Společný návrh usnesení - RC-B8-0846/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-0846/2015

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Angole

  9.9.2015 - (2015/2839(RSP))

  předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  ECR (B8‑0846/2015)
  Verts/ALE (B8‑0848/2015)
  PPE (B8‑0853/2015)
  ALDE (B8‑0854/2015)
  EFDD (B8‑0857/2015)
  GUE/NGL (B8‑0859/2015)
  S&D (B8‑0861/2015)

  Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola za skupinu PPE
  Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues za skupinu S&D
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek za skupinu ECR
  Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez za skupinu ALDE
  Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL
  Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

  Postup : 2015/2839(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B8-0846/2015
  Předložené texty :
  RC-B8-0846/2015
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Angole

  (2015/2839(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na svá předchozí usnesení o Angole,

  –       s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Angole ze dne 12. května 2015,

  –       s ohledem na společné prohlášení po 1. zasedání ministrů Angoly a Evropské unie ze dne 17. října 2014,

  –       s ohledem na dokument EU–Angola „společně vpřed“ ze dne 23. července 2012,

  –       s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv a svobody vyjadřování,

  –       s ohledem na závěry Rady z června 2014 k 10. výročí obecných pokynů EU,

  –       s ohledem na článek 21 SEU a strategický rámec EU pro lidská práva, v němž se EU zavazuje, že „bude i nadále plně uplatňovat svůj vliv a podporovat zastánce svobody, demokracie a lidských práv na celém světě“,

  –       s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

  –       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

  –       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

  –       s ohledem na článek 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že angolská vláda v uplynulých měsících zesílila své represe proti jakémukoli domnělému narušování své autority, čímž porušuje lidská práva zakotvená v angolské ústavě; vzhledem k tomu, že je v Angole i nadále potlačována svoboda shromažďování a sdružování a sílí obavy, že hnací silou stojící za zatýkáním a stíháním bojovníků za lidská práva jsou vojenské a zpravodajské služby;

  B.     vzhledem k tomu, že dne 14. března 2015 byl bez zatýkacího rozkazu zatčen bojovník za lidská práva José Marcos Mavungo a dne 28. srpna požádal státní zástupce António Nito soud v angolské provincii Cabinda, aby byl Mavungo odsouzen na dvanáct let odnětí svobody na základě obvinění, že podněcoval ke vzpouře, navzdory předloženým důkazům, že žádný trestný čin nespáchal;

  C.     vzhledem k tomu, že v tentýž den byl zatčen také právník Arão Bula Tempo pro údajné zapojení do organizace téhož protestu; vzhledem k tomu, že Arão Bula Tempo byl následně dne 13. května propuštěn a čeká jej soudní proces na základě obvinění z rozvratné činnosti;

  D.     vzhledem k tomu, že novinář a bojovník za lidská práva Rafael Marques byl dne 28. května 2015 odsouzen na šest měsíců odnětí svobody s odkladem na dva roky za to, že v roce 2011 vydal knihu „Krvavé diamanty: korupce a mučení v Angole“, v níž podrobně popsal více než 100 případů zabití a stovky případů mučení údajně spáchaných hlídači a vojáky na diamantových polích v oblasti Lunda; vzhledem k tomu, že stížnosti na porušování lidských práv v oblasti Lunda, které Marques státnímu zástupci předložil, nebyly vyšetřeny;

  E.     vzhledem k tomu, že mezi 20. a 24. červnem 2015 bylo v souvislosti se soukromou politickou diskusí zatčeno 15 aktivistů z řad mládeže; vzhledem k tomu, že dne 30. června byl následně zatčen kapitán Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba kvůli údajným vazbám na 15 zatčených aktivistů;

  F.     vzhledem k tomu, že všichni zadržovaní byli svévolně a nezákonně zatčeni a obviněni z přípravy vzpoury a pokusu o převrat namířených proti prezidentovi a ostatním členům vlády;

  G.     vzhledem k tomu, že 15 zadržovaných aktivistů je drženo ve vazbě, nebylo proti nim vzneseno formální obvinění, nemají plný přístup k právnímu poradenství ani k návštěvám rodinných příslušníků, kteří se jim pokouší donést jídlo, a jsou drženi v samovazbě;

  H.     vzhledem k tomu, že aktivisté byli zatčeni a jejich domy prohledány, aniž by orgány předložily jakýkoli soudní příkaz; vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že byli podrobeni fyzickému a psychologickému mučení a bylo jim vyhrožováno smrtí;

  I.      vzhledem k tomu, že orgány vyhrožují matkám mladých vězňů, které se začaly organizovat, a že vládnoucí strana MPLA zakázala demonstrace jejich podporovatelů požadující propuštění vězňů; vzhledem k tomu, že pokojná demonstrace příbuzných vězňů, jež se konala dne 8. srpna v Luandě, se na místě setkala s útoky a násilným potlačením ze strany bezpečnostních sil;

  J.      vzhledem k tomu, že v červenci 2015 byli během návštěvy ostatních aktivistů ve vězení v provincii Luanda dočasně zadrženi čtyři obhájci lidských práv a zpravodaj stanice Radio Deutsche Welle, a to na základě obvinění, že mají v úmyslu provádět ve vězení politiku;

  K.     vzhledem k tomu, že právo na pokojný protest a svoboda shromažďování a projevu jsou zakotveny v angolské ústavě;

  L.     vzhledem k tomu, že se objevily zprávy o masakru příslušníků náboženské sekty Luz do Mundo v Huambu, který měly v dubnu 2015 spáchat policejní síly; vzhledem k tomu, že různé zdroje hovoří o desítkách až tisících mrtvých a mnoha vysídlených osobách; vzhledem k tomu, že vláda nebyla po mnoho měsíců schopna urychleně provést nezávislé vyšetřování a důrazně odmítala vysoké počty obětí; vzhledem k tomu, že ombudsman v současnosti připravuje o těchto událostech zprávu;

  M.    vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval k mezinárodnímu vyšetřování tohoto incidentu, což vládu podnítilo k zahájení soudního vyšetřování;

  N.     vzhledem k tomu, že angolská vláda také v Luandě i dalších městech zintenzivnila nucené vystěhovávání osob v masovém i menším měřítku s cílem odstranit lidi žijící v neoficiálních osadách a vyhnat pouliční obchodníky, včetně těhotných žen a matek s dětmi;

  O.     vzhledem k tomu, že byly v březnu 2015 přijaty nové právní předpisy vyžadující zvýšenou kontrolu nevládních organizací;

  P.     vzhledem k tomu, že občanská společnost opakovaně odsuzuje vazbu mezi korupcí, úbytkem a zneužíváním přírodních zdrojů ze strany vládnoucí elity a porušování lidských práv osob, které současný stav ohrožují a kritizují;

  Q.     vzhledem k tomu, že přes závazky angolské vlády, že zvýší úsilí o zlepšení jejího systému boje proti praní peněz a financování terorismu, a přes určitý dosažený pokrok, shledává Finanční akční výbor – mezivládní organizace zřízená v roce 1989 z iniciativy skupiny G7 k rozvoji politik v oblasti boje proti praní peněz – v angolském systému boje proti praní peněz a financování terorismu i nadále strategické nedostatky;

  R.     vzhledem k tomu, že nezávislé zprávy uvádějí, že příjmy z ropy, tj. hlavní vládní zdroje, nejsou směřovány do udržitelného rozvoje nebo místních společenství, zatímco vládnoucí elita bohatne;

  S.     vzhledem k tomu, že Angola má rozsáhlé nerostné a ropné zdroje a je jedním z nejrychleji rostoucích hospodářství na světě, zejména od konce občanské války; vzhledem k tomu, že její hospodářský růst je velmi nerovnoměrný a většina národního bohatství se soustřeďuje v rukou neúměrně malé skupiny populace;

  T.     vzhledem k tomu, že hospodářská krize v zemi následující po výrazném poklesu příjmů z ropy pravděpodobně vyvolá další sociální nepokoje a protivládní protesty;

  U.     vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 potvrdila Angola své odhodlání k politickému dialogu a ke spolupráci dohodnutým v dokumentu EU-Angola „společně vpřed“, jehož hlavními pilíři jsou řádná správa, demokracie a lidská práva;

  V.     vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou mezi EU a Angolou se výměna informací o řádné správě a lidských právech koná v podobě formálního politického dialogu nejméně jednou ročně v rámci dokumentu EU-Angola „společně vpřed“ z roku 2012;

  1.  je hluboce znepokojen tím, že v Angole se rychle zhoršuje situace v oblasti lidských práv, základních svobod a demokratického prostoru, dochází k závažnému porušování lidských práv ze strany bezpečnostních složek a soudy nejsou nezávislé;

  2.  vyzývá angolské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, včetně Marcose Mavunga a skupiny aktivistů 15+1 zatčených v červnu 2015, a zprostily je všech obvinění; požaduje rovněž okamžité a bezpodmínečné propuštění všech ostatních aktivistů, vězňů svědomí a politických odpůrců svévolně zatčených a zadržovaných pouze kvůli svým politických názorům, novinářské práci nebo účasti na pokojných aktivitách;

  3.  žádá orgány, aby zajistily, že zadržované osoby nebudou podrobeny mučení ani špatnému zacházení, a aby plně zaručily bezpečnost jejich rodin a právníků a styk zadržovaných osob s nimi;

  4.  vyzývá angolské orgány, aby okamžitě učinily přítrž svévolnému zatýkání, protiprávnímu věznění a mučení ze strany policie a bezpečnostních složek; opakuje, že musí rychle proběhnout důkladné a objektivní vyšetřování veškerých případů porušování lidských práv a mučení, jehož se údajně dopouští policie a bezpečnostní složky, a že pachatelé těchto činů musí být postaveni před soud;

  5.  je hluboce znepokojen tím, že se neustále objevují pokusy o omezování svobody projevu a sdělovacích prostředků a svobody pokojného shromažďování a sdružování a že zvýšenou měrou dochází k porušování těchto svobod státními orgány, a vyzývá angolské orgány, aby okamžitě zajistily bezpodmínečné dodržování těchto svobod; dále je vyzývá, aby plně uplatňovaly ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Africké charty lidských práv a práv národů a ostatních mezinárodních a regionálních nástrojů na ochranu lidských práv, které Angola ratifikovala;

  6.  žádá delegaci EU v Luandě, aby plnila závazky ESVČ, pokud jde o podporu a ochranu obránců lidských práv na celém světě, a to formou konkrétních, viditelných kroků, které by zejména zahrnovaly pozorování průběhu soudních procesů, poskytování politické a hmotné podpory obráncům lidských práv a jejich právníkům a rodinám a systematickou snahu Evropské unie a jejích členských států jednat s angolskými orgány o otázkách lidských práv na všech úrovních vzájemných vztahů, a to i na nejvyšší úrovni; dále delegaci žádá, aby v rámci veškerých politických, obchodních a rozvojových vztahů zintenzivnila politický dialog s angolskou vládou s cílem zajistit, aby Angola plnila své závazky v oblasti lidských práv na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, jak slíbila na prvním ministerském setkání EU a Angoly v říjnu 2014; žádá delegaci, aby k tomuto účelu využívala veškerých vhodných nástrojů včetně Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

  7.  žádá EU a členské státy, aby vzaly na vědomí vysokou úroveň korupce v angolských státních orgánech, která vážným způsobem brání dodržování lidských práv a rozvoji, a aby před jakýmkoli jednáním s Angolou uplatnily zásady souboru nástrojů pro lidská práva a přezkoumaly prioritní sektory angolského národního orientačního programu v rámci 11. ERF;

  8.  lituje, že navzdory tomu, že v roce 2007 byl dokončen celostátní průzkum a že proběhl rozsáhlý program odstraňování min, není dosud s jistotou znám rozsah hrozby, kterou představují protipěchotní miny a zbylé vojenské výbušniny; žádá EU, aby monitorovala, kontrolovala a hodnotila využívání finančních zdrojů a aby zajistila, že přidělené prostředky budou používány efektivně a cíleně, aby země byla výbušnin řádně zbavena;

  9.  naléhavě vyzývá angolské justiční orgány, aby prosadily svou nezávislost na jakékoli politické instrumentalizaci a zajistily ochranu práv uznávaných právními nástroji, jako je přístup ke spravedlnosti a právo na spravedlivý proces;

  10. žádá angolskou vládu, aby neprodleně zahájila transparentní a věrohodné vyšetřování masakru v Huambu a aby poskytla podporu těm, kteří masakr přežili, ale museli opustit své domovy; připojuje se k výzvě OSN, aby paralelně proběhlo nezávislé mezinárodní vyšetřování;

  11. je nadále znepokojen tím, že nebyla uplatněna opatření proti násilí na ženách a dětech; vyzývá státní orgány, aby zintenzivnily boj proti nežádoucím tradičním zvyklostem, jako je stigmatizace dětí obviněných z provozování magie;

  12. připomíná závazek, který Angola přijala v rámci dohody z Cotonou, že totiž bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost při výkonu politických funkcí; vyzývá angolskou vládu, aby dodržovala tato ustanovení v souladu s články 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou, a pokud tak neučiní, žádá Komisi, aby zahájila příslušný postup v souladu s články 8, 9 a 96 dohody z Cotonou;

  13. žádá EU a členské státy, aby usilovaly o transparentnost obchodu se všemi přírodními zdroji včetně ropy a aby zejména plně uplatňovaly platné předpisy o podávání zpráv podle jednotlivých zemí a monitorovaly jejich dodržování; vyzývá angolské orgány a zahraniční společnosti, aby pomohly zlepšovat správu v těžebním odvětví tím, že se zapojí do iniciativy na podporu transparentnosti v těžebním průmyslu a budou hodnotit uplatňování Kimberleyského procesu; dále žádá angolskou vládu, aby předložila plán na přistoupení k Partnerství pro otevřené vládnutí a předložila konkrétní plán zaměřený na boj proti korupci, zvyšování transparentnosti a zlepšování kontroly veřejných orgánů;

  14. vybízí EU a USA ke spolupráci a koordinaci, pokud jde o uplatňování článku 1504 Dodd-Frankova zákona;

  15. vyzývá správní a dozorčí orgány členských států, aby zpřísnily dohled nad dodržováním evropských předpisů o praní špinavých peněz, včetně normativních zásad řádné péče a řádné analýzy rizik, zvláště za účasti tzv. politicky exponovaných osob z Angoly;

  16. vítá, že angolská vláda uznala, že kompenzace při zabírání půdy jsou spojeny s určitými problémy, a vítá zprávy ve sdělovacích prostředcích, podle nichž se rozdělování kompenzací a kompenzační mechanismy zlepšují; vybízí vládu k dalšímu úsilí v tomto směru;

  17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Africké komisi pro lidská práva, vládám zemí oblasti SADC, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Angoly, vládě USA, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a SPS AKT-EU.