Postup : 2015/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0845/2015

Předložené texty :

RC-B8-0845/2015

Rozpravy :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0314

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 159kWORD 91k
9.9.2015
PE565.813v01-00}
PE565.815v01-00}
PE565.818v01-00}
PE565.820v01-00}
PE565.823v01-00} RC1
 
B8-0845/2015}
B8-0847/2015}
B8-0850/2015}
B8-0852/2015}
B8-0855/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0845/2015)

ECR (B8‑0847/2015)

PPE (B8‑0850/2015)

ALDE (B8‑0852/2015)

S&D (B8‑0855/2015)


o Rusku, zejména o případu Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (2015/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues, Jutta Steinruck za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomas Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek za skupinu ECR
Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Rusku, zejména o případu Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (2015/2838(RSP))  

Evropský parlament,

–       s ohledem na ruskou ústavu, zejména na článek 118, který stanoví, že spravedlnost vykonávají v Ruské federaci pouze soudy, a na článek 120, který stanoví, že soudci jsou nezávislí a řídí se pouze ruskou ústavou a federálním právem,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku(1), s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na své usnesení ze dne 15. ledna 2015 o Rusku, zejména o případu Alexeje Navalného(2), na své usnesení ze dne 30. dubna 2015 o případu Nadiji Savčenkové(3) a usnesení ze dne 10. června 2015 o stavu vztahů mezi EU a Ruskem(4),

–       s ohledem na prohlášení o rozsudku nad estonským policistou Estonem Kohverem, které dne 19. srpna 2015 vydala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 25. srpna o rozhodnutí ruského soudu v případu ukrajinských občanů Olega Sencova a Alexandra Kolčenka,

–       s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na své doporučení Radě ze dne 23. října 2012 o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(5), usnesení ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku, usnesení ze dne 13. března 2014 o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty účastnícími se protestů na Blatném náměstí(6), ze dne 23. října 2014 o zrušení nevládní organizace Memorial (nositelky Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku(7) a na doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2014 o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(8),

 

–       s ohledem na sedmou pravidelnou zprávu o Ruské federaci(9), kterou na svém 3 136. a 3 137. zasedání(10) posoudil Výbor OSN pro lidská práva, která se konala ve dnech 16. a 17. března 2015,

−      s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech ze dne 28. listopadu 2013,

–       s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Ruská federace se jako řádný člen Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a OSN zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a k dodržování základních svobod a lidských práv; vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází v Rusku k řadě případů závažného porušování zásad právního státu a k přijímání restriktivních právních předpisů, panují vážné obavy ohledně dodržování mezinárodních a vnitrostátních závazků ze strany Ruska; a vzhledem k tomu, že Evropská unie Rusku opakovaně nabízela další pomoc a odborné poradenství při modernizaci jeho ústavního a právního řádu a při jeho dodržování, a to v souladu se standardy Rady Evropy;

B.     vzhledem k tomu, že estonský policista Eston Kohver byl v září 2014 násilím odveden z estonského území tajnou službou FSB a následně nezákonně zadržen v Rusku, což je čin, který představuje jasné a vážné porušení mezinárodního práva;

C.     vzhledem k tomu, že ukrajinský filmový tvůrce Oleg Sencov a občanský aktivista Alexandr Kolčenko, kteří se stavěli proti nezákonné anexi Krymského poloostrova Ruskem, byli v květnu 2014 zatčeni za údajnou činnost, kterou vykonávali na Krymu; vzhledem k tomu, že s nimi bylo nakládáno jako s ruskými občany, ačkoli mají ukrajinské občanství;

D.     vzhledem k tomu, že se tvrdí, že Oleg Sencov i Alexandr Kolčenko byli vystaveni mučení a krutému zacházení, které vedlo k nezákonnému získání výpovědí, kterým byla následně přisouzena právní hodnota;

E.     vzhledem k tomu, že Oleg Sencov a Alexandr Kolčenko byli souzeni před vojenským soudem za zločiny, které plně přísluší občanským soudům; vzhledem k tomu, že tento soudní proces vykazoval četná a vážná procesní pochybení;

F.     vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka Rady pro lidská práva o nezávislosti soudců a právníků Gabriela Knaulová ve své zprávě vydané v dubnu 2014 poté, co oficiálně navštívila Ruskou federaci, vyjádřila vážné znepokojení nad tvrzeními, že soudnictví je vystaveno přímým a nepřímým hrozbám a nepatřičnému vlivu, vměšování a nátlaku;

G.     vzhledem k tomu, že je stále více nezbytné přijmout vůči Rusku neústupnou, soudržnou a komplexní politiku EU, kterou by respektovaly všechny členské státy;

H.     vzhledem k tomu, že balíček opatření k realizaci minských dohod předpokládal propuštění a výměnu všech rukojmích a všech nezákonně zadržovaných osob na základě zásady „všechny za všechny“;

I.      vzhledem k tomu, že řada procesů a soudních řízení konaných v posledních letech, včetně případu Navalného, Magnitského a Khodorovského, vyvolala pochybnosti ohledně nezávislosti a nestrannosti soudních institucí Ruské federace;

 

J.      vzhledem k tomu, že EU opakovaně nabídla další pomoc a odborné zkušenosti prostřednictvím „partnerství pro modernizaci“ s cílem podpořit Ruské snahy o demokratizaci a dodržování svého ústavního a právního řádu v souladu se standardy Rady Evropy;

1.      důrazně odsuzuje rozsudek, který vynesl pskovský regionální soud a rovněž celý soudní proces estonského policisty Estona Kohvera, který byl odsouzen na 15 let vězení poté, co byl v roce 2014 násilně odveden z území Estonska, které je součástí EU; považuje tento případ za porušení mezinárodního práva a základních justičních norem;

2.      naléhavě žádá Ruskou federaci, aby jednala v souladu se svými mezinárodními závazky a aby okamžitě propustila Estona Kohvera a zaručila jeho bezpečný návrat do Estonska;

3.      vyjadřuje své nejhlubší přesvědčení o tom, že Estonu Kohverovi nebylo poskytnuto právo na spravedlivý soud již od samotného počátku, neboť v případu nebylo umožněno žádné veřejné slyšení, estonskému konzulovi nebyla umožněna účast na slyšeních, Estonu Kohverovi nebyla poskytnuta odpovídající právní pomoc a že ho navíc nesměla navštívit žena a rodina a bylo mu přikázáno podstoupit neodůvodněné psychiatrické vyšetření, o němž chybí bližší informace;

4.      důrazně odsuzuje nezákonné odsouzení a uvěznění Olega Sencova a Alexandra Kolčenka; vyzývá Ruskou federaci, aby je okamžitě propustila a zajistila jejich bezpečný návrat na Ukrajinu; požaduje, aby ruské orgány okamžitě prošetřily tvrzení o tom, že obžalovaní byli vystaveni mučení, jak uvádí obžalovaní i svědci v případu, a které žalobce během procesu popřel, a aby tak učinily nestranným a účinným způsobem; žádá, aby toto vyšetřování bylo zpřístupněno také mezinárodním pozorovatelům;

5.      vyzývá k propuštění všech nezákonně zadržovaných ukrajinských občanů, včetně Nadiji Savčenkové, a to v souladu s dohodnutým „Balíčkem opatření k realizaci Minských dohod“ a závazkem propustit všechny rukojmí a všechny osoby zadržované v souvislosti s konfliktem na Ukrajině;

6.      vyslovuje politování nad tím, že právo a spravedlnost jsou v Ruské federaci používány jako politické nástroje v rozporu s mezinárodním právem a normami, což umožnilo odsouzení ukrajinského filmového tvůrce Olega Sencova na 20 a Alexandra Kolčenka na 10 let vězení za to, že vyjadřovali své názory, v nichž odráželi aktivní proukrajinské postoje vůči nezákonné anexi Krymu Ruskou federací; zdůrazňuje, že v žádném případě nemohli být souzeni vojenským soudem a že veškerá svědectví získaná mučením a dalšími nezákonnými prostředky byla nepřípustná;

7.      důrazně odsuzuje bezostyšné porušování územní celistvosti Ukrajiny a Estonska, k němuž došlo nezákonným únosem občanů těchto dvou zemí, aby mohli být obviněni před ruským soudem;

8.      zdůrazňuje, že ruské soudy nejsou příslušné pro souzení činů spáchaných mimo mezinárodně uznávané území Ruska a zdůrazňuje, že soudní proces by ve všech třech případech neměl být považován za legitimní; vyzývá Radu a Komisi, aby se těmito případy zabývaly v kontaktu s ruskými orgány a podaly o nich zprávu Parlamentu; vyzývá členské státy, aby se těmito případy zabývaly při dvojstranných jednáních;

9.      zdůrazňuje, že ruské orgány a soudní personál nesou bezvýhradnou odpovědnost za bezpečí a dobré podmínky zadržovaných osob a že musí být plně respektováno jejich právo na návštěvy rodin, kontaktování svých diplomatických zástupců, na odpovídající lékařskou péči, soudní a konzulární konzultace a na celistvý přístup jich samotných i jejich právních zástupců ke všem dokumentům a důkazům o jejich obviněních;

10.    připomíná Rusku důležitost naprostého souladu s mezinárodními právními závazky, a že soudní rozhodnutí musejí být přijímána účinným a nestranným způsobem, musejí být nezávislá a plně v souladu s právem a zakládat se na podložených důkazech a být oproštěny od jakéhokoli politického vměšování; domnívá se, že by Ruská federace jakožto člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě měla ctít povinnosti, k nimž se zavázala;

11.    vyzývá k intenzivnímu trvalému sledování porušování lidských práv v Rusku a na územích, která jsou v současné době k Rusku připojena; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršováním stavu lidských práv a vyzývá ruské orgány, aby tato práva dodržovaly v Rusku a na Krymu po jeho nezákonné anexi, a to včetně práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a včetně zásady právního státu; konstatuje, že Rusko nadále porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech;

12.    naléhavě vyzývá předsedu Evropské rady a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby předložili komplexní politickou strategii, která EU umožní znovu se ujmout iniciativy a vůči Rusku vést aktivní politiku;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0074.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0006.

(3)

Přijaté texty, P6_TA(2015)0186.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0225.

(5)

Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 13.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0253.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0039.

(8)

Texts adopted, P7_TA(2014)0258.

(9)

CCPR/C/RUS/7.

(10)

CCPR/C/SR.3136 a 3137.

Právní upozornění - Ochrana soukromí