Διαδικασία : 2015/2839(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0846/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0846/2015

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0315

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 184kWORD 135k
9.9.2015
PE565.814v01-00}
PE565.816v01-00}
PE565.821v01-00}
PE565.822v01-00}
PE565.825v01-00}
PE565.827v01-00}
PE565.829v01-00} RC1
 
B8-0846/2015}
B8-0848/2015}
B8-0853/2015}
B8-0854/2015}
B8-0857/2015}
B8-0859/2015}
B8-0861/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8‑0846/2015)

Verts/ALE (B8‑0848/2015)

PPE (B8‑0853/2015)

ALDE (B8‑0854/2015)

EFDD (B8‑0857/2015)

GUE/NGL (B8‑0859/2015)

S&D (B8‑0861/2015)


σχετικά με την Αγκόλα (2015/2839(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Δημήτρης Παπαδάκης, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αγκόλα (2015/2839(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αγκόλα,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 12ης Μαΐου 2012, σχετικά με την Αγκόλα,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 17ης Οκτωβρίου 2014 μετά την 1η υπουργική σύνοδο Αγκόλας- Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την διαδικασία «Αγκόλα–ΕΕ, Μια κοινή πορεία» (JWF) της 23ης Ιουλίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ελευθερία της έκφρασης,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2014 σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της ΣΕΕ και το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την οποία η ΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει ένθερμα όσους υπερασπίζονται την ελευθερία, τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο,

–       έχοντας υπόψη την υπογραφείσα τον Ιούνιο 2000 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση της Αγκόλα έχει εντείνει τις ενέργειες καταστολής σε κάθε περίπτωση υποψίας πρόκλησης κατά της εξουσίας της, παραβιάζοντας έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Αγκόλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στην Αγκόλα εξακολουθούν να καταπατούνται και υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία ότι οι στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες έχουν γίνει οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη σύλληψη και δίωξη των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαρτίου ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων José Marcos Mavungo συνελήφθη χωρίς ένταλμα και στις 28 Αυγούστου ο εισαγγελέας António Nito, ζήτησε από το δικαστήριο στην επαρχία της Αγκόλα της Καμπίντα να καταδικάσει τον Mavungo σε 12 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της υποκίνησης εξέγερσης, παρά την απουσία αποδείξεων, για την διάπραξη κάποιου εγκλήματος·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος Arao Bula Tempo συνελήφθη επίσης την ίδια ημέρα για υποτιθέμεμενη συμμετοχή στην διοργάνωση της ίδιας διαμαρτυρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Arão Tempo στη συνέχεια απελευθερώθηκε στις 13 Μαΐου εν αναμονή δίκης με την κατηγορία προτροπής σε στάση·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος και ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Rafael Marques καταδικάστηκε στις 28 Μαΐου 2015 σε 6 μήνες κράτηση με διετή αναστολή της ποινής φυλάκισης, για τη δημοσίευση το 2011 του βιβλίου, «Ματωμένα διαμάντια: διαφθορά και βασανιστήρια στην Αγκόλα», στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς περισσότερες από 100 δολοφονίες και εκατοντάδες περιπτώσεις βασανιστηρίων που έχουν διαπραχθεί από τους φύλακες και τους στρατιώτες στα αδαμαντορυχεία της περιοχής Lundas· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τον Marques στον Εισαγγελέα σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή των Lundas δεν αποτέλεσαν το αντικείμενο έρευνας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 νέοι ακτιβιστές συνελήφθησαν στις 20 Ιουνίου σε μια ιδιωτική πολιτική συζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καπετάνιος Zenobio Lázaro Muhondo Zumba συνελήφθη στη συνέχεια στις 30 Ιουνίου, με την αιτιολογία της φερόμενης διασύνδεσής του με τους 15 συλληφθέντες ακτιβιστές·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι όσοι κρατούνται, συνελήφθησαν παράνομα και αυθαίρετα και κατηγορούνται για την προετοιμασία εξέγερσης και για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου και άλλων μελών της κυβέρνησης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 15 ακτιβιστές που είναι υπό κράτηση εν αναμονή δίκης, δεν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες, δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, ούτε δέχονται επισκέψεις από μέλη της οικογένειας που προσπαθούν να τους παράσχουν επισιτιστική βοήθεια, φυλάσσονται δε σε απομόνωση·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν και οι οικίες τους ερευνήθηκαν, χωρίς οι αρχές να παρουσιάσουν εντάλματα έρευνας· και ότι έχει αναφερθεί ότι υπέστησαν σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια καθώς και απειλές κατά της ζωής τους·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές απειλούν τις μητέρες των νεαρών κρατουμένων που έχουν κινητοποιηθεί, και το κυβερνών κόμμα MPLA απέτρεψε διαδηλώσεις από υποστηρικτές που ζητούσαν την απελευθέρωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνική διαδήλωση των συγγενών των κρατουμένων στη Λουάντα, στις 8 Αυγούστου, αντιμετωπίστηκε με επιθέσεις και βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2015, τέσσερις υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας ανταποκριτής του Radio Deutsche Welle κρατήθηκαν προσωρινά ενώ είχαν επισκεφθεί ακτιβιστές στη φυλακή στην επαρχία της Λουάντα, με την κατηγορία ότι έκαναν πολιτική προπαγάνδα στη φυλακή·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης, καθώς και το δικαίωμα του συνέρχεσαι και η ελευθερία της έκφρασης είναι αναγνωρισμένα δικαιώματα στο Σύνταγμα της Αγκόλα·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπήρξαν αναφορές για σφαγές στην επαρχία Huambo τον Απρίλιο 2015 από τις αστυνομικές δυνάμεις των οπαδών της θρησκευτικής σέκτας Luz do Mundo· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες έως χιλιάδες θανάτους και πολυάριθμους εκτοπισμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί μήνες η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει την επείγουσα ανάγκη για τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας, ενώ αμφισβητεί έντονα αυτά τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής καταρτίζει επί του παρόντος έκθεση σχετικά με τα γεγονότα·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε επιμόνως να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για τα συμβάντα, γεγονός που κινητοποίησε την κυβέρνηση για τη διενέργεια δικαστικής έρευνας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αγκόλας ενέτεινε επίσης τόσο τις μαζικές όσο και τις μικρής κλίμακας αναγκαστικές εκδιώξεις στη Λουάντα και σε άλλες πόλεις, για την απομάκρυνση ατόμων που ζουν σε ανεπίσημους οικισμούς και να απομακρύνει από τους δρόμους τους πλανόδιους πωλητές, μεταξύ των οποίων έγκυοι και γυναίκες με παιδιά·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκε νέα νομοθεσία τον Μάρτιο 2015 που προβλέπει αυξημένους ελέγχους για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τη σχέση μεταξύ διαφθοράς, υπεξαίρεσης, και εξάντλησης των φυσικών πόρων από την κυβερνητική ελίτ, καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον όσων απειλούν και καταγγέλλουν το κατεστημένο·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις δεσμεύσεις από την κυβέρνηση της Αγκόλας να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και παρά την κάποια πρόοδο, η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία της G7 για να αναπτύξουν πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξακολουθεί να εντοπίζει στρατηγικές ανεπάρκειες στο σύστημα AML/CFT στην Αγκόλα·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητες εκθέσεις έχουν καταδείξει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο, που αποτελούν τον κύριο πόρο της κυβέρνησης, δεν κατευθύνθηκαν προς τη βιώσιμη ανάπτυξη ή τις τοπικές κοινότητες, αλλά κατέστησαν, ταυτόχρονα, πλουσιότερη την κυβερνούσα ελίτ·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αγκόλα διαθέτει τεράστια αποθέματα ορυκτών και πετρελαίου και η οικονομία της είναι ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο, ιδίως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά άνιση, με το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της χώρας να είναι συγκεντρωμένος σε ένα δυσανάλογα μικρό τμήμα του πληθυσμού·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση στη χώρα και η απότομη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο είναι πιθανό να προκαλέσουν περαιτέρω κοινωνικές αναταραχές και διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2014, η Αγκόλα, επανέλαβε τη δέσμευσή της υπέρ του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας «Αγκόλα–ΕΕ, Μια κοινή πορεία» (JWF) στην οποία η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικούς πυλώνες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποιείται στο πλαίσιο επίσημου πολιτικού διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και της Αγκόλας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας «Αγκόλα–ΕΕ, Μια κοινή πορεία»·

1.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών και του δημοκρατικού χώρου στην Αγκόλα, καθώς και για τις σοβαρές καταχρήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας και την έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

2.      καλεί τις αρχές της Αγκόλας να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του Marcos Μavungo και των 15+1 ακτιβιστών που έχουν συλληφθεί τον Ιούνιο 2015, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους· καθώς και τυχόν άλλους ακτιβιστές, κρατούμενους συνείδησης ή πολιτικούς αντιπάλους έχουν συλληφθεί και κρατούνται αποκλειστικά και μόνο για τις πολιτικές τους απόψεις, τις δημοσιογραφικές εργασίες ή τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές δραστηριότητες·

3.      καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι δεν θα διενεργούνται πράξεις βασανισμού και κακομεταχείρισης των κρατουμένων και να διασφαλίσουν την πλήρη προστασία και την πρόσβαση στις οικογένειές και τους δικηγόρους τους·

4.      καλεί τις αρχές της χώρας να θέσουν πάραυτα τέρμα στις περιπτώσεις αυθαιρέτων συλλήψεων, παράνομων κρατήσεων και βασανιστηρίων από τις αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διεξαχθεί ταχεία, αμερόληπτη και εις βάθος έρευνα σχετικά με όλες τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και των βασανιστηρίων, από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, και οι δράστες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

5.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικά και του συνεταιρίζεσθαι και την αύξηση των παραβιάσεων των εν λόγω ελευθεριών από τις αρχές, και καλεί τις αρχές της χώρας να εξασφαλίσουν τον άμεσο και άνευ όρων σεβασμό των ελευθεριών αυτών· περαιτέρω καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και άλλες διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επικυρώσει η Αγκόλα·

6.      ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Λουάντα, να παρέχει στην ΕΥΕΔ εγγυήσεις για τη στήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, καθώς και συγκεκριμένες, ορατές ενέργειες ιδίως παρακολούθηση δικών, πολιτική και υλική στήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους, και συστηματική δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών με τις αρχές της Αγκόλας, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου επιπέδου· επίσης ζητεί να ενταθεί ο πολιτικός διάλογος με την κυβέρνηση της Αγκόλας σε όλες τις πολιτικές, εμπορικές και αναπτυξιακής φύσης σχέσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι γίνονται σεβαστές οι εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της 1ης υπουργικής συνάντησης ΕΕ-Αγκόλας τον Οκτώβριο 2014· την προτρέπει, εξάλλου, να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα, όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

7.      καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το υψηλό επίπεδο διαφθοράς των αρχών της Αγκόλας που υπονομεύει σοβαρά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη, και να εφαρμόσουν τις αρχές της προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από οιαδήποτε συναλλαγή με την Αγκόλα, καθώς και να προβεί σε ανασκόπηση των κεντρικών τομέων του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ·

8.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά την ολοκλήρωση μιας εθνικής έρευνας το 2007 και ένα μεγάλο πρόγραμμα για την εξάλειψη των ναρκών, η έκταση της απειλής από το πρόβλημα των ναρκών και των εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου, δεν είναι ακόμα γνωστή με ακρίβεια· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αξιολογεί την αποτελεσματική χρήση των πόρων και να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός χρησιμοποιείται κατά τρόπο αποτελεσματικό και εύστοχο για να καθαριστεί η περιοχή από τις νάρκες·

9.      καλεί τις δικαστικές αρχές της Αγκόλας να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από οποιαδήποτε πολιτική χειραγώγηση και να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τα νομικά μέσα, όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

10.    καλεί την κυβέρνηση της Αγκόλας να διεξάγει άμεσες, διαφανείς και αξιόπιστες έρευνες για τη σφαγή του Huambo, και να παράσχει υποστήριξη στους επιζώντες που έχουν εκτοπιστεί, και υποστηρίζει τις εκκλήσεις των ΗΕ για μια διεθνή και ανεξάρτητη συμπληρωματική έρευνα·

11.    εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι τα μέτρα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση των βλαπτικών παραδοσιακών πρακτικών, όπως ο στιγματισμό των παιδιών που κατηγορούνται για μαύρη μαγεία·

12.    υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί από την Αγκόλα δυνάμει της συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν και την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα· παροτρύνει την κυβέρνηση της Αγκόλας να επικυρώσει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 11β, 96 και 97 της συμφωνίας του Κοτονού και, σε αντίθετη περίπτωση, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

13.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών για όλους τους φυσικούς πόρους, και για το πετρέλαιο, και ιδίως για την πλήρη εφαρμογή και την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα· καλεί τις αρχές της Αγκόλας και τις ξένες εταιρείες να βοηθήσουν στην ενίσχυση της διακυβέρνησης του εξορυκτικού τομέα, με τήρηση της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών και την αναθεώρηση της εφαρμογής της διαδικασίας Κίμπερλυ· καλεί επίσης την κυβέρνηση της Αγκόλας να υποβάλει ένα σχέδιο συμμετοχής στη Σύμπραξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, και, ως εκ τούτου, να καθορίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας·

14.    ενθαρρύνει την συνεργασία και τον συντονισμό ΕΕ και τις ΗΠΑ για την εφαρμογή του τμήματος 1504 του νόμου Dodd Frank·

15.    καλεί τις εθνικές αρχές των κρατών μελών και τις εποπτικές αρχές να εντείνουν την επαγρύπνηση της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και τη δέουσα παρακολούθηση και την ορθή ανάλυση κινδύνου, ιδίως όσον αφορά πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα που προέρχονται από την Αγκόλα·

16.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Αγκόλας αναγνώρισε τα προβλήματα σε σχέση με την αποζημίωση σε περιπτώσεις κατάσχεσης γης και ότι τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι η κατανομή και οι μηχανισμοί αντιστάθμισης βελτιώνονται· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, την Αφρικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών, τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής SADC, τον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο της Αγκόλας, την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου