Postupak : 2015/2839(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0846/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0846/2015

Rasprave :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0315

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 160kWORD 103k
9.9.2015
PE565.814v01-00}
PE565.816v01-00}
PE565.821v01-00}
PE565.822v01-00}
PE565.825v01-00}
PE565.827v01-00}
PE565.829v01-00} RC1
 
B8-0846/2015}
B8-0848/2015}
B8-0853/2015}
B8-0854/2015}
B8-0857/2015}
B8-0859/2015}
B8-0861/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0846/2015)

Verts/ALE (B8‑0848/2015)

PPE (B8‑0853/2015)

ALDE (B8‑0854/2015)

EFDD (B8‑0857/2015)

GUE/NGL (B8‑0859/2015)

S&D (B8‑0861/2015)


o Angoli (2015/2839(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Angoli (2015/2839(RSP))  

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Angoli,

–       uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o Angoli od 12. svibnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu od 17. listopada 2014. nakon prvog ministarskog sastanka između Europske unije i Angole,

–       uzimajući u obzir dokument „EU-Angola – zajednički put naprijed” od 23. srpnja  2012.,

–       uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava i o slobodi izražavanja,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća iz lipnja 2014. o desetoj godišnjici usvajanja Smjernica EU-a,

–       uzimajući u obzir članak 21. UEU-a i Strateški okvir EU-a za ljudska prava, u kojem se EU obvezuje da će „davati punu potporu braniteljima slobode, demokracije i ljudskih prava širom svijeta”,

–       uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua potpisan u lipnju 2000.,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da je zadnjih mjeseci Vlada Angole pojačala primjenu strogih mjera u svim slučajevima potencijalnog osporavanja svojeg autoriteta, kršeći tako ljudska prava utvrđena u Ustavu Angole; budući da se u Angoli i dalje sputava sloboda okupljanja i udruživanja te postoji sve veća zabrinutost da su vojska i obavještajne službe postali pokretačke sile koje stoje iza uhićenja i kaznenog progona boraca za ljudska prava;

B.     budući da je 14. ožujka borac za ljudska prava José Marcos Mavungo uhićen bez uhidbenog naloga, a 28. kolovoza tužitelj António Nito zatražio je od suda u angolskoj pokrajini Cabindi da Mavunga osudi na 12 godina zatvora zbog poticanja na pobunu, unatoč činjenici da nisu predočeni nikakvi dokazi na temelju kojih bi se mogla ustanoviti njegova krivnja;

C.     budući da je odvjetnik Arão Bula Tempo uhićen istoga dana jer je navodno sudjelovao u organizaciji spomenutog prosvjeda; budući da je Arão Bula Tempo naknadno pušten na slobodu 13. svibnja i očekuje suđenje zbog ugrožavanja državne sigurnosti;

D.     budući da je novinar i borac za ljudska prava Rafael Marques 28. svibnja 2015. osuđen na zatvorsku kaznu od šest mjeseci uz dvije godine kušnje zbog objave knjige „Blood Diamonds: Corruption and Torture in Angola” („Krvavi dijamanti: Korupcija i mučenje u Angoli”) 2011. u kojoj je opisano više od stotinu ubojstava i na stotine slučajeva mučenja koje su navodno počinili djelatnici sigurnosti i vojnici u poljima dijamanata u regiji Lundas; budući da nije provedena istraga na temelju pritužbi u vezi s kršenjem ljudskih prava u regiji Lundas koje je Marques podnio javnom tužitelju;

E.     budući da je od 20.  do 24. lipnja uhićeno 15 mladih aktivista zbog sudjelovanja u privatnoj političkoj raspravi; budući da je kapetan Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba uhićen naknadno, 30. lipnja, zbog navodne povezanosti s petnaestero uhićenih aktivista;

F.     budući da su pritvorenici uhićeni nezakonito i proizvoljno te su optuženi za planiranje pobune i pokušaj državnog udara protiv predsjednika i drugih članova Vlade;

G.     budući da se 15 pritvorenih aktivista nalazi u istražnom zatvoru, a protiv njih nije podignuta službena optužnica, nemaju puni pristup pravnom zastupanju, zabranjeni su im posjeti članova obitelji koji im pokušavaju donijeti hranu te ih drže u samicama;

H.     budući da su vlasti provele uhićenje aktivista i pretres njihovih domova bez predočenja naloga; budući da postoje navodi da su bili podvrgnuti fizičkom i psihološkom mučenju te im se prijetilo smrću;

I.      budući da vlasti prijete majkama mladih aktivista koji se mobiliziraju, a vladajuća stranka MPLA (Narodni pokret za oslobođenje Angole) spriječila je prosvjede njihovih pobornika na kojima bi zahtijevali njihovo puštanje na slobodu; budući da su na mirni prosvjedi rodbine zatvorenika u Luandi 8. kolovoza dočekani napadima i nasilnom represijom od strane snaga sigurnosti na terenu;

J.      budući da su u srpnju 2015. četvero boraca za ljudska prava i dopisnik radija Deutsche Welle privremeno pritvoreni dok su bili u posjetu drugim aktivistima u zatvoru u pokrajini Luanda, pod optužbom da su se htjeli baviti politikom u zatvoru;

K.     budući da se u Ustavu Angole priznaju pravo na mirni prosvjed te pravo na udruživanje i izražavanje;

L.     budući da postoje navodi o masakru u Huambu u travnju 2015. koji su policajci proveli nad pripadnicima vjerske sekte Luz do Mundo; budući da je prema podacima iz različitih izvora ubijeno između nekoliko desetaka i nekoliko tisuća ljudi, a mnogo je osoba raseljeno; budući da Vlada već mjesecima odgađa hitno pitanje provođenja neovisne istrage te istovremeno žestoko opovrgava te visoke brojke; budući da europska ombudsmanica trenutačno priprema izvješće o dotičnim događajima;

M.    budući da je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava pozvao na međunarodnu istragu tog incidenta, što je potaknulo Vladu da započne sudsku istragu;

N.     budući da je Vlada Angole također pojačala aktivnosti i masovnih i pojedinačnih prisilnih deložacija u Luandi i drugim gradovima, u cilju uklanjanja osoba koje žive u nezakonitim naseljima i uličnih trgovaca, uključujući trudnice i žene s djecom;

O.     budući da je u ožujku 2015. doneseno novo zakonodavstvo u kojem se spominje pojačanje nadzora nad nevladinim organizacijama;

P.     budući da je civilno društvo više puta osudilo povezanost korupcije te iscrpljivanja i zloupotrebe prirodnih resursa od stane vladajuće elite, kao i kršenja ljudskih prava osoba koje predstavljaju prijetnju statusu quo i koje ga osuđuju;

Q.     budući da, unatoč činjenici da se Vlada Angole obvezala pojačati napore u poboljšanju svojeg sustava za suzbijanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (AML/CFT) te da je u tome postigla određeni napredak, Radna skupina za financijske mjere – međuvladina organizacija koju je osnovala skupina G7 1989. u cilju razvoja politika za borbu protiv pranja novca – i dalje pronalazi strateške nedostatke u AML/CFT sustavu Angole;

R.     budući da je u nezavisnim izvješćima utvrđeno da dohodak od prodaje nafte, glavnog Vladinog resursa, nije namijenjen održivom razvoju niti lokalnim zajednicama, dok je vladajuća elita sve bogatija;

S.     budući da Angola ima velike zalihe minerala i nafte te je njezino gospodarstvo jedno od najbrže rastućih gospodarstava u svijetu, posebice od kraja građanskog rata; budući da je njezin gospodarski rast vrlo neujednačen, pri čemu je većina bogatstva te zemlje u rukama nerazmjerno malog dijela stanovništva;

T.     budući da će zbog gospodarske krize u zemlji koja je uslijedila nakon oštrog pada prihoda od nafte vjerojatno doći do daljnjih društvenih nemira i prosvjeda protiv Vlade;

U.     budući da je u listopadu 2014. Angola potvrdila svoju posvećenost političkom dijalogu i suradnji dogovorenima u dokumentu „EU-Angola – zajednički put naprijed”, u kojemu se kao temeljni stupovi navode dobra uprava, demokracija i ljudska prava;

V.     budući da je, u skladu s člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua između EU-a i Angole, razmjena informacija o dobroj upravi i ljudskim pravima provodi najmanje jednom godišnje putem službenog političkog dijaloga u okviru dokumenta „EU-Angola – zajednički put naprijed” iz 2012.;

1.      duboko je zabrinut zbog brzog pogoršanja stanja u pogledu ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskog prostora u Angoli, kao i zbog ozbiljnih prekršaja koje su počinili pripadnici snaga sigurnosti te zbog manjka neovisnosti pravosuđa;

2.      poziva vlasti Angole da odmah i bezuvjetno puste na slobodu sve borce za ljudska prava, uključujući Marcosa Mavunga i 15+1 aktivista koji su uhićeni u lipnju 2015., te da odbace sve optužbe protiv njih; također poziva na trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih ostalih aktivista, zatvorenika savjesti ili političkih protivnika koji su proizvoljno uhićeni i pritvoreni isključivo zbog svojih političkih stavova, novinarskog rada ili sudjelovanja u mirnim aktivnostima;

3.      potiče vlasti da zajamče da pritvoreni nisu mučeni niti zlostavljani te da zajamče potpunu zaštitu i pristup njihovim obiteljima i odvjetnicima;

4.      poziva vlasti Angole da odmah okončaju sve slučajeve proizvoljnih uhićenja, nezakonitog pritvaranja i mučenja koje provode policija i snage sigurnosti; ponavlja da je potrebno provesti brze, nepristrane i temeljite istrage svih optužbi u vezi s kršenjem ljudskih prava, uključujući mučenje, koje su počinili pripadnici policije i snaga sigurnosti te da se počinitelje treba privesti pravdi;

5.      duboko je zabrinut zbog stalnih pokušaja ograničenja slobode izražavanja, slobode medija te mirnog okupljanja i udruživanja te poziva vlasti Angole da zajamče trenutačno i bezuvjetno poštovanje tih sloboda; nadalje, poziva vlasti da u potpunosti provedu odredbe Deklaracije UN-a o ljudskim pravima, Afričke povelje o ljudskim pravima i pravima naroda te ostale međunarodne i regionalne instrumente za ljudska prava koje je Angola ratificirala;

6.      poziva izaslanstvo EU-a u Luandi da ispuni obvezu ESVD-a da podupire i štiti borce za ljudska prava diljem svijeta uz pomoć konkretnih, vidljivih koraka koji osobito uključuju promatranje suđenja, političku i materijalnu pomoć borcima za ljudska prava, njihovim odvjetnicima i obiteljima te sustavni angažman EU-a i njegovih država članica s vlastima Angole u pitanju ljudskih prava na svim razinama odnosa, uključujući i najvišu razinu; nadalje traži od izaslanstva da pojača politički dijalog s Vladom Angole u okviru svih političkih, trgovinskih i razvojnih odnosa, u cilju jamčenja da će Angola poštovati svoje nacionalne i međunarodne obveze u pogledu ljudskih prava, sukladno svojem obećanju s prvog ministarskog sastanka između EU-a i Angole iz listopada 2014.; potiče ga da se pri tome koristi svim odgovarajućim alatima i instrumentima, uključujući Europski instrument za demokraciju i ljudska prava;

7.      poziva EU i države članice da priznaju visoku razinu korumpiranosti Vlade Angole čime se ozbiljno narušava poštovanje ljudskih prava i razvoja, da prije bilo kakve suradnje s Angolom provedu paket mjera za pristup ljudskim pravima te da preispitaju ciljane sektore njezinog Nacionalnog okvirnog programa u okviru 11. Europskog razvojnog fonda;

8.      žali zbog činjenice da, unatoč provođenju nacionalnog ispitivanja 2007. te opširnog programa za razminiranje, i dalje nije moguće s pouzdanošću procijeniti prijetnju koju predstavljaju protupješačke mine i eksplozivne naprave zaostale nakon rata; potiče EU da prati, nadzire i ocjenjuje učinkovito korištenje financijskim sredstvima te da zajamči da se dodijeljena proračunska sredstva koriste na djelotvoran i ciljan način kako bi se zemlja propisno razminirala;

9.      potiče sudske vlasti u Angoli da potvrde svoju neovisnost o bilo kakvoj političkoj instrumentalizaciji i da osiguraju zaštitu prava zajamčenih pravnim instrumentima, kao što su pristup pravosuđu i pravo na pošteno suđenje;

10.    potiče Vladu Angole da provede hitnu, transparentnu i vjerodostojnu istragu masakra u Huambou te da pruži pomoć preživjelima koji su raseljeni; ponavlja pozive UN-a na provedbu međunarodne i neovisne dodatne istrage;

11.    i dalje je zabrinut zbog sumnje da nisu provedene mjere za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom; poziva vlasti da ojačaju borbu protiv štetnih tradicijskih praksi kao što je stigmatiziranje djece optužene za vračanje;

12.    podsjeća na obveze koje je Angola preuzela u okviru Sporazuma iz Cotonoua u vezi s poštovanjem demokracije, vladavine prava i načela ljudskih prava, u koja se ubrajaju pravo na izražavanje, sloboda medija, dobro upravljanje i transparentnost u političkim funkcijama; potiče Vladu Angole da poštuje te odredbe u skladu s člancima 11.b, 96. i 97. Sporazuma iz Cotonua i, ako se to ne ostvari, traži od Europske komisije da pokrene relevantan postupak u skladu s člancima 8., 9. i 96. Sporazuma iz Cotonoua;

13.    potiče EU i države članice da pokrenu pitanje transparentnosti trgovanja svim prirodnim resursima, uključujući naftu, te da u potpunosti provode i prate postojeće zakonodavstvo o izvještavanju po državama; poziva vlasti Angole i strana poduzeća da pomognu u jačanju upravljanja u ekstraktivnom sektoru pridržavajući se Inicijative za transparentnost ekstraktivnih industrija i da preispitaju provedbu Procesa Kimberley; nadalje, poziva Vladu Angole da podnese plan za pridruživanje partnerstvu za otvorenu vlast te da stoga iznese konkretan plan za borbu protiv korupcije, povećanje transparentnosti i povećanje javne odgovornosti;

14.    potiče suradnju i usklađivanje između EU-a i SAD-a u provedbi odjeljka 1504. Dodd-Frankova zakona;

15.    poziva nacionalna upravna i nadzorna tijela bolje nadziru poštovanje europskog zakonodavstva o suzbijanju pranja novca, uključujući normativna načela dužne pažnje i pravilnu analizu rizika, posebno u slučaju politički izloženih osoba koje potječu iz Angole;

16.    pozdravlja činjenicu da je Vlada Angole priznala postojanje poteškoća u pogledu pružanja naknade u slučajevima oduzimanja zemljišta te pozdravlja medijska izvješća iz kojih se može naslutiti da se mehanizmi za distribuciju i naknadu poboljšaju; potiče Vladu da nastavi sa svojim nastojanjima u tom smislu;

17.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, Afričkoj komisiji za ljudska prava i prava naroda, vladama zemalja regije Južnoafričke razvojne zajednice (SADC), predsjedniku i parlamentu Angole, Vladi SAD-a, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću UN-a za ljudska prava te Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti