Postopek : 2015/2839(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0846/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0846/2015

Razprave :

PV 10/09/2015 - 5.2
CRE 10/09/2015 - 5.2

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0315

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 172kWORD 96k
9.9.2015
PE565.814v01-00}
PE565.816v01-00}
PE565.821v01-00}
PE565.822v01-00}
PE565.825v01-00}
PE565.827v01-00}
PE565.829v01-00} RC1
 
B8-0846/2015}
B8-0848/2015}
B8-0853/2015}
B8-0854/2015}
B8-0857/2015}
B8-0859/2015}
B8-0861/2015} RC1

v skladu s členom 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8‑0846/2015)

Verts/ALE (B8‑0848/2015)

PPE (B8‑0853/2015)

ALDE (B8‑0854/2015)

EFDD (B8‑0857/2015)

GUE/NGL (B8‑0859/2015)

S&D (B8‑0861/2015)


o Angoli (2015/2839(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola v imenu skupine PPE
Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek v imenu skupine ECR
Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE
Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o Angoli (2015/2839(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Angoli,

–       ob upoštevanji izjave predstavnika za javnost visokega komisarja Organizacije združenih narodov za človekove pravice o Angoli z dne 12. maja 2015,

–       ob upoštevanju skupne izjave po prvem ministrskem srečanju Angola-EU z dne 17. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju dokumenta „Angola-EU – skupna pot naprej“ z dne 23. julija 2012,

–       ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic in o svobodi izražanja,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta junija 2014 ob 10-letnici smernic EU,

–       ob upoštevanju člena 21 PEU in strateškega okvira EU za človekove pravice, v katerih se EU zavezuje, da bo še naprej z vsemi svojimi močmi podpirala zagovornike svobode, demokracije in človekovih pravic po vsem svetu,

–       ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanega junija 2000,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–       ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker se angolska vlada v zadnjih mesecih vse ostreje odziva na vsako domnevno oporekanje njeni oblasti in s tem krši človekove pravice, ki so zapisane v angolski ustavi; ker se v Angoli še vedno kršita pravici do združevanja in zbiranja in v državi narašča zaskrbljenost, da za aretacijami in preganjanjem aktivistov za človekove pravice stojita vojska in obveščevalne službe;

B.     ker je bil 14. marca 2015 brez naloga aretiran aktivist za človekove pravice Joséja Marcosa Mavunga, 28. avgusta pa je tožilec António Nito na sodišču v angolski provinci Cabinda zanj zahteval 12-letno zaporno kazen na podlagi obtožb o hujskanju k vstaji, čeprav ni bilo dokazov, da je storil kakršnokoli kaznivo dejanje;

C.     ker je bil istega dne aretiran tudi odvetnik Arão Bula Tempo, ker naj bi domnevno sodeloval pri organizaciji istega protesta; ker so Arãa Tempa 13. maja izpustili in čaka na sojenje zaradi obtožbe prevrata;

D.     ker je bil 28. maja 2015 novinar in aktivist za človekove pravice Rafael Marques obsojen na šestmesečno zaporno oziroma dveletno pogojno kazen, ker je leta 2011 objavil knjigo “Blood Diamonds: Corruption and Torture in Angola“ (Krvavi diamanti: korupcija in mučenje v Angoli), v kateri je podrobno opisal več kot 100 ubojev in več stro primerov mučenja, ki naj bi jih bili zakrivili varnostniki in vojaki na diamantnih poljih v regiji Lunda; ker pritožb zaradi kršitev človekovih pravic, ki jih je Marques vložil pri javnem tožilcu, niso preiskali;

E.     ker je bilo med 20. in 24. junijem 2015 zaradi sodelovanja na zasebni politični razpravi aretiranih 15 mladinskih aktivistov; ker je bil nato 30. junija aretiran še kapetana Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba, in sicer zaradi domnevnih povezav z aretirano petnajsterico;

F.     ker so bili ti ljudje nezakonito in samovoljno aretirani in obtoženi, da pripravljajo vstajo in državni udar proti predsedniku in drugim članom vlade;

G.     ker je petnajsterica aktivistov pridržana do sojenja, a obtožnica proti njim še ni bila vložena, nimajo polnega dostopa do zagovornika, obiski sorodnikov, ki jim poskušajo zagotoviti hrano, niso dovoljeni, zaprti pa so samicah;

H.     ker so organi aretirali te aktiviste in jim preiskali domove, ne da bi predstavili nalog za to; ker obstajajo poročila, da so jih fizično in psihično mučili ter jim grozili s smrtjo;

I.      ker oblasti grozijo njihovim materam, ki se skušajo organizirati, vladajoča stranka MPLA pa je preprečila demonstracije njihovih podpornikov, ki so želeli zahtevati njihovo izpustitev; ker so lokalne varnostne sile 8. avgusta v Luandi napadle in nasilno zatrle miroljubne demonstracije sorodnikov teh zapornikov;

J.      ker so bili Julija 2015 začasno pridržani štirje zagovorniki človekovih pravic in dopisnik radia Deutsche Welle, ki so obiskali druge aktiviste v zaporu v provinci Luanda, in sicer na podlagi obtožb, da so želeli v zaporu izvajati politični aktivizem;

K.     ker angolska ustava priznava pravico do miroljubnih protestov ter do združevanja in izražanja;

L.     ker obstajajo poročila, da je aprila 2015 v Huambu prišlo do pokola, ko so policijske sile pobile pripadnike verske sekte Luz do Mundo; ker različni viri navajajo zelo različne številke – od nekaj deset mrtvih do več tisoč mrtvih in razseljenih; ker se vladi več mesecev ni zdela potrebna neodvisna preiskava, čeprav je ostro zanikala visoko število žrtev; ker varuh človekovih pravic pripravlja poročilo o teh dogodkih;

M.    ker je visoki komisar OZN za človekove pravice pozval k mednarodni preiskavi tega incidenta, zaradi česar je vlada sprožila sodno preiskavo;

N.     ker je angolska vlada okrepila množične in manj obsežne prisilne izselitve v Luandi in drugih mestih, da bi odstranila ljudi iz neprijavljenih naselij in pregnala ulične prodajalce, med njimi pa so bile tudi noseče ženske in matere z otroki;

O.     ker je bila marca 2015 sprejeta nova zakonodaja, ki opredeljuje povečan nadzor na nevladnimi organizacijami;

P.     ker je civilna družba vedno znova opozarjala na povezave med korupcijo, izčrpavanjem in nezakonitim prisvajanjem naravnih virov s strani vladajoče elite ter kršitvami človekovih pravic tistih, ki ogrožajo in opozarjajo na status quo;

Q.     ker kljub zavezam angolske vlade, da bo okrepila prizadevanja za izboljšanje svojega sistema za boj proti pranju denarja/financiranju terorizma, in določenemu napredku, Projektna skupina za finančno ukrepanje – gre za medvladno organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1989 na pobudo skupine G-7, da bi razvila politike za boj proti pranju denarja – še naprej odkriva pomanjkljivosti v angolskem sistemu za boj proti pranju denarja/financiranju terorizma;

R.     ker neodvisna poročila ugotavljajo, da dohodki od nafte, ki so glavni vir vlade, niso bili usmerjeni v trajnostni razvoj ali lokalne skupnosti, vladajoča elita pa je medtem obogatela;

S.     ker ima Angola bogate zaloge rudnin in nafte ter je njeno gospodarstvo med najhitreje rastočimi na svetu, zlasti po koncu državljanske vojne; ker je njena gospodarska rast zelo neenakomerna, saj nesorazmerno majhen del prebivalstva obvladuje večino bogastva države;

T.     ker bo gospodarska kriza v državi, ki je nastopila po strmem upadu prihodkov od nafte, verjetno sprožila nadaljnje socialne nemire in proteste proti vladi;

U.     ker je Angola oktobra 2014 ponovno potrdila svojo zavezo političnemu dialogu in sodelovanju, o katerih je bil sklenjen dogovor v dokumentu „Angola-EU – skupna pot naprej“, ki ima za bistvene stebre tudi dobro upravljanje, demokracijo in človekove pravice;

V.     ker izmenjava informacij o dobrem upravljanju in človekovih pravicah poteka v formalnem političnem dialogu – v skladu s členom 8 sporazuma iz Cotonouja med EU in Angolo – vsaj enkrat letno v okviru dokumenta „Angola-EU – skupna pot naprej“ iz leta 2012;

1.      je zelo zaskrbljen, ker se položaj na področju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in demokratičnega prostora v Angoli hitro slabša, pa tudi zaradi resnih zlorab varnostnih sil in pomanjkanja neodvisnosti sodstva;

2.      poziva angolske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo vse zagovornike človekovih pravic, tudi Marcosa Mavunga in skupino aktivistov „15+1“, ki so bili aretirani junija 2015, ter naj umaknejo vse obtožbe zoper nje; poziva tudi, naj se takoj in brezpogojno izpusti vse druge aktiviste, zapornike vesti ali politične nasprotnike, ki so bili samovoljno aretirani in so pridržani samo zaradi svojih političnih prepričanj, novinarskega dela ali zaradi sodelovanja pri miroljubnih dejavnostih;

3.      odločno poziva oblasti, naj zagotovijo, da pridržane osebe niso žrtve mučenja ali slabega ravnanja, in naj njihovim sorodnikom in odvetnikom jamčijo popolno zaščito in dostop;

4.      poziva angolske oblasti, naj tako odpravijo samovoljne aretacije, nezakonito pridržanje in mučenje s strani policije in varnostnih sil; ponovno poudarja, da je treba opraviti takojšnje, nepristranske in temeljite preiskave vseh obtožb, da so varnostne sile in policija kršile človekove pravice, pa tudi mučile, ter da je treba storilcem soditi;

5.      je zelo zaskrbljen zaradi nenehnih poskusov omejevanja svobode izražanja in medijske svobode, miroljubnega zbiranja in združevanja ter vedno pogostejših kršitev teh svoboščin s strani oblasti in poziva angolske oblasti, naj zagotovijo takojšnje in brezpogojno uveljavitev teh svoboščin; poziva jih tudi, naj v celoti izvajajo določbe deklaracije OZN o človekovih pravicah, Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev ter drugih mednarodnih in regionalnih instrumentov za človekove pravice, ki jih je ratificirala Angola;

6.      prosi delegacijo EU v Luandi, naj izpolni zaveze evropske službe za zunanje delovanje glede podpiranja in varovanja zagovornikov človekovih pravic po vsem svetu z oprijemljivimi, vidnimi ukrepi, ki vključujejo zlasti opazovanje sojenj, politično in gmotno podporo zagovornikom človekovih pravic, njihovim odvetnikom in družinam ter sistematično sodelovanje EU in držav članic z angolskimi oblastmi na področju človekovih pravic na vseh ravneh odnosov, tudi na najvišji ravni; delegacijo poziva tudi k okrepitvi političnega dialoga z angolsko vlado v vseh političnih, trgovinskih in razvojnih odnosih, da se zagotovi, da bo ta država spoštovala svoje nacionalne in mednarodne zaveze na področju človekovih pravic, kot je obljubila med prvim ministrskim srečanjem EU-Angola oktobra 2014; poziva jo, naj za to uporabi vsa ustrezna orodja in instrumente, tudi evropski instrument za demokracijo in človekove pravice;

7.      poziva EU in države članice, naj priznajo visoko raven korupcije v angolskih oblasteh, kar resno ogroža spoštovanje človekovih pravic in razvoj, ter naj pred vsakim stikom z Angolo izvajajo načela iz pristopa na podlagi človekovih pravic, pa tudi, naj revidirajo ključne sektorje iz nacionalnega okvirnega programa v okviru 11. evropskega razvojnega sklada;

8.      obžaluje, da kljub končanemu nacionalnemu pregledu leta 2007 in obsežnemu programu boja proti minam še vedno ni zanesljivega podatka o resnosti grožnje zaradi protipehotnih min in eksplozivnih ostankov vojn; poziva EU, naj spremlja, nadzira in ocenjuje učinkovito porabo sredstev in zagotavlja, da bodo dodeljena sredstva uporabljena učinkovito in namensko, da bo zemlja resnično očiščena, kot je treba;

9.      odločno poziva angolske pravosodne oblasti, naj uveljavijo svojo neodvisnost od vsakršne politične instrumentalizacije in naj zaščitijo pravice, priznane s pravnimi instrumenti, kot je dostop do sodnega varstva in pravica do pravičnega sojenja;

10.    poziva angolsko vlado, naj opravi nujno, pregledno in verodostojno preiskavo pokola v Huambu ter zagotovi podporo preživelim, ki so bili razseljeni; pridružuje se pozivom OZN, naj se opravi mednarodna in neodvisna dopolnilna preiskava;

11.    ostaja zaskrbljen, ker se ne izvajajo ukrepi za boj proti nasilju nad ženskami in otroki; poziva oblasti, naj okrepijo boj proti škodljivim tradicionalnim običajem, kot je stigmatizacija otrok, obtoženih čarovništva;

12.    spominja, da se je Angola v okviru sporazuma iz Cotonouja obvezala spoštovanju demokracije, pravne države in človekovih pravic, ki zajemajo tudi svobodo izražanja in medijsko svobodo, dobro upravljanje ter preglednost političnih funkcij; odločno poziva angolsko vlado, naj uveljavlja te določbe v skladu s členi 11(b), 96 in 97 sporazuma iz Cotonouja, v nasprotnem primeru pa Evropsko komisijo poziva, naj v skladu s členi 8, 9 in 96 tega sporazuma sproži ustrezne postopke;

13.    poziva EU in države članice, naj obravnavajo preglednost trgovine z vsemi naravnimi viri, tudi nafto, zlasti pa naj v celoti izvajajo in spremljajo obstoječo zakonodajo o poročanju po posameznih državah; poziva angolske oblasti in tuje družbe, naj pomagajo okrepiti upravljanje v ekstraktivnem sektorju s spoštovanjem pobude za preglednost v ekstraktivni industriji in naj revidirajo izvajanje kimberleyskega procesa; nadalje poziva angolsko vlado, naj predloži načrt za pristop k partnerstvu za odprto vlado in pripravi konkreten načrt za boj proti korupciji, povečanje preglednosti in izboljšanje javne odgovornosti;

14.    spodbuja EU in ZDA naj sodelujeta in se usklajujeta pri izvajanju oddelka 1504 Dodd-Frankovega zakona;

15.    poziva nacionalne uprave in nadzorne organe držav članic, naj bodo bolj pozorni, kar zadeva upoštevanje evropske zakonodaje za preprečevanje pranja denarja, vključno s pravnimi načeli o skrbnem pregledu in ustreznimi ocenami učinka, zlasti v povezavi s politično izpostavljenimi osebami iz Angole;

16.    pozdravlja, da je angolska vlada priznala težave z odškodninami v primerih zasega zemljišč, ter pozdravlja poročila v medijih, po katerih naj bi se mehanizmi za razdeljevanje in nadomestila izboljšali; spodbuja vlado, naj nadaljuje svoja prizadevanja v tej smeri;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, Afriški komisiji za človekove pravice in pravice ljudstev, vladam držav v regiji Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), predsedniku in parlamentu Angole, vladi ZDA, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov