je Izrael okupiral po letu 1976, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov, ki jih financira Unija, od leta 2014, in s pismom, ki ga je podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije 13. aprila 2015 poslalo 16 zunanjih ministrov EU in v katerem so jo spodbujali, naj v okviru Komisije prevzame vodilno vlogo za dokončanje vseevropskih smernic za pravilno označevanje proizvodov iz izraelskih naselbin;

10. poudarja, da so ustrezni organi EU dolžni še naprej zagotavljati, da finančnih sredstev EU ne bo mogoče neposredno ali posredno preusmerjati k terorističnim organizacijam ali dejavnostim;

11. poudarja, da raketni napadi oboroženih skupin na izraelsko ozemlje niso sprejemljivi in zaostrujejo nevarnost stopnjevanja spora; poudarja, kako zelo pomembno je, da EU sodeluje z Izraelom, Palestinsko oblastjo, Egiptom in Jordanijo pri preprečevanju ponovnega oboroževanja terorističnih skupin v Gazi in na Zahodnem bregu, njihovega tihotapljenja orožja, izdelave raket in gradnje tunelov; ponovno poudarja izjemno potrebo po razorožitvi vseh terorističnih skupin v Gazi v skladu s sklepi Sveta EU za zunanje zadeve iz julija 2014;

12. je zelo zaskrbljen zaradi naraščanja nasilja, ki ga izvajajo naseljenci, na Zahodnem bregu; pozdravlja, da je izraelsko vodstvo vsesplošno obsodilo nedavni napad s požigom na družino Davabšah v kraju Duma, vendar Izrael opominja, da je v celoti odgovoren za zaščito palestinskega prebivalstva in za to, da vse storilce tega nasilja privede pred sodišče;

13. pozdravlja delo, ki je bilo opravljeno v okviru skupne varnostne in obrambne politike, ter misijo za zasedena palestinska ozemlja (EUPOL COPPS), ki je pomagala Palestinski oblasti pri vzpostavljanju policijskih in kazenskopravnih institucij prihodnje palestinske države; poziva k ponovni vzpostavitvi misije pomoči za mejni prehod Rafa (EUBAM Rafah), ki naj bi imela bolj ambiciozen mandat, primerna sredstva in osebje, da bo lahko opravljala svojo dejansko vlogo pri nadzoru meja Gaze z Egiptom in Izraelom;

14. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj Parlamentu poročata o uničevanju in škodi, povzročene na stavbah in projektih, ki jih je financirala EU, na zasedenem palestinskem ozemlju;

15. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita finančna sredstva in zaščito nevladnim organizacijam v tej regiji, katerih politični cilji so v skladu s skupnimi cilji bližnjevzhodnega mirovnega procesa, in poziva organe EU, naj glede tega sodelujejo z ustreznimi sogovorniki;

16. ponovno poziva k odpravi blokade Gaze in k nujni obnovi in sanaciji območja po poletni vojni leta 2014, kar mora biti prednostna naloga humanitarne pomoči EU in mednarodne skupnosti; pozdravlja junaško delo Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA); poziva donatorje, naj čim prej poravnajo svoje finančne zaveze, ki so jih izrekli na mednarodni konferenci o Palestini (Obnova Gaze), ki je potekala v Kairu 12. oktobra 2014;

17. pozdravlja nedavne korake Izraela v smeri sprostitve omejitev v Gazi, vendar obžaluje še vedno trajajoče omejitve za vnos gradbenega materiala; poudarja, da je pomembno sprejeti dodatne pozitivne ukrepe in obenem odpraviti razloge za legitimne izraelske varnostne pomisleke, da se omogoči nemotena dostava humanitarne pomoči, obnova in gospodarska oživitev; poziva države članice, naj izpolnijo svoje zaveze in podprejo tristranski mehanizem za spremljanje in preverjanje zadevnega gradbenega materiala;

18. spodbuja podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj zagotovi polno izvajanje priporočil iz poročila neodvisne preiskovalne komisije OZN glede konflikta v Gazi iz leta 2014, tudi tistih glede aktivne podpore delovanju Mednarodnega kazenskega sodišča; pozdravlja soglasje tistih držav članic EU, ki so članice Sveta OZN za človekove pravice, pri podpori nedavni resoluciji z dne 3. julija 2015 o zagotavljanju odgovornosti in pravice za vse kršitve mednarodnega prava na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom;

19. poudarja, da je sprava med palestinskimi frakcijami pomemben element na poti k uresničitvi dvodržavne rešitve, in obžaluje trajajočo palestinsko neenotnost; podpira, da EU vse palestinske frakcije poziva, naj si kot prvo prednostno nalogo zadajo spravo in vrnitev Palestinske oblasti v Gazo; poziva palestinske sile, naj si nemudoma začnejo ponovno prizadevati za spravo, zlasti z izvedbo predsedniških in parlamentarnih volitev, za katere bi bil že skrajni čas; poudarja, da mora Palestinska oblast s tega vidika prevzeti večjo odgovornost in sprejeti svojo vladno funkcijo tudi v Gazi, med drugim na področju varnosti in civilne uprave ter s svojo prisotnostjo na mejnih prehodih;

20. poziva vse strani, vpletene v konflikt, naj v celoti spoštujejo pravice pripornikov in zapornikov, tudi tistih, ki gladovno stavkajo;

21. je zelo zaskrbljen zaradi hude krize financiranja pri agenciji UNRWA; poziva k povečanju finančne podpore EU agenciji UNWRA in spodbuja vse druge donatorje, naj izpolnijo svoje obljube agenciji, agencijo pa poziva, naj še naprej izboljšuje svoje upravljanje, poziva pa tudi, naj se osrednja vprašanja palestinskih beguncev kljub temu obravnavajo; izraža priznanje in čestitke agenciji UNRWA za njena izredna prizadevanja, zaradi katerih so palestinski begunski otroci lahko začeli šolsko leto 2015/2016;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucije posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, izraelskemu parlamentu, predsedniku in vladi Izraela, palestinskemu zakonodajnemu svetu in palestinskim oblastem, generalnemu sekretarju Arabske lige, parlamentom in vladam Egipta, Jordanije in Libanona ter generalnemu komisarju Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu.