Postup : 2015/2883(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0997/2015

Předložené texty :

RC-B8-0997/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.4

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0345

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 168kWORD 88k
7.10.2015
PE568.484v01-00}
PE568.491v01-00}
PE568.509v01-00}
PE568.512v01-00}
PE568.513v01-00}
PE568.515v01-00}
PE568.517v01-00}
PE568.519v01-00} RC1
 
B8-0997/2015}
B8-1004/2015}
B8-1022/2015}
B8-1025/2015}
B8-1026/2015}
B8-1028/2015}
B8-1030/2015}
B8-1032/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ENF (B8‑0997/2015)

ECR (B8‑1004/2015)

ALDE (B8‑1022/2015)

EFDD (B8‑1025/2015)

S&D (B8‑1026/2015)

PPE (B8‑1028/2015)

GUE/NGL (B8‑1030/2015)

Verts/ALE (B8‑1032/2015)


o případu Alího Mohameda an-Nimra (2015/2883(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek za skupinu ECR
Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL
Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
Aymeric Chauprade za skupinu ENF
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o případu Alího Mohameda an-Nimra (2015/2883(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 12. února 2015 o případu Ráifa Badawího v Saúdské Arábii(1) a na usnesení ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe(2),

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, které byly přijaty v červnu 1998 a zrevidovány a aktualizovány v dubnu 2013,

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci ze dne 18. prosince 2014 o moratoriu na používání trestu smrti (A/RES/69/186),

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 22. září 2015 o případu Alího Mohameda an-Nimra,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na článek 11 Listiny základních práv Evropské unie, v němž je stanoveno, že právo na svobodu projevu má každý, a na článek 4, v němž je zakázáno mučení,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv, které byly přijaty v červnu 2004 a zrevidovány v roce 2008,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, jíž je Saúdská Arábie smluvní stranou,

–  s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 a na článek 19 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na arabskou Listinu lidských práv, jíž je Saúdská Arábie smluvní stranou, zejména na čl. 32 odst. 1 této listiny, který zaručuje právo na informace a svobodu přesvědčení a projevu, a na její článek 8, v němž je zakázáno tělesné nebo psychické mučení a kruté, pokořující, ponižující či nelidské zacházení,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Alího Mohameda an-Nimra, 21letého synovce významného disidenta, odsoudil saúdskoarabský Nejvyšší soud v květnu 2015 k nejvyššímu trestu, který má být údajně proveden stětím a následným ukřižováním, a to na základě obvinění z trestných činů zahrnujících podvratnou činnost, výtržnictví, protestní loupení a příslušnost k teroristické buňce, a vzhledem k tomu, že Alímu an-Nimrovi bylo v době zatčení, kdy demonstroval za demokracii a rovná práva v Saúdské Arábii, 18 let, a byl tudíž stále nezletilý; vzhledem k tomu, že byl odsouzen k trestu smrti na základě protestů v převážně šíitské východní provincii Saúdské Arábie; vzhledem k tomu, že spolehlivé zdroje tvrdí, že Alí an-Nimr byl mučen a donucen k podepsání svého přiznání; vzhledem k tomu, že mu nebyly poskytnuty žádné záruky ohledně bezpečného soudního řízení a řádného soudního procesu v souladu s mezinárodním právem;

B.  vzhledem k tomu, že uvalení trestu smrti na někoho, kdo byl v době činu ještě dítětem, a následné údajné mučení je v rozporu s mezinárodními závazky Saúdské Arábie;

C.  vzhledem k tomu, že zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání je součástí všech mezinárodních a regionálních nástrojů v oblasti lidských práv a představuje pravidlo mezinárodního obyčejového práva, které je tak pro všechny státy závazné nehledě na to, zda ratifikovaly příslušné mezinárodní dohody;

D.  vzhledem k tomu, že nárůst počtu trestů smrti je úzce spjat s rozhodnutími, která specializovaný trestní soud Saúdské Arábie vydává v rámci soudních řízení v reakci na trestné činy spojené s terorismem; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních organizací působících v oblasti lidských práv bylo v Saúdské Arábii od srpna 2014 do června 2015 popraveno 175 osob;

E.  vzhledem k tomu, že tento případ je jedním z mnohých, kdy byly vůči saúdskoarabským aktivistům pronásledovaným za projev svých názorů vydány tvrdé tresty a kdy byli pronásledováni, přičemž několik z nich bylo odsouzeno v rámci řízení, která nesplňují mezinárodní normy týkající se spravedlivého procesu, jak v červenci 2014 potvrdila bývalá Vysoká komisařka OSN pro lidská práva;

F.  vzhledem k tomu, že v článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv se uvádí, že právo na svobodu přesvědčení a projevu, a to jak na internetu, tak i mimo něj, má každý; vzhledem k tomu, že toto právo nepřipouští, aby někdo utrpěl pro své přesvědčení újmu, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice;

G.  vzhledem k tomu, že velvyslanec Saúdské Arábie při OSN v Ženevě, Jeho Excelence Fajsal bin Hasan at-Tarrad byl jmenován předsedou skupiny nezávislých expertů v Radě OSN pro lidská práva;

H.  vzhledem k tomu, že zahájení dialogu o lidských právech mezi Saúdskoarabským královstvím a EU by mohlo být konstruktivním krokem při zvyšování vzájemného pochopení a propagování reforem v této zemi, včetně reformy soudnictví;

I.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie je vlivným a důležitým politickým a hospodářským činitelem v oblasti Blízkého východu a severní Afriky;

1.  rozhodně odsuzuje odsouzení Alího Mohameda an-Nimra k trestu smrti; znovu odsuzuje používání trestu smrti a vyjadřuje svou silnou podporu zavedení moratoria na trest smrti coby prvního kroku k jeho zrušení;

2.  vyzývá saúdskoarabské orgány, zejména Jeho Veličenstvo krále Saúdské Arábie Salmána bin Abd al-Azíze ál-Saúda, k zastavení popravy Alího Mohameda an-Nimra a k udělení milosti nebo ke zmírnění uloženého trestu; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby využily všech svých diplomatických nástrojů a snah k okamžitému zastavení této popravy;

3.  připomíná Saúdskoarabskému království, že je smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte, která přísně zakazuje ukládat trest smrti za trestné činy spáchané osobou mladší 18 let;

4.  naléhavě vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zrušily specializovaný trestní soud existující od roku 2008 pro projednávání případů terorismu, který je však stále více používán ke stíhání pokojných disidentů na základě zjevně politicky motivovaných obvinění v řízeních, která porušují základní právo na spravedlivý proces;

5.  vyzývá vládu Saúdské Arábie, aby zajistila okamžité nestranné vyšetřování údajného mučení a zajistila, aby se Alímu Mohamedovi an-Nimrovi dostalo veškeré nezbytné zdravotní péče a aby mu byla zajištěna možnost pravidelného kontaktu s rodinou a právníky;

6.  připomíná Saúdské Arábii její závazky coby člena Rady OSN pro lidská práva; podotýká, že Saúdská Arábie byla nedávno jmenována předsedou skupiny nezávislých expertů v Radě OSN pro lidská práva; naléhavě vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zajistily, aby byly standardy dodržování lidských práv a základních svobod v jejich zemi v souladu s touto mezinárodní úlohou;

7.  vyzývá k prohloubení dialogu mezi EU a Saúdskou Arábií týkajícího se problematiky lidských práv a k výměně odborných zkušeností v oblasti spravedlnosti a právních záležitostí, s cílem posílit ochranu jednotlivých práv v Saúdskoarabském království, v souladu s procesem reformy soudnictví, která byla v této zemi zahájena; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby pokračovaly v nezbytných reformách v oblasti lidských práv, zejména v těch, které se týkají omezení trestu smrti a nejvyššího trestu;

8.  vybízí Saúdskou Arábii k podepsání a ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který vstoupil v platnost v roce 1976 a v jehož článku 6 se uvádí, že „každá lidská bytost má přirozené právo na život“;

9.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad uváděným nárůstem počtu trestů smrti v Saúdskoarabském království v roce 2014 a nad znepokojující mírou udělování trestu smrti v rámci soudních řízení v roce 2015;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, Jeho Veličenstvu královi Salmánovi bin Abd al-Azízovi ál-Saúdovi, vládě Saúdskoarabského království, Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a Radě OSN pro lidská práva.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0037.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0207.

Právní upozornění - Ochrana soukromí