Procedure : 2015/2838(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0845/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-0845/2015

Forhandlinger :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0314

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 154kWORD 81k
9.9.2015
PE565.813v01-00}
PE565.815v01-00}
PE565.818v01-00}
PE565.820v01-00}
PE565.823v01-00} RC1
 
B8-0845/2015}
B8-0847/2015}
B8-0850/2015}
B8-0852/2015}
B8-0855/2015} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8‑0845/2015)

ECR (B8‑0847/2015)

PPE (B8‑0850/2015)

ALDE (B8‑0852/2015)

S&D (B8‑0855/2015)


om Rusland, navnlig sagerne vedrørende Eston Kohver, Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko (2015/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomas Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek for ECR-Gruppen
Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Rusland, navnlig sagerne vedrørende Eston Kohver, Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko (2015/2838(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Ruslands forfatning, navnlig artikel 118, ifølge hvilken retsplejen i Den Russiske Føderation alene varetages af domstolene, og artikel 120, der fastslår, at dommerne er uafhængige og kun underlagt den russiske forfatning og de føderale love,

–       der henviser til sin beslutning af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland(1); der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, særlig beslutningen af 15. januar 2015 om Rusland, navnlig sagen om Aleksej Navalnij(2), beslutningen af 30. april 2015 om sagen om Nadja Savtjenko(3) og beslutningen af 10. juni 2015 om status over forholdet mellem EU og Rusland(4);

–       der henviser til redegørelse af 19. august 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om kendelsen mod den estiske politibetjent Eston Kohver,

–       der henviser til redegørelse af 25. august 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om domsafsigelsen ved en russisk domstol mod de ukrainske borgere Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko,

–       der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig sine beslutninger af 23. oktober 2012 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er involveret i Sergej Magnitskij-sagen(5), af 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland, af 13. marts 2014 om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen(6) og af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland(7) samt dets henstilling til Rådet af 2. april 2014 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen(8),

–       der henviser til Den Russiske Føderations syvende periodiske beretning(9), som blev behandlet af FN's Menneskerettighedskomité på dens 3136. og 3137. møde(10) den 16.-17. marts 2015,

−      der henviser til drøftelserne den 28. november 2013 mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.     der henviser til, at Rusland som fuldt medlem af Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og De Forenede Nationer har forpligtet sig til at fremme og beskytte principperne om demokrati, retsstaten og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne; der henviser til, at der på grund af talrige alvorlige krænkelser af retsstatsprincippet og vedtagelsen af restriktive love i løbet af de seneste måneder er alvorlig bekymring med hensyn til Ruslands overholdelse af internationale og nationale forpligtelser; der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at hjælpe Rusland med at modernisere og håndhæve sin forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder;

B.     der henviser til, at den estiske politibetjent Eston Kohver i september sidste år blev bortført fra estisk område af FSB, hvorefter han blev ulovligt tilbageholdt i Rusland, hvilket udgør en klar og alvorlig overtrædelse af folkeretten;

C.     der henviser til, at den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov og borgerrettighedsaktivisten Olexandr Koltjenko, der protesterede mod Ruslands ulovlige annektering af Krimhalvøen, blev arresteret i maj 2014 i forbindelse med påståede aktiviteter på Krim, og at de blev behandlet som russiske statsborgere trods deres ukrainske statsborgerskab;

D.     der henviser til, at der i både Oleg Sentsovs og Olexandr Koltjenkos tilfælde har været påstande om tortur og alvorlig mishandling, der har ført til ulovlig aftvingelse af vidneudsagn, som sidenhen er blevet tillagt retlig værdi;

E.     der henviser til, at Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko blev stillet for en militær domstol for forbrydelser, som fuldt ud sorterer under civile domstole; der henviser til, at retssagen var præget af en lang række alvorlige procedureovertrædelser;

F.     der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråds særlige rapportør om dommeres og sagføreres uafhængighed, Gabriela Knaul, i sin rapport fra april 2014 efter et officielt besøg i Den Russiske Føderation udtrykte alvorlig bekymring over påstande om direkte og indirekte trusler mod og uberettiget påvirkning, indblanding og pression over for domstolene;

G.     der henviser til, at der er et stigende behov for at føre en fast, konsekvent og sammenhængende EU-politik over for Rusland, som respekteres af samtlige medlemsstater;

H.     der henviser til, at pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne skulle sikre løsladelse og udveksling af alle gidsler og ulovligt frihedsberøvede personer på grundlag af "alle for alle"-princippet;

I.      der henviser til, at en række retssager og processer, heriblandt sagerne mod Navalnij, Magnitskij og Khodorkovskij, i de seneste år har skabt tvivl om de russiske domstoles uafhængighed og upartiskhed;

J.      der henviser til, at EU gennem partnerskabet for modernisering gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at støtte Ruslands demokratiseringsbestræbelser og håndhævelsen af landets forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder;

1.      fordømmer på det kraftigste den kendelse, der blev afsagt af regionalretten i Pskov, samt hele retssagen mod den estiske politibetjent Eston Kohver, der blev idømt 15 års fængsel, efter at han i 2014 var blevet bortført fra Estland, som er en del af EU; mener, at denne sag udgør en overtrædelse af folkeretten og elementære retlige standarder;

2.      opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at handle i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser, omgående at løslade Eston Kohver og garantere, at han kan vende sikkert tilbage til Estland;

3.      er af den faste overbevisning, at Eston Kohver fra første færd blev nægtet retten til en retfærdig rettergang, eftersom der ikke fandt nogen offentlig høring sted, at den estiske konsul ikke fik lov til at overvære høringen, at Eston Kohver ikke havde adgang til tilstrækkelig retshjælp, at han desuden ikke måtte modtage besøg fra sin kone og familie, og at han var blevet beordret til at lade sig underkaste en uberettiget psykiatrisk undersøgelse, som man ikke har noget detaljeret kendskab til;

4.      fordømmer på det kraftigste den ulovlige domsafsigelse imod og fængsling af Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko; opfordrer Den Russiske Føderation til omgående at løslade dem og garantere, at de kan vende sikkert tilbage til Ukraine; kræver, at de russiske myndigheder straks foretager en upartisk og effektiv undersøgelse af de påstande om tortur, som sagens tiltalte og vidner har fremsat, og som blev tilbagevist at anklageren under retssagen; anmoder om, at også internationale observatører gives adgang til denne undersøgelse;

5.      opfordrer til løsladelse af alle ulovligt tilbageholdte ukrainske borgere, herunder Nadija Savtjenko, i overensstemmelse med den aftalte pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne og tilsagnet om at løslade alle gidsler og fængslede i forbindelse med konflikten i Ukraine;

6.      beklager den omstændighed, at retsvæsenet i Den Russiske Føderation bruges som et politisk instrument i overtrædelse af folkeretten og internationale standarder, hvilket har gjort det muligt at idømme den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko fængselsstraffe på henholdsvis 20 og 10 år for at have udtrykt deres synspunkter, der afspejler en aktiv pro-ukrainsk stillingtagen mod Den Russiske Føderations illegale annektering af Krim; påpeger, at de under ingen omstændigheder burde have været dømt af en militær domstol, og at der ikke bør tages hensyn til vidneudsagn, der er opnået ved brug af tortur og andre ulovlige midler;

7.      fordømmer på det kraftigste den åbenlyse krænkelse af Ukraines og Estlands territoriale integritet gennem den ulovlige bortførelse af borgere fra de to lande med et formål at stille dem for en russisk domstol;

8.      understreger, at russiske domstole ikke har kompetence til at dømme handlinger, der er begået uden for Ruslands internationalt anerkendte område, og påpeger, at domstolsprøvelsen i de tre sager ikke bør betragtes som værende lovlig; opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage disse sager op i deres kontakter med de russiske myndigheder og aflægge rapport for Parlamentet; opfordrer medlemsstaterne til at gøre det samme på bilaterale møder;

9.      understreger, at de russiske myndigheder og retsembedsmænd har det fulde ansvar for de tilbageholdtes sikkerhed og trivsel, og at deres ret til familiebesøg, kontakt med deres diplomatiske repræsentanter, adgang til fornøden lægehjælp, retlig og konsulær rådgivning og omfattende adgang for både dem og deres retlige repræsentanter til alle dokumenter og vidnesbyrd vedrørende anklagerne imod dem skal respekteres fuldt ud;

10.    minder Rusland om vigtigheden af, at Rusland fuldt ud overholder sine internationale retlige forpligtelser, og at retsafgørelser skal træffes på en effektiv og upartisk måde for at sikre uafhængighed og fuld efterlevelse af loven, på grundlag af begrundede beviser og uden nogen form for politisk indgriben; er af den opfattelse, at Den Russiske Føderation som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa bør opfylde de forpligtelser, det har påtaget sig;

11.    opfordrer til øget permanent overvågning af menneskerettighedskrænkelser i Rusland og de territorier, der på indeværende tidspunkt er annekteret af Rusland; udtrykker sin dybe bekymring over forværringen af menneskerettighedssituationen og opfordrer de russiske myndigheder til at respektere menneskerettighederne, herunder retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og retsstatsforholdene i Rusland og på Krim efter den ulovlige annektering; noterer sig, at Rusland fortsat overtræder den europæiske menneskerettighedskonvention;

12.    opfordrer indtrængende formanden for Det Europæiske Råd og næstformanden/den højtstående repræsentant til at fremlægge en omfattende politisk strategi, som kan gøre det muligt for EU at genvinde initiativet og føre en mere veldefineret politik over for Rusland;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0074.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0006.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0186.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0225.

(5)

EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 13.

(6)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0253.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0039.

 

(8)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0258.

(9)

CCPR/C/RUS/7.

(10)

CCPR/C/SR.3136 and 3137.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik