Postup : 2015/2839(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0846/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0846/2015

Rozpravy :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0315

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 166kWORD 99k
9.9.2015
PE565.814v01-00}
PE565.816v01-00}
PE565.821v01-00}
PE565.822v01-00}
PE565.825v01-00}
PE565.827v01-00}
PE565.829v01-00} RC1
 
B8-0846/2015}
B8-0848/2015}
B8-0853/2015}
B8-0854/2015}
B8-0857/2015}
B8-0859/2015}
B8-0861/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0846/2015)

Verts/ALE (B8‑0848/2015)

PPE (B8‑0853/2015)

ALDE (B8‑0854/2015)

EFDD (B8‑0857/2015)

GUE/NGL (B8‑0859/2015)

S&D (B8‑0861/2015)


o Angole (2015/2839(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola v mene skupiny PPE
Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE
Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Angole (2015/2839(RSP))  

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Angole,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Angole z 12. mája 2015,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 17. októbra 2014 z prvej schôdzke ministrov Angoly a Európskej únie,

–       so zreteľom na dokument s názvom EÚ a Angola – Spoločná cesta vpred (Joint Way Forward) z 23. júla 2012,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a o slobode prejavu,

–       so zreteľom na závery Rady z júna 2014 o 10. výročí usmernení EÚ,

–       so zreteľom na článok 21 ZEÚ a strategický rámec EÚ pre ľudské práva, v ktorých sa EÚ zaväzuje k tomu, že bude naďalej robiť všetko, čo je v jej silách, pre obhajcov slobody, demokracie a ľudských práv na celom svete,

–       so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v posledných mesiacoch angolská vláda zintenzívnila zásahy voči akémukoľvek možnému narušeniu svojej autority, čím porušila ľudské práva zakotvené v angolskej ústave; keďže sloboda združovania a zhromažďovania v Angole je naďalej potláčaná a narastajú obavy, že vojenské a spravodajské služby sa stali hnacou silou zatýkania a prenasledovania obhajcov ľudských práv;

B.     keďže 14. marca 2015 bol aktivista za ľudské práva José Marcos Mavungo bez zatýkacieho rozkazu zadržaný a 28. augusta prokurátor António Nito požiadal súd v angolskej provincii Cabinda, aby Mavungu odsúdil na trest odňatia slobody na 12 rokov, na základe obvinenia z podnecovania vzbury napriek tomu, že nebol predložený žiaden dôkaz o tom, že sa dopustil trestného činu;

C.     keďže v ten istý deň bol zatknutý právnik Arão Bula Tempo za jeho údajnú účasť na organizácii toho istého protestu; keďže Arão Bula Tempo bol následne 13. mája prepustený a čaká ho súdny proces na základe obvinení z buričstva;

D.     keďže novinár a aktivista v oblasti ľudských práv Rafael Marques bol 28. mája 2015 odsúdený na 6 mesiacov odňatia slobody s odkladom na dva roky za uverejnenie knihy v roku 2011 „Krvavé diamanty : korupcia a mučenie v Angole“, v ktorej sa podrobne opisuje viac než 100 vrážd a stovky prípadov mučenia, ktoré údajne páchala bezpečnostná stráž a vojaci na diamantových poliach v regióne Lunda; keďže sťažnosti, ktoré Marques podal verejnému prokurátorovi týkajúce sa porušovania ľudských práv v regióne Lunda sa nevyšetrovali;

E.     keďže od 20. do 24. júna 2015 bolo v súvislosti so súkromnou politickou diskusiou zatknutých 15 aktivistov z radov mládeže; keďže kapitán Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba bol následne 30. júna zatknutý kvôli údajnému prepojeniu na 15 zatknutých aktivistov;

F.     keďže všetci zadržaní boli nezákonne a svojvoľne zatknutí a obvinení z prípravy vzbury a pokusu o prevrat proti prezidentovi a ďalším členom vlády;

G.     keďže 15 zadržaní aktivisti sú držaní vo vyšetrovacej väzbe, neboli formálne obvinení, nemajú úplný prístup k právnemu poradenstvu a návštevám rodinných príslušníkov, ktorí sa im snažia zabezpečiť potraviny, a sú zadržiavaní na samotkách;

H.     keďže aktivisti boli zatknutí a ich domovy prehľadané bez predloženia akéhokoľvek súdneho príkazu zo strany úradov; keďže sa objavili správy o tom, že boli fyzicky a psychicky mučení, a tiež sa im vyhrážali smrťou;

I.      keďže úrady sa matkám mladých väzňov, ktoré sa mobilizujú, vyhrážajú a vládne Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (ĽHOA) zabránilo ich stúpencom demonštrovať za ich prepustenie; keďže na pokojnú demonštráciu, na ktorej sa zúčastnili príbuzní väzňov a ktorá sa konala 8. augusta v Luande, zaútočili bezpečnostné sily v teréne a násilne ju potlačili;

J.      keďže v júli 2015 boli počas návštevy ďalších uväznených aktivistov v provincii Luanda dočasne zadržaní štyria ochrancovia ľudských práv a spravodajca rozhlasovej stanice Deutsche Welle na základe obvinenia, že chcú vo väzení vykonávať politickú činnosť;

K.     keďže právo na pokojný protest a právo na združovanie a slobodu prejavu sú uznané v angolskej ústave;

L.     keďže sa objavili správy o masakri členov náboženskej sekty Luz do Mundo v meste Huambo v apríli 2015, ktorého sa dopustili policajné sily; keďže podľa rôznych zdrojov sa údaje pohybujú v rozmedzí od desiatok do tisícov mŕtvych a veľa vysídlených osôb; keďže vláda mesiace nedokázala riešiť naliehavosť uskutočnenia nezávislého vyšetrovania, pričom rázne odmietala vysoké čísla obetí; keďže ombudsman v súčasnosti pripravuje o týchto udalostiach správu;

M.    keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva žiadal medzinárodné vyšetrovanie incidentu, v dôsledku čoho vláda začala súdne vyšetrovanie;

N.     keďže vláda Angoly zároveň v Luande a iných mestách zintenzívnila násilné vysťahovania vo veľkom aj malom rozsahu s cieľom premiestniť ľudí žijúcich v neoficiálnych osadách a vyhnať pouličných obchodníkov vrátane tehotných žien a žien s deťmi;

O.     keďže v marci 2015 bola predstavená nová legislatíva, v ktorej sa načrtáva intenzívnejšia kontrola mimovládnych organizácií;

P.     keďže občianska spoločnosť opakovane kritizovala prepojenosť medzi korupciou, decimovaním a rozkrádaním prírodných zdrojov zo strany vládnucej elity a porušovaním ľudských práv páchaného proti tým, ktorí ohrozujú a odsudzujú súčasný stav;

Q.     keďže, napriek záväzkom angolskej vlády zintenzívniť úsilie o zlepšenie mechanizmu na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (tzv. systém AML/CFT) a určitému pokroku, Finančná akčná skupina – medzivládna organizácia založená v roku 1989 na podnet skupiny G7 s cieľom vypracovania politík zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí –  naďalej poukazuje na strategické nedostatky v angolskom systéme AML/CFT;

R.     keďže z nezávislých správ vyplýva, že príjmy z ropy, hlavného zdroja vlády, neboli doteraz nasmerované do trvalo udržateľného rozvoja alebo miestnych komunít, pričom vládnuca elita zbohatla;

S.     keďže Angola má obrovské zásoby minerálov a ropy a je jedným z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev, najmä od konca občianskej vojny; keďže hospodársky rast je veľmi nerovnomerný, pričom väčšina národného bohatstva je sústredená v malej časti obyvateľstva;

T.     keďže hospodárska kríza v krajine po prudkom poklese príjmov z ropy pravdepodobne vyvolá ďalšie sociálne nepokoje a protesty proti vláde;

U.     keďže v októbri 2014 Angola opätovne potvrdila svoje odhodlanie podporovať politický dialóg a spoluprácu, ako sa dohodlo v dokumente s názvom EÚ a Angola – Spoločná cesta vpred, ktorého základnými piliermi sú dobrá správa vecí verejných, demokracia a ľudské práva;

V.     keďže v súlade s článkom 8 dohody z Cotonou medzi EÚ a Angolou výmena informácií o dobrej správe vecí verejných a ľudských právach prebieha v rámci formálneho politického dialógu aspoň raz ročne, a to v rámci dokumentu s názvom EÚ a Angola – Spoločná cesta vpred, z roku 2012;

1.      je hlboko znepokojený rýchlo sa zhoršujúcou situáciou v oblasti ľudských práv, základných slobôd a demokratického priestoru v Angole, ako aj vážnym zneužívaním bezpečnostnými silami a nedostatočnou nezávislosťou súdnictva;

2.      vyzýva angolské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých obhajcov ľudských práv vrátane Marcosa Mavunga a všetkých 15 + 1 aktivistov zadržaných v júni 2015 a stiahli všetky obvinenia voči nim, a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých ďalších aktivistov, väzňov svedomia alebo politických oponentov svojvoľne zatknutých alebo zadržaných výlučne pre ich politické názory, novinársku činnosť, alebo za účasť na pokojných aktivitách;

3.      naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili, že so zadržanými sa nebudú vykonávať žiadne akty mučenia ani zlého zaobchádzania, a aby ich rodinám a právnikom zabezpečili plnú ochranu a prístup k nim;

4.      vyzýva angolské orgány, aby bezodkladne zastavili prípady svojvoľného zatýkania, nezákonné zadržiavanie a týranie zo strany polície a bezpečnostných síl; zdôrazňuje, že všetky obvinenia z porušovania ľudských práv vrátane mučenia zo strany polície a bezpečnostných síl sa musia rýchlo, nestranne a dôkladne vyšetriť a páchatelia sa musia postaviť pred súd;

5.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcimi pokusmi o obmedzenie slobody prejavu a slobody médií, slobody zhromažďovania a združovania a zvýšenou mierou porušovania týchto slobôd zo strany orgánov a vyzýva angolské orgány, aby zabezpečili okamžité a bezpodmienečné dodržiavanie týchto slobôd; ďalej ich vyzýva, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia vyhlásenia OSN o ľudských právach, Africkej charty ľudských práv a práv národov, ako aj iných medzinárodných a regionálnych nástrojov v oblasti ľudských práv, ktoré Angola ratifikovala;

6.      žiada delegáciu EÚ v Luande, aby plnila záväzky ESVČ podporovať a ochraňovať obhajcov ľudských práv na celom svete, a to aj prostredníctvom konkrétnych a viditeľných opatrení, najmä pozorovania súdnych procesov, politickej a finančnej podpory obhajcov ľudských práv, právnikov a ich rodín, a tiež systematického kontaktu EÚ a členských štátov s angolskými orgánmi v oblasti ľudských práv na všetkých úrovniach vrátane najvyššej úrovne, zintenzívniť politický dialóg s angolskou vládou vo všetkých politických, obchodných a rozvojových vzťahoch, aby sa zabezpečilo, že bude plniť svoje vnútroštátne a medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, ako sľúbila na 1. konferencii ministrov EÚ a Angoly v októbra 2014, a naliehavo ju žiada, aby na tento účel využila všetky vhodné nástroje vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

7.      vyzýva EÚ a členské štáty, aby uznali vysokú úroveň skorumpovanosti angolských orgánov, ktorá vážne ohrozuje dodržiavanie ľudských práv a rozvoj, a aby pred každým kontaktom s Angolou uplatňovali zásady nástrojov v oblasti prístupu k ľudským právam, a tiež aby preskúmali hlavné sektory jej národného indikatívneho programu v rámci 11. ERF;

8.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek skončeniu vnútroštátneho zisťovania v roku 2007 a rozsiahlemu programu pre opatrenia proti mínam stále nie je s istotou známy rozsah hrozby APL/ERW; naliehavo vyzýva EÚ, aby monitorovala, kontrolovala a hodnotila účinné využívanie zdrojov a zabezpečila, že rozpočet sa bude využívať efektívne a cielene, aby sa zabezpečilo riadne odmínovanie;

9.      naliehavo vyzýva justičné orgány Angoly, aby uplatnili svoju nezávislosť a dištancovali sa od akejkoľvek politizácie a aby zabezpečili ochranu práv priznaných právnymi nástrojmi, ako napríklad prístup k spravodlivosti a právo na spravodlivý súdny proces;

10.    naliehavo vyzýva angolskú vládu, aby vykonala naliehavé, transparentné a dôveryhodné preskúmanie masakry z mesta Huambo a poskytla podporu tým, ktorí prežili a boli vysídlení; opakuje výzvy OSN, ktorá žiada doplňujúce nezávislé medzinárodné vyšetrenie;

11.    vyjadruje pretrvávajúce znepokojenie nad tým, že opatrenia na boj proti násiliu páchanému na ženách a deťoch sa nevykonávajú; vyzýva orgány, aby posilnili boj proti škodlivým tradičným praktikám, ako je stigmatizácia detí obvinených z čarodejníctva;

12.    pripomína záväzok, ktorý Angola prijala v rámci Dohody z Cotonou, rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ku ktorým patrí sloboda prejavu a sloboda médií, dobrá správa verejných vecí a transparentnosť v politických funkciách; naliehavo vyzýva vládu Angoly, aby dodržiavala tieto ustanovenia v súlade s článkom. 11 písm. b) a článkami 96 a 97 Dohody z Cotonou, a ak tak neurobí, žiada Európsku komisiu, aby začala príslušný postup v súlade s článkami 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

13.    naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby riešili otázku transparentnosti obchodu so všetkými prírodnými zdrojmi vrátane ropy, a najmä, aby plne implementovali a monitorovali existujúce právne predpisy týkajúce sa podávania správ podľa jednotlivých krajín; vyzýva angolské orgány a zahraničné spoločnosti, aby pomohli posilniť správu v ťažobnom sektore dodržiavaním iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle a preskúmala implementáciu Kimberleyského procesu; ďalej vyzýva vládu Angoly, aby predložil plán zapojenia sa do Otvoreného vládneho partnerstva, a teda aby navrhla konkrétny plán boja proti korupcii, zvýšenia transparentnosti a posilnenia verejnej zodpovednosti;

14.    nabáda EÚ a USA k spolupráci a koordinácii pri vykonávaní oddielu 1504 Doddovho-Frankovho zákona;

15.    vyzýva správne orgány a orgány dohľadu členských štátov, aby zvýšili ostražitosť pokiaľ ide o dodržiavanie európskych právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí vrátane normatívnych zásad náležitej starostlivosti a riadnej analýzy rizika, najmä pokiaľ ide o politicky exponované osoby pochádzajúce z Angoly;

16.    víta skutočnosť, že angolská vláda uznala problémy v súvislosti s odškodneniami v prípadoch konfiškácie pôdy a víta správy v médiách, ktoré naznačujú, že mechanizmy rozdeľovania a kompenzácie sa zlepšujú; nabáda vládu, aby pokračovala vo svojom úsilí v tomto smere;

17.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov, vládam krajín z regiónu SADC, prezidentovi a parlamentu Angoly, vláde Spojených štátov amerických, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia