Procedură : 2015/2839(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0846/2015

Texte depuse :

RC-B8-0846/2015

Dezbateri :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0315

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 164kWORD 107k
9.9.2015
PE565.814v01-00}
PE565.816v01-00}
PE565.821v01-00}
PE565.822v01-00}
PE565.825v01-00}
PE565.827v01-00}
PE565.829v01-00} RC1
 
B8-0846/2015}
B8-0848/2015}
B8-0853/2015}
B8-0854/2015}
B8-0857/2015}
B8-0859/2015}
B8-0861/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8‑0846/2015)

Verts/ALE (B8‑0848/2015)

PPE (B8‑0853/2015)

ALDE (B8‑0854/2015)

EFDD (B8‑0857/2015)

GUE/NGL (B8‑0859/2015)

S&D (B8‑0861/2015)


referitoare la Angola (2015/2839(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez în numele Grupului ALDE
Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli în numele Grupului GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Angola (2015/2839(RSP))  

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Angola,

–       având în vedere declarația din 12 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului referitoare la Angola,

–       având în vedere declarația comună din 17 octombrie 2014 în urma primei reuniuni ministeriale Angola-Uniunea Europeană,

–       având în vedere documentul „Calea comună de urmat UE-Angola” din 23 iulie 2012,

–       având în vedere Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului și libertatea de exprimare,

–       având în vedere concluziile Consiliului din iunie 2014 privind cea de a 10-a aniversare a Orientărilor UE,

–       având în vedere articolul 21 din TUE și Cadrul strategic al UE privind drepturile omului, în care UE se angajează să continue „să se implice total în susținerea apărării libertății, democrației și drepturilor omului în întreaga lume”;

–       având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou semnat în iunie 2000,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–       având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–       având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în ultimele luni, guvernul angolez a intensificat reprimarea oricăror acte pe care le-a perceput ca amenințări la adresa autorității sale, încălcând în acest fel drepturile omului astfel cum sunt consacrate în Constituția din Angola; întrucât libertatea de asociere și de întrunire în Angola continuă să fie îngrădită și se înregistrează o îngrijorare crescândă cu privire la faptul că forțele militare și serviciile secrete stau în spatele arestării și urmăririi în justiție a activiștilor pentru drepturile omului;

B.     întrucât, la 14 martie 2015, activistul pentru drepturile omului José Marcos Mavungo a fost arestat în absența unui mandat, iar la 28 august procurorul António Nito a solicitat instanței din provincia angoleză Cabinda să îl condamne pe Mavungo la 12 ani de închisoare sub acuzația de instigare la rebeliune, chiar dacă nu au fost prezentate dovezi că acesta ar fi comis vreo infracțiune;

C.     întrucât avocatul Arão Bula Tempo a fost arestat în aceeași zi pentru presupusa implicare în organizarea aceluiași protest; întrucât Arão Bula Tempo a fost eliberat ulterior pe 13 mai în așteptarea procesului intentat pentru acuzații de instigare la rebeliune;

D.     întrucât jurnalistul și activistul pentru drepturile omului Rafael Marques a fost condamnat la 28 mai 2015 la 6 luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani, pentru publicarea în 2011 a cărții „Diamante însângerate: corupția și tortura în Angola”, care a prezentat în detaliu peste 100 de asasinate și sute de cazuri de tortură despre care se presupune că au fost comise de agenți de pază și soldați din zonele minelor de diamante din regiunea Lundas; întrucât plângerile transmise procurorului de către Marques cu privire la încălcări ale drepturilor omului în regiunea Lundas nu au făcut obiectul vreunei anchete;

E.     întrucât 15 tineri activiști au fost arestați între 20 și 24 iunie 2015 în legătură cu o discuție politică cu caracter privat; întrucât căpitanul Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba a fost arestat ulterior la 30 iunie pe baza unor presupuse legături cu cei 15 activiști arestați;

F.     întrucât toate aceste arestări au fost ilegale și arbitrare, activiștii fiind acuzați că ar fi pregătit o rebeliune și o tentativă de lovitură de stat împotriva președintelui și a celorlalți membri ai guvernului;

G.     întrucât cei 15 activiști arestați se află în arest preventiv, nu au fost acuzați în mod oficial, nu au acces deplin la consiliere juridică și vizite din partea membrilor de familie care încearcă să le aducă alimente și, de asemenea, sunt deținuți în izolare;

H.     întrucât activiștii au fost arestați, iar casele lor percheziționate fără ca autoritățile să prezinte vreun mandat; întrucât s-a raportat că ei au fost supuși unor acte de tortură fizică și psihologică, precum și unor amenințări cu moartea;

I.      întrucât autoritățile proferează amenințări la adresa mamelor tinerilor prizonieri care se mobilizează, iar partidul de guvernământ MPLA a împiedicat susținătorii să demonstreze în sprijinul eliberării lor; întrucât o demonstrație pașnică a rudelor prizonierilor care a avut loc la Luanda pe 8 august a fost întâmpinată cu atacuri și reprimată violent de către forțele de securitate de la fața locului;

J.      întrucât, în iulie 2015, patru apărători ai drepturilor omului și un corespondent al postului de radio Deutsche Welle au fost deținuți temporar în timp ce vizitau alți activiști într-o închisoare din provincia Luanda, sub învinuirea de a fi avut intenția de a face politică în închisoare;

K.     întrucât dreptul la proteste pașnice și dreptul la libertatea de asociere și de exprimare sunt recunoscute în Constituția din Angola;

L.     întrucât au existat relatări privind un masacru comis în Huambo în aprilie 2015 de către forțele de poliție ale adepților sectei religioase Luz do Mundo; întrucât cifrele raportate de surse diferite variază de la câteva zeci la câteva mii de decese și multe persoane strămutate; întrucât timp de mai multe luni, guvernul nu a răspuns nevoii urgente de a desfășura o anchetă independentă, negând cu vehemență cifrele mari; întrucât ombudsmanul pregătește în prezent un raport privind aceste evenimente;

M.    întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a solicitat o anchetă internațională privind incidentul, fapt care a dus la deschiderea unei anchete judiciare de către guvern;

N.     întrucât guvernul din Angola a intensificat, de asemenea, evacuările forțate desfășurate atât la scară largă, cât și la scară mică în Luanda și în alte orașe pentru a îndepărta persoanele care trăiesc în așezări improvizate și a elimina comercianții stradali, inclusiv femeile însărcinate și femeile cu copii;

O.     întrucât a fost introdusă o nouă legislație în martie 2015, care prevede creșterea controlului asupra organizațiilor neguvernamentale;

P.     întrucât societatea civilă a denunțat în repetate rânduri legătura dintre corupție, epuizarea și deturnarea resurselor naturale de către clasa conducătoare și abuzurile în materie de drepturi ale omului comise împotriva persoanelor care reprezintă o amenințare la adresa statu-quoului și îl denunță;

Q.     întrucât, în ciuda angajamentelor asumate de guvernul angolez de a-și intensifica eforturile de îmbunătățire a măsurilor de combatere a spălării banilor/de combatere a finanțării terorismului (AML/CTF), precum și a unor progrese realizate, Grupul de Acțiune Financiară Internațională – o organizație interguvernamentală înființată în 1989 la inițiativa G7 cu scopul de a elabora politici de combatere a spălării banilor – continuă să identifice deficiențe strategice în cadrul sistemului AML/CTF angolez;

R.     întrucât rapoarte independente au stabilit că veniturile din petrol, principala resursă a guvernului, nu au fost direcționate către dezvoltarea sustenabilă sau comunitățile locale, în timp ce clasa conducătoare a devenit mai bogată;

S.     întrucât Angola dispune de rezerve vaste de petrol și minereuri și reprezintă una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume, în special de la sfârșitul războiului civil; întrucât creșterea sa economică este extrem de dezechilibrată, cea mai mare parte a avuției naționale concentrându-se într-un segment disproporționat de mic al populației;

T.     întrucât criza economică din țară produsă după scăderea bruscă a veniturilor din petrol poate să genereze noi tulburări sociale și proteste îndreptate împotriva guvernului;

U.     întrucât, în octombrie 2014, Angola și‑a reafirmat angajamentul față de dialogul politic și de cooperare asumat în documentul privind calea comună de urmat UE-Angola, în care buna guvernanță, democrația și drepturile omului sunt elemente esențiale;

V.     întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Acordul de la Cotonou dintre UE și Angola, schimbul de informații privind buna guvernanță și drepturile omului se desfășoară sub forma unui dialog politic formal cel puțin o dată pe an, în cadrul oferit de documentul din 2012 privind calea comună de urmat UE-Angola;

1.      este profund îngrijorat din cauza situației care se deteriorează rapid în domeniul drepturilor omului, al libertăților fundamentale și al spațiului democratic în Angola, precum și din cauza abuzurilor grave săvârșite de forțele de securitate și a lipsei de independență a sistemului judiciar;

2.      invită autoritățile din Angola să elibereze de îndată și necondiționat toți apărătorii drepturilor omului, inclusiv pe Marcos Mavungo și pe cei 15+1 activiști arestați în iunie 2015, precum și să retragă toate acuzațiile împotriva acestora; solicită, de asemenea, eliberarea imediată și necondiționată a tuturor celorlalți activiști, deținuți politici sau oponenți politici arestați arbitrar și reținuți doar pentru opiniile lor politice, activitățile lor jurnalistice sau participarea lor la activități pașnice;

3.      îndeamnă autoritățile să se asigure că deținuții nu sunt supuși torturii sau unor rele tratamente și să garanteze protecția deplină și accesul familiilor și avocaților acestora;

4.      invită autoritățile din Angola să pună capăt de îndată arestărilor arbitrare, reținerilor ilegale și actelor de tortură săvârșite de poliție și de forțele de securitate; reiterează că trebuie efectuate anchete prompte, imparțiale și temeinice în ceea ce privește toate presupusele acuzații de încălcări ale drepturilor omului, printre care torturile, săvârșite de poliție și de forțele de securitate, iar făptașii trebuie aduși în fața justiției;

5.      este profund preocupat de încercările constante de limitare a libertății de exprimare și a libertății mass-media, a întrunirii și asocierii pașnice și de încălcările tot mai frecvente ale acestor libertăți de către autorități și invită autoritățile din Angola să asigure respectarea imediată și necondiționată a acestor libertăți; de asemenea, solicită acestora să pună în aplicare integral prevederile Declarației ONU privind drepturile omului, ale Cartei africane a drepturilor omului și popoarelor și ale altor instrumente internaționale și regionale privind drepturile omului ratificate de Angola;

6.      solicită delegației UE din Luanda să pună în practică angajamentele SEAE de a sprijini și proteja apărătorii drepturilor omului din toată lumea prin măsuri concrete, vizibile care să includă mai ales observarea proceselor, sprijin politic și material pentru apărătorii drepturilor omului, avocații și familiile acestora și dialogul sistematic al UE și al statelor sale membre cu autoritățile din Angola pe tema drepturilor omului la toate nivelurile relaționale, inclusiv la cel mai înalt nivel; de asemenea, solicită delegației să intensifice dialogul politic cu guvernul din Angola în toate relațiile politice, comerciale și de dezvoltare, pentru a se asigura că aceasta își respectă angajamentele asumate la nivel național și internațional în domeniul drepturilor omului, conform promisiunilor făcute în cadrul primei reuniuni ministeriale UE-Angola din octombrie 2014; îndeamnă aceasta să recurgă în acest scop la toate uneltele și instrumentele adecvate, inclusiv la Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului;

7.      invită UE și statele membre să recunoască nivelul ridicat de corupție al autorităților din Angola, care subminează în mod serios respectarea drepturilor omului și dezvoltarea, să pună în aplicare principiile instrumentarului de abordare a drepturilor omului înainte de a intra în orice tratative cu Angola și să revizuiască sectoarele principale ale programului indicativ național în cadrul celui de al 11-lea FED;

8.      regretă faptul că, în ciuda realizării unui studiu național în 2007 și a unui program de acțiune major de luptă împotriva minelor, amploarea amenințării APL/ERW nu este încă bine cunoscută; îndeamnă UE să monitorizeze, să controleze și să evalueze utilizarea efectivă a fondurilor și să se asigure că bugetul alocat este utilizat într-o manieră eficientă și focalizată, pentru ca terenurile să fie curățate de mine așa cum trebuie;

9.      îndeamnă autoritățile judiciare din Angola să-și exercite independența față de orice instrumentalizare politică și să asigure protecția drepturilor recunoscute de instrumentele legale, cum ar fi accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil;

10.    îndeamnă guvernul din Angola să efectueze de urgență o anchetă transparentă și credibilă în privința masacrului din Huambo și să ofere sprijin supraviețuitorilor care au fost strămutați; se alătură apelurilor ONU de efectuare a unei anchete suplimentare internaționale și independente;

11.    rămâne îngrijorat din cauza faptului că măsurile de combatere a violenței împotriva femeilor și copiilor nu au fost puse în aplicare; invită autoritățile să întețească lupta împotriva practicilor tradiționale vătămătoare precum stigmatizarea copiilor acuzați de vrăjitorie;

12.    amintește angajamentul asumat de Angola în temeiul Acordului de la Cotonou privind respectarea principiilor democrației, statului de drept și drepturilor omului, care includ libertatea de exprimare și libertatea mass-media, buna guvernanță și transparența în funcțiile politice; îndeamnă guvernul din Angola să respecte aceste dispoziții în conformitate cu articolul 11b și articolele 96 și 97 din Acordul de la Cotonou și, în caz contrar, solicită Comisiei Europene să demareze procedura aplicabilă în conformitate cu articolele 8, 9 și 96 din Acordul de la Cotonou;

13.    îndeamnă UE și statele membre să abordeze chestiunea transparenței comerțului cu toate resursele naturale, inclusiv petrolul, și mai ales să pună în aplicare integral și să monitorizeze legislația existentă privind raportarea pentru fiecare țară în parte; invită autoritățile din Angola și întreprinderile străine să sprijine consolidarea guvernanței în sectorul extractiv prin aplicarea Inițiativei privind transparența în industriile extractive și să revizuiască punerea în aplicare a Procesului Kimberley; de asemenea, invită guvernul din Angola să prezinte un plan de aderare la Parteneriatul pentru o guvernare deschisă și începând de acum să schițeze un plan concret de combatere a corupției, de sporire a transparenței și de consolidare a răspunderii publice;

14.    încurajează cooperarea și coordonarea între UE și SUA în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 1504 din Legea Dodd-Frank;

15.    invită administrațiile naționale și autoritățile de supraveghere din statele membre să fie mai vigilente în ceea ce privește respectarea legislației europene de combatere a spălării banilor, inclusiv a principiilor normative ale procesului de diligență și a efectuării unei analize corespunzătoare a riscurilor, în special în privința persoanelor expuse politic care provin din Angola;

16.    salută admiterea de către guvernul din Angola a problemelor legate de compensații în cazurile de acaparare a terenurilor și salută relatările din mass-media care sugerează că mecanismele de distribuție și de compensare cunosc îmbunătățiri; încurajează guvernul să își continue eforturile în această direcție;

17.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor, guvernelor țărilor din regiunea SADC, președintelui și parlamentului din Angola, guvernului SUA, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și APP ACP-UE.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate