Postupak : 2015/2838(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0845/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0845/2015

Rasprave :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0314

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 154kWORD 92k
9.9.2015
PE565.813v01-00}
PE565.815v01-00}
PE565.818v01-00}
PE565.820v01-00}
PE565.823v01-00} RC1
 
B8-0845/2015}
B8-0847/2015}
B8-0850/2015}
B8-0852/2015}
B8-0855/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8‑0845/2015)

ECR (B8‑0847/2015)

PPE (B8‑0850/2015)

ALDE (B8‑0852/2015)

S&D (B8‑0855/2015)


o Rusiji, posebno o slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (2015/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues, Jutta Steinruck u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomas Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Rusiji, posebno o slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (2015/2838(RSP))  

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir ruski Ustav, a posebno njegov članak 118., u kojem se navodi da u Ruskoj Federaciji presude donose isključivo sudovi, i njegov članak 120., kojim se utvrđuje da su suci neovisni i da je iznad njih samo ruski Ustav i savezno pravo,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2015. o ubojstvu ruskog oporbenog čelnika Borisa Njemcova i stanju demokracije u Rusiji(1) i svoja prethodna izvješća i rezolucije o Rusiji, posebno svoje rezolucije od 15. siječnja 2015. o Rusiji, a posebno o slučaju Alekseja Navaljnog(2), od 30. travnja 2015. o slučaju Nadije Savčenko(3) i od 10. lipnja 2015. o stanju odnosa između EU-a i Rusije(4),

–       uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 19. kolovoza 2015. o presudi izrečenoj estonskom policijskom službeniku Estonu Kohveru,

–       uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 25. kolovoza o presudi koju je ruski sud izrekao ukrajinskim građanima Olegu Sencovu i Aleksandru Kolčenku,

–       uzimajući u obzir svoja prethodna izvješća i rezolucije o Rusiji, posebno svoju preporuku Vijeću od 23. listopada 2012. o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnickog(5), svoje rezolucije od 13. lipnja 2013. o vladavini prava u Rusiji, od 13. ožujka 2014. o Rusiji: Rusija – izricanje presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja(6), te od 23. listopada 2014. o zatvaranju nevladine organizacije „Memorial” (dobitnice nagrade Saharov 2009.) u Rusiji(7) i svoje preporuke Vijeću od 2. travnja 2014. o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnickog(8),

–       uzimajući u obzir sedmo periodično izvješće Ruske Federacije(9) koje je razmatrao Odbor za ljudska prava Ujedinjenih naroda na svojoj 3 136. i 3 137. sjednici(10), koje su održane 16. i 17. ožujka 2015.,

−   uzimajući u obzir savjetovanje EU-a i Rusije o ljudskim pravima od 28. studenog 2013.,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da se Ruska Federacija, kao punopravna članica Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Ujedinjenih naroda obvezala na poštovanje načela demokracije, vladavine prava te temeljnih sloboda i ljudskih prava; budući da, kao posljedica teškog kršenja vladavine prava i donošenja restriktivnih zakona tijekom prethodnih mjeseci, postoji ozbiljna zabrinutost u vezi s time poštuje li Rusija svoje međunarodne i nacionalne obveze; te budući da je Europska unija u više navrata nudila dodatnu pomoć i stručno znanje kako bi Rusiji pomogla da se modernizira i pridržava svojeg ustavnog i pravnog poretka, u skladu s normama Vijeća Europe;

B.     budući da je u rujnu 2014. Federalna služba sigurnosti (ESB) s estonskog teritorija otela estonskog policijskog službenika Estona Kohvera, kojega je potom nezakonito pritvorila u Rusiji, što predstavlja očigledno i teško kršenje međunarodnog prava;

C.     budući da su ukrajinski redatelj Oleg Sencov i građanski aktivist Aleksandar Kolčenko, koji su se protivili nezakonitom pripajanju Krimskog poluotoka Rusiji, u svibnju 2014. uhićeni u vezi s navodnim aktivnostima koje su provodili na Krimu; budući da se s njima postupalo kao s ruskim državljanima, unatoč činjenici da imaju ukrajinsko državljanstvo

D.     budući da i u slučaju Olega Sencova i u slučaju Aleksandra Kolčenka postoje navodi o mučenju i izrazito lošem postupanju, što je rezultiralo protupravnim iznuđivanjem izjava kojima je kasnije pripisana pravna vrijednost;

E.     budući da se Olegu Sencovu i Aleksandru Kolčenku sudilo na vojnom sudu za zločine za koje su u potpunosti nadležni građanski sudovi; budući da je suđenje bilo narušeno brojnim teškim povredama postupka;

F.     budući da je posebna izvjestiteljica Vijeća za ljudska prava UN-a za neovisnost sudaca i odvjetnika Gabriela Knaul u svojem izvješću iz travnja 2014. nakon službenog posjeta Ruskoj Federaciji izrazila snažnu zabrinutost zbog navodnih izravnih i neizravnih prijetnji sudskoj vlasti, neprimjerenom utjecaju i pritiscima na sudstvo te uplitanju u njegov rad;

G.     budući da postoji sve veća potreba za čvrstom, koherentnom i sveobuhvatnom politikom EU-a prema Rusiji, koju poštuju sve države članice;

H.     budući da je u Paketu mjera za provedbu sporazuma iz Minska predviđeno puštanje na slobodu i razmjena svih taoca i osoba koje su nezakonito pritvorene, na temelju načela „svi za sve”;

I.      budući da je nekoliko suđenja i sudskih postupaka tijekom posljednjih nekoliko godina, kao što su postupci u slučajevima Navaljni, Magnicki i Hodorkovski, bacilo sumnju na neovisnost i nepristranost pravosudnih institucija Ruske Federacije;

J.      budući da je EU u više navrata nudio dodatnu pomoć i stručno znanje u okviru Partnerstva za modernizaciju kako bi dao potporu ruskim naporima usmjerenima na demokratizaciju i pridržavanje svojeg ustavnog i pravnog poretka, u skladu s normama Vijeća Europe;

1.      snažno osuđuje presudu regionalnog suda u Pskovu kao i cjelokupno suđenje estonskom policijskom službeniku Estonu Kohveru, koji je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina nakon što je 2014. otet s estonskog teritorija, koji je dio EU-a; smatra da taj slučaj predstavlja kršenje međunarodnog prava i temeljnih pravosudnih normi;

2.      poziva Rusku Federaciju da postupa u skladu sa svojim međunarodnim obvezama, da smjesta pusti na slobodu Estona Kohvera i da zajamči njegov siguran povratak u Estoniju;

3.      izražava svoje duboko uvjerenje da Estonu Kohveru od samog početka nije omogućeno pravo na pošteno suđenje, uzimajući u obzir činjenicu da predmet nije bio otvoren za javnost, da estonskom konzulu nije bilo omogućeno da sudjeluje na saslušanjima, da Estonu Kohveru nije pružena odgovarajuća pravna pomoć te da ga, štoviše, žena i obitelj nisu smjeli posjetiti, kao i to da je bilo naređeno da ga se podvrgne neutemeljenom psihijatrijskom vještačenju, čije su pojedinosti i dalje nepoznate;

4.      snažno osuđuje nezakonito izricanje presude i zatvorsku kaznu Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka; poziva Rusku Federaciju da ih smjesta pusti na slobodu i da zajamči njihov siguran povratak u Ukrajinu; zahtijeva da ruske vlasti hitno na nepristran i učinkovit način provedu istragu u vezi s navodima o mučenju koji potječu od optuženika i svjedoka u slučaju, a koje je tužitelj tijekom suđenja odbacio; poziva da se ta istraga otvori i za međunarodne promatrače;

5.      poziva da se na slobodu puste nezakonito pritvoreni ukrajinski državljani, uključujući Nadiju Savčenko, što je u skladu s dogovorenim Paketom mjera za provedbu sporazuma iz Minska te da se Ruska Federacija obveže da će pustiti na slobodu sve taoce i sve osobe pritvorene u vezi sa sukobom u Ukrajini;

6.      žali zbog činjenice da se u Ruskoj Federaciji pravo i pravosuđe koriste kao politički instrumenti, što predstavlja kršenje međunarodnog prava i normi i što je omogućilo da ukrajinski redatelj Oleg Sencov i Aleksandar Kolčenko budu osuđeni na kaznu zatvora od 20 odnosno 10 godina jer su izrazili svoja mišljenja koja odražavaju aktivno proukrajinsko stajalište protiv nezakonitog pripajanja Krima Ruskoj Federaciji; ističe da im se ni u kojem slučaju nije smjelo suditi na vojnom sudu i da se sva svjedočenja dobivena mučenjem i drugim nezakonitim metodama moraju isključiti;

7.      snažno osuđuje očigledno narušavanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine i Estonije nezakonitim otmicama državljana obaju zemalja kako bi im se sudilo pred ruskim sudom;

8.      naglašava da ruski sudovi nisu nadležni donositi presude za djela počinjena izvan međunarodno priznatog državnog područja Rusije i ističe da se sudski postupci u svim trima slučajevima ne bi smjeli smatrati zakonitima; poziva Vijeće i Komisiju da se osvrnu na te slučajeve u svojoj komunikaciji s ruskim vlastima i da o tome izvijeste Parlament; poziva države članice da učine isto u svojim bilateralnim sastancima;

9.      ističe da ruske vlasti i pravosudno osoblje snose punu odgovornost za sigurnost i dobrobit pritvorenih osoba i da se u potpunosti mora poštovati njihovo pravo na obiteljske posjete, na stupanje u kontakt sa svojim diplomatskim predstavnicima, na odgovarajuću medicinsku pomoć, na pravosudno i konzularno savjetovanje te na sveobuhvatan pristup i njih i njihovih predstavnika svim dokumentima i dokazima povezanima s optužbama protiv njih;

10.    podsjeća Rusiju na važnost potpunog poštovanja svojih međunarodnih pravnih obveza i na činjenicu da se pravosudne odluke moraju donositi na učinkovit i nepristran način te da moraju biti neovisne, potpuno usklađene s pravom i temeljene na zakonitim dokazima, bez ikakvog političkog uplitanja; smatra da bi Ruska Federacija, kao članica Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, trebala poštovati obveze koje je preuzela;

11.    poziva na pojačano stalno praćenje kršenja ljudskih prava u Rusiji i područjima koja su trenutno pripojena Rusiji; izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja stanja ljudskih prava i poziva ruske vlasti da poštuju ta prava, uključujući i pravo na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja te vladavinu prava, u Rusiji i na Krimu nakon njegovog nezakonitog pripajanja; primjećuje da Rusija i dalje nastavlja kršiti Europsku konvenciju o ljudskim pravima;

12. potiče predsjednika Europskog vijeća i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da donesu sveobuhvatnu političku strategiju koja će pomoći EU-u da ponovno preuzme inicijativu i provodi jasniju politiku prema Rusiji;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju te predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2015)0074.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0006.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2015)0186.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0225.

(5)

SL C 68E, 7.3.2014., str. 13.

(6)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0253.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0039.

(8)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0258.

(9)

CCPR/C/RUS/7.

(10)

CCPR/C/SR.3136 i 3137.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti