Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0866/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0866/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0319

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 157kWORD 87k
9.9.2015
PE565.834v01-00}
PE565.840v01-00}
PE565.842v01-00}
PE565.846v01-00}
PE565.847v01-00}
PE565.848v01-00} RC1
 
B8-0866/2015}
B8-0872/2015}
B8-0874/2015}
B8-0878/2015}
B8-0879/2015}
B8-0880/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0866/2015)

ECR (B8‑0872/2015)

EFDD (B8‑0874/2015)

Verts/ALE (B8‑0878/2015)

S&D (B8‑0879/2015)

ALDE (B8‑0880/2015)


o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia a odporúčania o Bielorusku,

–   so zreteľom na samit Východného partnerstva, ktorý sa konal v máji 2015 v Rige a vyhlásenie z neho,

–   so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskou republikou, ktorý sa uskutočnil 28. júla 2015,

–   so zreteľom na prepustenie šiestich politických väzňov bieloruskými orgánmi 22. augusta 2015 a na následné stanovisko podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku 22. augusta 2015,

–   so zreteľom na nadchádzajúce prezidentské voľby, ktoré sú naplánované na 11. októbra 2015,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže napriek zintenzívneniu kontaktov medzi Bieloruskom, Európskou úniou a Spojenými štátmi v Bielorusku pretrváva porušovanie ľudských práv vrátane zastrašovania obhajcov ľudských práv, policajných razií proti organizáciám ľudských práv a zabavovania ich vybavenia, ako aj násilného vysťahovania z Bieloruska, čo potvrdzuje aj správa osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku;

B.  keďže prvá oficiálna návšteva Delegácie EP pre vzťahy s Bieloruskom od roku 2002 sa konala v Minsku 18. a 19. júna 2015; keďže Európsky parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom;

C. keďže výrazné zlepšenie v oblasti slobody prejavu a médií, dodržiavania politických práv bežných občanov a tiež opozičných aktivistov a dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv je predpokladom pre zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; keďže Európska únia je stále pevne odhodlaná ďalej obhajovať ľudské práva v Bielorusku vrátane slobody prejavu a médií;

D. keďže sa zaznamenal pokrok v spolupráci v niektorých sektorových politikách, ako sú vyššie vzdelávanie, odborná príprava, digitálny trh, energetika, potravinová bezpečnosť a kultúra, čo má pozitívny vplyv na začatie konštruktívneho dialógu v bieloruskej spoločnosti o potrebných reformách v krajine a na informovanosť o EÚ; keďže však EÚ musí zabezpečiť, že jej zdroje sa nebudú využívať na potláčanie organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov v slobodnom povolaní a opozičných lídrov;

E.  keďže od roku 1994 sa v Bielorusku neuskutočnili slobodné a spravodlivé voľby podľa volebných zákonov, ktoré by boli v súlade s medzinárodne dohodnutými normami, a keďže platné zákony výrazne zvýhodňujú súčasného prezidenta; keďže OBSE/ODIHR nasadila dlhodobé volebné pozorovateľské misie v Bielorusku a bude koordinovať prácu krátkodobých pozorovateľov;

F.  keďže prezident Lukašenko 2. apríla 2015 podpísal dekrét č. 3 o predchádzaní sociálnej závislosti, podľa ktorého sú nezamestnaní povinní pracovať pod hrozbou platby osobitného poplatku do štátnej pokladnice, administratívneho vyvodenia zodpovednosti vo forme pokuty alebo administratívneho zatknutia;

G. keďže 1. januára 2015 bol prijatý nový zákon upravujúci činnosť všetkých druhov médií; keďže tento zákon umožňuje vláde, aby zrušila všetky masmédiá vrátane online médií, ak považuje obsah, ktorý uverejnia, za „nevhodný“;

H. keďže bieloruské orgány konečne prepustili šiestich politických väzňov vrátane bývalých prezidentských kandidátov po tom, čo dlhé roky popierali ich existenciu;

I.   keďže 13. júla a 31. júla 2015 Rada revidovala reštriktívne opatrenia voči Bielorusku a zmenila zákaz vydávania víz a zoznam zmrazeného majetku, pričom z neho odstránila niektorých oficiálnych predstaviteľov a niektoré podniky; keďže na 175 osôb vrátane Alexandra Lukašenka sa v súčasnosti vzťahuje zákaz vstupu a ich aktíva, ako aj aktíva 18 hospodárskych subjektov sú v EÚ zmrazené; keďže hodnotenie reštriktívnych opatrení EÚ sa má uskutočniť v nasledujúcich mesiacoch, berúc do úvahy najnovší vývoj, ako aj všetky ostatné faktory, na základe ktorých sa reštriktívne opatrenia prijali;

J.   keďže Európska únia a Bieloruská republika uskutočnili 28. júla 2015 v Bruseli dialóg o ľudských právach zameraný na rozličné problémy zahŕňajúce vytvorenie národnej inštitúcie pre ľudské práva, slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, trest smrti a boj proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu, ako aj práva detí;

K. keďže Bielorusko zohralo konštruktívnu rolu pri umožnení dohody o prímerí na Ukrajine;

L.  keďže konflikt na Ukrajine prehĺbil obavy bieloruskej spoločnosti z destabilizácie vnútornej situácie v dôsledku zmeny moci;

M. keďže Bielorusko zostáva jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti,

1.  zostáva hlboko znepokojený situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v Bielorusku, ako aj nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia volieb v súvislosti s poslednými voľbami, a tiež aktívnym prenasledovaním opozičných lídrov po voľbách;

2.  víta nedávne prepustenie zostávajúcich politických väzňov; vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a aby v plnej miere obnovila ich občianske a politické práva; zdôrazňuje, že by potenciálne mohlo ísť o prvý krok k zlepšeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskom; upozorňuje však, že podobné kroky boli v minulosti skôr symbolickými gestami a nepriniesli ani zlepšenie situácie v bieloruskej spoločnosti ani vzťahov s EÚ;

3.  vyzýva Bielorusko, aby sa blížiace prezidentské voľby v krajine konali v súlade s medzinárodne uznávanými normami, aby opozícia mala neobmedzený prístup ku všetkým komunikačným prostriedkom kontrolovaným vládou, a aby sa mohla zúčastniť na voľbách za rovnakých podmienok, a najmä aby sa vytvorili nezávislé volebné komisie a umožnilo sa zodpovedajúce zastúpenie v nich na všetkých úrovniach, ako aj transparentné sčítavanie hlasov;

4.  očakáva, že orgány prestanú zastrašovať nezávislé médiá z politických dôvodov; požaduje, aby ukončili administratívne prenasledovanie a svojvoľné uplatňovanie článku 22 ods. 9 časti 2 správneho kódexu voči novinárom v slobodnom povolaní, ktorí spolupracujú so zahraničnými médiami bez akreditácie, čím obmedzujú právo na slobodu prejavu a šírenie informácií;

5.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnym zadržaním a pretrvávajúcim trestným vyšetrovaním mládežníckych aktivistov Maksima Piakarskeho, Vadzima Žaromskeho a Viačeslava Kasineraua v súvislosti s podozrením zo „škodlivého výtržníctva“, ktoré považuje za neprimerané a dôrazne odsudzuje násilie, ktorého boli obeťami;

6.  pripomína, že v Bielorusku bolo od roku 2010 popravených desať osôb, pričom len v roku 2014 boli popravení traja a najnovší rozsudok smrti bol vynesený 18. marca 2015; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Bielorusko, jedinú krajinu v Európe, v ktorej sa ešte stále vykonáva trest smrti, aby sa pripojilo k celosvetovému moratóriu v súvislosti s vykonávaním trestu smrti v rámci prvého kroku k jeho trvalému zrušeniu;

7.  vyzýva vládu Bieloruska, aby dodržiavala odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva o zrušení prvkov nútenej práce v krajine;

8.  upozorňuje na situáciu národnostných menšín v krajine a na ich kultúrne organizácie, ktorých poprední predstavitelia sú niekedy nahrádzaní predstaviteľmi, ktorých presadzujú štátne orgány, čím sa porušuje jedna zo základných ľudských slobôd: sloboda združovania;

9.  opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

10. berie na vedomie šieste kolo konzultácií medzi EÚ a Bieloruskom o otázkach modernizácie, ktoré sa uskutočnilo 3. septembra 2015 v Bruseli, keď delegácie diskutovali o vyhliadkach na spoluprácu v kľúčových oblastiach na základe dohôd dosiahnutých v roku 2014 a 2015; naliehavo vyzýva ESVČ a Radu, aby zabezpečili, že každá účasť oficiálnych orgánov na rovnakom základe s demokratickou opozíciou a občianskou spoločnosťou na dialógu o modernizácii bude vychádzať z riadneho dodržiavania demokratických zásad v záujme rozvoja udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva a podpory demokratických reforiem, ako aj pluralistickej spoločnosti a právneho štátu;

11. podporuje Komisiu v jej politike „kritickej spolupráce” s bieloruskými orgánmi a vyjadruje pripravenosť prispieť k nej aj prostredníctvom Delegácie Parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom; pripomína však, že EÚ musí byť aj naďalej obozretná, pokiaľ ide o to, komu sú prideľované jej prostriedky, a musí zabezpečiť, že neprispievajú k zhoršovaniu situácie opozície a občianskej spoločnosti;

12. opätovne vyzýva Komisiu, aby finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií a mimovládnych organizácií v Bielorusku o podporu demokratických nárokov bieloruského obyvateľstva;

13. víta pokrok, ktorý sa zaznamenal v sektorovej spolupráci s Bieloruskom v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy, digitálneho trhu, energetiky, potravinovej bezpečnosti, kultúry a ďalších;

14. berie na vedomie, že v januári 2014 začnú rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu občianskej spoločnosti; zdôrazňuje potrebu urýchliť pokrok v tejto oblasti;

15. uznáva častejšie používanie bieloruského jazyka vo verejnom živote; berie na vedomie plány ministerstva školstva posilniť používanie bieloruského jazyka vo vzdelávaní, ako aj to, že ústavný súd zverejňuje právne akty v ruštine aj bieloruštine;

16. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby našli nové spôsoby podpory organizácií občianskej spoločnosti v Bielorusku; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane mediálneho vysielania v bieloruštine zo zahraničia;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii a členským štátom.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia