Predlog skupne resolucije - RC-B8-0866/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-0866/2015

  SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji

  9.9.2015 - (2015/2834(RSP))

  v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  PPE (B8‑0866/2015)
  ECR (B8‑0872/2015)
  EFDD (B8‑0874/2015)
  Verts/ALE (B8‑0878/2015)
  S&D (B8‑0879/2015)
  ALDE (B8‑0880/2015)

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE
  Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D
  Charles Tannock, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR
  Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
  Heidi Hautala, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD


  Postopek : 2015/2834(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B8-0866/2015
  Predložena besedila :
  RC-B8-0866/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji

  (2015/2834(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji,

  –       ob upoštevanju vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva v Rigi maja 2015 in izjave v okviru srečanja,

  –       ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Belorusijo, ki je potekal 28. julija 2015,

  –       ob upoštevanju dejstva, da so beloruske oblasti 22. avgusta 2015 izpustile na prostost šest političnih zapornikov, ter izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna, ki je sledila izpustitvi političnih zapornikov v Belorusiji 22. avgusta 2015,

  –       ob upoštevanju prihodnjih predsedniških volitev, predvidenih za 11. oktober 2015;

  –       ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

  A.     ker se kljub občutni okrepitvi stikov med Belorusijo in EU in ZDA v državi nadaljuje kršenje človekovih pravic, vključno z ustrahovanjem zagovornikov človekovih pravic, policijskimi racijami proti organizacijam za človekove pravice in zaseganjem njihove opreme ter nasilno odstranitvijo iz Belorusije, kar potrjuje poročilo posebnega poročevalca OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji;

  B.     ker je prvi uradni obisk parlamentarne delegacije za odnose z Belorusijo po letu 2002 potekal v Minsku 18. in 19. junija 2015; ker Evropski parlament trenutno nima uradnih odnosov z beloruskim parlamentom;

  C.     ker bodo boljši odnosi med EU in Belorusijo mogoči samo pod pogojem, da se občutno izboljša stanje na področju svobode govora in medijev, spoštovanje političnih pravic navadnih državljanov in opozicijskih aktivistov ter spoštovanje načela pravne države in temeljnih pravic; ker je Evropska unija še vedno trdno zavezana nadaljnjemu varstvu človekovih pravic v Belorusiji, vključno s svobodo govora in medijev;

  D.     ker je prišlo do napredka v sodelovanju na nekaterih področjih, na primer v visokošolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, na digitalnem trgu, na področju energetike, varnosti hrane in kulture, kar je pozitivno vplivalo na začetek konstruktivne razprave v beloruski družbi o potrebnih reformah v državi in na ozaveščenost o EU; ker se mora EU vseeno prepričati, da se njena sredstva ne uporabljajo za zatiranje organizacij civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic, neodvisnih novinarjev in vodij opozicije;

  E.     ker od leta 1994 v Belorusiji ni bilo svobodnih in poštenih volitev po volilni zakonodaji, ki bi bila v skladu z mednarodno priznanimi standardi, sedanja zakonodaja pa daje izjemno prednost sedanjemu predsedniku; ker je OVSE/ODIHR napotil svojo dolgoročno misijo za opazovanje volitev po vsej Belorusiji in bo usklajeval delo kratkoročnih opazovalcev;

  F.     ker je Lukašenko 2. aprila 2015 podpisal odlok št. 3 o preprečevanju socialne odvisnosti, ki predpisuje obvezno delo za brezposelne osebe, sicer jim grozi, da bodo morale plačati poseben prispevek v državni proračun ali pa bodo upravno odgovarjale v obliki denarne kazni ali upravne zaporne kazni;

  G.     ker je 1. januarja 2015 začel veljati nov zakon, ki ureja vse oblike medijev; ker ta vladi omogoča, da utiša vsa sredstva množičnega obveščanja, tudi spletne medije, če objavijo vsebine, za katere meni, da so „neprimerneˮ;

  H.     ker so beloruske oblasti po letih zanikanja njihovega obstoja končno izpustile na prostost vseh šest političnih zapornikov, med njimi tudi nekdanje predsedniške kandidate;

  I.      ker je Svet 13. julija in 31. julija 2015 pregledal omejevalne ukrepe proti Belorusiji in spremenil seznam oseb in subjektov, za katere velja prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja, ter z njega odstranil nekatere uradnike in podjetja; ker trenutno za 175 posameznikov, vključno z Aleksandrom Lukašenkom, velja prepoved vstopa, zanje in za 18 gospodarskih subjektov pa tudi zamrznitev premoženja v EU; ker naj bi bila v naslednjih mesecih opravljena ocena omejevalnih ukrepov EU, pri kateri bo upoštevan nedavni razvoj dogodkov in vsi drugi dejavniki, na podlagi katerih so bili ti ukrepi sprejeti;

  J.      ker 28. julija 2015 med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo v Bruslju potekal dialog o človekovih pravicah, ki se je osredotočil na številna vprašanja, med drugim na ustanovitev nacionalne institucije za človekove pravice, svobodo izražanja, zbiranja in združevanja, smrtno kazen, boj proti mučenju in slabemu ravnanju ter na pravice otrok;

  K.     ker je imela Belorusija konstruktivno vlogo pri pogajanjih za dogovor o prekinitvi ognja v Ukrajini;

  L.     ker je konflikt v Ukrajini v beloruski družbi povečal strah pred destabilizacijo notranjih razmer zaradi zamenjave oblasti;

  M.    ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvršuje smrtno kazen;

  1.      je še vedno zelo zaskrbljen zaradi razmer na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Belorusiji, zaradi nepravilnosti, ki so jih neodvisni mednarodni opazovalci ugotovili na prejšnjih volitvah, ter zaradi aktivnega preganjanja vodij opozicije po volitvah;

  2.      pozdravlja nedavno izpustitev preostalih političnih zapornikov na prostost; poziva belorusko vlado, naj rehabilitira izpuščene politične zapornike ter naj jim v celoti povrne državljanske in politične pravice; poudarja, da bi to lahko bil prvi korak k izboljšanju odnosov med EU in Belorusijo; vendar opozarja na dejstvo, da so bila podobna dejanja v preteklosti zgolj simbolična in niso prispevala k izboljšanju razmer v beloruski družbi ali izboljšala odnosov z EU;

  3.      poudarja, da mora Belorusija prihodnje predsedniške volitve izvesti v skladu z mednarodno priznanimi standardi, opoziciji omogočiti svoboden dostop do vseh sredstev komuniciranja pod vladnim nadzorom ter sodelovanje na volitvah na enakopravnih temeljih, zlasti z ustanovitvijo neodvisnih volilnih odborov, ustrezno zastopanost v njih na vseh ravneh ter pregledno štetje glasov;

  4.      pričakuje, da bodo oblasti prenehale nadlegovati neodvisne medije iz političnih razlogov; poziva k odpravi prakse upravnega pregona in samovoljne rabe drugega dela člena 22.9 zakona o upravnem postopku proti neodvisnim novinarjem, ki brez akreditacije sodelujejo s tujimi mediji, saj se tako omejuje pravica do svobode izražanja in širjenja informacij;

  5.      je zaskrbljen zaradi nedavnega pridržanja in še vedno trajajočega kazenskega pregona mladinskih aktivistov Maksima Pjakarskega, Vadzima Žaromskega in Vjačaslava Kasinerava zaradi suma zlonamernega huliganstva, kar je nesorazmerno, in ostro obsoja nasilje nad njimi;

  6.      želi spomniti, da je bilo v Belorusiji od leta 2010 izvršenih deset smrtnih kazni, tri so bile izvršene samo v letu 2014, 18. marca 2015 pa je bila izrečena še ena; v zvezi s tem poziva Belorusijo, edino državo v Evropi, ki še izvršuje smrtno kazen, naj se pridruži moratoriju za izvrševanje smrtne kazni, s čimer bo storila prvi korak k njeni trajni odpravi;

  7.      poziva belorusko vlado, naj upošteva priporočila Odbora OZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice o odpravi elementov prisilnega dela v državi;

  8.      opozarja na položaj narodnostnih manjšin v državi in njihovih kulturnih organizacij, katerih vodje so državne oblasti občasno zamenjale z bolj všečnimi in tako kršile temeljno človekovo svoboščino: svobodo združevanja;

  9.      ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

  10.    je seznanjen, da je 3. septembra 2015 v Bruslju potekal šesti krog posvetovanj med EU in Belorusijo o vprašanjih modernizacije, ko so delegacije razpravljale o možnostih sodelovanja na ključnih področjih na podlagi sporazumov, doseženih v letih 2014 in 2015; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Svet, naj zagotovita, da bo vsakršno sodelovanje oblasti v dialogu o modernizaciji skupaj z demokratično opozicijo in civilno družbo na enakopraven način potekalo ob polnem spoštovanju demokratičnih načel, da bi razvili trajnostno konkurenčno gospodarstvo in omogočili demokratične reforme, pa tudi pluralistično družbo in pravno državo;

  11.    podpira Komisijo in njeno politiko „kritičnega sodelovanjaˮ z beloruskimi oblastmi in izraža pripravljenost, da k njej prispeva tudi prek delegacije Parlamenta za odnose z Belorusijo; opozarja, da mora EU biti pozorna glede tega, kako se uporabljajo njena sredstva, ter zagotoviti, da ne prispevajo k slabšanju položaja opozicije in civilne družbe;

  12.    ponovno poziva Komisijo, naj z vsemi finančnimi in političnimi sredstvi podpre prizadevanja beloruske civilne družbe, neodvisnih medijev in nevladnih organizacij v Belorusiji pri spodbujanju demokratičnih teženj beloruskega naroda;

  13.    pozdravlja ugotovljeni napredek v sodelovanju z Belorusijo na nekaterih področjih, med drugim v visokošolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju, na digitalnem trgu, na področju energetike, varnosti hrane in kulture;

  14.    ugotavlja, da so se januarja 2014 začela pogajanja za lažjo pridobitev vizumov, s čimer bi se izboljšali stiki med ljudmi in spodbujala civilna družba; poudarja, da je treba pospešiti napredek na tem področju;

  15.    priznava, da se je povečala uporaba beloruskega jezika v javnem življenju; je seznanjen, da namerava ministrstvo za izobraževanje spodbujati njegovo uporabo pri izobraževanju ter da ustavno sodišče objavlja zakonodajne akte v ruščini in beloruščini;

  16.    poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj najdeta nove načine za pomoč organizacijam civilne družbe v Belorusiji; v zvezi s tem poudarja, da je treba pomagati vsem neodvisnim virom informacij v beloruski družbi, tudi medijem, ki oddajajo v beloruskem jeziku iz tujine;

  17.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji in državam članicam.