Διαδικασία : 2015/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0845/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0845/2015

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0314

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 176kWORD 99k
9.9.2015
PE565.813v01-00}
PE565.815v01-00}
PE565.818v01-00}
PE565.820v01-00}
PE565.823v01-00} RC1
 
B8-0845/2015}
B8-0847/2015}
B8-0850/2015}
B8-0852/2015}
B8-0855/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8-0845/2015)

ECR (B8-0847/2015)

PPE (B8-0850/2015)

ALDE (B8-0852/2015)

S&D (B8-0855/2015)


σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Olexandr Kolchenko (2015/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues, Jutta Steinruck εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomas Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver Oleg Sentsov και Olexandr Kolchenko (2015/2838(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το Ρωσικό Σύνταγμα, ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού, το οποίο ορίζει ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία απονέμεται μόνο από δικαστήρια, και το άρθρο 120 αυτού το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο Ρωσικό Σύνταγμα και τους ομοσπονδιακούς νόμους,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία(1), και τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, ιδίως τα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η περίπτωση του Alexey Navalny (2), της 30ης Απριλίου 2015 σχετικά με την περίπτωση της Nadiya Savchenko(3) και της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(4),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 19ης Αυγούστου 2015 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), κας Federica Mogherini, σχετικά με την ετυμηγορία κατά του εσθονού αστυνομικού Eston Kohver,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 25ης Αυγούστου 2015 της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την καταδίκη από ρωσικό δικαστήριο των ουκρανών πολιτών Oleg Sentsov και Οlexandr Kolchenko,

–       έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα τη σύστασή του της 23ης Οκτωβρίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με κοινούς περιορισμούς στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για Ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(5), τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία, της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα γεγονότα στην Πλατεία Bolotnaya(6) και της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ ‘Memorial’ (που τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2009) στη Ρωσία(7) και τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(8),

–       έχοντας υπόψη την έβδομη περιοδική έκθεση σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία(9) που εξετάστηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 3136η και τη 3137η σύνοδό της(10), που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου 2015.

−      έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και των Ηνωμένων Εθνών, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, υφίστανται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις· και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας και στην τήρηση της συνταγματικής και έννομης τάξης της, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εσθονός αστυνομικός Eston Kohver απήχθη τον Σεπτέμβριο του 2014 από το εσθονικό έδαφος από το FSB και στη συνέχεια κρατήθηκε παράνομα στη Ρωσία, πράξη που συνιστά πρόδηλη και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουκρανός κινηματογραφιστής Oleg Sentsov και ο πολιτικός ακτιβιστής Οlexandr Kolchenko, που αντιτάχθηκαν στην παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2014 σε σχέση με εικαζόμενες δραστηριότητες στην Κριμαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίστηκαν ως ρώσοι πολίτες, παρά το γεγονός ότι κατέχουν ουκρανική ιθαγένεια·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στην περίπτωση του Oleg Sentsov όσο και στην περίπτωση του Οlexandr Kolchenko διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για βασανιστήρια και σοβαρή κακομεταχείριση, που είχαν ως αποτέλεσμα την παράνομη απόσπαση καταθέσεων στις οποίες δόθηκε στη συνέχεια νομική αξία·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Oleg Sentsov και Οlexandr Kolchenko δικάστηκαν από στρατοδικείο για εγκλήματα για τα οποία τα πολιτικά δικαστήρια έχουν πλήρη δικαιοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη αμαυρώθηκε από πολυάριθμες και σοβαρές δικονομικές παραβάσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική εισηγήτρια για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Gabriela Knaul, στην έκθεσή της που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014, μετά από επίσημη επίσκεψη στη Ρωσική Ομοσπονδία, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες για άμεσες και έμμεσες απειλές, αθέμιτη άσκηση επιρροής, παρέμβαση και άσκηση πίεσης στο δικαστικό σώμα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται μια αυξανόμενη ανάγκη για μια σταθερή, συνεκτική και σφαιρική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, την οποία θα τηρούν όλα τα κράτη μέλη·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ αποσκοπούσε στην απελευθέρωση και ανταλλαγή όλων των ομήρων και όλων των παρανόμως κρατουμένων, βάσει της αρχής «όλοι έναντι όλων»·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές δίκες και δικαστικές διαδικασίες κατά τα τελευταία έτη, όπως οι υποθέσεις Navalny, Magnitsky και Khodorkovsky, έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα προσφέρει πρόσθετη συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη, μέσω της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, για να βοηθήσει τη Ρωσία στην προσπάθειά της να εκδημοκρατίσει την συνταγματική και έννομη τάξη της και να συμμορφωθεί με αυτή, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

1.      Καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση που εξέδωσε το περιφερειακό δικαστήριο του Pskov καθώς και όλη τη δίκη του εσθονού αστυνομικού Eston Kohver, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών μετά την απαγωγή του το 2014 από την επικράτεια της Εσθονίας, που αποτελεί τμήμα της ΕΕ· θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα στοιχειώδη πρότυπα της δικαιοσύνης·

2.      Καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, να ελευθερώσει αμέσως τον Eston Kohver και να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·

3.      εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι ευθύς εξ αρχής δεν είχε παρασχεθεί στον Eston Kohver το δικαίωμα δίκαιης δίκης, δεδομένου ότι δεν υπήρξε δημόσια ακρόαση της υπόθεσης, ότι δεν επιτράπηκε στον εσθονό πρόξενο να είναι παρών στις ακροάσεις, ότι ο κ. Kohver στερήθηκε επαρκούς νομικής συνδρομής, ότι -επιπλέον- του απαγορεύτηκε να δέχεται τις επισκέψεις της συζύγου και της οικογένειας και ότι είχε διαταχθεί να υποβληθεί σε αδικαιολόγητη ψυχιατρική εξέταση, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν άγνωστες·

4.      καταδικάζει έντονα την παράνομη καταδίκη και τη φυλάκιση του Oleg Sentsov και του Olexandr Kolchenko καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να τους απελευθερώσει αμέσως και να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή τους στην Ουκρανία· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να ερευνήσουν αμέσως, με αμερόληπτο και αποτελεσματικό τρόπο, τις καταγγελίες για βασανιστήρια στις οποίες προέβησαν κατηγορούμενοι και μάρτυρες στην υπόθεση και οι οποίες απορρίφθηκαν από τον εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της δίκης· ζητεί η έρευνα αυτή να ανατεθεί και σε διεθνείς παρατηρητές·

5.      ζητεί την απελευθέρωση όλων των παρανόμως κρατουμένων πολιτών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Nadiya Savchenko, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και τη δέσμευση για απελευθέρωση όλων των ομήρων και όλων των κρατουμένων σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία·

6.      Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στη Ρωσική Ομοσπονδία το δίκαιο και η δικαιοσύνη χρησιμοποιούνται ως πολιτικά μέσα και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών προτύπων, επιτρέποντας έτσι την καταδίκη του ουκρανού κινηματογραφιστή Oleg Sentsov και του Olexandr Kolchenko αντίστοιχα σε 20 και 10 έτη φυλάκισης επειδή εξέφρασαν απόψεις που ερμηνεύονται ως ενεργός θέση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία· επισημαίνει, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαστεί από στρατοδικείο και ότι όλες οι καταθέσεις που αποκτήθηκαν μέσω βασανιστηρίων και άλλων παράνομων μεθόδων θα πρέπει να αγνοηθούν·

7.      καταδικάζει απερίφραστα την κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της Εσθονίας μέσω της παράνομης απαγωγής πολιτών των δύο χωρών, προκειμένου αυτοί να προσαχθούν ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου·

8.      υπογραμμίζει ότι τα ρωσικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί πράξεων που διαπράχθηκαν εκτός του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Ρωσίας, και επισημαίνει ότι η δικαστική διαδικασία και στις τρεις υποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται νόμιμη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ρυθμίσουν τις περιπτώσεις αυτές κατά τις επαφές τους με τις ρωσικές αρχές και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο σε διμερείς συναντήσεις·

9.      τονίζει ότι οι ρωσικές αρχές και το δικαστικό προσωπικό φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την ασφάλεια και την καλή μεταχείριση των κρατουμένων και ότι πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστό το δικαίωμά τους σε οικογενειακές επισκέψεις, σε επικοινωνία με τους διπλωματικούς εκπροσώπους τους, σε κατάλληλη ιατρική βοήθεια, σε δικαστικές και προξενικές συμβουλές και σε εκτεταμένη πρόσβαση τόσο των ιδίων όσο και των νόμιμων εκπροσώπων τους σε όλα τα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τις εναντίον τους κατηγορίες·

10.    υπενθυμίζει στη Ρωσία τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, και το γεγονός ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο, να συμμορφώνονται πλήρως με το νόμο και να βασίζονται σε θεμιτά αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις· εκφράζει την άποψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει·

11.    ζητεί να αυξηθεί η μόνιμη παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και στα εδάφη που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και του κράτους δικαίου, στη Ρωσία και στην Κριμαία μετά την παράνομη προσάρτηση της· επισημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει την ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.    καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ΑΕ/ΥΕ να χαράξουν ολοκληρωμένη πολιτική στρατηγική που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανακτήσει την πρωτοβουλία και να υιοθετήσει μια πιο σαφή πολιτική έναντι της Ρωσίας·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0074.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0006.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν,, P8_TA(2015)0186.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0225.

(5)

EE C 68 E της 11.3.2014, σ. 13.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0253.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2014)0039.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0258.

(9)

CCPR/C/RUS/7.

(10)

CCPR/C/SR.3136 και 3137.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου